Scenariusz zajęć

advertisement
Scenariusz zajęć – klasa I
Temat: Poznajemy planety Układu Słonecznego
CEL GŁÓWNY:

Uczniowie wiedzą jak nazywają się kolejne planety Układu Słonecznego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:



Uczeń rozumie jaki wpływ ma życie ma światło słoneczne.
Uczeń potrafi przeczytać nazwy planet i ułożyć je w odpowiednim miejscu Układu
Słonecznego.
Uczeń wie, że planety różnią się między sobą.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 Komputer, projektor, ekran
 Zasoby multimedialne
METODY PRACY:
 Podająca: wyjaśnienia,
 Praktyczna: ćwiczenie przedmiotowe,
 Problemowa: „burza mózgów”
FORMY PRACY:
 Zbiorowa jednolita,
 Indywidualna zróżnicowana.
DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE ZAJĘCIA:
 Udział uczniów w zajęciach w objazdowym planetarium „ Dzieci Pana Astronoma”
 Czytanie fragmentów lektury Wandy Chotomskiej „ dzieci Pana Astronoma”.
 Oglądaliśmy film” Planeta Ziemia”.
PRZEBIEG ZAJĘĆ STRATEGIĄ „ UCZYMY INNYCH” :
1. Powitanie nauczyciela – krótki wstęp - przedstawienie gości- starszego kolegi.
2. Informacja nauczyciela o założeniach lekcji:
 Podanie tematu: Poznajemy planety Układu Słonecznego.
 Podanie celu zajęć i podkreślenie na co uczniowie powinni zwrócić szczególną
uwagę . Powiązanie tematu z opracowanym już wcześniej materiałem.
3. Czytanie tekstu z elementarza o mamie Zuzi, która pracuje w planetarium. Krótka
analiza tekstu – ustalenie na czym polega praca astronoma.
4. „ Burza mózgów” – Dlaczego Słońce jest takie ważne? , Jak wpływa na nasze życie,
roślin i zwierząt?
5. Podsumowanie zagadnienia w oparciu o planszę multimedialną z zasobów
SCHOLARIS – rozmowa kierowana prowadzona przez starszego kolegę.
Ustalenie, że :
 Światło słoneczne wpływa na życie wszystkich organizmów.
 Zmiana położenia Ziemi względem Słońca powoduje, że w jednym miejscu na Ziemi
jest gorąco, a w innym zimno, że mamy pory roku.
 Słońce jest gwiazdą.
6. Prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point – analiza kolejnych
slajdów – określanie najważniejszych wiadomości o danej planecie. Odczytywanie
nazw planet przez uczniów.
7. Umieszczanie kolejnych planet na makiecie – Laboratorium Astronoma.
8. Porównywanie wielkości planet- używanie określeń matematycznych : mniejsza,
większa, najmniejsza, największa, najdalej , najbliżej.
9. Zabawa matematyczna w określaniu liczebników porządkowych dotyczących
położenia planet na kolejnych orbitach: pierwsza, druga, trzecia,…..
10. Samodzielne uzupełnianie karty pracy z dodatkowych materiałów DIDASKO –
wycinanie nazw planet , odczytywanie wyrazów, wklejanie na odpowiednie miejsce
Układu Słonecznego.
11. Ewaluacja - rundka, podziękowanie prowadzącemu. Zachęcenie uczniów do
prezentacji na kolejnych zajęciach – przedstawienie propozycji działań strategią
„ Uczymy innych.”
Download