Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM

advertisement
Badanie ewaluacyjne
„Ocena systemu zarządzania i wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013”
1
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn, 18.04.2011 r.
Cel główny badania:
Wyznaczenie kierunków ewentualnych zmian w
systemie zarządzania i wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
prowadzących do poprawy
jego działania/funkcjonowania.
2
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn, 18.04.2011 r.
Przedmiot badania
Analiza efektów wdrożenia rekomendacji z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego
w początkowym okresie realizacji RPO WiM oraz systemu zarządzania finansowego
RPO WiM, a także działań realizowanych w ramach wsparcia finansowego z Pomocy
Technicznej RPO WiM i jakości funkcjonowania generatora wniosków o płatność LSI
MAKS.
Wykonawca badania
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. z siedzibą w
Kielcach
Termin realizacji badania
Badanie zrealizowane w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r.
3
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn, 18.04.2011 r.
Metodologia
„Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM” prowadzona była przy zastosowaniu
zarówno jakościowych jak i ilościowych metod badawczych.
Jakościowe:
Ilościowe:



Analiza danych zastanych
(desk research)
Pogłębione wywiady indywidualne
(IDI) – 31 respondentów
Burza mózgów

Analiza SWOT

Studia przypadku

Analiza ścieżki krytycznej

Drzewo problemów

Panel dyskusyjny

4

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ankiety telefoniczne
(CATI) – 120 wywiadów
Anonimowe wywiady internetowe
(CAWI) – 142 respondentów
Olsztyn, 18.04.2011 r.
Rekomendacje
W wyniku badania powstało 12 rekomendacji w następujących obszarach:
I.
System przelewów finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego,
II.
System płatności zaliczkowych,
III. Kwalifikowalność wydatków dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników
zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM,
IV. System motywacyjny i system wynagradzania pracowników zaangażowanych
we wdrażanie RPO WiM,
V.
Instrukcja do obsługi Generator Wniosków MAKS,
VI. Warunki lokalowe w instytucjach zaangażowanych w realizację RPO WiM,
VI. Harmonogram ogłaszania konkursów.
5
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn, 18.04.2011 r.
Dziękuję za uwagę
Emil Walendzik
Kierownik Biura Monitoringu i Analiz
Departament Polityki Regionalnej
Jednostka Ewaluacyjna RPO WiM
Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Tel. (0-89) 521-93-00, Fax. (0-89) 521-93-09
6
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn, 18.04.2011 r.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards