Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V szkoły

advertisement
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej
LITERATURA
Ocena
I semestr
II semestr
dopuszczająca
-uczeń potrafi rozpoznawać
intencje i uczucia nadawcy
-słucha z uwagą i zrozumieniem
-rozpoznaje uczucia mówiącego
-określa różnice między kłótnią
a dyskusja
-odróżnia fikcję literacką od
rzeczywistości
-potrafi opowiedzieć treść mitu
o Dedalu i Ikarze, Prometeuszu
oraz Syzyfie
-wie, co to jest związek
frazeologiczny i potrafi podać
przykład
Wykazuje się częściową
znajomością lektur
-wskazuje w tekście i posługuje
się pojęciami: świat
przedstawiony, bohater,
narrator, proza., poezja
-odróżnia autora od narratora
-odróżnia utwór o tematyce
biblijnej od mitologii
-buduje zdania pojedyncze i
złożone
-redaguje plan na podstawie
opowiadania
-potrafi ułożyć swój plan dnia
-potrafi dokonać selekcji
informacji od najbardziej
szczegółowych do najbardziej
ogólnych
-wskazuje najbardziej typowe
dla słuchowisk radiowych
środki wyrazu
-opowiada o sobie i zdarzeniach
rzeczywistych lub fikcyjnych
-podejmuje próbę
sformułowania argumentów
-potrafi krótko opowiedzieć
treść filmu
-analizując film, czynnie
posługuje się terminami:
reżyser, aktor, scenariusz
-potrafi podać tytuły
przynajmniej trzech adaptacji
filmowych
-redaguje krótki formy
użytkowe
dostateczna
-dokonuje selekcji informacji
-zna zasady dyskusji
-opowiada treść wybranych
mitów i opowieści biblijnych
-objaśnia znaczenia
podstawowych związków
frazeologicznych pochodzenia
mitologicznego
-czyta wyraziście
-wskazuje alegorię w bajce
-definiuje takie terminy jak:
bohater, watek, akcja, narrator,
epitet, porównanie, wyraz
dźwiękonaśladowczy, rym,
zwrotka, refren, baśń,
opowiadanie, powieść, proza
-potrafi ułożyć plan
szczegółowy
-przekształca dialog na
wypowiedź ciągłą
-wykazuje się znajomością
lektur
-potrafi określić funkcję tła
akustycznego a słuchowiskach
radiowych
-potrafi opowiedzieć prawdziwą
historię z elementami fikcji
-opowiada treść obejrzanego
filmu i wysłuchanego
słuchowiska radiowego
-korzysta ze Słownika wyrazów
obcych
-potrafi odróżnić film
dokumentalny od fabularnego i
animowanego
-umie wymienić podstawowe
gatunki filmowe
-odróżnia teksty reklamowe od
tekstów literackich
-odróżnia sprawozdanie od
streszczenia
-sporządza krótką notatkę na
dowolny temat
dobra
bardzo dobra
celująca
-bierze udział w dyskusji i
przestrzega jej zasad
-wyjaśnia motywy
postępowania bohaterów
-próbuje włączyć do swojego
języka podstawowe związki
frazeologiczne pochodzenia
mitologicznego
-wygłasza z pamięci wiersze i
fragmenty prozy
-potrafi wytłumaczyć różnicę
pomiędzy narratorem a autorem
-tworzy opowiadanie twórcze i
odtwórcze z zachowaniem reguł
ortograficznych
-redaguje opowiadanie z
użyciem dialogu
-tworzy teksty poetyckie, w tym
bajki
-potrafi przekształcić komiks w
opowiadanie z dialogiem
-wyjaśnia dosłowne i przenośne
znaczenie frazeologizmów
pochodzenia mitologicznego i
biblijnego
-posługuje się wyrażeniami
odwołującymi się do „Biblii” i
mitologii, włącza je do języka
czynnego
-recytuje wiersze fragmenty
prozy z uwzględnieniem zasad
recytacji
-czynnie posługuje się
terminami: wątek, fikcja
literacka
-bierze udział w konkursach
czytelniczych i recytatorskich
-potrafi wymienić elementy
odróżniające słuchowisko od
utworów literackich
-samodzielnie formułuje
argumenty
-czyta różne teksty literackie,
publicystyczne,
popularnonaukowe
-czynnie posługuje się
terminami: scenarzysta,
producent, kostiumolog,
charakteryzator, scenograf,
dubbing, plan, scena, ujęcie,
operator
-potrafi zredagować
sprawozdanie z różnych
wydarzeń
Wypowiada się na temat filmu
słuchowiska radiowego z
uwzględnieniem poznanej
terminologii
-czyta różne teksty literackie,
publicystyczne,
popularnonaukowe i rozróżnia
je ze względu na język i
tematykę
-wyjaśnia funkcję środków
stylistycznych w wierszu
-redaguje sprawozdanie i
streszczenie
-potrafi sporządzić notatkę w
postaci tabeli, wykresu,
schematu
-dostrzega uniwersalne wartości
tekstów literackich
-czyta różne teksty literackie,
publicystyczne,
popularnonaukowe i rozróżnia
je ze względu na język i
tematykę
NAUKA O JĘZYKU
Ocena
dopuszczająca
dostateczna
I semestr
II semestr
-Uczeń potrafi odróżnić prawdę
o kłamstwa, przeprosiny od
innego rodzaju wypowiedzi
-rozpoznać nieprawdę w
wypowiedziach
-stosować formy
grzecznościowe w przekazie
pisemnym
-wymienić okoliczności
składania życzeń
-odróżnić list od e-maila
-prowadzić rozmowę
telefoniczną
-potrafi odróżnić czasowniki
dokonane od niedokonanych
-Uczeń potrafi użyć
rzeczowników w zdaniu
-rozpoznaje rzeczowniki
odczasownikowe
-potrafi określić formy
przymiotnika
-odróżnia przysłówki
nieutworzone od
przymiotników od
przysłówków utworzonych od
przymiotników
-potrafi odróżnić liczebnik od
innych części mowy
-Uczeń potrafi rozpoznać
intencję mówiącego
-wymienia stałe elementy
zaproszenia
-wskazuje tryby czasownika,
używa formy prostej i złożonej
czasu przyszłego
-rozróżnia rzeczowniki
pospolite i własne, żywotne i
nieżywotne, osobowe i
nieosobowe
-odróżnia rodzaje
przymiotników
-poprawnie używa
przysłówków oznaczających
sposób, miejsce i czas
-używa liczebników w zdaniach
-rozróżnia liczebniki główne,
porządkowe, ułamkowe i
zbiorowe
-potrafi zauważyć różnicę
pomiędzy zdaniem a
równoważnikiem zdania
-wskazuje różnicę pomiędzy
zdaniem pojedynczym i
złożonym
-rozróżnia zdania złożone
współrzędnie i podrzędnie
-potrafi wyjaśnić znaczenie
wyrazów utworzonych poprzez
wymianę głosek
-odróżnia głoskę od litery
-potrafi wyróżnić najważniejsze
elementy sprawozdania
-zbiera informacje do napisania
sprawozdania
-odróżnia przepis od instrukcji
-konstruuje proste przepisy
-odróżnia plan ramowy od
szczegółowego
-potrafi napisać plan dnia
-wyszukuje najważniejsze
wydarzenia w utworze
-potrafi przekształcić zdania na
równoważniki zdań i odwrotnie
-odczytuje ze zdań i
równoważników intencję
nadawcy
-wyodrębnia zdania składowe w
zdaniach złożonych
-potrafi przekształcić zdanie
pojedyncze na zdanie złożone i
odwrotnie
-oddziela przecinkiem
współrzędne składniki zadania
-potrafi odszukać w zdaniach
wyrazy łączące się w związki
-rozróżnia wyraz nadrzędny i
podrzędny
-potrafi rozwiązać zdania
poprzez dodawanie do
podmiotu i orzeczenia
przydawek, dopełnień i
okoliczników
-potrafi przekształcić plan
ramowy w plan szczegółowy
-potrafi zastosować narrację
pierwszo- i trzecio osobową
dobra
bardzo dobra
celująca
-wskazuje różnicę między
przekazem ustnym a pisemnym
-poprawnie stosuje formy
czasownika w zdaniach
-używa czasowników
dokonanych i niedokonanych w
zależności od charakteru
wypowiedzi
-poprawnie zapisuje cząstki –
bym, -byś, -by
-zastosować rzeczowniki
pospolite i własne, żywotne i
nieżywotne, osobowe i
nieosobowe w zdaniach
-utworzyć rzeczowniki od
czasowników
-dostrzega związek
przymiotnika z rzeczownikiem
-potrafi użyć w zdaniach
przymiotników w rodzaju
męskoosobowym i
niemęskoosobowym-ustalić, na
czym polega związek
przymiotnika z rzeczownikiem
-dostrzega związki pomiędzy
liczebnikiem a rzeczownikiem
-potrafi zastosować liczebniki
ułamkowe
-potrafi zastosować liczebniki
zbiorowe w zdaniach
-potrafi wymienić odmienne i
nieodmienne części mowy oraz
podstawowe kategorie fleksyjne
i je zastosować
Bez problemu wykonuje
polecenia nauczyciela
-potrafi napisać streszczenie na
podstawie planu
-potrafi opisać krajobraz i
dzieło sztuki
-konstruuje opis postaci
-potrafi utworzyć zdania
złożone współrzędnie i
podrzędnie
-potrafi przedstawić na
wykresie zdania złożone
współrzędnie i podrzędnie
-potrafi utworzyć nowe wyrazy
poprzez zamianę głosek: ustnej
na nosową, twardej na miękką,
dźwięczną na bezdźwięczną
-potrafi umiejętnie napisać
wstęp, rozwinięcie i
zakończenie w określonej
formie wypowiedzi
-pisze sprawozdanie z
autentycznych wydarzeń
-potrafi skonstruować instrukcję
-stwarza plan na podstawie
opowiadania i podaje cel jego
zastosowania
-przekształca plan w
opowiadanie
-wplata dialog w opowiadanie
- prawidłowo zapisuje dialog w
opowiadaniu
-stwarza opowiadanie na
podstawie komiksu
-potrafi napisać streszczenie na
podstawie opowiadania
-nie ma problemów z
wypowiedzeniami
oznajmującymi, pytającymi i
rozkazującymi oraz z
równoważnikami zdań
-zdania złożone współrzędnie i
podrzędnie nie sprawiają
żadnych trudności
-potrafi przedstawić graficznie
związki wyrazów i wskazać
związki współrzędne
-potrafi rozróżnić i nazwać
wszystkie części zdania i
sporządzić jego wykres
-poprawnie akcentuje różne
formy danego wyrazu
-ukazuje uczucia w opisie
przeżyć wewnętrznych
Bez problemu wykonuje
polecenia nauczyciela
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
Ocena
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
I semestr
-poprawnie zapisuje cząstki
trybu przypuszczającego
-wskazuje zasady pisowni nie
z różnymi częściami mowy
-potrafi wstawić przecinek
przed powtórzonym spójnikiem
-oddziela przecinkiem
jednorodne człony zdania
-poprawnie zapisuje liczebniki
i przymiotniki złożone
-poprawnie stosuje znaki
interpunkcyjne w zdaniach
pojedynczych i złożonych
-świadomie stosuje reguły
ortograficzne
-nie popełnia błędów
ortograficznych
-bierze udział w konkursach
ortograficznych
II semestr
-świadomie stosuje reguły
ortograficzne
-zna i stosuje zasady ortografii
-poprawnie zapisuje
rzeczowniki z zakończeniami
-arz, -erz, -aż, -eż
-zna i stosuje zasady ortografii
-nie popełnia błędów
ortograficznych
-bierze udział w konkursach
ortograficznych
Download