Gwiazdy i planety (formatka_scenariuszole_63)

advertisement
Scenariusz “Odwrócona lekcja” (formatka)
Klasa i etap edukacyjny:
Przedmiot/ rodzaj zajęć:
Klasa druga
Edukacja wczesnoszkolna
Temat lekcji:
Gwiazdy i planety
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
kosmos
Cel lekcji (wyrażony w języku ucznia):
Wyszukuje w książkach i innych źródłach
informacje o planetach i prezentuje je przed klasą.
Pytanie kluczowe/ badawcze/
problemowe:
Jak zachowują się planety i gwiazdy w kosmosie?
Materiały dla ucznia (źródła do
zapoznania się w domu):
Lektura "Dzieci pana Astronoma", książki o kosmosie, Układzie Słonecznym,
Ziemi i innych planetach, Wikipedia, Encyklopedia PWN, Atlas PWN.
Instrukcja dla ucznia jak ma
wykorzystać materiał proponowany
przez nauczyciela (z podaniem terminu):
Przeczytajcie fragmenty książki Wandy Chotomskiej "Dzieci pana Astronoma"
o planetach. Poszukajcie w Internecie i w książkach informacji o kosmosie i
planetach.
Propozycje zadań/ćwiczeń do
wykonania w czasie lekcji (wraz z
opisem, czego uczniowie nauczą się
dzięki wykonaniu tego ćwiczenia):
1. Rozszyfrowanie hasła: kosmos - obliczanie działań i porządkowanie
wyników od najmniejszego do największego. Swobodne wypowiedzi
dotyczące pojęcia kosmos. Dokumentowanie obrazkami z książek
przyniesionych na zajęcia oraz dzielenie się informacjami z Internetu.
2. Przedstawienie przez chętnego ucznia książki "Dzieci pana Astronoma" i jej
bohaterów. Zapisanie metryczki książki. Nazwy przyrządów pana Astronoma i
ich przeznaczenie. Zabawy, w które bawiły się dzieci pana Astronoma- nowa
zabawa w "Planety".
3. Planety Układu Słonecznego oraz ich położenie względem Słońca wypowiedzi na podstawie przeczytanych wiadomości oraz ilustracji. Krążenie
planet wokół Słońca - zabawa ruchowa.
4. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zebranych informacji,
wnioskowanie- orbity, po których krążą planety, porównywanie wielkości
planet, sąsiedztwo Ziemi, dzielenie się wiadomościami wynikającymi z
własnych zainteresowań kosmosem.
5. Wymyślanie nazw dla nowo odkrytej planety - konkurs.
Podsumowanie zajęć przez uczniów
(mocne i słabe strony):
Uczniowie bardzo chętnie przygotowują się do tych zajęć i duże znaczenie ma
wybór tematu.
Wnioski nauczyciela z lekcji (w jakim
stopniu udało Ci się zrealizować cele):
Wskazówki dla naśladowców:
Materiały stworzone na zajęciach
(wstaw w opisie):
Cel został osiągnięty.
Download