System Ja a przystosowanie u osób w okresie dorastania

advertisement
Dr Elżbieta Talik
Katedra Psychologii Klinicznej KUL
Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży
Stowarzyszenie JESTEM
Metoda Ruchu
Rozwijającego
Weroniki Sherborne
Weronika Sherborne (1922-1990)
Nauczycielka wychowania fizycznego,
tańca i ruchu; fizjoterapeutka
 Lata 60 – system ćwiczeń (zabaw
relacyjnych) nazwanych Developmental
Movement for Children
 Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR)

Główne idee MRR
Posługiwanie się ruchem jako narzędziem
wspomagania rozwoju dziecka i terapii
jego zaburzeń
•
•
„Baraszkowanie”
Założenie o jedności rozwoju
psychomotorycznego
Rodzaje ruchów w MRR
1)
2)
3)
4)
5)
Ruch prowadzący do poznania własnego ciała
Ruch kształtujący związki jednostki z
otoczeniem fizycznym
Ruch wiodący do wytworzenia się związku z
drugim człowiekiem
Ruch prowadzący do współdziałania w grupie
Ruch kreatywny.
Poznanie własnego ciała
Poznanie ciała i kontrola nad jego
ruchami
 Ukształtowanie własnej tożsamości
(wyodrębnienie ‘ja’ od otoczenia)
 Zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa
Związek osoby z otoczeniem
Wykształcenie orientacji w przestrzeni w
celu wytworzenia związku między
człowiekiem i tym, co go otacza
 Poczucie bezpieczeństwa, stabilności
Związek z drugim człowiekiem (grupą)
3 kategorie ruchów:
1.
Ruch ‘z’

jeden partner aktywny, drugi bierny
aktywny rozumie potrzeby partnera,
bierny wyraża całkowite zaufanie do
osoby aktywnej

Związek z drugim człowiekiem (grupą)
2. Ruch ‘przeciwko’
 Jedna
osoba wykazuje siłę, przewagę;
druga jest uległa (wymiana ról)
 Bez agresji, rywalizacji, wyłaniania
zwycięzców czy przegranych
Związek z drugim człowiekiem (grupą)
3. Ruch ‘razem’
 Jednakowe
zaangażowanie obu
partnerów
 Wytworzenie harmonii, równowagi,
wzajemnego zaufania, współpracy
Podstawowe zasady MRR
1.
2.
3.
4.
Uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne.
Każdy ćwiczący wykonuje zadania na swój
sposób.
W czasie zajęć ściśle przestrzegaj praw osoby
do swobodnej, jasnej decyzji (do mówienia
„tak” i „nie”).
Nie krytykuj.
Podstawowe zasady MRR
5. Chwal nie tyle za efekt, co za starania i wysiłek,
a także za każde nowe osiągnięcie.
6. Unikaj stwarzania sytuacji rywalizacyjnych.
7. Stosuj różnorodne ćwiczenia, zamieniaj role.
OCENIANIE w MRR
Ocena ma charakter opisowy i dotyczy takich
przejawów zachowania dziecka jak:
 zdolność koncentracji na zadaniu,
 rodzaj i sposób wyrażania emocji,
 umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi
osobami,
 umiejętność zmiany zachowań w zależności od
rodzaju zajęć,
 umiejętność uczestniczenia w zabawie.
Zastosowanie MRR
Metoda uniwersalna:
 Terapeutyczna:
- dla dzieci upośledzonych w rozwoju
- autystycznych
- z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym
- dla dzieci przejawiających zaburzenia w zakresie sfery
emocjonalnej i społecznej
- dzieci głuchych i niewidomych
- dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu
- dla dzieci jąkających się.
Zastosowanie MRR
Metoda wspomagająca rozwój – a więc
stymulująca go, wyrównująca opóźnienia
rozwojowe
- w pracy z dziećmi przebywającymi w
instytucjach wychowania zbiorowego

Zastosowanie MRR

-
-
Metoda profilaktyczna –
zapobiegająca powstawaniu zaburzeń u dzieci
rozpoczynających edukację przedszkolną,
szkolną;
w zajęciach integracyjnych klasę szkolną,
w przygotowaniu rodzin adopcyjnych i
zastępczych,
w przytowaniu młodych małżeństw do
pełnienia roli rodziców.
Zastosowanie MRR
 Metoda
relaksacyjna – w zajęciach
odprężająco - relaksacyjnych w trakcie
zajęć szkolnych lub przedszkolnych,
zajęciach relaksacyjnych dla rodziców
Korzyści stosowania MRR










poczucia bezpieczeństwa,
rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia
„dawania” i „brania”
akceptacji samego siebie
poczucia siły i własnej wartości
bliskiego kontaktu z innymi ludźmi
satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym
mobilizacji do pokonywania trudności, do sprawdzania
się w trudnej sytuacji
poznania swojego ciała
odkrywania własnych możliwości
Korzyści stosowania MRR









odczucia energii własnej i energii drugiego człowieka
zaufania do siebie i innych
doznawania przyjemności, radości, zabawy
bliskości fizycznej drugiego człowieka
więzi z grupą
akceptacji swojego ciała
spontaniczności
pewności siebie
poczucia partnerstwa
Zasady organizacji zajęć MRR
1.
2.
3.
4.
Zajęcia grupowe: 6-14 dzieci, w zbliżonym
wieku; każdy ma swojego partnera (rodzic,
inne dziecko)
Systematyczność: raz w tygodniu; ok. 1 godz.
Warunki lokalowe: przestrzeń, odpowiednie
podłoże (parkiet)
Warunki podmiotowe: strój sportowy, bez
obuwia
Download