Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa przedmiotu: Socjologia sztuki Kod

advertisement
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu:
Socjologia sztuki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Humanistyczny/Instytut Socjologii
Nazwa kierunku: Socjologia
Kod przedmiotu:
Forma studiów: studia stacjonarne I
stopnia
Profil kształcenia:
Specjalność:
Rok / semestr: III
Status przedmiotu /modułu:
fakultatywny
Język przedmiotu / modułu: polski
Forma zajęć
Wymiar zajęć
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
inne
(wpisać jakie)
seminarium
30
Koordynator przedmiotu / modułu
dr Karolina Izdebska
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
dr Karolina Izdebska
Zapoznanie studentów ze sztuką jako zjawiskiem społeczno-kulturowym,
omówienie i rozumienie podstawowych założeń i tematów socjologii sztuki.
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu socjologii kultury
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu
01 Student opisuje procesy tworzenia, obiegu i odbioru sztuki.
K_W04
Identyfikuje warunki rozwoju sztuki na tle przemian społecznych.
02 Student potrafi obserwować i interpretować podstawowe
zjawiska związane ze społecznym funkcjonowaniem sztuki.
K_U01
Umiejętności
03 Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania
K_U09
sztuki jako kapitału kulturowego współczesnych miast.
04 Student jest otwarty na nową wiedzę z zakresu socjologii
Kompetencje sztuki i chętnie podejmuje się doskonalenia nabytych
K_K05
społeczne
umiejętności związanych z analizą i interpretacją zjawisk i
wytworów sztuki.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – konwersatorium
1 Socjologia sztuki jako subdyscyplina socjologii.
2 Sztuka jako zjawisko społeczno-kulturowe. Społeczne funkcje sztuki. System artystyczny i jego
składniki. Tworzenie, obieg, obecność i odbiór sztuki.
3 Sztuka prehistoryczna – jej przemiany i funkcje społeczne.
4 Warunki rozwoju sztuki na tle przemian społecznych. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania zmian
w sztuce.
5 Przemiany statusu społecznego artysty.
6 Cielesność jako obszar uprawiania krytyki rzeczywistości społecznej w polskiej sztuce współczesnej.
Obrazy gender we współczesnej kulturze wizualnej.
7 Znaki tożsamości kulturowej i narodowej w pracach współczesnych artystów polskich.
8 Sztuka publiczna.
9 Działania artystyczne jako sposób na recykling przestrzeni publicznych.
10 Archiwalia jako artystyczna inspiracja i jako efekt działań artystycznych
11 Performans jako zjawisko socjologiczne. Performans kulturowy. Performans społeczny.
12 Utowarowienie sztuki.
13 Kontestatorzy i krytycy sztuki. Formy oporu wobec sztuki.
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
Wiedza
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14 Sztuka jako komunikat. Sztuka zaangażowana społecznie.
15 Teatr alternatywny w perspektywie transkulturowej
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
2
2
Analiza tekstów z dyskusją, prezentacje multimedialne, socjologiczna analiza wybranych
wytworów sztuki z dyskusją, obserwacja i uczestnictwo w wybranych wystawach sztuki i
wydarzeniach kulturalnych.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
- aktywność na zajęciach
01
- praca pisemna
02, 03, 04
Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności i pracy pisemnej w formie eseju dotyczącej
socjologicznej analizy wybranego wytworu sztuki plastycznej (obrazu, rzeźby, instalacji,
akcji miejskiej itp.)
Literatura podstawowa
Bernatowicz P., The Krasnals. Dwa lata walki, „Arteon” 2010, nr 2
Carlson M., Perfomans, PWN, Warszawa 2007
Chalumeau J.-L., Historia sztuki współczesnej, Vizja Press & IT, Warszawa 2007
Dziamski G., Sztuka publiczna, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 1
Golka M., Socjologia kultury, Scholar, Warszawa 2007
Golka M., Socjologia sztuki, Difin, Warszawa 2008
Heinich N., Być artystą. Rzecz o przekształceniach statusu malarzy i rzeźbiarzy, Vizja Press
& IT, Warszawa 2007
Heinich N., Socjologia sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010
Izdebska K., Antyciało. Cielesność jako obszar uprawiania krytyki rzeczywistości społecznej
w polskiej sztuce współczesnej (w:) Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i
socjologiczne, Szczepański M. S., Pawlica B., Śliz A., Zarębska-Mazan A. (red.), Śląskie
Wydawnictwa Naukowe, Tychy-Opole 2008
Krajewski M., Co to jest sztuka publiczna?, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 1
Skórzyńska A., Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2007
Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, Kujawska-Krakowiak K., Podczaska A. (red.),
Warszawa 2007
Żmijewski A., Stosowane sztuki społeczne (w:) Żmijewski A., Drżące ciała. Rozmowy z
artystami, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca
Art and Social Change. A Critical Reader, Bradley W., Esche Ch. (red.), Tate, Afterall,
London 2007
Baudrillard J., Spisek sztuki, Sic!, Warszawa 2006
Dawydow J., Sztuka jako zjawisko socjologiczne, PIW, Warszawa 1971
Duvignaud J., Socjologia sztuki, PIW, Warszawa 1971
Dziamski G., Awangarda w perspektywie postmodernizmu, Wyd. Fund. Humaniora, Poznań
1996
Eco U., Rola i granice socjologii sztuki (w:) Sztuka, Wydawnictwo M, Kraków 2008
Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, PIW, Warszawa 1974
Kluszczyński R. W., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego
spoktaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010
Knight C. K., Public Art. Theory, Practise and Populism, Blackwell Publishing, London 2011
Leszkowicz P., Sztuka a płeć. Szkic o współczesnej sztuce polskiej, „Magazyn Sztuki” nr
22/99
Lipski A., Sztuka a rzeczywistość potocznego doświadczenia. Świat Artystyczny jako
przedmiot analizy socjologicznej (w:) Lipski A., Łęcki K., Perspektywy socjologii kultury
artystycznej, PWN, Warszawa 1992
Participation, Documents of Conterporary Art, Bishop C. (red.), Whitechapel and The MIT
Press, London, Cambridge 2006
Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Wyd. STENTOR, Warszawa 2005
Steiner M., Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wyd. Uniwersytetu
Wrocławskiego , Wrocław 2003
Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Rewers E., Skórzyńska A. (red.), Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 2010
Szyłak A., Czy sztuka kobiet jest feministyczna? (w:) Płeć – kobieta – feminizm,
Gorczyńska Z., Kruszyńska S., Zakidalska I. (red.), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997
The Sociology of Art, Inglis D., Hughson J. (red.), Palgrave Macmillan, Hampshire, New
York 2005
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
7
7
6
6
3
1
60
2
Download