PLASTYKA W GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI W

advertisement
PLASTYKA W GIMNAZJUM
PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI W GIMNAZJUM
/3 semestry/
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program „Plastyka w gimnazjum” powstał specjalnie na potrzeby gimnazjum , w którym
przewidziano na nauczanie przedmiotu –plastyka 3 semestry. Realizacja zagadnień
opracowana jest na ok. 56 godz. lekcyjnych /Plan wynikowy dołączony do programu zawiera
46 tematów , ponieważ 10 godzin lekcyjnych przewidziano na realizacje zadań związanych z
przygotowaniem prac do różnorodnych konkursów plastycznych /. Program niniejszy
napisany został w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzeciego etapu
edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 października 1998 r.
Specyficzna konstrukcja programu narzuca czas rozpoczęcia jego realizacji na drugi
semestr klasy 2-giej gimnazjum i kontynuowanie go przez dwa semestry klasy 3-ciej. Liczba
godzin lekcyjnych w 3-semestralnym cyklu nauczania jest stosunkowo niewielka .W celu jak
najlepszego zrealizowania założeń podstawy programowej oraz wymagań szczegółowych
czyli tzw. standardów zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 17 z 16 marca 2000r. poz. 215, a
powtórzonych w Dzienniku Ustaw Nr 92 z 3 września 2001, poz. 1020 uznano, iż należy jak
najpełniej wykorzystać wiedzę jaką uczniowie zdobywają na innych przedmiotach ,a przede
wszystkim historii. W zakresie wiedzy z historii sztuki tematyka lekcji plastyki jest
kontynuacją tego co uczeń już wie ,gdyż tematy dotyczące historii sztuki z czasów
pierwotnych, starożytności, średniowiecza i renesansu są przedmiotem nauki na lekcjach
historii w klasie 1-szej i w pierwszym semestrze klasy 2-giej. Tematyka lekcji z historii sztuki
na plastyce rozpoczyna się więc od zagadnień związanych ze sztuką baroku i obejmuje w
dalszym ciągu sztukę klasycyzmu, romantyzmu, impresjonizmu , aż po kierunki i tendencje
w plastyce XX wieku.
W programie „Plastyka w gimnazjum” widać daleko idącą korelację z pozostałymi
przedmiotami zwłaszcza tworzącymi blok humanistyczny . Pozwala to na lepsze
wykorzystanie czasu lekcji oraz wyzwala aktywność ucznia, który nie musi ”szufladkować „
wiedzy zdobywanej na każdym przedmiocie.
Program pozwala rozwijać zainteresowania sztuką i twórczością plastyczną u młodego
człowieka, skłania do zajęcia określonej postawy wobec zjawisk artystycznych. Kształci jego
wrażliwość estetyczną oraz krytycyzm, zachowując miejsce na indywidualne i subiektywne
odczucia będące efektem kontaktów ze sztuką i jej twórcami.
Zagadnienia teoretyczne poparte są ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na
zrozumienie procesów zachodzących w sztuce omawianych epok i kierunków, ich
filozoficznego podłoża i związanych z nimi konsekwencjami w zakresie obrazowania
rzeczywistości człowieka.
Szeroka oferta technik plastycznych daje uczniowi możliwość bezpośrednich zetknięć z
problemami formalnymi dzieła, ułatwia zrozumienie istoty nowatorskich rozstrzygnięć i
inspiruje do szukania własnych sposobów wypowiedzi plastycznej.
CELE PROGRAMU
Głównym celem edukacyjnym jest kształtowanie zainteresowań i zamiłowań
plastycznych , wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności plastyczne, wiedzę z tego
zakresu , oraz umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń plastycznych. Równie
ważne jest kształtowanie kultury plastycznej / umiejętność włączania sztuki we własne,
osobiste życie/, oraz uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk z zakresu
plastyki.
Realizacja programu pozwala osiągnąć następujące cele:
-
w zakresie wiadomości





-
poznanie rozwoju sztuki na przestrzeni wieków;
rozpoznawanie epok, stylów, kierunków i prądów w sztuce oraz dzieł
wybitnych twórców z nimi związanych;
zapoznanie się z rolą sztuki oraz jej miejscem w życiu jednostki i
społeczeństwa;
poznanie sposobów wypowiedzi plastycznej w powiązaniu z analizą
kierunków w sztuce;
przygotowanie do świadomej percepcji wytworów sztuki;
zrozumienie procesów historycznych oraz ich związków ze sztuką.
w zakresie umiejętności –












budowanie indywidualnego sposobu przekazu poprzez wykorzystanie inwencji
oraz wyobraźni plastycznej;
rozumienie prawidłowości w przemianach sztuki na przestrzeni dziejów;
warsztatowe rozwijanie zdolności plastycznych;
świadome posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi;
przyswajanie umiejętności analizy i oceny poszczególnych poglądów ,
programów, manifestów artystycznych;
doskonalenie organizacji pracy indywidualnej oraz grupowej;
indywidualny odbiór dzieł plastycznych i jego analiza;
wykorzystanie elementów wiedzy o sztuce w procesie edukacji
międzyprzedmiotowej;
posługiwanie się właściwą terminologią „ języka sztuki”;
dotarcie do dzieła sztuki przy wykorzystaniu różnorodnych technik
informacyjnych;
obcowanie z zasobami sztuki / galerie , muzea /;
korzystanie z dziedzictwa kulturowego regionu, kraju.
-w zakresie wartości, poglądów i postaw- zapoznanie się z rolą sztuki oraz jej miejscem w życiu jednostki i
społeczeństwa;

poznawanie uniwersalnego języka sztuki oraz jej roli integracyjnej we
współczesnym społeczeństwie;

dostrzeganie tradycji i odrębności kulturowych wyrażanych w dziełach
plastycznych;

kształtowanie postaw tolerancji wobec odmiennych kultur, opinii oraz działań
artystycznych;

budowanie szacunku dla dorobku kulturalnego minionych pokoleń;

tworzenie poczucia godności i tożsamości narodowej;

rozwijanie odpowiedzialności za efekty pracy.
TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
I.
-
Krajobraz kulturowy.
Barok / manieryzm i rokoko/.
Sztuka klasycyzmu.
Sztuka okresu romantyzmu.
Realizm europejski i polski.
Impresjonizm - gra światła.
Postimpresjonizm.
Secesja w Polsce i na świecie.
Fowizm i ekspresjonizm.
Abstrakcjonizm.
Kubizm i konstruktywizm.
Surrealizm.
Sztuka polska okresu międzywojennego.
Architektura i rzeźba XX wieku.
Sztuka drugiej połowy XX wieku w Polsce i na świecie.
-
Środki wyrazu plastycznego. Działania plastyczne w różnych materiałach,
technikach i formach.
Przestrzeń w obrazie.
Ekspresja koloru.
Łączenie i innowacyjne stosowanie technik plastycznych.
Wielkość i proporcje.
Statyka i dynamika.
Martwa natura, szkic z natury.
Sposoby notacji przestrzeni.
Linia jako środek wyrazu plastycznego.
Interpretacja własna modeli i motywów z natury.
Projekty form użytkowych.
II.
III.
-
Komunikacja wizualna.
Sztuka ulicy . Graffiti.
Grafika komputerowa.
Estetyka reklamy.
Funkcje informacyjne znaku plastycznego, wykonanie jego projektu.
-
Kształtowanie otoczenia i form użytkowych /racjonalność , funkcjonalność ,
estetyka/.
Znaczenie wyobraźni w procesie twórczym.
Rola sztuki w kształtowaniu środowiska człowieka.
Projektowanie przedmiotów użytkowych.
Użyteczne piękno.
-
Sztuka ludowa.
Funkcje integracyjne sztuki ludowej.
Wartości użytkowe sztuki ludowej.
IV.
V.
VI.
-
Kontakt z dziełami sztuki.
Sztuka w mediach / prasa, telewizja, internet .
Uczestnictwo w różnych formach prezentacji dzieł sztuki.
VII.
-
Wiedza o teatrze i filmie.
Rola filmu w kreowaniu rzeczywistości.
Rola teatru jako ośrodka kultury.
Język ciała.
Kreowanie własnych potrzeb teatralnych i filmowych.
METODY NAUCZANIA - PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Nauczanie plastyki w gimnazjum powinno odbywać się za pomocą zróżnicowanych
form, zarówno tradycyjnych / wykład/ jak i nowatorskich / w zależności od inwencji i
możliwości nauczyciela/. Rozbudowana powinna zostać samodzielna praca uczniów
/referaty, recenzje, dyskusje/ ; doświadczalne poznawanie sztuki /laboratorium form, w
którym uczniowie sami wymyślają techniki tworzenia ze zróżnicowanych materiałów albo - o
ile mają dostęp do komputera –praca w technikach komputerowych/. Podczas lekcji
uczniowie pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Układ lekcji , jej przebieg oraz ilość czasu potrzebnego na realizację poszczególnych
tematów, uzależnione są od nauczyciela oraz umiejętności i zainteresowań uczniów. Dobrze
jest przeplatać różne formy nauczania wizytami w muzeum i galeriach pracowniach artystów
i spotkaniami z ludźmi związanymi ze sztuką.
Do tworzenia oraz zainteresowania twórczością artystyczną należy zachęcać
atrakcyjnymi i urozmaiconymi metodami. Nauczyciel plastyki w gimnazjum ma do
dyspozycji szereg metod nauczania .
Do najbardziej przydatnych należą :
- prezentacja materiału w formie wykładu objaśniającego temat lekcji w formie syntetycznej,
z uwzględnieniem : tła historycznego , literackiego, społecznego;
-ćwiczenia praktyczne, pobudzające wyobraźnię ucznia i doskonalące jego wrodzone
umiejętności;
- ćwiczenia uczniów z korektą nauczyciela;
-zachęcanie uczniów do dyskusji;
-zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, poprze organizowanie
spotkań z
interesującymi artystami, wyjścia na wernisaże , zwiedzanie wystaw plastycznych i
oglądanie zabytków
architektury ;
- zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy – pisanie recenzji z wystaw plastycznych /
umożliwienie uczniowi
wyrażania własnych opinii i sądów na temat sztuki/ , tworzenie albumów dotyczących sztuki
,oraz pisanie referatów w których dużą rolę odgrywałyby poglądy własne ucznia;
-stosowanie różnych oryginalnych pomysłów na przekazywanie wiedzy plastycznej /
wprowadzenie
zróżnicowanych ćwiczeń i eksperymentów plastycznych, komputerowe zabawy w
rysowanie i projektowanie
nowych form/;
- wskazywanie źródeł do pogłębiania wiedzy;
-powtarzanie materiału teoretycznego w formie indywidualnych rozmów o sztuce;
-powtarzanie materiału praktycznego w formie działalności twórczej na zadany temat
wykonywanej w
preferowanych przez ucznia technikach ;
-organizowanie uczniom / we współpracy z innymi szkołami i instytucjami kultury/
konkursów plastycznych i
plenerów.
-organizowanie wystaw prezentujących prace uczniów.
Środki dydaktyczne
-wszelkiego rodzaju materiały plastyczne w zależności od stosowanych technik /rysunek,
malarstwo, rzeźba, kolaż, wycinanki itd./
-plansze prezentujące przykłady dzieł sztuki z różnych epok,
-reprodukcje, albumy, książki o tematyce związanej ze sztuką,
-programy komputerowe,
-podręczniki,
-filmy video z dziedziny –sztuka.
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA PLASTYKI W GIMNAZJUM
(3 semestry)
LP.
TEMAT LEKCJI
WYMAGANIA PROGRAMOWE
PODSTAWOWE
1.
Zaproszenie do sztuki.
2.
Plastyka napisu. Sztuka
ulicy- graffiti.
3.
Teatr na przestrzeni
dziejów.
PONADPODSTAWOWE
Zapoznanie uczniów z programem nauczania plastyki,
wymaganiami programowymi kryteriami ocen na lekcjach
plastyki.
-rozumie rolę i znaczenie
-analizuje prace graffiti i
sztuki ulicy w kształtowaniu podaje cechy świadczące o
naszego otoczenia
tym , że jest to sztuka
-potrafi wykonać napis
nieprofesjonalna,
technikami
-dostrzega relacje pomiędzy
charakterystycznymi dla
plastyką a pejzażem ulicy /
graffiti,
reklama , wystawa, moda/
-rozpoznaje granicę
-rozumie i potrafi wyjaśnić
pomiędzy sztuką a
rolę i znaczenie sztuki ulicy
wandalizmem
-w twórczy sposób realizuje
temat
-zna podstawową wiedzę o
- dokonuje analizy
teatrze:
porównawczej teatrów:
*geneza i historia teatru,
klasycznego, wiktoriańskiego,
*rodzaje teatru / uliczny ,
współczesnego,
lalkowy, cieni, opera, teatr
-umie określić własne potrzeby
tańca, pantomima /
związane z teatrem
-zna sposoby wykonania
-dostrzega wartości wpisane w
lalki teatralnej
dzieło sztuki
- umiejętnie dobiera
materiały i technikę
- zna elementy plastyczne
występujące w teatrze:
*scenografia,
*kostiumy,
*rekwizyty,
*oświetlenie
Fotografia
-nabycie przez uczniów
podstawowej wiedzy o
fotografii;
*początki fotografii,
*fotografia artystyczna
-potrafi wykonać prace
oparta na artystycznym
fotomontażu,
-umie określić cechy
fotografii świadczące o tym ,
że jest to dziedzina sztuki
- dostrzega rolę fotografii w
obrazowaniu świata,
-posługuje się fotografiami
jako materiałami
pomocniczymi lub
podstawowymi w obrazowaniu
rzeczywistości
Film we współczesnym
społeczeństwie.
-zna podstawowe
wiadomości na temat filmu:
*początki filmu
*film dokumentalny
*film artystyczny
*film animowany
-potrafi wykonać ilustrację
do filmu
-staje się przygotowany do
świadomego uczestnictwa w
życiu kulturalnym
.-dostrzega w filmie inspiracje
sztukami plastycznymi
-w twórczy sposób przedstawia
temat i koncepcje
-dostrzega wartości zawarte w
dziełach sztuki
6.
Przestrzeń w obrazie
.Panorama mojego miasta.
--objaśnia zasady łączenia
barw i stosuje je w swojej
pracy,
-właściwie dobiera kolorystykę
w celu nadania pracy
indywidualnego charakteru,
-realizuje oryginalne pomysły,
-interpretuje temat w sposób
twórczy ,
-określa swój stosunek do
podejmowanych przez siebie
działań plastycznych.
7.
Projektowanie i grafika
komputerowa / projekt
okładki do płyty /
- stosuje zasady perspektywy
zbieżnej w celu uzyskania
efektu głębi w obrazie,
-komponuje wybrany
krajobraz,
-posługuje się farbami
plakatowymi zgodnie z
zasadami malowania farbą
kryjącą,
-dba o estetykę wykonania
pracy,
-zna zabytki macierzystego
miasta
-posiada poczucie więzi ze
swoją „małą ojczyzną”miejscowością i regionem,
-korzysta z dziedzictwa
kulturowego regionu .
-posiada podstawową wiedzę
o wzornictwie
przemysłowym i grafice
komputerowej
-dostrzega zależności funkcji
i kształtu przedmiotu
-umie zaprojektować stronę
graficzną do płyty
4.
5.
-zna sposoby komunikowania
się za pomocą różnych
mediów
-dostrzega ich wpływ na
sztukę współczesną
-samodzielnie wykorzystując
własną inwencję potrafi łączyć
materiał ilustracyjny z tekstem
-wykorzystuje grafikę
komputerową jako narzędzie
tworzenia dzieła sztuki
8.
Tradycje ludowewykonanie palm
Wielkanocnych.
-zna obrzędy i zwyczaje
związane z obchodami świat
Wielkanocnych
-kultywuje tradycje mając na
uwadze ich znaczenie dla
przetrwania kultury
narodowej
-zna technikę wykonania
„palm Wielkanocnych”
-potrafi wykonać pracę
starannie
-stosuje w pracy umiejętny
dobór kolorów,
9.
Muzea , galerie akcje
plastyczne.
10.
Perły i złoto. .Sztuka
okresu manieryzmu,
baroku, rokoka.
-zna historie powstania i rolę
muzeum
-zna funkcje jakie spełniają
galerie i akcje plastyczne
-potrafi wykonać zaproszenie
na wystawę lub wernisaż w
dowolnej technice
-potrafi wskazać środki
wyrazu plastycznego w celu
dokonania jego analizy
podaje czas trwania
omawianego stylu,
- omawia jego cechy
charakterystyczne,
dostrzega na reprodukcjach
środki wyrazu plastycznego i
ich funkcje ,
-odczytuje intencje twórcy,
-określa pojęcie deformacji,
-opisuje pałac barokowy
- wylicza nowe cechy
budowli kościoła
barokowego,
-podaje nazwiska
architektów,
-wymienia malarzy
manieryzmu,
-wymienia malarzy Włoch
Hiszpanii ,Flandrii i Holandii
oraz rzeźbiarzy tego okresu
-w twórczy sposób przedstawia
temat i koncepcję
-buduje symbole środkami
plastycznymi
-tworzy prace niestereotypowe
-wprowadza innowacyjne
pomysły do wykonania pracy
-realizuje ciekawe pomysły
-zna zasoby muzealne w
swojej okolicy
-dostrzega wartości dzieł
sztuki
- potrafi opracować
kwestionariusz wywiadu z
miejscowym artysta
-analizuje i dokonuje własnej
interpretacji wybranego dzieła
plastycznego
określa pojęcie manieryzmu,
-omawia charakter i mistyczne
funkcje architektury i rzeźby
barokowej,
-wyjaśnia pojęcie dynamiki w
architekturze rzeźbie i
malarstwie,
-wyjaśni pojęcie malarstwa
iluzjonistycznego,
-charakteryzuje ,interpretuje ,
I określa swój stosunek do
twórczości wybitnych artystów
baroku.
11.
Portret sarmacki mojego
przodka.
-wykonuje kolaż w stylu
portretu sarmackiego : rysuje
szkic postaci w stroju
sarmackim , zdjęcie własnej
twarzy wkleja w szkic
postaci wykonuje napis i
umieszcza wymyślony herb
rodowy koloruje pracę,
-zachowuje zgodność
wypowiedzi plastycznej z
tematem i logikę kompozycji
określa charakter
kompozycji.
-dostrzega zmiany jakim
podlegał portret w różnych
epokach
określa na czym polega
schemat portretu szlachcica
polskiego epoki baroku
/reprezentacyjność/ ,
-w twórczy sposób przedstawia
swoją koncepcję,
-twórczo wykorzystuje wiedzę,
-interpretuje temat w sposób
twórczy,
-realizuje oryginalne pomysły,
-określa swój stosunek do
podejmowanych przez siebie
działań
-uzasadnia swoje zdanie
posługując się wskazanymi
kryteriami ocen,
12.
Sztuka okresu klasycyzmu
-omawia typ dworku polskiego
- określa swój stosunek do
wartości estetycznych sztuki
klasycystycznej,
-dostrzega różnorodne
konteksty w budowlach
omawianego okresu i
wypowiada się na ich temat,
-wypowiada się na temat
związków kultury polskiej z
innymi kręgami kulturowymi,
13..
Dworek polski – kolaż.
określa czas trwania
klasycyzmu
-wymienia główne cechy
stylu klasycznego ,
-wymienia cechy
architektury , rzeźby i
malarstwa klasycystycznego,
-dostrzega na reprodukcjach
dzieł środki wyrazu
plastycznego i ich funkcje,
-rozróżnia fazy klasycyzmu
/wczesny klasycyzm i
neoklasycyzm/,
-wymienia wybitnych
twórców baroku i przykłady
ich dzieł,
-podaje przykłady polskiej
sztuki klasycystycznej.
- omawia typ dworku
polskiego,
-wykonuje kolaż
przedstawiający klasyczny
dworek polski , posługując
się reprodukcją,
-stosuje w kompozycji
ciemne tło , białe ściany i
elementy architektury
klasycystycznej,
-formułuje problem
plastyczny i rozwiązuje go,
-zachowuje zgodność
wypowiedzi plastycznej z
tematem i logikę
, -uwzględnia w kompozycji
cechy architektury
klasycystycznej /równowagę ,
harmonię , symetrię , statykę/,
-wypowiada się na temat
związku kultury polskiej z
innymi kręgami kulturowymi,
twórczo wykorzystuje wiedzę i
interpretuje temat,
-realizuje oryginalne pomysły ,
-w twórczy sposób przedstawia
swoją koncepcję określa swój
stosunek do podejmowanych
przez siebie i kolegów działań
plastycznych ,
14..
Romantyzm w sztuce.
15.
Realizm – przezwyciężenie
patosu w sztuce.
16.
Kopia obrazu mistrza.
Ochrona dzieł sztuki.
kompozycji; określa
charakter kompozycji,
-ocenia własną pracę
posługując się wskazanymi
kryteriami.
-dostrzega tradycję i
odrębność kulturową
wyrażoną w dziełach sztuki
-dostrzega poczucie godności
i tożsamości narodowej
-- określa czas trwania
romantyzmu w sztuce,
-wymieni cechy malarstwa
romantycznego /kompozycja
dynamiczna , operowanie
żywym kolorem,
światłocieniem,
zróżnicowana faktura,
współczesna tematyka,
zwłaszcza wojenna/ ,
-wskazuje na stosowanie
układu dynamicznego i
wyszukuje kontrasty
kolorystyczne w obrazach,
-dostrzega na reprodukcjach
obrazów środki wyrazu
plastycznego i ich funkcje
odczytuje twórcy,
-wymienia wielkich artystów
tego okresu i podaje
przykłady ich dzieł.
-uzasadnia swoje stanowisko
posługując się wskazanymi
kryteriami ocen.
- wymienia cechy malarstwa
realizmu /odrzucenie
elementów ubocznych na
rzecz wydobycia i określenia
tematu głównego ,
kompozycja z perspektywą
zbieżną ,kolor lokalny
,wnikliwa charakterystyka
postaci/,
-dostrzega na reprodukcjach
obrazów środki wyrazu
plastycznego i ich funkcje,
-odczytuje intencje twórcy,
-wymienia nazwiska
twórców realizmu i
przykłady ich dzieł,
-wymienia twórców
-zna pojęcia: „konserwacja” i
„rekonstrukcja”,
-, charakteryzuje tło
historyczne epoki,
-wymienia i omawia wybrane
obrazy realistyczne i
historyczne,
-odnajduje i interpretuje
związki przyczynowo –
-skutkowe w rozwoju
cywilizacyjnym kultury,
-określa swój stosunek do
wartości estetycznych
malarstwa realistycznego i
historycznego oraz uzasadnia
swoje stanowisko,
-wypowiada się na temat
związków kultury polskiej z
innymi kręgami kulturowymi.
-dokonuje samodzielnie
analizy dzieła plastycznego
-.omawia tło historyczne
romantyzmu i jego wpływ na
sztukę tego okresu,
-charakteryzuje i interpretuje
twórczość malarzy
romantycznych / Goi ,
Delacroix ,Gericault,
-dostrzega różnorodne
konteksty w obrazach i
wypowiada się na ich temat,
-określa swój stosunek do
wartości estetycznych
malarstwa romantycznego i
uzasadnia swoje stanowisko-
17.
Sztuka czasów niewoli.
Malarstwo polskie XIX
wieku.
18.
Ubiór na przestrzeni
wieków.
***
19.
*********************
Impresjonizm i
postimpresjonizm.
-potrafi dokonać analizy
dzieła sztuki, wyodrębniając
takie elementy i środki
wyrazy plastycznego jak:
kompozycja, proporcje,
perspektywa, światłocień,
walor, kolorystyka, faktura,
-jest świadomy potrzeby
ochrony,
-tworzy kopię znanego
obrazu
-zna polskie malarstwo
dziewiętnastowieczne ,
-potrafi rozpoznawać
najważniejsze dzieła
XIX-wiecznego malarstwa
polskiego,
-dostrzega patriotyczny
charakter polskiego
malarstwa historycznego,
które rozbudza dumę
narodową i uczucia
patriotyczne
malarstwa historycznego w
Polsce ,
-wymienia tematy dzieł
Matejki
-zna poczucie godności i
tożsamości narodowej
-dostrzega różnicę w stylu
ubierania się ludzi na
przestrzeni wieków,
-potrafi dostosować
odpowiedni ubiór do
odpowiedniej epoki,
-dostrzega analogię
pomiędzy cechami stylu
danej epoki w dziedzinach
sztuki takich jak;: malarstwo
, rzeźba, architektura czy
grafika ,a stylem panującym
w modzie,
-stosuje technikę collage w
pracy,
-wykonuje własny projekt
ubioru w wybranym stylu
/barok, klasycyzm,
romantyzm/
**********************
wymienia cechy malarstwa
impresjonistycznego
pod kątem ;
*analizy literackie,
*analizy plastycznej,
*podsumowania
/ w którym dokonuje własnej
oceny pracy/,
-dostrzega wartości wpisane w
dzieło,
-interpretuje prace plastyczne
kierując się osobistą refleksją.
-wymienia cechy
charakterystyczne dla
polskiego malarstwa
historycznego
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki,
-odnajduje i interpretuje
związki przyczynowoskutkowe w rozwoju kultury,
-analizuje, porównuje
informacje zawarte w dziełach
sztuki
-dostrzega cechy
poszczególnych stylów i
wykorzystuje tę wiedzę w
pracy,
-analizuje, porównuje
informacje zawarte w dziełach
sztuki,
-wymienia cechy
charakterystyczne dla
poszczególnych celów,
-wykazuje się daleko idącą
inwencją własną w tworzeniu
projektu ubioru.
************************
wymienia naukowe inspiracje
impresjonizmu /rozczepienie
/tematyka rodzajowa i pejzaż
,malowanie chwilowych
wrażeń, uwzględnienie
wpływu światła na kolor,
zaniechanie koloru
lokalnego, zatarcie
konturów/,
-omawia tematykę obrazów,
-odczytuje i interpretuje
dzieła sztuki uwzględniając
intencje artysty,
-wymienia cechy
charakterystyczne stylupostimpresjonizm,
-wyjaśnia pojęcie ekspresja,
-wymienia nazwiska
poznanych malarzy i tytuły
ich dzieł
wymienia nazwiska malarzy
postimpresjonizmu /van
Gogh , Gauguin , Cezanne/,
wskazuje cechy
postimpresjonizmu w ich
dziełach,
-podaje przykłady obrazów,
-wymienia cechy
charakterystyczne kierunku,
20.
„Jesienny krajobraz ”-z
wykorzystaniem technik
impresjonistycznych.
21.
Kompozycja z grubym
konturem – malarstwo w
stylu postimpresjonistów.
posługuje się farbą kryjącą –
plakatową ,
-łączy barwy posługując się
paletą,
-stosuje technikę malarską –
dywizjonizmu lub
puentylizmu,
-nadaje charakter swej pracy
uzyskując oczekiwaną
ekspresję poprzez kolor
- wykorzystuje w praktyce
wiadomości o
postimpresjonizmie,
-dostrzega i analizuje
kontekst plastyczny
niezbędny do interpretacji
dzieł kultury;
światła białego/,
-charakteryzuje tło historyczne
epoki i wskazuje zależności
sztuki /odkrycia w dziedzinie
optyki/
-omawia nowe zasady
kształtowania obrazu,
-wymienia nazwy środków
wyrazu,
-wskazuje korelacje malarstwa
z fotografiką,
-omawia pleneryzm i
migawkowość wrażeń
barwnych,
-uzasadnia otwartość
kompozycji,
-omawia pojęcie :dywizjonizm
i pointylizm
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki.
wymienia malarza , który
posługiwał się środkami
ekspresji /van Gogh/,
-prekursora symbolizmu
/Gauguin/ , prekursora
kubizmu / Cezanne/,
-odczytuje i interpretuje dzieła
sztuki na poziomie
dosłownym, przenośnym i
symbolicznym,
-omawia nowe zasady
kształtowania obrazu
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła.
- w twórczy sposób
przedstawia swoją koncepcję,
-określa charakter kompozycji,
-realizuje oryginalne pomysły
-stosuje wiedze i informacje
zdobyte na poprzedniej lekcji i
potrafi je zastosować w
praktyce.
-wskazuje źródła inspiracji,
-w twórczy sposób przedstawia
swoja koncepcję i temat,
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich i określa ich
funkcje,
-zachowuje logikę
kompozycji,
-zachowuje zgodność
wypowiedzi z tematem ,
-komponuje układ barw
określony konturem,
-określa charakter
kompozycji,
-nadaje pracy tytuł,
-uzasadnia swój wybór.
22.
23.
Nowa sztuka przełomu
wieków. Symbolizm i
secesja.
Rajski ogród. Ilustracja w
stylu secesji.
- wymienia artystów
secesyjnych,
-przyporządkowuje im
dziedziny sztuki /Gaudi
Landau ,Toulouse-Lautrec,
Mucha, Beardsley,
Wyspiański/
-podaje przykłady dzieł,
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich,
-omawia tematykę dzieł,
-odczytuje i interpretuje
dzieła sztuki na poziomie
dosłownym, przenośnym i
symbolicznym
uwzględniając intencje
artysty,
-wykorzystuje praktyczne
wiadomości o stylu
secesyjnym,
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich i określa ich
funkcje,
-wykonuje samodzielnie
ćwiczenie ,
-zachowuje logikę
kompozycji ,
-zachowuje zgodność
wypowiedzi z tematem,
określa kolorystykę
kompozycji,
-ozdabia
kompozycję
elementami graficznymi.
-wykonuje samodzielnie
ćwiczenie,
-omawia kompozycję ;
formułuje , porządkuje i
wartościuje argumenty
uzasadniające stanowisko
własne lub cudze,
-przedstawia ciekawą
koncepcję kolorystyczną,
--formułuje problem i podaje
sposób rozwiązania; wyciąga
wnioski.
- -charakteryzuje historyczne
tło epoki i wskazuje zależności
sztuki,
-omawia terminy : nowa
ornamentyka /motywy
zdobnicze – ptaki, rośliny/,
giętka linia płynny, miękki
kontur, płaski kolor,
-omawia dzieła secesyjne,
-wymienia cechy
charakterystyczne stylu ,
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki
wskazuje źródła inspiracji,
-wyjaśnia różnicę pomiędzy
ilustracją stylizowaną na inną
epokę a secesyjną,
-omawia kompozycję
-formułuje, porządkuje i
wartościuje argumenty
uzasadniające stanowisko
własne lub cudze,
-formułuje problem i podaje
sposób rozwiązania ,
-określa charakter kompozycji
-w twórczy sposób przedstawia
swoją koncepcję,
-przedstawia ciekawą
koncepcję kolorystyczną.
24.
Ogłoszenie o wystawie lub
koncercie. Plakat i afisz.
-zna zasady komponowania
plakatu i afisza,
-posiada umiejętność
praktycznego wykonywania
plakatu i afisza,
-umie łączyć liternictwo i
znak graficzny,
-posiada rozwinięte poczucie
estetyki,
-dobiera umiejętnie technikę
wykonania pracy w celu
uzyskania spodziewanego
efektu,
-stosuje techniki mieszane
-w twórczy sposób przedstawia
temat i ciekawa koncepcję
kompozycyjną i kolorystyczną,
-określa charakter kompozycji,
nadając jej indywidualny styl,
-buduje symbole środkami
plastycznymi,
25.
Sztuka I-szej połowy XX
wieku: kubizm , fowizm,
ekspresjonizm, abstrakcja.
- wymienia nazwiska
malarzy fowistów /Derain,
Vlaminck, Matisse
wymienia malarzy
ekspresjonistów /Munch,
Kirchner, Kokoschka,
Rouault, Soutine/,
wymienia środki wyrazu
ekspresjonistów / kontrasty
barw deformacje postaci
pospieszne ruchy pędzla
stosowanie czerni w tle lub
jako konturu/,
-wymienia malarzy kubistów
/ Picasso, Braque, Gris/,
podaje przykłady obrazów,
-omawia tematykę obrazów ,
-odczytuje i interpretuje
dzieła sztuki na poziomie
dosłownym i przenośnym
uwzględniając intencje
artysty,
-dostrzega i analizuje
kontekst plastyczny
niezbędny do interpretacji
dzieł kultury,
-wymienia nazwy środków
przekazu,
-wymienia malarzy
abstrakcjonistów
/Kandinsky, Mondrian,
Malewicz /,
- -wymienia cechy
charakterystyczne stylu /kolor
abstrakcyjny, brak rejestracji
świata rzeczywistego, dawanie
wyrazu emocjom, traktowanie
obrazu jako niezależnego
świata form i kolorów /,
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich i określa ich
funkcje,
-omawia nowe zasady
kształtowania obrazu,
-analizuje, porównuje
informacje zawarte w dziełach
sztuki,
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki.
wskazuje korzenie fowizmu
ekspresjonizmu w
postimpresjonizmie,
-porównuje fowizm / forma
dzieła/ / i ekspresjonizm /treści
społeczne/,
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich i określa ich
funkcje,
-wyróżnia okresy kubizmu
-podaje cechy
charakterystyczne kubizmu
-charakteryzuje i interpretuje
twórczość Picassa,
wymienia dwa rodzaje
abstrakcjonizmu /spontaniczny
i geometryczny/,
26.
Martwa natura z
instrumentem muzycznym.
Deformacja
-zna pojęcie deformacji w
dziele plastycznym,
-posługuje się w praktyce
deformacją jako środkiem
wyrazu plastycznego,
-jest przygotowany do
odbioru sztuki nowoczesnej,
-umiejętnie stosuje technikę
collage,
-właściwie dobiera materiały
w celu uzyskania
zamierzonego efektu,
-dba o estetykę wykonania
pracy.
-umiejętnie wykorzystuje
wiadomości teoretyczne w
pracy praktycznej,
-właściwie dobiera i stosuje
środki wyrazu plastycznego,
-w pracy stosuje własne
oryginalne rozwiązania,
-samodzielnie określa
charakter kompozycji,
-formułuje problem i podaje
sposób rozwiazania
27.
Sztuka I-szej połowy XX
wieku : dadaizm,
surrealizm, futuryzm i
tendencje w sztuce
polskiej/formizm,
koloryzm,
konstruktywizm/
-poznanie ważnych
kierunków w sztuce XX w.
-posiada umiejętność
rozpoznawania fowizmu,
ekspresjonizmu, abstrakcji,
konstruktywizmu, i
neoplastycyzmu,
-zna nazwiska twórców
omawianych kierunków i
potrafi przyporządkować im
właściwy styl i prace,
- -dostrzega i analizuje
kontekst plastyczny
niezbędny do interpretacji
dzieł kultury,
-podaje przykłady obrazów ,podaje i omawia tematykę
obrazów
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich i określa ich
funkcje,
--określa na czym polega nawa
forma obrazów nadrealnych,
-wymienia cechy
charakterystyczne stylu,
-omawia nowe zasady
kształtowania obrazu,
-charakteryzuje i interpretuje
twórczość Chagalla ,
-wskazuje zależności sztuki,
-analizuje i porównuje
informacje zawarte w dziełach
sztuki
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki.
28.
Portret ekspresyjny.
--dokonuje analizy twarzy
ludzkiej,
-nadaje pracy tytuł i
uzasadnia swój wybór,
-omawia kompozycje,
-zachowuje logikę
kompozycji,
-stosuje technikę farb
plakatowych ,
-dobiera barwy abstrakcyjne
-omawia pojęcie kanon i
deformacja,
-analizuje, porównuje
informacje zawarte w dziełach
sztuki,
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich i określa ich
funkcje,
-formułuje problem i podaje
29.
„Mój sen” - kolaż
30.
Tradycje
Bożonarodzeniowe. Witraż
- ponadczasowy element
dekoracyjny.
31.
Wykonanie papieru
ozdobnego na gwiazdkowe
prezenty.
w celu uzyskania ekspresji w
przedstawieniu charakteru
portretowanej osoby,
-wykorzystuje praktycznie
wiadomości o surrealizmie,
-dostrzega i analizuje
kontekst plastyczny
niezbędny do interpretacji
dzieł kultury,
-stosuje technikę kolażu,
/wycinki gazet kolorowych
do których domalowuje ciąg
dalszy,
-zachowuje logikę
kompozycji,
-zachowuje zgodność
wypowiedzi z tematem,
-nadaje pracy tytuł i
uzasadnia swój wybór
-zna tradycje
Bożonarodzeniowe,
-dostrzega rolę tradycji w
tworzeniu się dorobku
kulturowego narodu,
-wycina szablon witraża z
gotowego wzoru,
-starannie wykleja szablon
kolorową bibułą
-precyzyjnie łączy elementy
witraża dwustronnegowycina szablon witraża z
gotowego wzoru,
-starannie wykleja szablon
kolorową bibułą
-precyzyjnie łączy elementy
witraża dwustronnego
sposób rozwiązania,
-w sposób twórczy przedstawia
swoją koncepcje.
-wskazuje źródła inspiracji,
-omawia kompozycje,
-formułuje, porządkuje i
wartościuje argumenty
uzasadniające stanowisko
wobec prezentowanego
tematu,
-określa charakter kompozycji,
-przedstawia ciekawą
koncepcję kolorystyczną,
-przedstawia swoją koncepcje
w sposób twórczy.-
-.potrafi zaprojektować wzór
papieru ozdobnego,
-zna pojęcie kompozycji
otwartej,
-docenia znaczenie estetyki
w życiu codziennym,
-potrafi posługiwać się
techniką „stempli” ,jako
najprostszą techniką
graficzna,
-zna inne przykłady technik
graficznych,
-wykonuje pracę z dużą
starannością
-w sposób twórczy podchodzi
do swej pracy,
-wyraźnie posiada własną
inwencję przez co tworzy
pracę niepowtarzalna o dużej
wartości artystycznej,
-potrafi wykorzystać wcześniej
zdobytą wiedze teoretyczna w
pracy twórczej,
- samodzielnie projektuje
szablon witraża,
-właściwie dobiera kolorystykę
w celu nadania większej
ekspresji wykonywanej pracy,
-w twórczy sposób przedstawia
swoją koncepcję
-potrafi dostrzec związek
między kulturą ludową a
sztuką,
-docenia znaczenie wartości
estetycznych w życiu
codziennym.
32.
Maska karnawałowa.
**
33.
**********************
Oderwani od ziemi. Dzieło
sztuki.
34.
Sztuka za oceanem..
35.
Formy optyczne. Linia.
-wykonuje maskę
karnawałową według
własnego pomysłu,
-wykorzystuje różnorodne
materiały przy tworzeniu
pracy,
-skupia się anestetyce
wykonania,
-zna tradycje wykonywania
maski w różnych kulturach,
-potrafi określić funkcje
jakie pełniła maska
*********************
-dostrzega wpływ epoki,
kultury, ideologii na formę i
treść dzieła sztuki,
-ma szacunek dla sztuki
nieprofesjonalnej,
-poznaje i rozwija
umiejętność stosowania
techniki lawowania,
-utrwala wiedzę na temat
twórczości Marca Chagalla
-.zna najważniejsze
tendencje w sztuce II poł.
XX wieku,
-wymienia nazwy
kierunków: informel, popart., hiperrealizm,
konceptualizm, land-art.,
happening ,
-potrafi określić wymienione
wyżej kierunki i rozróżnia je
na przykładach dzieł sztuki,
-zna założenia i cechy
wymienionych kierunków
-jest przygotowany do
odbioru sztuki awangardowej
- zna rolę linii jako środka
wyrazu plastycznego,
-tworzy kompozycje
nawiązujące do sztuki
op-artu,
-jest przygotowany do
odbioru sztuki XX wieku,
-posiada informacje na temat
roli linii w obrazie,
-potrafi wymienić różne
rodzaje linii,
-zwraca uwagę na
kompozycję i dynamikę w
-w sposób innowacyjny
projektuje swoją pracę,
-wykorzystuje w sposób
świadomy wiedzę teoretyczną
w trakcie procesu tworzenia
/środki wyrazu plastycznego/,
-buduje indywidualny sposób
przekazu wykorzystując
inwencję oraz wyobraźnię
plastyczną
*************************
-posiada umiejętność
pogłębionego, świadomego
odbioru dzieła sztuki,
--w pracy kieruje się intuicją,
-stosuje indywidualizm w
dziele sztuki.
.-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki,
-analizuje, porównuje
informacje zawarte w dziełach
sztuki,
-omawia poznane kierunki
sztuki awangardowej,
-odnajduje i interpretuje
związki przyczynowoskutkowe w rozwoju kultury.
-.dokonuje analizy i oceny
prac,
-tworzy prace niepowtarzalną
o wysokich walorach
estetycznych i plastycznych,
-potrafi wykorzystać wiedzę
teoretyczną w tworzeniu swej
pracy
pracy
-zna obrzędy i zwyczaje
związane ze świętami
Wielkanocy,
-tworzy dowolną ozdobę
wielkanocną ,
-stosuje techniki i materiały
wykorzystywane w sztuce
ludowej,
-samodzielnie projektuje
swoją pracę,
-umiejętnie dobiera kolory,
stwarzając odpowiedni
świąteczny i wiosenny
nastrój,
-stosuje symbolikę
wielkanocną,
-odczytuje znaczenie
symboli.
36.
Tradycje wielkanocne.
-podchodzi do pracy w sposób
twórczy,
-projektuje pracę w wysokich
walorach artystycznych,
-tworzy pracę oryginalną i
niepowtarzalną,
-jest inspiracja dla innych
uczniów,
-wykorzystuje wcześniej
zdobyta wiedzę teoretyczna
,posługując się środkami
wyrazu artystycznego z pełną
świadomością.
37.
Konstrukcja nowej
generacji. Architektura XX
wieku.
-`zna nazwę niemieckiej
Szkoły Rzemiosł
Artystycznych Bauhaus,
-potrafi określić cechy
charakterystyczne
wzornictwa Bauhaus,
-zna cech konstruktywizmu
w architekturze XX wieku,
-podaje przykłady twórców i
ich dzieł,
-jest przygotowany do
odbioru sztuki awangardowej
-wyjaśnia pojęcia związane z
architektura XX wieku,
-odnajduje i interpretuje
związki przyczynowoskutkowe w rozwoju
cywilizacyjnym kultury,
-twórczo wypełnia swoja rolę
w grupie,
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki
38.
Budowla nowej generacji.
Funkcja użytkowa sztuki.
-zna zasady funkcjonalizmu,
-umiejętnie projektuje obiekt
z uwzględnieniem jego
funkcji,
-we właściwy sposób
posługuje się techniką
malarską z wykorzystaniem
kredek ,
-kształtuje swoja
wyobraźnię,
-jest przygotowany do
odbioru architektury sztuki
XX wieku.
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki ,
-samodzielnie i z dużą
inwencja tworzy prace
projektową,
-inspiruje innych uczniów do
pracy,
-wykonuje prace o
wyjątkowych walorach
artystycznych,
39.
Dzieła w przestrzeni.
Rzeźba XX wieku.
-zna najlepszych rzeźbiarzy
XX wieku,
-potrafi wskazać ich dzieła,
-rozpoznaje najbardziej
znane rzeźby XX wieku,
-potrafi opisać wpływ jaki
miały na rzeźbę nowe
tendencje w sztuce,
-zna i rozumie pojęcia:
rzeźba kinetyczna,
ekspresjonistyczna,
kubistyczna, futurystyczna,
dadaistyczna , abstrakcyjna,
konstruktywistyczna ,
-jest przygotowany do
rozumienia i odbioru sztuki
nowoczesnej.
-odnajduje i interpretuje
związki przyczynowoskutkowe w rozwoju kultury,
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich i określa ich
funkcję,
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki.
40
Symbol regionu. Znak
plastyczny.
-zna uniwersalny język sztuki
oraz jej miejsce w życiu
jednostki i społeczeństwa,
-tworzy pracę dużych walorach
artystycznych,
-jego praca jest inspiracją dla
pozostałych uczniów.
41
Podwodny świat
/rozdmuchany tusz/.
-rozumie uniwersalność
języka sztuki,
-zna pojecie znaku
plastycznego,
-potrafi zaprojektować
przestrzenny znak plastyczny
/rzeźba/,
-zna i potrafi zastosować
technikę „papier-mache”,
-wykazuje poczucie więzi z
regionem,
-potrafi przekazać określoną
informację, posługując się
symbolem,
-stosuje nowa technikę„rozdmuchany tusz”,
-wykazuje się bogatą
fantazją tworząc obraz
podwodnego świata z
bezładnych linii
przypadkowo rozlanego
tuszu,
-właściwie stosuje poznane
środki wyrazu plastycznego,
-nadaje pracy odpowiedni
nastrój operując
odpowiednio kolorem,
-zwraca uwagę na estetykę
wykonania pracy
-tworzy pracę o wysokich
walorach artystycznych,
-inspiruje innych do lepszej
pracy,
-wykazuje się dużym
zaangażowaniem w procesie
tworzenia,
-umiejętnie wykorzystuje
wiedzę zdobytą do tej pory,
-w twórczy sposób przedstawia
temat,
-potrafi dokonać oceny pracy
swojej i innych według
podanych przez nauczyciela
kryteriów.
42.
Otwarte drzwi wyobraźni.
-zna twórczość najlepszych
Polska sztuka współczesna. współczesnych polskich
artystów,
-wymienia takie nazwiska
jak: A.Wróblewski ,
T. Kantor, B .W. Linke,
M. Jarema ,T Brzozowski,
R Opałka, J. Lebenstein,
J. Nowosielski, Z.Beksiński,
J.Duda-Gracz,
X.Dunikowski, J Bereś,
M.Abakanowicz, W. Basior,
R. Olbiński,
-rozpoznaje twórczość
najlepszych współczesnych
artystów polskich,
-jest przygotowany do
rozumienia i odbioru sztuki
nowoczesnej.
-wymienia wzorce na których
opiera się twórczość
współczesnych twórców
polskich,
-analizuje , porównuje
informacje zawarte w dziełach
sztuki ,
-dostrzega w dziełach
plastycznych środki wyrazu
typowe dla nich i określa ich
funkcje,
-dostrzega wartości wpisane w
dzieła sztuki.
43.
Barwne dźwięki,
Ekspresja.
-potrafi dostrzec analogię
między różnymi dziedzinami
sztuki i wykorzystuje swe
spostrzeżenia w pracy,
-wykonuje pracę głęboko
przemyślana , nastrojową o
dużych walorach estetycznych
i plastycznych,
-jego praca jest inspiracja dla
innych uczniów,
-potrafi dokonać analizy i
oceny wykonanych prac.
44.
Poza akademią.
Prymitywiści , fantastyka.
-wie co oznacza pojęcie
ekspresji w sztuce,
-zna i potrafi określić
znaczenie środków wyrazu
plastycznego w uzyskiwaniu
ekspresji w obrazie,
-dostrzega znaczenie barwy
w budowaniu nastroju
obrazu i potrafi ją stosować
w kontekście,
-ma rozwiniętą wrażliwość
plastyczną,
-właściwie posługuje się
technika akwareli ,
-wie że pojecie „ekspresja”
jest cechą nie tylko prac
plastycznych , lecz również
innych dziedzin sztuki takich
jak muzyka czy literatura
-zna najwybitniejszych
twórców sztuki naiwnej,
-posiada umiejętność
rozpoznawania twórczości
najlepszych artystów
nieprofesjonalnych,
-wie , że talent i wrażliwość
plastyczna mogą być
cechami ludzi prostych,
-docenia role wyobraźni i
wyczucia w tworzeniu,
-zapisuje notatkę do zeszytu
opierając się na tym co
-dostrzega odrębność
kulturową wyrażoną w
dziełach plastycznych,
-wskazuje różnice i wspólne
cechy sztuki ludowej i
naiwnej,
-określa swój stosunek do
malarstwa naiwnego
uzasadnia swoje zdanie,
-odnajduje związki
przyczynowo-skutkowe w
rozwoju kultury,
45..
Kosmiczny motyl. Kicz, a
sztuka.
46.
Martwa natura o
zabarwieniu wakacyjnymrysunek z natury.
dowiedział się na lekcji.
-zna i rozumie znaczenie
pojęcia kiczu,
-potrafi podać przykłady
kiczu w sztuce i życiu
codziennym,
-potrafi wymienić nazwiska
artystów z tzw. pogranicza
kiczu,
-wykonuje pracę w technice
dekalkomanii z użyciem
tempery i flamastra,
-rozumie pojęcie dobrego
smaku, wykorzystuje tę
wiedze w życiu codziennym.
-tworzy iluzję przestrzeni
zgodnie z zasadami
perspektywy zbieżnej,
-starannie rysuje posługując
się proporcjami i
wielkościami /skalą/,
-stosuje metodę planów,
- buduje swą pracę
uwzględniając zasady
kompozycji w dziele
plastycznym,
-wprowadza stopniowanie
walorowe,
-używa wybranego przez
siebie przedmiotu, który
kojarzy się z wakacjami
nadając przez to pracy
właściwy nastrój i charakter.
-rozumie znaczenie sztuki w
życiu codziennym jednostki i
społeczeństwa,
-określa swój stosunek do
wartości estetycznych w życiu
codziennym i uzasadnia swoje
stanowisko,
-interpretuje temat w sposób,
-realizuje oryginalne pomysły,
-twórczo wykorzystuje wiedzę,
-omawia własna prace
plastyczna, nadaje jej tytuł,
wymienia użyte środki wyrazu.
-twórczo wykorzystuje wiedzę,
-realizuje oryginalne pomysły,
-określa swój stosunek do
podejmowanych przez siebie i
kolegów działań plastycznych,
-dokonuje oceny tych działań,
twórczo wykorzystuje wiedzę
Na realizacje tematów związanych z różnorodnymi konkursami przewidziano
dodatkowo 10 godzin lekcyjnych.
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Kryteria ocen – wymagania programowe.
Przedmioty artystyczne, do których należy plastyka stanowią grupę przedmiotów w
których system oceniania stanowi problem złożony ,trudny i często traktowany
niejednoznacznie .
Należy wyjść z założenia, że ocena z plastyki powinna być raczej elementem zachęty niż
egzekwowania wiadomości. Docenić należy fakt, iż uczeń podjął temat oraz aktywnie
uczestniczy w zajęciach.
Uwzględniając zarówno trudności okresu dojrzewania uczniów gimnazjum, jak i specyfikę
przedmiotu, nauczyciel powinien indywidualizować oceny.
Oceniając uczniów należy pamiętać, że poziom ich umiejętności praktycznych oraz
wiedzy o sztuce może być bardzo zróżnicowany. Uzdolnienia plastyczne i wiedza o sztuce nie
zawsze muszą się pokrywać.
Stąd ocena ostateczna nie może być średnią arytmetyczną wyprowadzaną z ocen prac
plastycznych i wiedzy o sztuce.
Na lekcjach plastyki bieżącej ocenie podlega:
-przygotowanie do lekcji,
-aktywne uczestnictwo w zajęciach,
-zdolność analizy i syntezy zadań,
-twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów.
Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:
-praktyczne ćwiczenia plastyczne,
-różnorodne technicznie prace plastyczne,
-motywacja do twórczej pracy,
-udział w konkursach plastycznych,
-wypowiedzi ustne,
-zadania domowe,
-rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych,
-aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Najtrudniejszą do ocenienia formą pracy ucznia na lekcji plastyki jest ocena jego prac
plastycznych .W związku z tym należy zwrócić na tę właśnie kwestie szczególną uwagę.
W ocenie działalności twórczej ucznia powinno wziąć się pod uwagę następujące
elementy :
-kompozycja płaszczyzny i głębi
-rytm,
-kontrast walorowy i barwny,
-wyraz ogólny,
-inwencję i fantazję,
-staranność wykonania.
Godnym polecenia elementem oceny prac uczniów jest opisowy system ocen. Polegający na
tym, że pod koniec zajęć opisujemy parę prac, traktując to jako podsumowanie lekcji. W
opisie nauczyciel powinien zauważyć i nazwać walory omawianej pracy. Opis powinien być
krótki trafny oraz oparty o elementy oceny dzieła plastycznego wyżej wymienione./
Dokładniejszy opis oceny poszczególnych elementów dzieła znajduje się w załączniku nr1/.
W ocenianiu wiedzy o sztuce bierzemy pod uwagę między innymi:
-stopień powiązania z konkretnym dziełem,
-walory językowe,
-osadzenie dzieła sztuki w kontekście kulturowym,
-umiejętność dostrzeżenia problemu artystycznego charakterystycznego dla danego dzieła ,
przy powiązaniu go z treścią tegoż dzieła.
W odpowiedziach ustnych dodatkowo zwracamy uwagę na:
-odpowiedz na konkretne pytanie,
-udział w dyskusji,
-rozwinięcie postawionego problemu
Podsumowaniem pracy ucznia na lekcjach plastyki jest ocena semestralna i roczna.
Ocena semestralna i roczna stanowi bilans działań uczniów i uwzględnia stopień rozwoju
artystycznego oraz nabytą wiedzę. Wynika ona z wewnątrzszkolnego oraz przedmiotowego
systemu oceniania.
Kryteria oceny semestralnej i rocznej.
Ocena celująca-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, a
poza tym:
-wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania,
-uczestniczył w konkursach przedmiotowych,
-twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą,
-czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły.
Ocena bardzo dobra-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dobrą, a poza
tym :
-aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo,
-uczestniczył w konkursach przedmiotowych,
-prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami,
-bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań.
Ocena dobra-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dostateczną, a
poza tym:
- dbał o estetykę własna i otoczenia,
-systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,
-wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności,
-dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.
Ocena dostateczna-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dopuszczającą,
a poza tym:
-pracował niesystematycznie,
-uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie,
-opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,
-wywiązywał się z powierzonych zadań.
Ocena dopuszczająca- uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu nikłym, a poza tym:
-wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela,
-działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,
-nie uczestniczył w dyskusjach,
-miał problemy z przygotowaniem do zajęć.
Ocena niedostateczna-uczeń zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w
programie nauczania a poza tym:
-lekceważąco odnosił się do przedmiotu,
-nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela,
-opuścił bez usprawiedliwienia znaczna ilość lekcji plastyki,
-nie wykazał chęci poprawy.
EWALUACJA
Ewaluacja to zaplanowane i systematyczne działanie , badające w jakim stopniu zostały
osiągnięte zakładane przez nauczyciela cele. Ewaluacja jest zawsze związana z ocenianiem i
dobrze jest przy planowaniu lekcji uwzględnić czas przeznaczony na ewaluacje uczniowską.
Dzięki niej uczeń może ocenić własną postawę wobec stawianych mu zadań, dostrzec i
wskazać swój udział w rozwiązywaniu problemu przez grupę. Ewaluacja daję uczniowi
szansę na zastanowienie się nad swoja postawą, pomaga mu uczyć się świadomie.
Nauczyciel przeglądający arkusze ewaluacyjne, znajduje ocenę stopnia atrakcyjności
swoich zajęć i ich efektów.
Arkusze ewaluacyjne mogą mieć różną postać:
-gotowych odpowiedzi do wyboru,
-pytań otwartych,
-zaznaczania opinii na skali,
-rysunku.
Nauczyciel opracowuje różnorodne arkusze ewaluacyjne służące ocenie programu.
Wnioski wynikające z ewaluacji wpływają na realizację programu oraz dostosowanie go do
potrzeb i możliwości uczniów.
Przykładowe arkusze ewaluacyjne w załączniku :
-Załącznik nr 2 ; załączniku nr 3 ; załączniku nr 4
Załącznik nr 1
OCENA DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ
ELEMENTY PRACY PLASTYCZNEJ
Kompozycja płaszczyzny i głębi.
Transpozycja głębi na płaszczyźnie to niezbędny warunek stworzenia całości kompozycyjnej.
Analizujemy i oceniamy w pracy ucznia jego zmysł konstrukcyjny. Kompozycja płaszczyzny
dotyczy bowiem w pierwszym rzędzie jej podziału na odcinki, piony, poziomy i skosy.
.Zwracamy uwagę na to, czy kompozycja ucznia jest zespołem, w którym każdy ze
składających się nań elementów występuje w powiązaniu z pozostałymi.
Rytm
Oceniamy kładzione na płaszczyźnie kreski i plamy tworzące pewne układy rytmiczne.
Zwracamy uwagę na to, czy uczeń potrafi skomponować zespoły kierunków w postaci
powtarzających się form, kresek i plam.
Kontrast walorowy i barwny
Oceniamy umiejętność określania stosunku partii ciemnych do jasnych oraz poszukiwania
stosunku tonów ciepłych do zimnych. / W malarstwie występują oba rodzaje kontrastu , gdyż
każdy kolor oprócz swej jakości-czerwieni, zieleni, błękitu itp. – posiada też takie lub inne
nasycenie, czyli walor/.
Wyraz ogólny
Oceniamy, czy obraz ma „wyraz ogólny”, dający się odczytać z użytych zestawień
/ w dobrym obrazie każda cząstka wyraża ten sam charakter nastrojowy, co całość brana
ogólnie/. Zastanawiamy się, co o myśleniu i sposobie widzenia świata przez ucznia mówi jego
praca.
Inwencja i fantazja
Cechy te można brać pod uwagę przy każdym typie zadań, ale szczególnie w kompozycjach z
wyobraźni oraz w aranżacjach przestrzennych. Zwracamy uwagę na inwencję, fantazję i
wynalazczość uczniów w zakresie zastosowania różnych materiałów plastycznych.
Staranność wykonania
W przypadku uczniów mało uzdolnionych plastycznie można brać pod uwagę staranność
wykonania pracy i doprowadzenia jej do końca, jednak nie należy stosować tego kryterium
jako zasadniczego, gdyż zbytnie zwracanie uwagi na staranność możne ograniczyćważniejsze dla oceny- inwencję i fantazję.
Załącznik nr 2
ARKUSZ EWALUACYJNY
ANKIETA NR 1
Ankieta dotyczy sposobu prowadzenia lekcji przez nauczyciela oraz tematyki lekcji. Opinie
wyrażane w ankiecie pozwolą na wyeliminowanie błędów oraz zapoznanie się z sugestiami
uczniów. Dzięki tym informacjom nauczyciel będzie mógł wprowadzić zmiany, które
pozwolą na uatrakcyjnienie lekcji oraz inne rozwiązania sprzyjające dalszej nauce uczniów.
Ankieta dla uczniów
W kolejnych pytaniach zaznacz właściwą odpowiedź zakreślając dany punkt kółkiem lub
dopisz do tekstu ciąg dalszy.
1. Dzisiejsza lekcja była:
a) nudna
b)ciekawa
c)bardzo ciekawa
2. Na tej lekcji /pod względem tematyki/:
-najbardziej podobało mi się…………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………
-najmniej podobało mi się…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
3. W nauczycielu prowadzącym tę lekcję :
-najbardziej podoba mi się…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
-najmniej podoba mi się …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
4.Na moją chęć do pracy na lekcji dodatnio wpływa:
a) luźna atmosfera
b) poważna atmosfera
a) traktowanie mnie poważnie
b) traktowanie mnie niepoważnie
a)zachęcanie mnie do słuchania
b)nie zwracanie uwagi przez nauczyciela na aktywne uczestnictwo w lekcji uczniów
-inne czynniki / wymień jakie/……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
5.Po lekcji czuję się :
a) zmęczony(a)
b) znudzony(a)
c) zainteresowany(a) tematem
6.Ocena ucznia wystawiona nauczycielowi za prowadzenie lekcji w skali od 1 do 6-…………
Dziękuję
Załącznik nr 3
ANKIETA NR 2
Ankieta dla rodziców
Poniższa ankieta dotyczy tematyki i sposobu prowadzenia przeze mnie dzisiejszej lekcji.
Państwa opinia pozwoli mi na wyeliminowanie błędów i uwzględnienie sugestii, co sprzyjać
będzie Państwa dzieciom w przyszłości.
1.Dzisiejsza lekcja była:
a) nudna
b)ciekawa
c) bardzo ciekawa.
2. Na tej lekcji:
- najbardziej podobało mi się…………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………
-nie podobało mi się………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3.W nauczycielu prowadzącym tę lekcję :
-najbardziej podoba mi się…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
- najmniej podoba mi się……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4.Jak Pani/Pan ocenia zaangażowanie swojego dziecka na dzisiejszej lekcji?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Czy takie formy pracy sprzyjają aktywności dzieci ?
a) tak
b) nie
6. Co jest dla Państwa ważne w procesie dydaktycznym ?
a) wiedza
b) umiejętności
c) wiedza i umiejętności
7.Pani/Pana ocena wystawiona nauczycielowi za tę lekcję w skali od 1 do 6…………………..
Dziękuję Państwu
Załącznik nr 4
ANKIETA NR 3
OCENA LEKCJI PLASTYKI OPARTYCH NA PROGRAMIE
„PLASTYKA W GIMNAZJUM”-3 semestry
Ankieta dla uczniów klas III-ich
Jesteście uczniami kl. III-ich .Przez 3 semestry uczestniczyliście w lekcjach plastyki
prowadzonych w oparciu o program „Plastyka w gimnazjum”- /3 semestry/. Wasze uwagi
zawarte w niniejszej ankiecie pozwolą mi jako autorce programu zapoznać się z Waszymi
opiniami na temat prowadzonych przeze mnie lekcji oraz dokonać koniecznych poprawek i
zmian w oparciu o Wasze uwagi.
1.Jak chętnie uczestniczyłeś(uczestniczyłaś) w lekcjach plastyki:
a) bardzo chętnie
b) chętnie
c) niechętnie
2.Czy uważasz , że lekcje plastyki:
-były ciekawe :a)tak
b) nie
-były urozmaicone : a) tak
b) nie
-pozwalały na doskonalenie twoich umiejętności plastycznych : a) tak
b) nie
-pozwalały na zdobycie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych i historii sztuki : a) tak
b) nie
-zainteresowały Cię sztuka plastyczna : a) tak
b) nie
-czy dzięki tym lekcjom doceniłeś znaczenie sztuki w życiu codziennym : a) tak
b) nie
3. Jakim stopniu czujesz się przygotowany do końcowego egzaminu gimnazjalnego
/w zakresie plastyki/ :
a) czuję się do niego dobrze przygotowany
b) nie czuję się do niego przygotowany
c) mam duże obawy co do swoich umiejętności i wiedzy
4.Jakich tematów zabrakło w zrealizowanym programie plastyki / z jakich zagadnień
chciałbyś zdobyć więcej informacji/………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
5.Króre tematy najbardziej Ci się podobały /które prace najchętniej wykonywałeś
(wykonywałaś)/…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Dziękuję
Załącznik nr 5
SCENARIUSZ LEKCJI
Temat lekcji : Perły i złoto. Sztuka okresu manieryzmu, baroku, rokoka.
Cele lekcji:
-uczeń zna sztukę okresu manieryzmu, baroku i rokoka
-uczeń potrafi rozpoznawać najbardziej znane dzieła sztuki manierystycznej, barokowej i
rokokowej (europejskie i polskiej)
-uczeń docenia i podziwia osiągnięcia sztuki nowożytnej
Metody: rozmowa dydaktyczna, pokaz.
Formy pracy: zbiorowa.
Środki dydaktyczne: podręcznik, albumy i książki z fotografiami dzieł sztuki barokowej
( np. Sztuka Świata, t. 6-7 ;J.Białostocki Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 2, Warszawa 1991;
M. Karpowicz Barok w Polsce,Warszawa 1988 ; W.Witwicki Wiadomości o stylach,
Warszawa ; K.Piwocki Od wieków średnich do końca XVIII w., Warszawa 1977, z serii StyleKierunki-Tendencje; W.Tomkowicz Rokoko, Warszawa 1988)
Przebieg lekcji
1.Czynności organizacyjne.
2.Rozmowa dydaktyczna, pokaz ilustracji:
a) manieryzm- epoka stylowa na pograniczu renesansu i baroku, cechuje ją „zmanierowanie”,
czuli odstępstwo od klasycznych ideałów piękna, nienaturalne proporcje, pozy, poszukiwanie
niezwykłych efektów, np.:
-schody we florenckiej bibliotece Laurenziana (wg projektu Michała Anioła)
-kaplica Firlejów w Bejcach
-El Greco łzy św. Piotra, Parmigianino Madonna z długa szyja,Giuseppe Arciboldo Ziemia,
b)nawiązanie do wiadomości zdobytych przez uczniów na lekcjach historii:
-czas i obszar występowania sztuki baroku
-ideologia- sobór trydencki(1545), barok jako sztuka okresu kontrreformacji,
c) opowiadanie w oparciu o ilustracje dotyczące architektury barokowej:
-dążenie do monumentalizmu
-podporządkowanie elementów jednej dominującej części
-związanie budynku z otoczeniem
-dynamizm-bogato profilowana linia konturowa (obrys) budynku, stosowanie nieregularnych
kształtów, elementów łukowych, eliptycznych; zwielokrotnione kolumny i pilastry, łamane i
faliste belkowanie; nadmiar dekoracji rzeźbiarskiej i malarskiej (często iluzjonistycznej)
-stosowanie efektów światłocieniowych (np. fasady o wklęsło-wypukłym profilu),
d)najbardziej znane kościoły barokowe w Europie:
-kościół Il Gesu w Rzymie (wzorzec dla wielu kościołów europejskich)- plan ( krzyż łaciński,
nawy boczne-szereg kaplic, kopuła) i fasada
-kościół San Carlo alle Quattro Fontane w Rzymie- projektu Francisco Borrominiego
-fasada Bazyliki św.Piotra w Rzymie 9Caelo Maderna) i kolumnada przed nią (Gianlorenzo
Bernini)
-kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu,
e) najbardziej znane kościoły barokowe w Polsce;
-wzorowany na Il Gesu- Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie (Jan Trevano)
-kościół Najświętszej Marii Panny w Leżajsku,
f) zespoły pałacowo-parkowe w Europie:
-Vaux-le-Vicomte (Louis Le VAT, Charles Le Brun, Andre Le Notce)
-rezydencja królewska w wersalu
-Zwinger k. Drezna (Matthas Daniel Poppelmann)
-Schonbrunn w wiedniu,
g)rezydencje barokowe w Polsce;
-zamek Krzyżtopór w Ujeździe k. Sandomierza (Wawrzyniec Senes)
Pałac w Wilanowie (Augustyn Locji),
h) rzeźba:
-twórczość Gianlorenzo Berniniego (Dawid, Ekstaza św. Teresy, konfesja w Bazylice św.
Piotra w Rzymie,
i) barokowe malarstwo europejskie:
-Michelangelo Merisi da Caravaggio ( Złożenie do grobu)
-Giovanni Antonio Canale ( weduty Wenecji)
-Rembrandt van Rijn (Lekcja anatomii doktora Pulpa, Straż nocna)
-Peter Pal Rubens (Zdjęcie z krzyża)
-Diego Velazquez (Panny dworskie),
j) barokowe malarstwo polskie:
-portret sarmacki
-portret trumienny,
k)schyłkowa faza baroku- rokoko:
-cechy stylowe: drobniejsza (w stosunku do baroku) skala budowli i dekoracja; ornament
asymetryczny z charakterystycznym motywem-recaille (rokaj), pastelowa kolorystyka:
-połac Sans Souci w Poczdamie
-malarstwo Antoine`a Watteau (Diana w kąpieli), Francoisa Buchara i Jeana-Honore
Fragonarda (Huśtawka),
3. Powtórzenie wiadomości.
4.Zapisanie notatki w zeszycie.
Załącznik nr 6
SCENARIUSZ LEKCJI
Temat lekcji: „Jesienny krajobraz” .Praca z malarskimi technikami impresjonizmu.
Cele lekcji:
-uczeń zna pojęcia: „puentylizm” i „impresjonizm”
-uczeń potrafi posługiwać się technikami puentylizmu i dywizjonizmu
uczeń dostrzega i podziwia rozwój sztuki i techniki malarskiej na przestrzeni wieków
-uczeń nadaje charakter swej pracy uzyskując oczekiwaną ekspresję poprzez kolor
Metody : pogadanka, pokaz, działanie praktyczne.
Formy: zbiorowa , indywidualna.
Materiały i przybory : materiały malarskie / blok, farby plakatowe, pędzle, palety/
Techniki : farby plakatowe.
Środki dydaktyczne : albumy i książki z reprodukcjami obrazów impresjonistycznych
/np. Sztuka świata , impresjonistycznych. 8, Warszawa 1994; J. Guze Impresjoniści,
Warszawa 1986; Od Maneta do Gauguina. Impresjoniści z Musee D`Orsay w Paryżu.
Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie I-III 2001, Warszawa 2001; W.
Łuszczak Postimpresjoniści , Warszawa 1985/.
Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjne.
2. Krótka pogadanka, pokaz ilustracji;
a) uczniowie (chętni) odpowiadają na pytania nawiązujące do wiadomości zdobytych na
lekcji teoretycznej dotyczącej impresjonizmu:
-Kiedy i gdzie narodził się impresjonizm ?
-Wymień nazwiska najwybitniejszych impresjonistów.
-Na czym polega technika pointylizmu i dywizjonizmu?
b)krótki pokaz kilku reprodukcji znanych obrazów impresjonistycznych, impresjonistycznych
w których w widoczny sposób zastosowano pointylizm i dywizjonizm,
c)dopełnienie i uporządkowanie zebranych informacji.
3. wyjaśnienie zadania plastycznego- namalowanie pracy pt. Jesienny krajobraz z
zastosowaniem techniki pointylizmu lub dywizjonizmu
-używanie farb prosto z tubek lub słoiczka bądź też z palety w zależności od wybranej
techniki
-nakładanie farb niewielkimi plamkami lub „ciapkami”
-uzyskiwanie barw pochodnych przez kładzenie blisko siebie barw podstawowych
-zastosowanie ciepłej gamy barw
-malowanie bez użycia czerni.
4. Zabezpieczenie ławek przed zabrudzeniem.
5. Samodzielna praca plastyczna uczniów.
6. Korekta indywidualna i zbiorowa .
7. Analiza i ocena- zastawienie prac razem ( np. na podłodze). Przypomnienie zadania
plastycznego ( posługiwanie się technika pointylizmu i dywizjonizmu) i wybór prac najlepiej
je spełniających. Zwrócenie uwagi na walory malarskie prac 9ciekawa, harmonijna
kolorystyka odpowiadająca tematyce jesiennej ) i kompozycję. Ocena.
8.Uporzadkowanie stanowisk pracy.
BIBLIOGRAFIA :
Brol E - Plastyczne widzenie świata. Program nauczania plastyki w gimnazjum,
Oficyna Edukacyjna- Krzysztof Puzdro, Warszawa 2000.
Dylak S. - Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania.
Seria :Praca i zarządzanie w szkole, Wydanie 3.
Wydawnictwo Szkolne PWN 2003.
Gorzelak M.- Sztuka w zasięgu ręki. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli plastyki w
gimnazjum kl. 1-3,MAC Edukacja S.A., Kielce 2003.
Kordon B.- Poradnik dla nauczyciela. Plastyka 1-3,WSiP, Warszawa 2002.
Książek W. Kubowicz S.- O wspieraniu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Poradnik,
Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, Gdańsk 2003.
Niemiecko B.- Inwentarz programowy. w: A.Ornstein , F. Hunkins- Program
szkolny .Założenia, zasady, problematyka , WSiP, Warszawa1998.
Pielachowski J.- Jak napisać program autorski. Głos Nauczycielski 7/99
Wasiluk K., Zielińska A., Soczyńsk B.i- Awans zawodowy nauczycieli. Poradnik,
Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, Gdańsk 2000.
Download