Lubuski UW

advertisement
DYREKTOR GENERALNY
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Gorzów Wlkp., dnia 9 maja 2017 r.
W Gorzowie Wlkp.
OK-I.002.9.2017.KJan
Pan
Dominik Rozkrut
Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego
Warszawa
W odpowiedzi na pismo (znak sprawy: GUS-GP03.0200.10.2017) z dnia 24 kwietnia
2017 roku dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie
Wlkp. zgłasza następujące uwagi:
1.
Badanie 1.29.02(095) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby
Zestaw danych Ministerstwa Zdrowia (opisane w cz. II Informacje o przekazywanych
danych) – brak terminu przekazywania danych dla komórki właściwej w sprawach
statystyki medycznej wskazanej przez wojewodę dla sprawozdań:




2.
MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej,
MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,
MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych,
MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego
/domowego.
Badanie 1.29.03(096) Hospitalizacja
Zestaw danych Ministerstwa Zdrowia (opisane w cz. II Informacje o przekazywanych
danych) – brak terminu przekazywania danych dla komórki właściwej w sprawach
statystyki medycznej wskazanej przez wojewodę dla sprawozdania:

MZ/Szp–11 – karta statystyczna szpitalna ogólna.
3.
Badanie 1.29.06(099) Kadra medyczna ochrony zdrowia
Zestaw danych Ministerstwa Zdrowia (opisane w cz. II Informacje o przekazywanych
danych) – brak terminu przekazywania danych dla komórki właściwej w sprawach
statystyki medycznej wskazanej przez wojewodę dla sprawozdań:


MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą,
MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą.
Uwagi dodatkowe
W związku z licznymi uwagami otrzymywanymi z indywidualnych praktyk lekarskich (kod
praktyki 99 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska) dla których, głównym
miejscem pracy jest ich gabinet lekarski w ramach którego wykonują usługi medyczne
dla kilku podmiotów leczniczych, zalecane byłoby ustalenie w jaki sposób powinni się
wykazywać w sprawozdaniu MZ-89 lekarze specjaliści, jeśli posiadają dwie lub więcej
specjalizacje równorzędne stopniem i jednakowo ważne.
4.
Badanie 1.29.07(100) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
Zestaw danych Ministerstwa Zdrowia (opisane w cz. II Informacje o przekazywanych
danych) – brak terminu przekazywania danych dla komórki właściwej w sprawach
statystyki medycznej wskazanej przez wojewodę dla sprawozdań:
MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,
 MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej,
 MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie
psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

DYREKTOR GENERALNY
Roman Sondej
Download