Zaburzenia mowy

advertisement
Zdrowie najmłodszych
Zdrowie najmłodszych
Zaburzenia mowy
Mowa jest formą komunikacji między ludźmi. Rozróżniamy
mowę wewnętrzną, czyli powstawanie bezdźwiękowego
tekstu pomyślanego, oraz mowę zewnętrzną, czyli powstanie tekstu dźwiękowego, graficznego lub gestowego.
Dla prawidłowego i skutecznego porozumiewania się konieczne są: słuch,
sprawny wzrok, sprawny układ nerwowy obwodowy, mięśniowy oraz
kostny narządu mowy, sprawny mózg
i wydolna pamięć, prawidłowy rozwój
psychosomatyczny oraz motywacja do
posługiwania się mową.
Prawidłowy rozwój mowy trwa ok. 4–5
lat. Pierwsze 12 miesięcy to czas wokalizacji przedsłuchowej. Jest to okres
paplania, gaworzenia, powtarzania
dźwięków przez siebie wytworzonych,
naśladowania sylab słyszanych. Okres
wokalizacji słownej zaczyna się od
powtarzania samogłosek i niektórych
spółgłosek. W ciągu kilkunastu miesięcy dziecko mówi coraz więcej krótkich
słów. Około 4.–5. roku życia dziecko
wymawia 2–3 tysiące wyrazów.
Zaburzenia mowy
Opóźniony rozwój mowy – dla prawidłowej oceny opóźnionego rozwoju mowy ważny jest nie tylko moment
pierwszego okresu mówienia, ale także ocena płynności pojawiania się kolejnych etapów doskonalenia mówienia. Wyróżnia się następujące rodzaje opóźnień:
•proste opóźnienie rozwoju mowy,
które jest spowodowane dysharmonią rozwojową, ale dalszy rozwój
jest prawidłowy,
•zespół opóźnienia mowy czynnej,
który jest następstwem niedojrzałości aparatu artykulacyjnego – mowa
pojawia się z opóźnieniem i jej dalszy rozwój przebiega z trudnościami;
dzieci te mówią mało, choć ich poziom
intelektualny, a także słuch są dobre,
•opóźnienie mowy, które jest wynikiem
upośledzenia słuchu, upośledzenia
52
rozwoju umysłowego, opóźnienia dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeń mózgu, uszkodzeń obwodowego narządu mowy,
zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz deprywacji kulturowych
i środowiskowych.
Dysfazja – w przypadku uszkodzeń
korowych ośrodków mowy przed okresem rozwoju mowy mamy do czynienia
z dysfazją. Duża plastyczność mózgu
dziecięcego sprawia, że urazy mózgu
nie powodują tak dużych i długotrwałych zmian jak u dorosłych. W przypadku dysfazji dziecko wymawia pierwsze
słowa ok. 3.–4. roku życia. W zależności od okolicy mózgu, która uległa
uszkodzeniu, mówi się o dysfazji o zaburzeniach dysfatyczno-ekspresyjnych
lub receptywno-dysfatycznych. Rehabilitacja tych dzieci jest długotrwała.
W przypadku niedostatecznego rozwoju mowy w chwili osiągnięcia wieku
szkolnego konieczne jest odroczenie lub
skierowanie dziecka do szkoły specjalnej dla dysfatyków.
Dyslalia, czyli bełkotanie – jest to zaburzenie mowy pochodzenia ośrodkowego polegające na opóźnionym
przyswajaniu i nieprawidłowym wymawianiu. Mowa jest niezrozumiała,
zachowane są natomiast rytm, melodia
i akcent. Rozpoznanie dyslalii ustala się
na podstawie wywiadu, badania laryngologicznego i foniatrycznego, oceny
logopedycznej wymowy, słownictwa,
umiejętności gramatycznych, sprawności czytania i pisania, oceny psychologicznej.
Dysleksja – jest to trudność w uczeniu się
czytania pomimo dostatecznego pozio-
mu inteligencji i stosowania odpowiednich metod edukacyjnych. W dysleksji
rozwojowej znamienne są zaburzenia
pamięci werbalnej i pamięci wzrokowej.
Zaburzeniom tym towarzyszą często zakłócenia orientacji w przestrzeni. Rozpoznanie ustala się na podstawie badania
logopedycznego i psychologicznego.
Konieczne są konsultacje laryngologa,
foniatry, neurologa i okulisty.
Dysgrafia – to trudność w opanowaniu właściwego poziomu graficznego
pisma. Jest elementem dysleksji rozwojowej i wynikiem utraty/uszkodzenia
ośrodkowego układu nerwowego przy
braku zaburzeń ruchowych.
Dysglosja – jest to zaburzenie artykulacyjne powstające w wyniku obwodowego
uszkodzenia narządów artykulacyjnych.
Uszkodzenie może dotyczyć budowy
anatomicznej narządu lub czynności
mięśni artykulacyjnych oraz obwodowego unerwienia – nerwów czaszkowych
od V do XII. Przyczyną mogą być wady
rozwojowe, zapalenia, nowotwory.
Dyzartria – jest zespołem zaburzeń
mowy dotyczącym artykulacji, fonacji
i rozumienia. Występuje wskutek zaburzeń w unerwieniu ruchowych mięśni
artykulacyjnych i oddechowych. Może
być spowodowana zmianami w obrębie
mózgu, móżdżku, dróg jąder nerwów,
nerwów obwodowych zaopatrujących
narządy aparatu artykulacyjnego. Wyróżnia się następujące rodzaje dyzartrii:
•korowa – polegająca na uszkodzeniu korowych ośrodków ruchowych,
•nadjądrowa – gdy występują spastyczne niedowłady mięśni artykulacyjnych, a także niekiedy zaburzenia
połykania; głos jest zmieniony, a czasem zanika,
•jądrowa – jest wynikiem zmian patologicznych w obrębie rdzenia przedłużonego; występuje wiotki niedowład
mięśni artykulacyjnych, zaburzenia
połykania; mowa jest niewyraźna,
nosowa, ochrypła,
•móżdżkowa – powstaje wskutek
uszkodzenia móżdżkowego ośrodka koordynacji mowy,
•podkorowa – jest wynikiem uszkodzeń ośrodków podkorowych,
•hipokinetyczna – występuje w chorobie Parkinsona i zespołach parkinsonowskich o różnych etiologiach,
•hiperkinetyczna – szybka hiperkineza
występuje w pląsawicy; w obrębie
twarzy występują tiki – nieregularne
i nieprzewidywalne szybkie skurcze
mięśniowe; mowa jest nieprawidłowa,
zmieniona, pauzy są przedłużone,
głos jest ochrypły,
•obwodowa – powstaje wskutek
uszkodzenia pni i nerwów czaszkowych: V, VII, VIII, IX, X, XI XII,
•mieszana – objawy zależą od lokalizacji zmiany i stopnia uszkodzenia
unerwienia ruchowego; występuje
w stwardnieniu zanikowym bocznym,
stwardnieniu rozsianym. Rozpoznanie
ustala się na podstawie wyników badania laryngologicznego, foniatrycznego i logopedycznego.
Zaburzenia płynności mówienia
Zaburzenia płynności mówienia dzielimy na niepłynność mówienia, jąkanie,
mowę bezładną, jąkanie z mową bezładną. Niepłynność mówienia może
mieć kilka przyczyn, np. strach, rozmowa z nieznaną osobą.
dechowych. Mówiący odczuwa lęk.
Występuje logofobia – lęk przed mówieniem. Powoduje ona nasilenie jąkania,
a nawet występowanie tików nerwowych
i zmian w psychice pacjenta. Jąkanie
może zanikać przy zwolnieniu tempa
mowy i w czasie śpiewu. Jeśli występuje
w czasie szeptu, to ma podłoże organiczne. Leczenie polega na stosowaniu
psychoterapii, ćwiczeń logopedycznych,
korzystaniu z korektora mowy lub cyfrowego korektora mowy, fizykoterapii,
a także leczenia farmakologicznego.
Afazja – jest nabytym zaburzeniem w rozumieniu i tworzeniu języka mówionego,
pisanego czy też migowego. Przyczyną
afazji jest najczęściej porażenie obszarów językowych mowy w wyniku udaru
mózgu. Wyróżnia się afazję niepłynną,
występującą u chorych, którzy mówią
krótkimi zdaniami, oraz afazję płynną,
u chorych używających długich zdań.
Leczenie afazji polega na intensywnej
terapii mowy.
Jąkanie – niezgodność równoczesnego i stopniowanego programowania
ruchów mięśniowych potrzebnych do
wytworzenia dźwięków mowy lub ich
połączeń z następnymi dźwiękami
w wyrazie. Przyczyny jąkania są nieznane. Istnieją różne teorie etiologiczne, np. dziedziczność, lokalizacyjne,
funkcjonalne, dysfunkcji obwodowej
kontroli mowy, zaburzeń rozwoju mowy, zaburzeń psychogennych. Pierwsze
objawy jąkania stwierdza się między
2. i 6. rokiem życia, gdy rozwija się umiejętność wypowiadania zdań. W jąkaniu
występuje zaburzenie płynności mowy
i powtarzanie sylab – wyrazów lub fraz.
Zaburzona jest koordynacja mięśni od-
Mowa bezładna – wielopostaciowe
prof. dr hab. n. med.
zaburzenie mowy o charakterze nieStanisław Iwankiewicz,
płynności niespastycznej bez logootolaryngolog
fobii. W mowie
bezładnej wystęCukierki Melisowe
puje zespół zaburzeń psychologiczReutter
nych, niepłynność
mówienia sponta...nerwy uspokoi
nicznego, rzadziej
i do snu ukoi
w czasie czytania,
a nigdy podczas
w milionach ust na świecie!
śpiewu. Leczenie
opiera się na redla całej rodziny!
habilitacji logopedycznej i opieDostępne tylko w aptekach i sklepach zielarskich.
ce psychologa.
53
Download