ZABURZENIA MOWY

advertisement
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU
Filia w Raciborzu
Ul. Słowackiego 55
Tel/fax 032 419 00 02
ZABURZENIA MOWY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE:
AFA - SKALA : jak badać mowę dziecka afatycznego ? / Anna Paluch, Elżbieta DrewniakWołosz, Lucyna Mikosza.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003. - 89s.
Dzieci z zaburzeniami mowy / Sawa Barbara :. - Warszawa : WSIP, 1990
Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami językowymi / Antoni Balejko. - Białystok :
Wydawnictwo logopedyczne, 1996
Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne
determinanty problemu / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska - Bray - Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2012. - 221 s.
Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław
Milewski.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 527 s.
Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk.
Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 431 s.
Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej / Ewa Małgorzata Skorek.Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000. - 47 s.
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Irena Obuchowska / Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 588 s.
Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut
; Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu.- Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2013. - 358 s.
Elementy logopedii / Demel Genowefa. - Warszawa : WSiP, 1987
Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy / Antos Danuta, Demel Genowefa, Styczek
Irena.- Warszawa : WSiP, 1978
Jąkanie wczesnodziecięce / Tarkowski Zbigniew. - Warszawa : WSiP, 1997
Język, czytanie i dysleksja / Krasowicz - Kupis Grażyna. - Lublin : Agencja WydawniczoHandlowa Antoni Dudek, 2003
Komunikacja – mowa - język : w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii
Pedagogicznej, 2002
Logopedia / Styczek Irena. - Warszawa : PWN, 1983
Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. I i II / red. Tadeusz Gałkowski,
Grażyna Jastrzębowska. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2003
Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami
ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska - Szlachcic.- Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2010. - 156 s.
Mowa – rozwój – zaburzenia - terapia / Minczakiewicz Elżbieta Maria. - Kraków : Wydaw.
Nauk. WSP, 1997
Nasze dziecko uczy się mowy / Leon Kaczmarek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1988. 200 s.
Niepłynność mowy w jąkaniu / Mariola Sidor.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2011. - 225, [1] s.
Oblicza wad wymowy / Skorek Ewa Małgorzata :. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak",
2001
O mowie dziecka : jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości / Ewa Słodownik- Rycaj.Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2000. - 96,[1] s.
Opóźnienia w rozwoju mowy / Tomasz Zaleski. -Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2004. - 112,[4] s.
Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy. Podręczny poradnik logopedyczny Kozłowska
Kinga : - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1996
Pomagam dziecku w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Porady i ćwiczenia / Balejko Antoni. Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1996
Pomóż dziecku z ... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / Jill McMinn ; tł. Rafał
Lisowski.- Warszawa : Liber, 2006. - 143 s.
Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Lichota.- Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2008. - 112 s.
Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Młynarska
Małgorzata, Smereka Tomasz. - Warszawa : WSiP, 2000
Różne oblicza jąkania i sposoby pomagania jąkającym się / Bochniarz Antoni. - Żory :
Gabinet Logopedyczny "Demostenes", 1999
Światełko w tunelu : rozmowy o jąkaniu i nowej mowie z prof. Lilią Arutyunian i uczestnikami
kursu nowej mowy / Dawid Tomaszewski.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2011.
- 149 s.
Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W.
Dell Jr. ; przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2008. - 148 s.
Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i
praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006.
- 226 s.
Uczymy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Balejko Antoni. - Białystok :
Wydaw. Logopedyczne, 1995
Uwolnij się od jąkania / Antoni Bochniarz.- Żory : Żory : Gabinet Logopedyczny
"Demostenes", 2000. - 192 s.
Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Błachnio Krystyna. - Poznań :
Wydaw. Nauk. UAM, 2001
Wady wymowy / Demel Genowefa. - Warszawa : PZWL, 1979
Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta.- Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2011. - 190 s.
Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania
wczesnoszkolnego / Dorota Kamińska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - 84 s.
Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Chmielewska
Elżbieta. - Kielce : Wydaw. "MAC", 2001
Zaburzenia mowy u dzieci / red. Jadwiga Szumska.- Warszawa : PZWL, 1982. - 95s.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
Afazja semantyczna - diagnoza, terapia : opis przypadku / Jolanta Panasiuk // Logopedia. T. 26 (1999), s. 129-147
Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii / Krzysztof Szamburski //
Logopedia. - 1999, t. 26, s. 195-213
Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy / Zdzisław Marek Kurkowski // Logopedia. - T.
28 (2000), s. 105-113
Autokontrola w zaburzeniach mowy typu dyslalii u dzieci / Tadeusz Tryczyński // Zagadnienia
wychowawcze a zdrowie psychiczne. - 1987, nr 4, s. 77-86
Badanie rozpowszechniania zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku
dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co dzień. - 2013, nr
4-5, s. 3-7
Bolero bez słów / Michał Harciarek // Charaktery. - 2012, nr 1, s.62-65
Cała prawda o jąkaniu / Chęciek Mieczysław // Psychologia w szkole.- 2005, nr 3, s.127-140
Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska - Cyrwus //
Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 21-23
Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną
/ Raisa Iwanowna Łałajewa // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 184-191
Dlaczego dziecko nie mówi? / Stefania Zalewska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie
Psychiczne. - 1977, nr 2, s. 63-65
Dlaczego dziecko źle mówi / Doniec Jadwiga // Życie Szkoły.-2004, nr 10, s.31-33
Dysleksja a rozwój i zaburzenia mowy / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia
Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 25-35
Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu
edukacji przedszkolnej / Ewa Słodownik - Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny.-2004, nr 4,
s.143-164
Dziecięca artykulacja czy wada wymowy - między fizjologią a patologią Ostapiuk Barbara //
Logopedia. - T. 31 (2002), s. 95-156
Dziecko jąkające się w klasie / Agata Błachnio // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 136141
Dziecko jąkające się w przedszkolu i w szkole - wskazówki dla nauczycieli / Elżbieta Radzka
// Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 22-26
Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // Remedium. - 2004, nr 10, s. 10-11
Dziecko z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu
edukacji przedszkolnej / Ewa Rycaj-Słodownik // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s.
143-164
Dziecko z wadą wymowy w klasie ogólnodostępnej / Laurencja Lewandowska // Wychowanie
na co dzień.-1996, nr 7-8, s.4-5 (wkładka)
Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński
// Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 251-257
Echolalia w prawidłowym i zaburzonym rozwoju mowy / Halina Pawłowska // Szkoła
Specjalna. - 1999, nr 5 s. 262-266
Efekty psychofizjologicznej terapii jąkających się dzieci i młodzieży / Chęciek Mieczysław //
Szkoła Specjalna.- 1987, nr 1, s.19-26
Formy zajęć logopedycznych i ogólnorozwojowych wykorzystujące wiersze wyliczanki / Żak
Bożena // Szkoła Specjalna.-1996, nr 4, s.221-223
Gdy dziecko się jąka ... / Wanda Kostecka // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3,
s. 104-108
Gimnastyka buzi - ćwiczenia i zabawy logopedyczne / Doniec Zofia // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 97-99
Humanistyczne i społeczne aspekty wykonywania zawodu logopedy / Dramska Danuta //
Wychowanie na co dzień.-2004, nr 7-8, s.26-28
Interakcje społeczne dzieci jąkających się / Drożdż Wioletta // Życie Szkoły .- 1998, nr 1,
s.20-24
Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy-przegląd stanowisk / Grażyna Jastrzębowska
// Logopedia. - T. 28 (2000), s. 69-84
Jak budować system pomocy dla dzieci ze SLI? cz.II / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr
11, s. 13-15
Jak zachęcić do mówienia Barbara Gumularz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 430-433
Jak się jak się jąka mózg / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 62-64
Jąkanie / Błaszcz -Drużkowska Wiesława: // Twórczy nauczyciel.- 2005, nr 8, s.9
Jąkanie / Urszula Oszwa // Remedium. - 2003, nr 5, s. 10-11
Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. 2000, nr 9 , s. 539
Klasyfikacja wad wymowy / Anna Sołtys - Chmielewicz // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 115122
Klasyfikacja zaburzeń głosu / Barbara Maniecka -Aleksandrowicz // Logopedia. - 2000, t. 28,
s. 61-68
Komputerowe programy terapeutyczne w diagnostyce logopedycznej dzieci z wadami mowy
i słuchu / Wasiński Arkadiusz // Auxilium Socjale.-1997, nr 2, s.110-119
Logopeda w szkole / Adamus Bożena // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5,
s. 44
Logopedia-proces instytucjonalizacji dyscypliny naukowej i zawodu / Dramska Danuta //
Wychowanie na co dzień.-2004, nr 1-2, s.18-20
Ocena logopedyczna dzieci z niedokształceniem lub opóźnionym rozwojem mowy : trudności
rozpoznawania / Tadeusz Tryczyński // Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne. 1984, nr 2, s. 24-32
O potrzebie profilaktyki logopedycznej / Bieniek-Nowakowska Agnieszka // Dyrektor Szkoły.2006, nr 1, s.32-34
Opóźniony rozwój mowy / Małgorzata Kołodziejczak // Wychowawca.-2003, nr 9, s.18
Miejsce zabawy w terapii logopedycznej i rewalidacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
Minczakiewicz Elżbieta // Szkoła Specjalna.-1998, nr 4, s.259-268
Mowa i jej zaburzenia / Stanisław Grabias // Logopedia. - 2000, t. 28, s. 7-36
Mowa i jej zaburzenia / Barbara Sapota // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 3, s.
39-41
Mutyzm selektywny / Mirosława Stelmach-Kwoka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. 2013, nr 3, s. 11-14
Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka / Górzyńska Anastazja : // Życie
Szkoły. - 2002, nr 1, s. 22-26
O fanaberii - czyli jąkaniu / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 6, s. 12
Ocena logopedyczna dzieci z niedokształceniem lub opóźnionym rozwojem mowy : trudności
rozpoznawania / Tadeusz Tryczyński // Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne. 1984, nr 2, s. 24-32
Opóźniony rozwój mowy / Małgorzata Kołodziejczak // Wychowawca . - 2003, nr 9, s. 18
Percepcja słuchowa a normalny i zaburzony rozwój mowy / Sawa Barbara // Psychologia
Wychowawcza.-1984, nr 5
Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy / Mirosława Kierska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3,
s. 164-167
Pomoc logopedyczna dziecku jąkającemu się / Wanda Kostecka // Logopedia. - 1999, t. 26,
s. 67-85
Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi / Ewa Sienicka - Czerepow // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 31-32
Postawy rodzicielskie a sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami mowy / Elżbieta Maria
Minczakiewicz // Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne. - 1988, nr 1, s. 39-47
Postępowanie nauczyciela z dziećmi o deficytach logopedycznych / Krystyna Błachnio //
Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1981, nr 1, s. 81-84
Praca nad rozwojem języka i porozumiewania się System Symboli Blissa / Lechowicz Anna
// Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 7/9, s. 23-24
Praca nauczyciela-logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder // Nauczanie
Początkowe. - 1999/2000, nr 2, s. 96-102
Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Feder Aldona // Życie Szkoły. 2000, nr 6, s. 329-333
Problem porozumiewania się osób z zaburzoną mową z otoczeniem na tle ich aktywności
życiowej / Iwona Przesmycka-Kamińska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie
Psychiczne. - 1984, nr 2, s. 58-61
Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2007, nr 8, s. 41-45
Problemy logopedyczne na progu szkoły / Hanna Karkowska // Życie Szkoły. - 1999, nr 3, s.
226-227
Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodownik-Rycaj
// Kwartalnik Pedagogiczny.-2005, nr 3, s.115-131
Profilaktyka logopedyczna / Krystyna
Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 43-45
Rachował-Łyżwa
//
Problemy
Opiekuńczo-
Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 9-14
Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania
diagnostycznego / Emiluta - Rozya Danuta // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 142-154
Projekt zestawienia form zaburzeń mowy / Halina Mierzejewska // Logopedia. - T. 28 (2000),
s. 37-48
Psychoterapia osób jąkających się / Zbigniew Tarkowski // Psychologia Wychowawcza.1987, nr 2, s.184
Rotacyzm u osób dorosłych - zagadnienia teoretyczne i praktyka logopedyczna / Iwona
Michalak-Widera // Forum Logopedyczne. - 2010, nr 18, s. 54-57
Rola samogłosek w terapii jąkających się / Chęciek Mieczysław // Logopedia. – 1999, t. 26,
s. 39-56
Rozwojowa niepłynność czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenia i jak postępować ? / Kinga
Kuszak // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 12, s. 6-9
Różne oblicza niepłynności mówienia / Chęciek Mieczysław: // Logopedia.-2005 , t.34, s.245255
Specyficzne zaburzenia językowe SLI / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 10, s. 1- 3
Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna.
- 2007, nr 2, s. 92
Sposoby rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjno-rewalidacyjnych w pracy z
dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością / Anna Lechowicz // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr
7/9, s. 22-25
Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności! : wczesna interwencja
logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia / Barbara
Jeziorczak // Wychowanie na co dzień. - 2011, nr 7-8, s. I-VII
Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania / Tomasz Woźniak //
Logopedia. - 2008, t. 37, s. 217-226
Studium przypadku dziecka jąkającego się z wadą rozszczepową twarzy / Agnieszka
Wątorek // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 67-79
Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej / Kinga Kuszak // Szkoła
Specjalna.-2005, nr 5, s.380-386
Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Lewandowska // Wychowanie na co dzień.-2003, nr 9, s.23-25
Laurencja
Tajemnice płynnej mowy / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2012, nr 4, s. 64-68
Taksonomia afazji : kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń / Herzyk Anna //
Logopedia. - T. 28 (2000), s. 85-104
Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania i mowy na obozie wędrownym / Kinga Kozłowska
// Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1978, nr 4, s. 52-59
Terapia jąkania dla ubogich i chętnych / Adamczyk Bogdan // Logopedia. - T. 26 (1999), s.
15-26
Terapia logopedyczna SUTKOWSKA Mirosława // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 27-28
Terapia logopedyczna w domu dziecka / Doniec Zofia // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2001, nr 10, s. 32-34
Terapia oraz wsparcie dzieci z palatolalią i ich rodzin / Katarzyna Szeler // Wychowanie na
co dzień. - 2012, nr 1-2, s. 12-15
Terapia zaburzeń artykulacyjnych / Hanna Karniewska // Logopedia. - 1999, t. 26, S. 57-65
Trudności w czytaniu a zaburzenia rozwoju mowy / Ewa Czaplewska // Dysleksja. - 2010, nr
2, s. 7-11
Wady wymowy : rady nie tylko dla rodziców / Anna Czajkowska // Gazeta Szkolna. - 2006, nr
36-37, s. 27
Wady wymowy i ich korygowanie Anna Sołtys- Chmielewicz // Logopedia. - T. 31 (2002), s.
53-93
Wczesna diagnoza zaburzeń mowy u dzieci / Fedyn Beata // Szkoła Specjalna.-1997, nr 2,
s.95-98
Wkład lekarzy w rozwój edukacji logopedycznej – elementu edukacji zdrowotnej / Dramska
Danuta // Auxilium Sociale.-2002, nr 1, s.225-230
Wspomaganie nauki czytania i pisania terapią logopedyczną Laurencja Lewandowska //
Wychowanie na co dzień.-1996, nr 1-2, s.12-14 (wkładka)
Współpraca foniatry i logopedy w diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń procesu
komunikatywnego Andrzej Obrębowski, Antoni Pruszewicz // Logopedia. - T. 26 (1999), s.
123-128
W trosce o rozwój mowy dziecka siedmioletniego / Barbara Loch // Wszystko dla Szkoły. 2004, nr 9, s. 6-7
Wybrane zagadnienia terapii mowy dzieci z rozszczepem podniebienia / Danuta PlutaWojciechowska // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 149-161
Wykorzystanie metod akustycznych w diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy / Wiesława
Kuniszyk - Jóźkowiak // Logopedia. - 1999, t. 26, s. 97-103
Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego /
Bożydar L. J. Kaczmarek // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1986, nr 23, s. 5-13
Zaburzenia komunikacyjne w jąkaniu - perspektywy w terapii / Tomasz Woźniak //
Logopedia. - 2005, t. 34, s. 235
Zaburzenia mowy prowadzą do dramatów w szkole Renata Szyszka // Edukacja i Dialog. 2002, nr 1, s. 29-32
Zaburzenia mowy, czytania i pisania / Agnieszka Molska // Edukacja i Dialog.-1998, nr 9,
s.15-22
Zastosowanie technik neurolingwistycznego programowania w terapii osób jąkających się
Elżbieta Nitendel -Bujakowa // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 119-122
Z doświadczeń własnych w pracy z dziećmi dyslalicznymi / Anna Sołtys -Chmielowicz //
Logopedia. - T. 26 (1999), s. 175-179
Z metodyki pracy nad wymową / Elżbieta Sachajska // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 227-256
Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego /
Bożydar L. J. Kaczmarek // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1986, nr 23, s. 5-13
Oprac. Agata Śliwicka
Racibórz, grudzień 2014 r.
Download