program autorski - Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA
„Z MARIĄ KONOPNICKĄ POZNAJEMY ŚWIAT”
Dorota Prorok
Anna Wieczorek
Program nauczania dla dzieci 5-6 letnich w przedszkolu
Numer dopuszczenia:
Opracowany i wdrożony w Zespole Placówek Oświatowych nr 1Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Mławie
Przez Dorotę Prorok i Annę Wieczorek
WSTĘP
Inspiracją do powstania tego programu było nadanie naszej
placówce imienia Marii Konopnickiej. Uwzględniając to wydarzenie
postanowiłyśmy rozpropagować jej poezję i prozę wśród naszych
przedszkolaków, przywrócić nieco zapomnianą wartość jej
twórczości.
Maria Konopnicka (1842-1910) była jedną z prekursorek poezji
adresowanej do dzieci. To ona mówiła o potrzebie fantastyki w życiu
dziecka, wtajemniczyła dzieci w sprawy niedostępne dla oka, co
sprzyjało poznaniu ludzkich przeżyć i uczuć oraz kształtowaniu
postaw moralnych ( „O krasnoludkach i sierotce Marysi” 1896).
Poetka napisała wiele wierszy. Wśród nich są utwory smutne i
radosne.
Splatają się ze sobą tak jak w życiu- smutek radość przedziela. Są w
jej twórczości utwory poświęcone ziemi polskiej, dzieciom,
przyrodzie, zwyczajom ludowym. To one przyniosły jej największą
sławę wśród najmłodszych czytelników („ Co słonko widziało”, „Na
jagody”, „O Janku Wędrowniczku”, „Szkolne przygody Pimpusia
Sadełko”).
W okresie, w którym tworzyła nasza patronka, literatura dla
młodego czytelnika stała się jednym z głównych środków
oddziaływań wychowawczych. Wzrosło wtedy przeświadczenie o
odrębności świata dziecka. Utwory dla dzieci Maria Konopnicka
ogłosiła po raz pierwszy w 1884 roku i od tego czasu rozbudzały
wrażliwość estetyczną odbiorców, łączyły autentyzm, fantastykę, żart,
powagę oraz patriotyzm („Rota” pełniła rolę hasła jednoczącego
Polaków w walce o niepodległość).
Przez cały okres swojego życia poetka była otwarta na problemy
społeczne. Organizowała wiele akcji charytatywnych na rzecz
ubogich, samotnych. Zawsze była oddanym, wielkim przyjacielem
dzieci. To właśnie dzięki swojej życiowej postawie, swojej poezji i
prozie, umiłowaniu dzieci, wrażliwości na niedolę ludzką powstał
pierwszy i może jedyny pomnik ufundowany dla poetki przez dzieci.
W 1965 roku dzieci za zarobione pieniądze w akcji z czasopismem
„Płomyczek” w dowód wdzięczności i podziękowania wystawiły
poetce pomnik w Ogrodzie Saskim w Warszawie.
Biorąc to wszystko pod uwagę oczekujemy, iż ten program stanie
się podstawą do wprowadzenia dzieci w świat rzeczywistości
społecznej, moralnej, przyrodniczej i kulturowo-estetycznej. Mamy
nadzieję, że twórczość patronki będzie kształtować cechy społeczne
dzieci, umiejętność życia i działania wśród ludzi, współdziałania z
otoczeniem przyrodniczym, roztaczanie opieki nad słabszymi. Będzie
kształtować i aktywizować wyobraźnię wpływając na procesy
intelektualne
oraz
emocjonalne
zainspirowane
różnorodną
twórczością
Naszych dzieci.
CELE EDUKACYJNE I ZADANIA PROGRAMU
Główne cele:
 Rozpowszechnianie poezji i prozy Marii Konopnickiej wśród
dzieci, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej,
 Przywrócenie utworom Marii Konopnickiej dawnego statusu
wśród literatury dziecięcej jako inspiracji dla wielu działań
dydaktyczno-wychowawczych pozwalających na wszechstronny
rozwój dziecka.
Zadania :
 Przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy na temat życia i
działalności patrona,
 Zapoznawanie z utworami Marii Konopnickiej,
 Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społecznej,
kulturowej i przyrodniczej poprzez analizę utworów Marii
Konopnickiej,
 Tworzenie okazji do działalności twórczej dzieci, w różnych jej
formach: słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,
 Wspieranie działań twórczych dzieci, w różnych dziedzinach
działalności,
 Umożliwianie dzieciom zdobywania doświadczeń w mówieniu,
słuchaniu i byciu słuchanym,
 Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw ludzi poprzez
analizę zachowań bohaterów literackich,
 Czytanie i analiza utworów Marii Konopnickiej pozwalających
dziecku poznać świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda,
miłość, piękno,
 Tworzenie okazji do rozpowszechniania utworów Marii
Konopnickiej wśród szerszej społeczności,
 Tworzenie okazji do propagowania idei Marii Konopnickiej i
akcentowania ich w codziennym życiu przedszkolaków
„Pomagamy słabszym, chorym, biednym”,
 Rozbudzanie potrzeb czytelniczych poprzez współpracę z
biblioteką, tworzenie własnych zbiorów książek, codzienny
kontakt z tekstem,
 Tworzenie okazji do współpracy z rodzicami, innymi
nauczycielami, instytucjami w celu realizacji wyżej
wymienionych zadań.
METODY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
 Zapoznanie z literaturą Marii Konopnickiej, wybór utworów
przystosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci w
wieku przedszkolnym,
 Szkolenie w ramach WDN na temat „Literatura Marii
Konopnickiej inspiracją dla wszechstronnej działalności
twórczej dziecka”,
 Udział w różnych formach kształcenia zewnętrznego
dotyczącego edukacji literackiej dziecka.
 Włączenie nauczycieli innych grup w wytypowaniu dzieci
mających trudną sytuację materialną w domu.
DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY
 Gromadzenie utworów Marii Konopnickiej w podręcznej
biblioteczce nauczyciela,
 Gromadzenie artykułów, zdjęć, albumów związanych z
życiem i twórczością patrona,
 Gromadzenie scenariuszy zajęć wprowadzających dzieci w
świat poezji i prozy Marii Konopnickiej,
 Gromadzenie kaset, płyt z nagraniami bajek, piosenek
związanych z utworami patrona.
 Zaprojektowanie dyplomów dla uczestników konkursów
plastycznych i recytatorskich.
PRACA Z WYCHOWANKIEM
 Systematyczne zapoznawanie dzieci z literaturą Marii
Konopnickiej, w tym z utworami czytanymi przez dłuższy
okres czasu,
 Nauka hymnu przedszkola i „Kodeksu przedszkolaka”,
 Dostarczanie dzieciom podstawowej wiedzy na temat życia
patrona,
 Nadanie nazw poszczególnym grupom przedszkolaków,
wybranie emblematu grupy,
 Analiza utworów Marii Konopnickiej w odniesieniu do
różnych obszarówo edukacyjnych: społeczno-moralnego,
umysłowego, przyrodniczego, kulturowo-estetycznego,
 Stworzenie „Kodeksu przedszkolaka” odzwierciedlającego
idee patrona ze szczególnym uwzględnieniem wartości
uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno,
 Ilustrowanie wierszy i opowiadań Marii Konopnickiejtworzenie własnych książeczek i albumów,
 Prezentowanie utworów Marii Konopnickiej przed dziećmi z
innych grup, rodzicami, społecznością lokalną,
 Udział dzieci w konkursach plastycznych i recytatorskich
dotyczących utworów patrona,
 Udział dzieci w tworzeniu własnego kącika książki, w tym
gromadzenie utworów Marii Konopnickiej,
 Udział wybranych dzieci w działalności koła teatralnego
„Teatrzyk Koszałka-Opałka”
 Udział w lekcji bibliotecznej poświęconej utworom autora,
 Udział w tworzeniu gazetki tematycznej „Co słonko widziało”
inspirowanej utworami patrona. Aktualizacja w zależności od
pory roku,
 Zorganizowanie w przedszkolu święta patrona „Urodziny
patrona-23 maja” w pierwszym roku. W następnych latach
„Imieniny przedszkola- 5. IX”
 Udział dzieci w akcji „Pomagamy słabszym, chorym,
biednym”- włączanie się w akcje charytatywne organizowane
przez władze lokalne, telewizję, instytucje charytatywne Np.
CARITAS,
 Udział w wycieczce do Warszawy- odwiedzenie między
innymi pomnika „Marii Konopnickiej-Dzieci”, złożenie
kwiatów
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 Zapoznanie rodziców z programem „Maria Konopnicka- nasz
patron”,
 Włączenie rodziców do współpracy w gromadzeniu zbiorów
do kącika książki,
 Współudział rodzicówo w realizacji akcji „Pomagamy
słabszym, chorym, biednym”,
 Udział rodziców w uroczystościach promujących poezję i
prozę Marii Konopnickiej.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
 Nawiązanie współpracy z Miejskim Domem Kulturyprezentowanie utworów patrona w środowisku lokalnym
(konkursy, festyny),
 Nawiązanie kontaktu z biblioteką szkolną i miejską- udział w
lekcjach bibliotecznych, oglądanie wystaw itp.
 Nawiązanie współpracy z instytucjami niosącymi pomoc
biednym i chorym np. PCK, MOPS, Dom Dziecka itp.
 Włączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
METODY I FORMY PRACY Z WYCHOWANKIEM
Zwracając uwagę na wielostronny rozwój dziecka, konieczność i
potrzebę wpływania na wszystkie sfery musimy uwzględnić
różnorodność metod w pracy z małym dzieckiem. Metody te powinny
wzajemnie się przenikać, uzupełniać i uaktywniać różne formy
ekspresji i działalności dziecka. To da możliwość wielostronnego
zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i kształtowania postaw
polegające na przyswajaniu, odkrywaniu, przeżywaniu i działaniu.
Zgodnie z tym, w pracy z dzieckiem zostały uwzględnione
metody zgodne z drogami poznania i uczenia się:
 Podające- przyswajanie podanego gotowego materiału,
 Problemowe- odkrywanie nowych wiadomości podczas
rozwiązywania problemów i samodzielnego poszukiwania,
 Aktywizujące- przeżywanie różnorodnych treści i wartości,
 Praktyczne- zmienianie rzeczywistości oraz samego siebie
poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce.
Program będzie realizowany z wychowankami przez cały rok dlatego
w pracy z dziećmi uwzględniamy wszystkie formy organizacyjne:
 Indywidualną
 Zespołową
 Zbiorową
PRACA Z WYCHOWANKIEM
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA WYCHOWAWCZE
CELE OPERACYJNE
 Dziecko zna ważniejsze fakty z życia patrona,
 Zna wybrane wiersze i piosenki,
 Recytuje i śpiewa przed dziećmi z grupy, dziećmi z innych grupklas, rodzicami,
 Zna i śpiewa hymn przedszkola,
 Zna, rozumie znaczenie i przestrzega w codziennym życiu
„Kodeksu przedszkolaka”,
 Tworzy różnymi technikami prace plastyczno techniczne
inspirowane utworami patrona,
 Dekoruje salę własnymi pracami,
 Potrafi uważnie słuchać tekstu czytanego, wypowiedzi i
recytacji innych,
 Potrafi wypowiadać się na temat analizowanych utworów,
rozumie myśl przewodnią utworu,
 Potrafi wymienić bohaterów analizowanych utworów,
 Potrafi odtwarzać treść utworu za pomocą różnorodnych form
ekspresji,
 Jest wrażliwe na niedolę drugiego człowieka, rozumie potrzebę
pomagania innym,
 Aktywnie uczestniczy w akcji „Pomagamy słabszym chorym,
biednym”,
 Rozumie co to znaczy „Jestem Polakiem”,
 Zna i śpiewa niektóre pieśni patriotyczne zachowując właściwą
postawę,
 Dba o książki, jest współorganizatorem kącika książek,
 Kulturalnie zachowuje się w miejscach użyteczności publicznej.
 Dzieli się z rodzicami zdobytą wiedzą na temat patrona
PRACA Z WYCHOWANKIEM
PROPOZYCJA REALIZACJI ZAGADNIEŃ
Zadania i cele
programu są zgodne z treściami programu
obowiązującego w naszym przedszkolu tj. „ABC Program
wychowania przedszkolnego XXI wieku”. Dlatego w codziennej
pracy z wychowankiem uwzględniamy powyższe treści (obszary
edukacyjne)
dotyczące
wychowania
społeczno-moralnego,
przyrodniczego, w zakresie mowy i myślenia, kulturowoestetycznego, muzycznego i technicznego, co pozwoli na
wszechstronny
wpływ
naszych
działań
edukacyjnych
i
wychowawczych. W naszym planie uwzględniłyśmy:
 Treści programowe ( obszary edukacyjne),
 Aktywność i działalność dziecka,
 Oczekiwane efekty pracy dziecka
Dokonano podziału aktywności dzieci na poszczególne miesiące.
Uwzględniono płynność tego podziału w zależności od możliwości
psychofizycznych dzieci, specyfiki placówki, potrzeb i możliwości
rodziców i innych okoliczności, które mogą wyniknąć w czasie
realizacji programu.
WRZESIEŃ
Treści programowe
(obszary edukacyjne)
Obszar edukacji społeczno-moralnej
-przestrzeganie zasad, norm i reguł
ustalonych w grupie,
-opiekowanie się nowymi kolegami
oraz tymi, którzy tej pomocy
potrzebują,
-poznawanie sławnych Polaków oraz
dziedzin, w których się wsławili.
Obszar edukacji przyrodniczej
-obserwowanie przyrody jesienią,
dzielenie się swoimi spostrzeżeniami
i przeżyciami.
Obszar edukacji w zakresie mowy i
myślenia
-odbieranie i rozumienie treści
przekazywanych przez niewerbalne
środki wyrazu(emblematy grup),
-nabywanie przekonania, że umiem
się wypowiadać, jestem słuchany i
akceptowany przez innych,
Oraz sam potrafię także słuchać,
-poznawanie dłuższych tekstów
literackich fragmentami,
opowiadanie wcześniej poznanych
treści, rysowanie ilustracji do
stopniowo poznawanych wydarzeń
-poznawanie autorów literatury
polskiej.
-oglądanie książek z ilustracjami i
większą ilością tekstu,
zainteresowanie się książką jako
źródłem przeżyć
Obszar edukacji kulturowoestetycznej
-wykonywanie prac plastycznych
przeznaczonych do dekoracji własnej
sali
Aktywność i działalność
dziecka
Oczekiwane efekty pracy
dziecka
-bierze udział w uroczystym
otwarciu przedszkola i nadaniu
imienia
-składa przysięgę przedszkolaka
-uczy się melodii i słów Hymnu
przedszkola
-rozpoczyna dzień w przedszkolu
odśpiewaniem hymnu
-uczy się słów „Kodeksu
przedszkolaka”, przestrzega go
podczas zabawy i pracy
-słucha bajki „O krasnoludkach i
sierotce Marysi” czytanej
fragmentami,
-ilustruje wysłuchane fragmenty
bajki, segreguje w teczce
rysunkowej
- zna nazwę swojej grupy,
rozpoznaje wśród innych emblemat
grupy, wykonuje wg własnego
pomysłu,
-wykonuje prace plastyczne do
gazetki tematycznej „Co słonko
widziało” na podstawie utworów
M. Konopnickiej „Jesienią”,
„Odlot”, „Orzeszki”, pogłębia
wiedzę na temat nowej pory roku w
oparciu o w/w utwory
-poznaje miejsce urodzenia
patrona, wskazuje na mapie, słucha
opowiadania nauczyciela na temat
życia patrona,
-Pomaga nowym lub nieśmiałym
kolegom w szybszej adaptacji
-ogląda ilustracje z książek M.
Konopnickiej, opowiada, utożsamia
ze słowami hymnu przedszkola
postacie z bajek
-zachowuje właściwą postawę,
recytuje i śpiewa według
ustalonego scenariusza,
Powtarza słowa przysięgi,
rozumie ich sens i znaczenie
-zna słowa i melodię hymnu,
śpiewa wspólnie z innymi
dziećmi
-zna słowa „Kodeksu
przedszkolaka”, rozumie
znaczenie, przestrzega ich w
codziennym życiu
-umie uważnie słuchać tekstu
czytanego i wypowiedzi
innych,
-potrafi narysować zgodnie z
wysłuchanym tekstem, jest
śmiałe w opowiadaniu treści
swojego obrazka
-rozumie znaczenie symbolu,
rozpoznaje symbol(emblemat)
swojej grupy i innych grup
-zna niektóre oznaki nowej
pory roku, potrafi je
przedstawić w pracy
plastycznej
-potrafi wypowiadać się na
temat nowej pory roku w
oparciu o wiersze M.
Konopnickiej
-zna ważniejsze fakty zżycia
patrona, nazywa miejsce
urodzenia, potrafi wskazać na
mapie Polski
-rozumie potrzebę
zaopiekowania się nowym lub
nieśmiałym kolegą
-interesuje się twórczością
patrona.
PAŻDZIERNIK
Treści programowe
Obszary edukacyjne
Aktywność i działalność
dziecka
Oczekiwane efekty
pracy dziecka
Obszar edukacji społecznomoralnej
-zwracanie uwagi na problemy,
które dotyczą innych. Udzielanie
pomocy tym, którzy tego
potrzebują, uczestniczenie w ich
kłopotach i radościach,
-słuchanie utworów literackich,
gdzie występują postacie
prezentujące postawy właściwe i
naganne.
Obszar edukacji przyrodniczej
-Rozumienie potrzeby uprawiania
roślin przez człowieka
Obszar edukacji w zakresie mowy i
myślenia
-Bogacenie słownika biernego i
czynnego poprzez poszerzanie
zakresu i treści pojęć
-wypowiadanie się na temat
zdarzeń przedstawionych na
kolejnych ilustracjach,
interpretowanie związków
przyczynowo-skutkowych,
-poznawanie dłuższych utworów
literackich fragmentami,
przypominanie poprzednich,
-charakterystyka postaci z próbą
uzasadnienia własnych sądów,
wyszukiwanie cech
przeciwstawnych.
Obszar edukacji kulturowoestetycznej
-Rozumienie pojęcia „Przysłowie”,
wyrabianie szacunku dla tzw.
Mądrości ludowej
Obszar edukacji muzycznej
-Śpiewanie piosenek wcześniej
poznanych
-improwizacje wokalne do tekstów
literackich
-Słuchają bajki „O krasnoludkach i
sierotce Marysi” czytanej
fragmentami
-Ilustrują treść wysłuchanych
fragmentów, tworzą wystawkę
prac, tworzą własne książeczki po
wysłuchaniu całego utworu.
-Utrwalają hymn przedszkola i
„Kodeks przedszkolaka”
-Słuchają bajki „Jak to ze lnem
było”. Biorą udział w zabawie
ruchowo-ortofonicznej „Od roślinki
do sukienki”,
-Poznają etapy powstawania tkanin
na podstawie historyjki obrazkowej
wg bajki „Jak to ze lnem było”
-Poznają znaczenie przysłowia
„Nie wszystko złoto co się świeci”
-Charakteryzują postawę
bohaterów w utworach ”Zamiary
Stasia”, „Skrucha Józi”, „Sposób
na laleczkę”, „Stefek
Burczymucha”, nazywają uczynki,
szukają przeciwstawnych określeń
np. leniwy-pracowity, odważnytchórz itp.
-Dyskutują na temat zachowań
bohaterów, nawiązują do własnych
zachowań w przedszkolu i w domu,
-Tworzą własne improwizacje
wokalne do fragmentów tekstu z
wyżej wymienionych utworów,
-Bierze udział w akcji „Pomagamy
słabszym, chorym, biednym”
Potrafi uważnie słuchać,
pamięta treść wcześniej
wysłuchanych fragmentów,
-Rysuje i koloruje farbami,
pamięta wygląd bohaterów
utworu
-Ozdabia salę własnoręcznie
wykonanymi pracami, tworzy
własne książeczki,
-Pamięta słowa i melodię
hymnu oraz treść „Kodeksu
przedszkolaka, śpiewa i
recytuje w grupie i
indywidualnie,
Potrafi wymienić bohaterów
utworu, układa obrazki wg
kolejności zdarzeń, opowiada
własnymi słowami,
-Naśladuje ruchem i głosem
wg instrukcji nauczyciela i
wg własnego pomysłu,
-Rozumie znaczenie
przysłowia, tłumaczy
własnymi słowami,
-Nazywa dobre i złe
zachowania ludzi, potrafi
znaleźć słowo o znaczeniu
przeciwnym, podaje
konkretne przykłady z życia,
-Układa własną melodię i
rytm do słów tekstu wiersza
np. „Polna myszka siedzi
sobie i ząbkami serek
skrobie”
-Pomaga w razie potrzeby
smutnemu lub choremu
koledze, wykonuje upominek
dla chorego kolegi.
Treści programowe
Obszary edukacyjne
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Rozumienie znaczenia barw
narodowych i godła państwowego,
-Budzenie przywiązania i szacunku
dla ojczyzny,
-Próby rozumienia doniosłości
świąt państwowych oraz wydarzeń
historycznych z nimi związanych.
Obszar edukacji w zakresie mowy i
myślenia
-Odbieranie, rozumienie i
wyrażanie treści przekazywanych
przez niewerbalne środki wyrazu:
ruch ciała, gest, mimikę
-Oglądanie książek z większą
ilością tekstu, zainteresowanie się
książką jako źródłem wiedzy,
przeżyć i rozrywki,
-Używanie zakładek do książek,
samodzielne ich wykonywanie w
różnych technikach,
-Wypożyczanie książek z
przedszkola do domu,
-Przygotowywanie inscenizacji
utworów, układanie prac
plastycznych wg chronologii
wydarzeń,
-Poznanie biblioteki szkolnej
LISTOPAD
Aktywność i działalność
dziecka
-Uczą się pieśni patriotycznej
„Rota”, poznają historię powstania
pieśni, prezentują na apelu
szkolnym z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości
-Organizują w sali kącik książek
Marii Konopnickiej, ustalają reguły
korzystania z książek, wypożyczają
książki do domu wg ustalonych
reguł, pełnią tygodniowe dyżury w
kąciku książki,
-Utrwalają wiadomości na temat
życia patrona i jej utworów podczas
rozwiązywania zagadek,
-Wykorzystują ilustracje z książek
zgromadzonych w kąciku książki
do różnorodnych działań
plastycznych, słownych i
ruchowych,
-Biorą udział w lekcji bibliotecznej,
-Rozmawiają na temat treści bajki
„O krasnoludkach i sierotce
Marysi” na podstawie wcześniej
wykonanych prac plastycznych,
-Biorą udział w teatrzyku
inspirowanym treścią bajki,
wykorzystują własne interpretacje
słowne, uczą się używać gestów i
mimiki jako elementów gry
aktorskiej,
-Wybrane dzieci uczestniczą w
próbach koła teatralnego „Teatrzyk
Koszałka Opałka”,
-Kontynuują udział w akcji
„Pomagamy słabszym, chorym,
biednym”
Oczekiwane efekty
pracy dziecka
-Rozumie znaczenie Święta
Niepodległości dla
wszystkich Polaków, wie co
to znaczy być Polakiem, zna
symbole narodowe Polski,
-Zachowuje właściwą
postawę uczestnicząc w apelu
i podczas śpiewania „Roty”,
-Zna i przestrzega ustalonych
reguł korzystania z książek,
sumiennie pełni dyżury,
-Używa własnoręcznie
wykonanych zakładek do
książek,
-Jest zainteresowany
ilustracjami i tekstem,
wykorzystuje w różnej
działalności twórczej,
-Zna i przestrzega reguł
właściwego zachowania się w
bibliotece, uważnie słucha
nauczyciela, pogłębia
wiadomości na temat patrona,
-Pamięta treść bajki,
wymienia bohaterów,
przedstawia treść własnymi
słowami z zastosowaniem
elementów gry aktorskiej,
-Uczy się ról do inscenizacji
„Krasnoludkach i sierotce
Marysi”, uczestniczy w
próbach teatrzyku,
-Jest otwarty na pomaganie
potrzebującym
Treści programowe
Obszary edukacyjne
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Zaprzyjaźnianie się i
nawiązywanie życzliwych
kontaktów z wszystkimi
dziećmi(także z innych grup),
-Rozumienie sytuacji, w których
ludzie czynnie uczestniczą w
pomaganiu innym. Zapoznanie z
celami takich przedsięwzięć,
Obszar edukacji przyrodniczej
-Określanie pogody i zjawisk
atmosferycznych
charakterystycznych dla zimy.
Obszar edukacji w zakresie mowy i
myślenia
-Rysowanie i malowanie ilustracji
do utworu literackiego,
-Udział w prostych inscenizacjach
z podziałem na role,
-Nabywanie doświadczeń w
operowaniu pacynkami,
kukiełkami,
-Poznawanie poezji, budowanie
nastroju za pomocą wyrazów
dźwiękonaśladowczych,
wyszukiwanie rymów,
-Udział w inscenizacjach przed
zaproszonymi gośćmi.
Obszar edukacji muzycznej
-Doskonalenie gry na
przedszkolnych instrumentach
perkusyjnych,
-Tworzenie akompaniamentu do
piosenek,
-Uczenie się nowych piosenek,
-Improwizacje taneczne- tworzenie
własnych układów tanecznych do
utworu muzycznego.
Obszar edukacji kulturowoestetycznej
-Odczuwanie nastrojów w
przyrodzie związanych z porą roku
GRUDZIEŃ
Aktywność i działalność
dziecka
-Poznaje nową porę roku na
podstawie wierszy „Zła zima”,
„Śnieżyca” ze zbioru Pt. „Co
słonko widziało”,
-Ilustrują treść wiersza techniką
malowania świecą i pokrywania
farbą, ozdabiają swoimi pracami
gazetkę tematyczną „Co słonko
widziało”,
-Biorą udział w zabawie słownej
„Szukamy rymów” w oparciu o
tekst w/w wierszy,
-Uczą się słów i melodii piosenki
„Zła zima” w oparciu o tekst
wiersza,
-Biorą udział w zabawie ze
śpiewem z piosenką „Zła zima”,
wykorzystują instrumenty
perkusyjne do tworzenia
akompaniamentu,
-Uczą się wiersza „Choinka w
lesie”, recytują wiersz i śpiewają
piosenkę przed dziećmi z
młodszych grup,
-Wykonują choinkę z kartonu i
bibuły w pracy „Choinka dla
krasnoludków i sierotki Marysi”,
-Wybrane dzieci przygotowują
inscenizację „O krasnoludkach i
sierotce Marysi”,
-Kontynuują udział w akcji
„Pomagamy słabszym, chorym,
biednym” w ramach akcji prowadzonych przez CARITAS,
telewizję itp.
- organizują aukcję prac, zbierają
fundusze na zakup upominków dla
dzieci z domu dziecka
Oczekiwane efekty
pracy dziecka
-Opowiada treść wiersza
własnymi słowami, zna
niektóre symptomy zimy,
określa zjawiska
atmosferyczne
-Wykonuje pracę plastyczną
nowo poznaną techniką, dba o
estetykę wykonania, ozdabia
salę własnymi pracami,
-Potrafi odszukać rym w
tekście, wymyśla własne
rymy do słów z tekstu,
-Śpiewa piosenkę w grupie i
indywidualnie,
-Tworzy akompaniament do
piosenki, improwizuje
ruchem treść utworu, potrafi
grać na wybranych
instrumentach perkusyjnych,
-Zna na pamięć wybrane
utwory M. Konopnickiej,
recytuje przed innymi
dziećmi,
-Wykonuje wg wzoru,
odczuwa zadowolenie z
wykonanej pracy,
-Zna swoją rolę, pamięta
kolejność występowania,
współpracuje z innymi
dziećmi,
-Rozumie potrzebę niesienia
pomocy innym. Wie co to jest
akcja charytatywna.
Treści programowe
Obszary edukacyjne
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Rozumienie sytuacji, w których
ludzie czynnie uczestniczą w
pomaganiu innym, np. akcja
„Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”. Zapoznawanie z celami
takich przedsięwzięć,
-Wzmacnianie więzi rodzinnych
poprzez wspólne przeżywanie
przyjemności i radości.
Obszar edukacji w zakresie mowy i
myślenia
-Rysowanie książeczek
ilustrujących treść poznanych
utworów literackich,
-Poznawanie dłuższych utworów
literackich fragmentami przez 1-2
tygodnie,
-Charakteryzowanie postaci i
zdarzeń w poznawanych utworach
literackich,
-Udział w inscenizacjach- występy
przed zaproszonymi gośćmi,
-Tworzenie i rysowanie własnych
historyjek obrazkowych i
wykonywanie z nich książeczek.
Obszar edukacji kulturowoestetycznej
-Ozdabianie sali i innych
pomieszczeń przedszkola własnymi
pracami plastycznymi, zwracanie
uwagi na staranność wykonania i
odpowiednią ich ekspozycję.
-Włączanie się do przygotowań
świątecznych, wykonywanie
elementów dekoracyjnych,
pomaganie w pracach
porządkowych
STYCZEŃ
Aktywność i działalność
dziecka
-Biorą udział w balu
karnawałowym dla rodziców i
dzieci z domu dziecka „Bal u
krasnoludków i sierotki Marysi”,
-Współtworzą projekty strojów dla
krasnoludków (dzieci) i sierotki
Marysi (nauczycielki),
-Przygotowują występ i występują
przed zaproszonymi gośćmi,
wykorzystują wiersze i piosenki
związane z utworami M.
Konopnickiej,
-Słuchają utworu „O Janku
wędrowniczku” czytanej
fragmentami przez dłuższy okres
czasu,
-Ilustrują wysłuchane fragmenty
bajki, prezentują prace na
wystawce dla rodziców,
Opowiadają rodzicom treść
obrazka,
-Opowiadają treść wysłuchanych
fragmentów, przypominają
wcześniej poznane,
-Układają prace plastyczne wg
kolejności, nazywają bohaterów,
opowiadają,
-Tworzą z kolejnych obrazków
książeczki, projektują własną
okładkę do własnej książeczki,
tworzą wystawkę prac w holu
przedszkola dla rodziców i dzieci z
innych grup,
-Biorą udział w akcji „Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy”występ z wykorzystaniem utworów
M. Konopnickiej
Oczekiwane efekty
pracy dziecka
-Potrafi zgodnie bawić się z
innymi dziećmi, kulturalnie
zaprasza do tańca, używa
zwrotów grzecznościowych,
-Włącza się aktywnie w
przygotowania do balu,
przynosi z domu elementy
strojów do przebrania,
-Recytuje i śpiewa przed
zaproszonymi gośćmi,
-Potrafi uważnie słuchać
tekstu czytanego,
Tworzy prace plastyczne wg
własnego pomysłu zgodnie z
treścią utworu,
-Dzieli się z rodzicami wiedzą
zdobytą w przedszkolu,
-Pamięta treść bajki, uważnie
słucha wypowiedzi innych,
-Wymienia bohaterów, układa
obrazki wg Kolejności,
-Jest twórczy i pomysłowy,
dba o estetykę wykonanej
pracy,
-Włącza się w zbiórkę
pieniędzy, promuje
przedszkole w środowisku
lokalnym.
Treści programowe
Obszary edukacyjne
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Rozwijanie umiejętności
właściwego reagowania na
przegraną, gratulowanie wygranej
koledze.
Obszar edukacji z zakresu mowy i
myślenia
-Nabywanie przekonania, że
umiem się wypowiadać, jestem
słuchany i akceptowany oraz sam
potrafię także słuchać,
-Kalkowanie z książek obrazków
przez kalkę techniczną- zapełnianie
skopiowanych konturów barwą i
tworzenie z nich obrazka,
-Inscenizowanie literatury z
zastosowaniem gry aktorskiej,
udział w inscenizacjach przed
zaproszonymi gośćmi,
-odtwarzanie z pamięci treści i
szczegółów obrazka po zasłonięciu
fragmentu lub całości,
-Rozwiązywanie zagadek słownych
i układanie własnych.
Obszar edukacji kulturowoestetycznej
-ozdabianie sali i innych
pomieszczeń przedszkola własnymi
pracami,
-kalkowanie wybranych obrazków
przez kalkę techniczną,
-malowanie i rysowanie na różnego
rodzaju powierzchniach,
stosowanie różnorodnych technik
plastycznych.
Obszar edukacji muzycznej
-Śpiewanie piosenek wcześniej
poznanych,
-Nabieranie większej sprawności i
swobody w poruszaniu się przy
muzyce, tworzenie własnych
układów tanecznych do utworu
muzycznego
LUTY
Aktywność i działalność
dziecka
-Biorą udział w konkursie
recytatorskim „Znamy i lubimy
poezję Marii Konopnickiej,
-Rozwiązują i układają zagadki
dotyczące utworów patrona,
utrwalają zdobyte wiadomości,
doskonalą pamięć wzrokową
podczas opowiadania obrazka po
jego zasłonięciu,
-Wyszukują w książkach M.
Konopnickiej znane postaci,
utożsamiają je z właściwym
utworem,
-Kalkują przez kalkę techniczną,
Zapełniają kontur dowolną
techniką plastyczną- wykorzystują
obrazki ksero z ilustracjami
utworów patrona,
-Słuchają wierszy „Ślizgawka”,
„Sanna”, „Zmarzlak” ze zbioru pt.
„Co słonko widziało”, pogłębiają
wiedzę na temat pory roku –zima,
-ilustrują wybraną techniką
plastyczną, ozdabiają salę
własnymi pracami,
-Biorą udział w zabawie ruchowej
ze śpiewem z piosenką „Zła zima”,
utrwalają słowa, tworzą własne
kompozycje ruchowe .
-Utrwalają wcześniej poznane
piosenki, wiersze, wykorzystują
podczas zabaw dowolnych,
Oczekiwane efekty
pracy dziecka
-Zna wybrane wiersze,
recytuje przed szerszą
społecznością, potrafi
pogratulować koledze
zwycięstwa w konkursie,
-Zna wcześniej analizowane
utwory M. Konopnickiej,
pamięta treść obrazka,
odtwarza z pamięci jego treść
-Zna postaci z utworów M.
Konopnickiej, wie z jakich
utworów pochodzą,
-Potrafi kalkować przez
kalkę, zapełnia kontur
wybraną techniką, dba o
estetyczny wygląd prac,
-Wypowiada się na temat
wierszy, uważnie słucha
wypowiedzi innych,
wymienia zabawy na śniegu,
-Tworzy wybraną techniką
ilustracje do wierszy, tworzy
wystawkę prac dla rodziców,
opowiada rodzicom treść
obrazka,
-Utrwala wcześniej poznaną
piosenkę, jest twórczy w
wymyślaniu improwizacji
ruchowych .
Treści programowe
Obszary edukacyjne
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Opowiadanie w domu i wspólne
przeżywanie różnych wydarzeń z
życia przedszkola,
-Pamiętanie o chorym koledze,
-Wyrabianie umiejętności
współdziałania w zespole.
Obszar edukacji przyrodniczej
-Obserwowanie przyrody wiosną,
dzielenie się swoimi przeżyciami
i spostrzeżeniami.
-Obszar edukacji w zakresie
mowy i myślenia
-Poznawanie dłuższych utworów
literackich fragmentami przez 1-2
tygodnie, rysowanie ilustracji do
stopniowo poznawanych treści,
tworzenie własnego albumu
-Charakteryzowanie postaci i
zdarzeń w poznawanych
utworach literackich
Obszar edukacji kulturowoestetycznej
-Odczuwanie nastrojów w
przyrodzie związanych z porą
roku,
-Wykonywanie prac
zespołowych,
_Stosowanie technik graficznych
i różnorodnych technik
plastycznych.
MARZEC
Aktywność i działalność
dziecka
-Słuchają bajki „Na jagody”
czytanej fragmentami przez kolejne
dni,
-Dobierają obrazki do kolejnych
fragmentów bajki, kolorują, tworzą
własne książeczki po wysłuchaniu
całości, projektują okładkę,
-Tworzą wystawkę prac dla
rodziców, opowiadają treść
książeczki, dzielą się z rodzicami
zdobytą wiedzą,
-Planują wspólną pracę technicznoplastyczną „Jagodowy las”
-Tworzą makietę lasu ,
-Poznają nową porę roku na
podstawie wiersza „O czym
ptaszek śpiewa”,
-Układają i śpiewają własne
rytmizowane teksty do obrazków o
wiośnie,
-Tworzą prace plastyczne
inspirowane treścią wiersza,
ozdabiają nimi gazetkę tematyczną
„Co słonko widziało”,
-Biorą udział w konkursie
plastycznym „Znamy bajki i
wiersze Marii Konopnickiej”
-Udziela się w akcji „Pomagamy
słabszym, chorym, biednym”
Oczekiwane efekty
pracy dziecka
-Potrafi uważnie słuchać,
pamięta treść odczytanego
fragmentu, dobiera właściwy
obrazek, dokładnie koloruje,
-Jest twórczy i pomysłowy w
projektowaniu własnej
okładki,
-dzieli się wiedzą zdobytą w
przedszkolu z najbliższymi,
-Potrafi pracować w zespole,
Planuje kolejne czynności,
dobiera materiał,
-Opowiada własnymi
słowami treść utworu,
-Zna niektóre symptomy
wiosny, jest twórczy podczas
układania piosenek” o czym
ptaszek śpiewa”,
-Ozdabia salę swoimi
pracami,
-Zna utwory M.
Konopnickiej, tworzy
różnymi technikami.
- dba o swoich kolegów i
swoich bliskich w razie ich
choroby lub gdy są smutni.
Pamięta „Kodeks
przedszkolaka”
Treści programowe
Obszary edukacyjne
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Rozumienie potrzeby
szanowania zieleni i
utrzymywania porządku w
otoczeniu. Dostrzeganie i
potępianie przejawów
wandalizmu w postępowaniu
innych.
Obszar edukacji przyrodniczej
-Nabywanie opiekuńczego
stosunku do świata roślin i
zwierząt,
-Kształtowanie umiejętności
mądrego i odpowiedzialnego
współżycia człowieka z przyrodą.
Obszar edukacji w zakresie
mowy i myślenia
-Bogacenie słownika biernego i
czynnego poprzez poszerzanie
zakresu i treści pojęć
-Poznawanie poezji- zabawy w
rymowanki,
-Analiza treści utworówomawianie postępowania
bohaterów z próbą uzasadnienia
własnego stanowiska.
Obszar edukacji kulturowoestetycznej
-Wykonywanie prac plastycznych
do dekoracji Sali i innych
pomieszczeń przedszkola
Obszar edukacji technicznej
-Doskonalenie umiejętności
łączenia materiałów różnymi
sposobami
KWIECIEŃ
Aktywność i działalność
dziecka
-Słuchają utworu „Nasze kwiaty”,
Poznają nazwę nowego miesiąca,
poznają nazwy i wygląd
pierwszych kwiatów, dobierają
rymy do nazw kwiatów,
-Uczą się wiersza na pamięć,
-Wykonują rekwizyty do
inscenizacji,
-Prezentują przed dziećmi z innych
grup z okazji Święta Wiosny,
-Ilustrują treść wiersza różnymi
technikami plastycznymi, ozdabiają
gazetkę tematyczną „Co słonko
widziało”
-Pogłębiają wiedzę na temat nowej
pory roku na podstawie wierszy
„Nasza czarna jaskółeczka”,
„Bocian”, „Kukułeczka”,
„Żuczek”,
-Biorą udział w zabawach
ruchowo-ortofonicznych
inspirowanych treścią wierszy,
-Tworzą prace plastycznotechniczne inspirowane wierszami,
-Pogłębiają szacunek dla przyrody i
życia na ziemi poprzez analizę
wiersza „W ogrodzie”,
Oczekiwane efekty
pracy dziecka
-zna nazwę nowego miesiąca,
rozpoznaje i nazywa pierwsze
wiosenne kwiaty, potrafi
ułożyć rym
-Śmiało recytuje przed
dziećmi z innych grup,
-Aktywnie włącza się w
przygotowanie inscenizacji,
-Tworzy prace plastyczne
wykorzystując różne techniki,
-Czerpie radość z ozdabiania
sali,
-Wypowiada się na temat
wierszy , potrafi wymienić
oznaki wiosny występujące w
utworach,
-Aktywnie i twórczo
uczestniczą w zabawach,
-Rozumie myśl przewodnią
utworu.
MAJ
Treści programowe obszary
edukacyjne
Aktywność i działalność dziecka
Oczekiwane efekty pracy
dziecka
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Utrwalanie nawyków kulturalnego
zachowania się w miejscach
użyteczności publicznej
Obszar edukacji przyrodniczej
-Obserwowanie zmian
zachodzących w przyrodzie
wiosną- kwitnienie drzew
owocowych, poznawanie
wybranych środowisk
przyrodniczych-sad,
Obszar edukacji w zakresie mowy i
myślenia
-Udział w inscenizacjach- występy
przed zaproszonymi gośćmi,
-Przedstawianie treści
poznawanych utworów literackich
własnymi słowami. Rozmowy na
temat treści utworów.
Obszar edukacji kulturowoestetycznej
-Ozdabianie Sali i innych
pomieszczeń przedszkola własnymi
pracami plastycznymi; zwracanie
uwagi na staranność wykonania i
odpowiednią ich ekspozycję
-Biorą udział w uroczystości z
okazji święta patrona „Urodziny
patrona-23 maja”
-składają kwiaty pod tablicą
pamiątkową, recytują wiersze
Marii Konopnickiej,
-Organizują wystawę wszystkich
prac plastycznych inspirowanych
utworami patrona,
-Pogłębiają wiedzę na temat
wiosny na podstawie wiersza
„Jabłonka”,
-Ilustrują treść wiersza dowolnie
wybraną techniką,
-Organizują wystawę prac na
gazetce tematycznej „Co słonko
widziało”,
-Biorą udział w Przeglądzie
Teatrzyków Amatorskichinscenizują bajkę Pt .
.„O krasnoludkach i sierotce
Marysi” przed publicznością w
kinie MDK
-Recytują utwory patrona
przed zaproszonymi gośćmi,
zachowują właściwą postawę,
czują się współgospodarzami
uroczystości
- prezentują swoje prace
przed szerszą publicznością,
dzielą się wiedzą na temat
utworów M. Konopnickiej,
-Potrafi wypowiadać się na
temat utworu, konfrontuje
treść utworu z
rzeczywistością przyrodniczą,
-Potrafi odtworzyć treść
utworu w pracy plastycznej,
- Dekoruje sale i inne
pomieszczenia przedszkola
swoimi pracami, dba o
estetyczne wykonanie prac,
- Promuje przedszkole i jego
idee w środowisku lokalnym
Treści programowe
CZERWIEC
Aktywność dziecka
Oczekiwane efekty
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Pamiętanie o uroczystościach
rodzinnych, przygotowywanie
prezentów i składanie życzeń,
-Utrwalanie nawyków
kulturalnego zachowania się w
miejscach publicznej
użyteczności,
-Interesowanie się krajem
rodzinnym. Zdobywanie
doświadczeń w czasie wycieczek,
-Wykonanie zdjęć podczas
wycieczki krajoznawczej.
Obszar edukacji w zakresie
mowy i myślenia
-Swobodne i śmiałe
wypowiadanie się w różnych
sytuacjach i okolicznościach,
-Analiza treści utworówomawianie postępowania
bohaterów z próbą uzasadnienia
własnego stanowiska,
-Rozmowy na temat zdarzeń
występujących na obrazkach,
nazywanie przeżyć postaci
CZERWIEC
-Uczestniczą w wycieczce do
Warszawy- Poznają pomnik
„Marii Konopnickiej- dzieci”,
-Pogłębiają wiedzę na temat
nowej pory roku-lato na
podstawie wierszy M.
Konopnickiej „Tęcza”,
„Pszczółki”,\
-Malują farbami pracę
tematyczną „Lato” inspirowaną
w/w utworami,
-Ozdabiają wykonanymi pracami
gazetkę tematyczną „Co słonko
widziało”,
-Uczą się rozumieć potrzeby
innych ludzi na podstawie
wiersza „Nasz świat”, analizują
treść utworu,
-Wykonują upominek z okazji
święta taty inspirowany wierszem
„Ogródek”, uczą się wiersza na
pamięć , deklamują przed tatą w
formie życzeń,
-Segregują w teczkach prace
plastyczne inspirowane utworami
Marii Konopnickiej, utrwalają
utwory, nazywają bohaterów,
recytują poznane wiersze,
śpiewają piosenki napisane przez
M. Konopnicką,
-Biorą udział w teście
sprawdzającym znajomość
utworów M. Konopnickiej
-Przestrzega reguł kulturalnego
zachowania się w miejscu
publicznym, zachowuje
bezpieczeństwo, pogłębia
wiedzę na temat patrona,
-Wypowiada się na temat
wiersza własnymi słowami, zna
niektóre oznaki nowej pory
roku, ilustruje treść ,
-Ozdabia salę swoimi pracami,
dba o estetykę wykonania,
-Rozumie myśl przewodnią
utworu, tłumaczy własnymi
słowami,
-Potrafi sprawiać przyjemność
swoim bliskim, pamięta o ich
święcie,
-Pamięta utwory napisane przez
M. Konopnicką, zna niektóre
tytuły, nazywa bohaterów,
- Jest samodzielne w
wypełnianiu testu
Treści programowe
Aktywność dziecka
Oczekiwane efekty
Obszar edukacji społecznomoralnej
-Pamiętanie o uroczystościach
rodzinnych, przygotowywanie
prezentów i składanie życzeń,
-Utrwalanie nawyków
kulturalnego zachowania się w
miejscach publicznej
użyteczności,
-Interesowanie się krajem
rodzinnym. Zdobywanie
doświadczeń w czasie wycieczek,
-Wykonanie zdjęć podczas
wycieczki krajoznawczej.
Obszar edukacji w zakresie
mowy i myślenia
-Swobodne i śmiałe
wypowiadanie się w różnych
sytuacjach i okolicznościach,
-Analiza treści utworówomawianie postępowania
bohaterów z próbą uzasadnienia
własnego stanowiska,
-Rozmowy na temat zdarzeń
występujących na obrazkach,
nazywanie przeżyć postaci
-Uczestniczą w wycieczce do
Warszawy- Poznają pomnik
„Marii Konopnickiej- dzieci”,
-Pogłębiają wiedzę na temat
nowej pory roku-lato na
podstawie wierszy M.
Konopnickiej „Tęcza”,
„Pszczółki”,\
-Malują farbami pracę
tematyczną „Lato” inspirowaną
w/w utworami,
-Ozdabiają wykonanymi pracami
gazetkę tematyczną „Co słonko
widziało”,
-Uczą się rozumieć potrzeby
innych ludzi na podstawie
wiersza „Nasz świat”, analizują
treść utworu,
-Wykonują upominek z okazji
święta taty inspirowany wierszem
„Ogródek”, uczą się wiersza na
pamięć , deklamują przed tatą w
formie życzeń,
-Segregują w teczkach prace
plastyczne inspirowane utworami
Marii Konopnickiej, utrwalają
utwory, nazywają bohaterów,
recytują poznane wiersze,
śpiewają piosenki napisane przez
M. Konopnicką,
-Biorą udział w teście
sprawdzającym znajomość
utworów M. Konopnickiej
-Przestrzega reguł kulturalnego
zachowania się w miejscu
publicznym, zachowuje
bezpieczeństwo, pogłębia
wiedzę na temat patrona,
-Wypowiada się na temat
wiersza własnymi słowami, zna
niektóre oznaki nowej pory
roku, ilustruje treść ,
-Ozdabia salę swoimi pracami,
dba o estetykę wykonania,
-Rozumie myśl przewodnią
utworu, tłumaczy własnymi
słowami,
-Potrafi sprawiać przyjemność
swoim bliskim, pamięta o ich
święcie,
-Pamięta utwory napisane przez
M. Konopnicką, zna niektóre
tytuły, nazywa bohaterów,
- Jest samodzielne w
wypełnianiu testu
Download