Rozwijała się od IV tysiąclecia na terenie Egiptu. Pierwsze

advertisement
Zabytki
starożytnych
cywilizacji
SZTUKA BABILOŃSKA
Sztuka ta rozwinęła elementy kultury sumeryjskiej i
akadyjskiej. Babilon był jedną z największych metropolii
świata starożytnego. Wznoszona tam okazałe budowle,
których ściany pokryte były okładzinami z barwnych
glazurowanych cegieł, tworzących monumentalne fryzy
o motywach zwierzęcych i roślinnych. Rzeźbę z tego
okresu reprezentują reliefy i drobne figurki wykonane z
terakoty.
Brama Isztar to monumentalna brama w starożytnym
Babilonie. Poświęcona była bogini Isztar. Była północną
bramą miasta, otwierającą tak zwaną drogę procesyjną.
SZTUKA ASYRYJSKA
Rozwijała się na terenach Asyrii od początku II
tysiąclecia do ok. 612r. p.n.e. Pozostawała pod
wpływem stojącej na wyższym poziomie kulturalnym
Babilonii. W budownictwie stosowano kamień (głównie w
postaci okładzin ścian). Świątynie posiadały ziguraty –
schodkowe piramidy. Rzeźbę z tego okresu reprezentują
kamienne posągi władców i kamienne ołtarze kultowe z
reliefami przedstawiającymi modlącego się króla. Z
ogromnym znawstwem anatomii i dużą ekspresją
przedstawiano zwierzęta na malowidłach.
Lamassu z pałacy Sargona II; ok. 710r. p.n.e.
SZTUKA EGIPSKA
Rozwijała się od IV tysiąclecia na terenie Egiptu. Pierwsze
grobowce budowano z kamienia lub cegły. Miały kształt
ściętego ostrosłupa. Poprzez nakładanie na siebie kolejnych
mastab powstała pierwsza piramida. Wznoszono je w pobliżu
Gizy. Do wnętrz budowli prowadziły aleje sfinksów. Rzeźbiono
imponujących rozmiarów posągi władców oraz reliefy i
płaskorzeźby, zdobiące ściany świątyń. Malowidłami pokrywano
ściany grobowców i domostw. W malarstwie występuje
charakterystyczne ujęcie postaci ludzkiej. Głowa z profilu, lecz
oko z przodu. Dolna część ciała prezentowana bokiem, zaś tors
przodem.
Malowidło egipskie
Kolosy Memnona miały około 18 m wysokości. Wykute
są z bloków skalnych kwarcytu. Oba posągi
przedstawiają tego samego faraona zasiadającego na
tronie. Po bokach posągów znajdują się postacie jego
żony i matki.
SZTUKA MINOJSKA
Rozpoczęła się w III tysiącleciu p.n.e. Sztuka ta nawiązuje do kultur
starożytnych krajów na Wschodzie. Około 2000r. p.n.e. powstały
pierwsze budowle pałacowe. Do podtrzymywania płaskich stropów
stosowano kolumny. Dolna część budowli przypominała labirynt.
Najstarsze znaleziska to małe figurki postaci ludzkich wykonywane z
gliny, kamienia, czasem kości słoniowej lub muszli. Minojskie malarstwo
wiąże się z dekoracją ścian i podłóg w pałacach budowanych na Krecie.
Malarstwo minojskie znajdowało się pod silnym wpływem malarstwa
egipskiego zarówno pod względem tematyki jak i techniki wykonania.
Artyści minojscy często odtwarzali i przetwarzali otaczającą ich naturę.
Freski malowane na ścianach pałaców i domostw Krety wykonywane
były techniką charakterystyczną dla tej wyspy. Podkład w stiuku
modelowany był w płaski relief, a na nim wykonywano malowidło.
Tzw. Paryżanka, fragment fresku z Knossos
SZTUKA MYKEŃSKA
Trwała od 1600r. p.n.e. do 1100r. p.n.e. Budowano twierdze
położone na pagórkach, otoczone potężnymi murami
obronnymi. Budowano również cytadele. Ściany w nich
ozdabiano freskami. Największy rozwój malarstwa nastąpił w
okresie od ok. 1400 p.n.e. do 1200 p.n.e. Przedstawiały one
sceny myśliwskie i wojenne. Największy rozwój rzeźby nastąpił
około 1300 – 1200 p.n.e. Rzeźbiono małe figurki
przedstawiające postacie kobiet. Ogromną część figurek
stanowią wyroby o charakterze ludowym, produkowane
zapewne przez garncarzy. Dzięki wprowadzeniu koła
garncarskiego produkowano dużą ilość naczyń ceramicznych.
Na żółtym tle występuje zazwyczaj kolor czerwony i brązowy.
Lwia Brama albo Brama Lwów - główna brama cytadeli
mykeńskiej, znajdująca się w północno-zachodniej części
murów obronnych.
SZTUKA GRECKA
Kolebką kultury greckiej była Kreta. Wykształciły się tam trzy
porządki: dorycki, joński i koryncki. Wykorzystywano je w
budownictwie świątyń. Uzyskiwano efekt harmonii. W rzeźbie
dominował idealizm. Dążono do ukazania piękna ciała
człowieka, podkreślając jego idealne proporcje i anatomię.
Grecja zasłynęła malarstwem wazowym wykonywanym na
wazach (naczyniach ceramicznych toczonych z gliny i
wypalanych w specjalnych piecach). Naczynia te miały
zróżnicowane kształty, a posługiwano się nimi zarówno w
gospodarstwie domowym, jak i podczas obrządków religijnych i
pogrzebowych. Malarstwo wazowe dzieliło się na: czarno
figurowe (620 – 530 p.n.e.) i czerwonofigurowe (ok. 525 p.n.e.).
Myron ukazał ostatni moment przed
rzuceniem dysku przez sportowca.
Wnikliwie oddał istotę ruchu
człowieka, podkreślając napięcie
mięśni i układ jego ciała
,,Dyskobol” Myrona, V wiek p.n.e.
Waza czerwonofigurowa
Malowidło na wazie przedstawia walkę greckich piechurów z
perskim jeźdźcem w bitwie pod Maratonem.
SZTUKA HELLENISTYCZNA
Sztuka hellenistyczna, mająca swoje odzwierciedlenie między
innymi w architekturze, narodziła się w centrach artystycznych
Grecji, czerpiąc tym samym z dotychczasowych osiągnięć
Greków. Charakter ówczesnego miasta tworzyły dwa budynki,
spotykane zarówno na agorze, jak i akropolu, portyk i stoa. W
tym okresie architektura rezydencjonalna nabrała znacznego
przepychu w porównaniu do lat poprzednich. Stawiano
ogromne założenia pałacowe. Rzeźba hellenistyczna była
gównie zainteresowana osobowością człowieka. Rzeźby często
tworzone były jako wolno stojące. Pozwalało to tworzyć dzieła
przestrzenne
o
wieloplanowej
kompozycji.
Malarstwo
monumentalne znane jest na ogół z opisów i kopii rzymskich.
Popularne były tematy historyczne, rodzajowe dotyczące życia
codziennego i mitologii oraz pejzaże i martwa natura. Na
zamówienie tworzone były oficjalne portrety, niektóre przetrwały
w rzymskich kopiach.
Świątynia Zeusa
Olimpijskiego w Atenach
Budowla liczyła 104
marmurowe kolumny i była
największą świątynią w
starożytnej Grecji. We
wnętrzu na polecenie
Hadriana umieszczono dwa
posągi – jeden przestawiał
Zeusa (kopia posągu z
Olimpii), a drugi samego
cesarza. Do naszych
czasów zachowało się
jedynie 15 kolumn,
pozostałe zaś leżą
przewrócone na ziemi.
Posągi zaginęły.
Wenus z Milo
Datowana między 150 a 90r.
p.n.e. Jej autorem jest
prawdopodobnie Aleksander z
Antiochii. Posąg ma 204 cm
wysokości. Nie mamy pewności
jak były ułożone ręce bogini.
Możliwe, że w lewej dłoni
trzymała jabłko, które wedle
greckiej mitologii otrzymała od
Parysa, jako nagrodę dla
najpiękniejszej bogini, gdyż
obiecała mu pomóc w porwaniu
Heleny. Fragment ramienia z
jabłkiem również odkryto w
pobliżu ruin teatru. W 1821
umieszczona została w Luwrze.
Download