PREZ - Sąd Okręgowy w Krakowie

advertisement
Sąd Okręgowy w Krakowie
Zamówienia Publiczne
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 KRAKÓW
tel./fax. (12) 619-58-20
Kraków, dnia 11.07.2011 r.
PYTANIA – ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 213/21/2011 na
„Dostawę paliw: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Sądu Okręgowego w
Krakowie”.
Na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Sąd Okręgowy w Krakowie
udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań:
Pytanie 1 : §5 ust.2 Umowy – proponujemy zastąpienie słów „+ 23% podatku VAT”
słowami „+ podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki”
Odpowiedź 1:
Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust.2 wzoru umowy w ten sposób że otrzymuje on
następujące brzmienie:
„Wartość umowy brutto wynosi ...................... zł, słownie: .................................. zł /wartość
umowy netto wynosi ................ zł + podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki w
kwocie ....... zł/.
Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od konieczności
zapewnienia stałej ceny (SIWZ rozdział XII punkt 9 orz odpowiedni wzór umowy §5 ust. 1
oraz ust. 3 i 4)?
Informuję, że cena paliw zależy od bardzo wielu czynników m.in. od cen ropy naftowej,
regionu, obecności konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca nie ma możliwości
zapewnienia stałej przez okres obowiązywania umowy, ceny. Dlatego tez proponuję zmianę
zapisów w tym zakresie: Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać
będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej na danej
stacji w dniu zakupu, pomniejszonej o upust (stały w okresie obowiązywania umowy) w stacji
działającej w ramach sieci w całej Polsce. Wykonawca oświadcza, że stosowane ceny paliw
będą dostosowywane wyłącznie do panującej sytuacji rynkowej i zostanie zachowana
konkurencyjność oferty.
Informuję również, że aktualna cena jednostkowa, po jakiej Zamawiający zakupi paliwo
będzie się znajdowała na fakturze oraz załączniku elektronicznym przesyłanym przez
Wykonawcę na wskazany adres email.
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozdziału XII punkt 9 SIWZ, jednocześnie
wyjaśniając, że punkt ten dotyczy zapisu §5 ust.1 wzoru umowy, określającego maksymalną
cenę, jaka nie może zostać przekroczona w trakcie jej realizacji.
Pytanie 3 : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przeznaczonego na
wydanie kart z 5 na 10 dni roboczych?
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu przeznaczonego na wydanie
kart.
Pytanie 4 : Czy w przypadku wyboru określonego Wykonawcy, Zamawiający doprecyzuje
zapisy wzoru umowy §6 ust . 1 i 2?
Osobami uprawnionymi do odbioru paliw są osoby posiadające ważne karty paliwowe
służące do dokonywania transakcji bezgotówkowych w sieci stacji paliw Wykonawcy.
Poprawnie wprowadzony PIN do karty będzie stanowił weryfikację zarówno karty jak i jej
użytkownika. Jako potwierdzenie transakcji na stacji Zamawiający otrzyma kwit WZ.
Zawarte są na nim następujące dane: adres stacji paliw na której odbyła się transakcja, data
transakcji, numer karty, numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, stan licznika – na
życzenie klienta, rodzaj paliwa, ilość oraz wartość zakupów. Zamawiający może zobligować
swoich pracowników by każdorazowo podpisywali wydany kwit WZ. Na podstawie
elektronicznego rejestru transakcji Zamawiającego prowadzonego przez Wykonawcę, za dany
okres zostanie Zamawiającemu przestawiona faktura VAT.
Odpowiedź 4:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia PIN-u do kart, jednakże nie odstępuje od
wymogu dokonywania podpisu przez uprawnionego odbiorcę na kwitach WZ.
Pytanie 5 : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych, niż wskazane we
wzorze umowy §6 ust. 3, okresów rozliczeniowych? Proponuję do wyboru Zamawiającego:
- wystawienie faktur zbiorczych będzie następowało dwa razy w miesiącu. Pierwszy okres
rozliczeniowy będzie kończył się w niedzielę najbliższą połowie miesiąca i za ten okres
będzie wystawiona faktura VAT zawierająca wszystkie transakcje od pierwszego dnia
miesiąca, druga natomiast będzie wystawiona za transakcje od poniedziałku (dnia następnego
po wspomnianej niedzieli) do końca miesiąca kalendarzowego lub,
- okres rozliczeniowy obejmuje 7 kolejnych dni danego miesiąca (od poniedziałku do
niedzieli włącznie) z poniżej wskazanymi wyjątkami: od pierwszego dnia miesiąca do
pierwszej niedzieli włącznie oraz od ostatniego poniedziałku do ostatniego dnia miesiąca
włącznie.
Odpowiedź 5:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów §6 ust.3 i 4 wzoru umowy.
Pytanie 6 : Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wzoru umowy §6 ust. 5, jeśli
faktura zostanie uzupełniona załącznikiem elektronicznym, a oba te dokumenty będą
zawierały wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje o transakcjach?
Odpowiedź 6:
Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust.5 wzoru umowy poprzez dodanie zdania:
„Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania „Zbiorczego wykazu transakcji” również
drogą elektroniczną, nie później niż w dniu wystawienia faktury Vat za dany okres
rozliczeniowy.”
Pytanie 7 : Czy Zamawiający w odniesieniu do zapisu wzoru umowy §7 ust. 1 dopuszcza
możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni liczonych od daty wystawienia faktury?
Informuję, że za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Faktura wystawiana jest w terminie od 7 dni od daty zakończenia danego okresu
rozliczeniowego.
Odpowiedź 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany przez Wykonawcę zapis.
Pytanie 8 : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu wzoru umowy §7 ust. 2?
Proponuję: Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Odpowiedź 8:
Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust.2 wzoru umowy który otrzymuje następujące
brzmienie:
„Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy SprzedającegoDostawcy.”
Pytanie 9 : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §8 wzoru
umowy? Zapis uzyska wówczas brzmienie:
Sprzedający-Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży bezgotówkowej w
przypadku powstania zaległości w regulowaniu płatności dokonywanych przez
Zamawiającego.
Odpowiedź 9:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości doprecyzowania zapisu §8 wzoru umowy.
Pytanie 10 : Czy w odniesieniu do zapisów wzoru umowy §10 i §11 oraz odpowiednio §12
ust. 1b wzoru umowy, Zamawiający zaakceptuje sposób reklamacji, jaki obowiązuje u
określonego wykonawcy? Treść stanowi załącznik do niniejszych zapytań.
Odpowiedź 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §10 i §11 oraz odpowiednio §12 ust. 1b wzoru
umowy.
Pytanie 11 : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy dodatkowego
zapisu zastrzegającego kary umowne, ale na rzecz Wykonawcy?
Zamawiający zapłaci Sprzedającemu-Dostawcy kary umowne liczone od wartości umowy
określonej w § 5 pkt 2 :
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 10%
wartości umowy,
Odpowiedź 11:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 12 ust.5 zapisu: Zamawiający zapłaci
Sprzedającemu-Dostawcy kary umowne liczone od wartości umowy określonej w § 5 pkt 2
za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 10%
wartości umowy.
Pytanie 12 : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów §12 ust. 2?
Proponuję: Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kwoty
należnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego
Sprzedającemu-Dostawcy na podstawie odrębnej noty księgowej. Przed dokonaniem
kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Sprzedającego-Dostawcę o wysokości i
podstawie naliczonych kar umownych.
Odpowiedź 12:
Zamawiający modyfikuje zapis §12 ust.2 wzoru umowy, który otrzymuje następujące
brzmienie:
„Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kwoty należnych kar
umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Sprzedającemu-Dostawcy na
podstawie odrębnej noty księgowej. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi
pisemnie Sprzedającego-Dostawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych.”
Pytanie 13 : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu we wzorze
umowy §12 ust.4?
Odpowiedź 13:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu określonego w §12 ust.4 wzoru
umowy.
Pytanie 14 : Czy w przypadku wyboru Wykonawcy, Zamawiający zaakceptuje Regulamin
Wykonawcy w części niesprzecznej z umową stanowiącą załącznik do SIWZ?
Odpowiedź 14:
Zamawiający zaakceptuje Regulamin Wykonawcy w części niesprzecznej z umową
stanowiącą załącznik do SIWZ.
Download