Metadane scenariusza

advertisement
Poznajemy układ słoneczny
1. Cele lekcji
a) Wiadomości

zapoznanie z nazwami wybranych planet układu słonecznego,

zapoznanie z rozmieszczeniem planet w układzie słonecznym,

zapoznanie z liczbą planet w układzie słonecznym.
b) Umiejętności

nabycie umiejętności wyjaśnienia w prosty sposób, czym jest układ słoneczny,

umiejętność wskazania na ilustracji miejsca położenia słońca, księżyca i Ziemi,

doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 i globalnego określania liczby,

kształtowanie rozumienia związku między liczbą, a jej miejscem w uporządkowanym szeregu.,

doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

rozwijanie sprawności manualnej.
2. Metoda i forma pracy
Metoda oglądowa, pracy z całą grupą, pracy indywidualnej, zadniowa, problemowa.
3. Środki dydaktyczne
Plansze z ilustracjami i zdjęciami układu słonecznego; model układu słonecznego zawieszony pod
sufitem; opaski z symbolami gwiazd, planet, księżyca; krzyżówka; karty pracy; klej.
4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Nauczyciel wystukuje dzieciom rytm na tamburinie. Dzieci biegają w rytm tamburinu po sali. Na
hasło: Witamy się! dzieci muszą uścisnąć, jak najwięcej dłoni.
b) Faza realizacyjna
1. Wszyscy siedzą na dywanie. Nauczyciel wprowadza dzieci w temat rozmową o kosmosie.
Prowadzona jest swobodna rozmowa.
2. Nauczyciel prezentuje dzieciom model Ziemi (globus). Dzieci określają kształt ziemi. Potem
następuje pokaz ilustracji układu słonecznego, wprowadzenie nazw planet, wskazanie słońca, Ziemi i
księżyca. Nauczyciel informuje dzieci o ruchu planet wokół słońca oraz ich liczbie (9). Następuje
rozróżnienie: gwiazda – planeta (świeci – nie świeci). Posługując się powieszonym pod sufitem
modelem układu słonecznego dzieci przeliczają ilość planet.
3. Nauczyciel przeprowadza zabawę ruchową, w której dzieci przedstawiają w grupie ruch planet
wokół słońca. Wybrane dzieci są: słońcem, Ziemią, księżycem, planetami i gwiazdami (mają na
głowach odpowiednie emblematy). Zabawę tę należy przeprowadzić tak, by każde z dzieci wzięło w
niej udział (załącznik 2).
4. Teraz wszyscy siadają na dywan i razem rozwiązują powieszoną na tablicy krzyżówkę (hasła
krzyżówki wpisują wybrane dzieci) (załącznik 1).
5. Następna zabawa polega na odliczaniu od 9 do1. Nauczyciel proponuje dzieciom, by „zamieniły” się
w rakiety i wystartowały w kosmos. Wówczas wszyscy ćwiczą odliczanie.
6. Dzieci przy stołach wykonują pracę plastyczną. Polega ona na przyklejenie na kartkę odpowiedniej
liczby planet (9). Każda kartka ma na środku niewielkie słońce (załącznik 2) a kółka, które symbolizują
planety zostały przygotowane wcześniej.
c) Faza podsumowująca
Na koniec następuje sprawdzenie i prezentacja prac dzieci.
6. Załączniki
a) Pomoce dla nauczyciela
Załącznik 1.
KRZYŻÓWKA
ZAMEK
KINO
TEATR
RAMA
ZIMA
SALA
Rozwiązanie krzyżówki (Ziemia) zaznaczone jest kursywą. Krzyżówka powinna być duża i
powieszona na tablicy. Pytania do haseł nauczyciel konstruuje w trakcie rozwiązywania krzyżówki.
Załącznik 2.
EMBLEMATY DO ZABAWY RUCHOWEJ
7. Czas trwania lekcji
ok. 50 minut
8. Uwagi do scenariusza
Model układu słonecznego do powieszenia pod sufitem powinien zostać wykonany z kartonu i
pomalowany farbą. Kartki, na które dzieci będą naklejać planety powinny być przygotowane wcześniej
(pomalowane na niebiesko z naklejonym słońcem na środku). Planety do zajęcia plastycznego to po
prostu wycięte koła z kolorowego papieru (każde dziecko powinno mieć więcej niż 9).
Download