KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY IIC 12.04

advertisement
KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY IIC
Temat zajęć: Odkrycie Mikołaja Kopernika
Ośrodek tematyczny:Ciekawostki, zjawiska, odkrycia ,wynalazki
Cel główny: zrozumienie istoty odkrycia M. Kopernika
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wie kim był M. Kopernik i rozumie sens jego odkrycia
- zna przysłowie o M. Koperniku
- zna nazwy i porządek planet Układu Słonecznego względem Słońca
-rozumie pojęcia: astronomia orbita, Wielki Wybuch, Układ Słoneczny
-zna w zarysie teorię powstania Wszechświata i Układu Słonecznego
- potrafi prawidłowo zapisać liczebniki porządkowe
- potrafi tworzyć rodziny wyrazów i wyrazy pokrewne
-potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 30
-potrafi tworzyć formę przestrzenną
Metody:
-aktywizujące: burza mózgów, zabawa słowna, zabawa ruchowa
-praktycznego działania: wyszukiwanie,oglądanie,uzupełnianie,pisanie
-rozmowa
-pokaz
Środki dydaktyczne:
• model Układu Słonecznego
• ilustracje dotyczące powstania Wszechświata i Układu Słonecznego
• zdjęcia planet i innych obiektów astronomicznych
• kartoniki z nazwami planet
• ciekawostki dotyczące planet
• nagranie muzyczne
• ilustracja M. Kopernika
• duży napis –przysłowie
• ilustracje do teorii Ptolemeusza i M. Kopernika
• książki o tematyce kosmicznej
Formy pracy:
• zbiorowa
• indywidualna: jednolita i zróżnicowana
• grupowa: jednolita
12.04.2011r.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie nauczyciela. Podanie tematu zajęć.
2. Mnożenie i dzielenie w zakresie 30. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Korzystanie ze
schematu graficznego –„drzewka”.
3. Pytania skierowane do uczniów dotyczące własnych obserwacji kosmosu, jako wprowadzenie
do tematyki kosmosu.
• Czy zdarza wam się nocą obserwować niebo?
• Co widzicie na niebie?
• Czy jesteście ciekawi jak wyglądają gwiazdy i inne planety, jaki był ich
początek?
4. Krótkie streszczenie powstania Wszechświata- zapoznanie z teorią Wielkiego Wybuchu: na
czym on polegał, kiedy do niego doszło, jakie były jego skutki.
5. Powstanie Układu Słonecznego: geneza i przebieg
6. Poznawanie 8 głównych planet wchodzących w jego skład (Merkury , Wenus, Ziemia, Mars,
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun),oraz innych obiektów astronomicznych (meteoryty, asteroidy,
komety ,gwiazdy).Poznanie porządku, w jakim są one położone względem Słońca.
Porównywanie ich wielkości.
7. Czytanie przez dzieci ciekawostek na temat poszczególnych planet. Dzielenie się
informacjami na forum klasy.
8. Zapoznanie z teorią geocentryczną Ptolemeusza i teorią heliocentryczną Mikołaja Kopernika.
Wyjaśnienie pojęć: astronomia, orbita. Poznanie przysłowia: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię
, polskie go wydało plemię.”
9. Zabawa „Wszystko krąży” ułatwiająca rozumienie istoty odkrycia M. Kopernika.
Dzieci losują kartoniki z nazwami planet, głośno odczytują je i zajmują właściwe miejsca
względem dziecka-Słońca. Pojawienie się muzyki jest sygnałem , że planety znajdują się w
Układzie Słonecznym i zaczynają krążyć po orbitach. (Zwrócenie uwagi na fakt, że Ziemia
porusza się również wokół własnej osi).
10. Odpowiadanie na pytania dotyczące rysunku Układu Słonecznego
• Co udowodnił Mikołaj Kopernik?
• Która planeta krąży najbliżej słońca?
• Co znajduje się w środku Układu Słonecznego?
Pokaz książek dotyczącej tematyki poruszanej na zajęciach. Zachęcenie do korzystania z
różnych źródeł wiedzy.
11.Pisanie nazw planet Układu Słonecznego według podanego warunku(od planety znajdującej się
najbliżej Słońca do tej najdalej). Zwrócenie uwagi na wielką literę w pisowni nazw planet i ich
mieszkańców.
12. Zabawa słowna- uzupełnianie zdań. Dzieci obserwują ilustrację Układu Słonecznego. N-l
rozpoczyna zdania, a dzieci kończą je używając liczebników porządkowych, lub wymieniając nazwy
planet, np.
-Merkury to … planeta Układu Słonecznego.
-Piątą planetą Układu Słonecznego jest…
13.Utrwalenie pisowni liczebników w aspekcie porządkowym. Przepisywanie zdań.
14.Tworzenie rodziny wyrazów: kosmos, planeta.
15. Tworzenie wyrazów pokrewnych i uzupełnianie nimi zdań (Ziemianin, Marsjanin).
16. Wykonie w grupach modelu rakiety kosmicznej z pudełek, butelek i aluminium.
17. Podsumowanie zajęć i samoocena.
18. Praca domowa: ćw. 1 str.9 (zeszyt zielony )i ćw. 2 str.10 (zeszyt zielony).
Download