Fizyka z

advertisement
PROPOZYCJE WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE
OCENY Z FIZYKI W KLASACH I-III
GIMNAZJUM
KINEMATYKA
DYNAMIKA
MECHANIKA
TERMODYNAMIKA
MATERIA
FALE I DRGANIA
HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA
ELEKTROSTATYKA
PRĄD ELEKTRYCZNY
MAGNETYZM
OPTYKA
mgr Teresa Kozłowska
-Program nauczania fizyki dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ,,s”.
Autorka programu Mirosława Wiechowska
DKW-4014-56/00 ,,s”
Treści programu ,,s” zostały dopasowane do programu gimnazjum i podręcznika
,,Spotkania z fizyką” autorstwa G. Francuz - Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny –
Różańska.
mgr Teresa Kozłowska
Wyszczególnienie treści nauczania
Realizacja treści
w klasie I - III
w klasie ...
Ciała stałe MATERIA
1. Ciała stałe i ich właściwości fizyczne.
II, III
2. Zachowanie się ciał stałych podczas ogrzewania
i oziębiania.
3. Mierzenie długości ciał.
II
I, II
4. Obserwacja właściwości metali: rozszerzania
i kurczenia się pod wpływem różnych temperatur oraz
zastosowanie tych właściwości w codziennym życiu.
II
5. Zjawisko rozpuszczania się ciał w różnych cieczach:
rozpuszczalnik, ciało rozpuszczane, roztwór;
wykorzystanie tego zjawiska w codziennym życiu.
II (chemia)
Ciecze MATERIA
1. Woda i jej właściwości fizyczne.
II
2. Inne ciecze i ich właściwości.
II
3. Zachowanie się cieczy podczas ogrzewania i oziębiania.
II
4. Mierzenie objętości ciał.
5. Termometr, jego budowa i zasada działania.
6. Odczytywanie temperatury różnych ciał.
II
II
II
7. Zmiana stanu skupienia wody pod wpływem różnych
temperatur (wrzenie, parowanie, skraplanie, topnienie,
krzepnięcie, sublimacja, resublimacja).
II
8. Opady atmosferyczne.
II
9. Mieszanie się cieczy – zastosowanie w życiu.
II
10. Rodzaje naczyń połączonych i ich zastosowanie.
II
11. Powodzie - energia wody.
II, III
12. Wykorzystanie wód przez człowieka – komunikacja
wodna, transport towarów itp.
I
13. Wpływ wody powietrz i innych czynników
atmosferycznych na wietrzenie skał i powstawanie
I, II
gleby powtórka z geografii.
Ciała lotne (gazy) MATERIA
1. Powietrze jako mieszanina gazów i jego właściwości
II
fizyczne.
2. Gazy spalinowe (i inne), przemysłowe; ich wpływ na
środowisko naturalne i zdrowie człowieka.
3. Prędkość wiatru, powstawanie wiatru, loty balonowe.
4. Budowa i działanie pompki rowerowej.
II
I, II
II
Siły i ich działanie DYNAMIKA
1. Występowanie sił i skutki ich działania.
I
2. Siła ciężkości i jej działanie.
I
3. Ciężar ciała a masa ciała.
4. Waga i ważenie ciał.
5. Pion i poziomnica (wektory). Układy odniesienia.
I
II
I
6. Budowa siłomierza i mierzenie sił.
I
7. Siła wyporu i jej występowanie.
II
8. Pływanie i tonięcie ciał.
II
9. Maszyny proste i ich zastosowanie. Równia.
II, I
Ciepło TERMODYNAMIKA
1. Naturalne i sztuczne źródła ciepła.
2. Zamiana pracy w ciepło i ciepła w pracę.
II,III
II, III
II
3. Silnik parowy, jego działanie i zastosowanie.
II
4. Rozchodzenie się ciepła.
5. Przewodniki i izolatory ciepła oraz ich zastosowanie.
II, III
6. Działanie termosu.
II
7. Rozchodzenie się ciepła przez unoszenie.
I, II
8. Rozchodzenie się ciepła przez promieniowanie.
9. Ilość ciepła a temperatura.
II, III
II
AKUSTYKA
1. Ruch drgający ciał.
II
2. Źródła dźwięku.
II
3. Wysokość i natężenie dźwięku.
II
4. Echo i pogłos.
5. Głos ludzki. Wpływ hałasu na organizm ludzki – walka
z nadmiernym hałasem.
II
II
6. Dźwięki instrumentów muzycznych.
II
7. Prędkość dźwięku.
I
OPTYKA
1. Zjawisko cienia i półcienia.
III
2. Odbicie i rozproszenie światła. Załamanie światła.
III
3. Zwierciadło: płaskie, kuliste (wklęsłe i wypukłe) oraz
powstające w tych zwierciadłach obrazy.
4. Soczewki, ich rodzaje i zastosowanie. Oko jako
przyrząd optyczny.
III
III
5. Działanie okularów i ich znaczenie w korygowaniu wad III
wzroku.
6. Przyrządy optyczne: lupa, mikroskop, aparat
fotograficzny, kamera i inne oraz zastosowanie tych
przyrządów w codziennym życiu.
III
ELEKTRYCZNOŚĆ
1. Elektryzowanie się ciał przez tarcie.
2. Ładunki jednoimienne i różnoimienne oraz ich
III
III
wzajemne oddziaływanie.
3. Elektryczność w przyrodzie – zjawisko pioruna.
III
Budowa i działanie piorunochronu.
4. Zachowanie człowieka podczas burzy.
III
5. Źródła energii elektrycznej.
III
6. Ogniwa galwaniczne i akumulatory – ich budowa,
działanie i zastosowanie.
7. Prąd stały – obwody.
III
III
8. Żarówka jako wskaźnik przepływu prądu
elektrycznego.
III
9. Natężenie i napięcie prądu elektrycznego – ich pomiar
za pomocą specjalnych urządzeń. Wprowadzenie
jednostki natężenia 1A (amper) i napięcia 1V (wolt).
III
10. Domowa instalacja elektryczna i jej części składowe.
III
11. Budowa i rola bezpiecznika.
III
12. Odczyt licznika energii elektrycznej i obliczanie
należności za zużyty prąd.
III
13. BHP podczas pracy z prądem.
III
MAGNETYZM
1. Magnesy naturalne i sztuczne oraz ich właściwości.
III
2. Bieguny magnetyczne i ich wzajemne oddziaływanie.
Pole magnetyczne ziemskie.
III
3. Elektromagnes, jego budowa, właściwości
i zastosowanie.
4. Zasada działania dzwonka elektrycznego.
III
III
5. Telefon, zasada działania oraz umiejętność połączenia
telefonicznego z abonamentem.
III
Wymagania z fizyki dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim ,,s”.
1. KINEMATYKA I DYNAMIKA
Uczeń:
- potrafi wskazać przykład ruchu prostoliniowego, krzywoliniowego, jednostajnego i
zmiennego
- rozróżnia tor i drogę
- umie odczytać z szybkościomierza prędkość w km/h
- zamienia: km – m, h – s itp.
- zna przepisy ruchu drogowego dotyczące prędkości
- wie, kim był Newton
- wie, jaka jest rola tarcia
- wie, że siły występują parami
- umie narysować wektor siły
- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadanie
-podaje przykłady małych i dużych sił występujących w przyrodzie
-potrafi wymienić oddziaływania występujące w przyrodzie
-podaje przykłady oddziaływań
2. PRACA, MOC, ENERGIA
Uczeń:
-podaje przykłady pracy fizycznej
-wie co oznacza słowo energia
-przygotowuje album z wycinkami z wycinkami z prasy: urządzenia małej i dużej
mocy, elektrownie, sportowcy, którzy muszą wykazać się sporą energią, samochody
wyścigowe
-zna symbole pracy, mocy i energii
-wie w jakich jednostkach wyrażamy pracę, moc i energię
- zna rodzaje energii mechanicznej
- podaje przykłady energii kinetycznej, potencjalnej ciężkości i potencjalnej
sprężystości
-potrafi zapisać wzory pracy, mocy i energii
-wykonuje proste ćwiczenia, samodzielnie stosuje w nich poznaną wiedzę
3. MATERIA
Uczeń:
-mierzy krawędzi cegły (a, b, c)
-oblicza objętość cegły (V=a*b*c)
-waży cegłę (m)
-wyznacza gęstość (ρ =m/V)
-potrafi posługiwać się wagą
-wie gdzie stosuje się wagi
-potrafi podać przykłady: ciał stałych, cieczy i gazów
-wymienia właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
4. TERMODYNAMIKA
Uczeń:
-wie, co to ,,ciepło” i ,,zimno”
-umie posługiwać się termometrem
-zna symbol i jednostkę temperatury
-zna działanie(zastosowanie) lodówki, termosu
-wie, że ciepło ,,przepływa”
-zna opady atmosferyczne
- zna zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i krzepnięcia
5. FALE MECHANICZNE I DŹWIĘKI
Uczeń:
-opisuje fale na wodzie
-potrafi wzbudzić fale w innych ośrodkach niż woda (proste
doświadczenia)
-rozróżnia dźwięki
-zna instrumenty muzyczne
-zna zwyczaje nietoperzy i delfinów
-wie, że fala morska może wyrządzić zniszczenia
6. PŁYWANIE CIAŁ, CIŚNIENIE
Uczeń:
-zna zasadę pływania ciał w cieczach i w powietrzu
-zna legendę o Archimedesie
-zna pojęcie ciśnienia i jego jednostkę
-z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia opisujące
ciśnienie
7. ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
Uczeń:
-wie jak zbudowany jest atom (zna ładunki)
-potrafi zaprezentować elektryzowanie się ciał
-potrafi podać odbiorniki energii elektrycznej
-potrafi odczytać symbole z urządzenia elektrycznego np.: I, U, R, P, W
-potrafi rozróżnić połączenie szeregowe od równoległego np. światełka
choinkowe
-podaje skutki przepływu prądu elektrycznego
-potrafi wymienić przewodniki i izolatory prądu elektrycznego
-zna zagrożenia związane z istnieniem prądu elektrycznego
-wie jak zbudowane są magnesy (biegunowość)
-zna pole magnetyczne Ziemi
-potrafi zademonstrować kilka prostych doświadczeń opisujących
właściwości magnesów
8. OPTYKA
-potrafi własnymi słowami opisać czym zajmu je się optyka
-wie że naturalnym źródłem światła jest Słońce
-potrafi wymienić kilka źródeł światła
-zna rodzaje zwierciadeł
-potrafi rysować soczewki
-wie, że wyróżniamy soczewki skupiające i rozpraszające
- wie, że optyka znalazła zastosowania w wielu d ziedzinach naukowych
np. w medyc ynie, technice
Download