Sposoby oddychania organizmów

advertisement
Sposoby oddychania
organizmów
Cel lekcji:
Rozróżnianie i charakteryzowanie różnych
sposobów oddychania organizmów
 Wykazanie różnic między oddychaniem
wewnątrzkomórkowym a wymianą gazową
 Porównanie fotosyntezy i oddychania
u roślin
 Wyjaśnienie znaczenia wymiany gazowej
i oddychania

czy oddychanie i wymiana gazowa to
te same procesy fizjologiczne?
wymiana gazowa
czynność, na którą
składa się wykonywanie
wdechów i wydechów
→ wymiana O2 i CO2
między organizmem
a otoczeniem
oddychanie
proces, w wyniku
którego uwalniana jest
energia zmagazynowana
w pożywieniu
→ zachodzi w każdej
żywej komórce
organizmu
Narządy oddechowe
Narządy oddechowe
Powierzchnia ciała
Sposoby oddychania
wewnątrzkomórkowego
Oddychanie
tlenowe
beztlenowe
ODDYCHANIE TLENOWE
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia
! ZACHODZI W MITOCHONDRIUM
ODDYCHANIE BEZTLENOWE
- FERMENTACJA
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + energia
C6H12O6 → 2CH3CHOHCOOH + energia
! ZACHODZI W CYTOZOLU
CZY ROŚLINY ODDYCHAJĄ?
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia
ZADANIE DOMOWE:
Korzystając z różnych źródeł informacji
(podręcznik, czasopisma popularnonaukowe,
internet), wypisz przykłady wykorzystania
procesu fermentacji w przemyśle
spożywczym.
Download