dr Natalia Mrozkowiak

advertisement
dr Natalia Mrozkowiak
Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu:
Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka
Przestrzeo Kulturalna (bud. L), pok. L02
Adres email: [email protected]
1. Wykształcenie:
2000-2002, studia magisterskie, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Wydział
Artystyczno-Pedagogiczny w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
1996-2000, studia licencjackie, Wychowanie plastyczne, Wydział Artystyczno-Pedagogiczny
w Kaliszu, UAM w Poznaniu
2. Stopnie i tytuły naukowe:
2008, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Instytut Filozofii, Uniwersytet
Warszawski, rozprawa Problem podmiotu w twórczości Witolda Gombrowicza pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Lorenc
3. Zainteresowania naukowe:
Estetyka współczesna, filozofia kultury i sztuki, teoria sztuki XX wieku
4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: nie dotyczy
5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią):
Koordynatorka projektu badawczego „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce”
6. Kształcenie kadry naukowej:
Promocja 18 prac licencjackich, recenzje 4 prac licencjackich.
7. Tematyka naukowo-badawcza: nie dotyczy
8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane
z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): nie dotyczy
9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji):
„Możliwości kreowania postaw twórczych w obszarze kultury współczesnej” w: Z teorii
i praktyki artystycznej, red. W. Limont, Wyd. UMK, Toruo 2004.
„Sztuka – zagmatwanie czy rozwiązanie problemów współczesnej pedagogiki” w: Studia
pedagogiczno – artystyczne tom IV, red. M. Walczak, Wydział Pedagogiczno–Artystyczny
UAM, Poznao – Kalisz 2004.
„Autokreacja i samoświadomośd w kontekście zdolności twórczych” w: Wybrane zagadnienia
edukacji uczniów zdolnych. Tom I. Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, red. W. Limont,
J. Cieślikowska, Impuls, Kraków 2005.
„Dążenia twórcze jako budowanie tożsamości współczesnego człowieka” w: Dylematy
edukacji artystycznej. Tom II. Edukacja artystyczna a przemiany kulturowe i potencjał twórczy człowieka, red. W. Limont, K. Nielek–Zawadzka, Impuls, Kraków 2006.
„Między akceptacją a resentymentem. Próba interpretacji Gombrowiczowskiej koncepcji
czasu w perspektywie filozofii Fryderyka Nietzschego” w: Sztuka i filozofia nr 28-2006.
„Niedojrzała mitologia nowoczesności. Sztuka i człowiek w twórczości Witolda Gombrowicza” w: Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006.
„Sztuka – gra o siebie. Inni i świat w twórczości Witolda Gombrowicza” w: Samotnośd
oswojona przez sztukę, red. M. Zalewska – Pawlak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
„Widzialne i niewidzialne. Sztuka współczesna w perspektywie wzrokocentryzmu i antywizualności” w: V. Sajkiewicz (red.). Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych,
ASP w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2010.
„Słowo i obraz - różnorodnośd materii, odmiennośd języków sztuki w kontekście współczesnej kultury wizualnej” w: M. Ostrowicki (red.). Materia sztuki, Universitas, Kraków 2010.
„Konceptualizm i kontekstualizm, czyli sztuka zdematerializowana” w: A. Giełdoo-Paszek
(red.) Narzędzie..., ASP w Katowicach, Katowice 2010.
„Artystyczny egzystencjalny charakter autokreacji w perspektywie filozofii Wolfganga
Welscha i teorii Josepha Beuysa” w: S. Krzyśka, R. Kubicki, D. Michałowska (red.) Filozoficzne
konteksty edukacji artystycznej, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznao 2011.
Spotkania z kulturą. Podręcznik dla liceum i technikum. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa
2012 (współautor).
„Gombrowicz dzieckiem czy starcem podszyty? Pomiędzy niedojrzałością a dojrzałością”
w: Fragile. Pismo kulturalne nr 4 (18) 2012.
10. Uzyskane patenty: nie dotyczy
11. Zajęcia dydaktyczne:
Wstęp do kulturoznawstwa
Współczesne koncepcje kulturoznawcze
Antropologia kulturowa
Filozofia kultury
Estetyka obrazu
Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży
Wstęp do arteterapii
Download