RPO - Pismo nr - WFOŚiGW w Olsztynie

advertisement
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 przeprowadzenie dwudniowego szkolenia oraz miesięczne konsultacje po zakończeniu
szkolenia w formie mailowej bądź telefonicznej,
 przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej wraz z case study,
 przygotowanie agendy szkolenia.
Szkoleniem objęci są beneficjenci i potencjalni beneficjenci Osi 6 Środowisko Przyrodnicze
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
2. Program szkolenia powinien być sporządzony na podstawie aktualnych dokumentów, w tym
przedstawionych poniżej wytycznych:
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2010 r. (MRR/H/13(02)06/2010);
 w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych z dnia
21 grudnia 2011r. (MRR/H/7(7)12/2011);
 w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia
8 lutego 2011 r. (MRR/H/19(2)/02/11);
 dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w okresie programowania 2007-2013 z 20 kwietnia 2010 r. (MRR/H/8(5)04/2010);
 w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych
w tym projektów generujących dochód z 27 września 2011 r. (MRR/H/14(3)/09/2011);
 Instytucji Zarządzającej RPO WiM:
 w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WiM;
 dotyczące obowiązków Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
3. Program szkolenia powinien dotyczyć zagadnień przedstawionych poniżej:
 Prawidłowe rozliczenie wniosku o płatność.
 Prawidłowe rozliczenie wskaźników rezultatu, produktu i efektu ekologicznego
(udokumentowanie osiągnięcia).
 Trwałość projektu (z uwzględnieniem wariantu zmiany własności infrastruktury wytworzonej
w ramach projektu bądź zarządzania tą infrastrukturą. Z uwzględnieniem zapisów trwałości
projektu, wniosku o dofinansowanie i podpisaną umową z beneficjentem).
 Jak prawidłowo dokonać rozliczenia umowy z wykonawcą przy wynagrodzeniu
kosztorysowym.
 Aneksy do umów z wykonawcą a kwalifikowalność wydatków w kontekście wytycznych
dotyczących kwalifikowalności RPO WiM, a kontrekty.
 Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego (na jakim etapie i jak sprawnie
przeprowadzić aktualizację).
 Czy realizacja/eksploatacja projektu jest zgodna z polityką ochrony środowiska, w tym
w szczególności czy zrealizowano zalecenia wynikające z decyzji środowiskowej oraz
zapisów/zobowiązań beneficjenta w obszarze środowiska przedstawionych we wniosku
o dofinansowania.
 Kiedy występuje wygenerowanie dochodu na projekcie i jak go rozliczyć.
 Prawidłowość przeliczenia wartości dofinansowania na koniec realizacji projektu.
 Jak prawidłowo zamknąć ewidencję finansowo-księgową.







Prawidłowa ewidencja środka trwałego po zakończeniu inwestycji, sporządzenia OT,
uwzględniającego wszystkie koszty projektu.
Jak prawidłowo realizować działania informacyjno-promocyjne RPO.
Elementarz zamknięcia procesu inwestycyjnego (odbiory, rozruchy, dokumenty odbiorowe,
dokumentacja powykonawcza, pozwolenie na użytkowanie) – Wykonawca przedstawi
schemat odpowiednich postępowań z terminami oraz część teoretyczną popartą
praktycznymi doświadczeniami (dobre praktyki).
Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjenta na zamknięcie projektu i po zakończeniu
realizacji projektu.
Dodatkowe dokumenty niezbędne do zakończenia projektu – indywidualna interpretacja
o możliwości odzyskania VAT, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze
środowiska.
Przechowywanie dokumentacji po zakończeniu realizacji projektu.
Kontrole dotyczące trwałości projektu (krótkie zasady i znaczenie).
4. Agenda szkolenia
Wykonawca przygotuje propozycji agendy szkolenia (minimum dwie) z uwzględnieniem podanego
wyżej zakresu. Program realizacji szkolenia będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego na
maksymalnie 5 dni po podpisaniu umowy. Szkolenie powinno być prowadzone z wykorzystaniem
następującej metodyki: wykład, warsztaty przeplatane dyskusją oraz sesje pytań i odpowiedzi.
Prezentacja przeznaczona dla uczestników musi być przygotowana w wersji czarno-białej zgodnie
z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz z zasadami informacji i promocji
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
5. Temat szkolenia:
„Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007 - 2013”
6. Termin:
Szkolenie ma się odbyć w terminie 23-24 października 2012r.
7. Czas trwania zajęć:
Szkolenie powinno być przeprowadzone w wymiarze 16 h zegarowych po 8 h dziennie. W czas
szkolenia wliczone są cztery przerwy kawowe po 15 min oraz dwie przerwy obiadowe trwające po
1 h.
8. Liczba uczestników szkolenia:
W szkoleniu uczestniczyć będzie 45 osób (40 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz
5 pracowników WFOŚiGW w Olsztynie).
9. Lokalizacja szkolenia:
Hotel w województwie warmińsko – mazurskim poza miastem Olsztyn w odległości od 10 do 110 km.
10. Zapewnienie materiałów szkoleniowych:
W ramach umowy Wykonawca przygotuje materiał szkoleniowy o treści adekwatnej do omawianej
tematyki w terminie do 7 dni przed terminem szkolenia. Materiał w wersji elektronicznej zostanie
przekazany Zamawiającemu, w celu przygotowania materiałów dla uczestników oraz do archiwum.
Prezentacja w wersji biało-czarnej. Wykonawca na maksymalnie 10 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia musi uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie materiałów szkoleniowych.
Download