Racjonalność w ekonomii

advertisement
Racjonalność w ekonomii
Na podstawie tekstów
J. Miklaszewskiej i M. Blauga
Plan prezentacji
•
•
•
•
Rys historyczny ujęcia racjonalności
Homo oeconomicus
Pojęcie racjonalności
Założenie o racjonalności
Przekrój czasowy
Starożytność
XVI/XVII
XVIII
XVIII/XIX
XX
czas
Diogenes
Aureliusz
Kartezjusz
Hobbes
Reid
Hume
Kant
Sen
Hegel
Pettit
Wiszniewski
Starożytność
• Grecja
• Rzym
 Racjonalizm stoicki
 Diogenes
 Polityka i etyka to
jedno
 „racjonalność” a
„rozum”
 Aureliusz
Kartezjusz (1596-1650)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozum jako władza poznawcza
Prawda/fałsz ważniejsze niż dobro/zło
Zdrowy rozsądek
Zasada podstawowego aksjomatu
Ojciec pansofii (zjednoczenie wiedzy ludzkiej, by przedstawić
ją w formie spójnego systemu)
Etyka da się zbudować od podstaw w sposób racjonalny,
polityka zaś nie
Etyka poddaje się refleksji, polityka – nie
Racjonalne postępowanie
Racjonalność w sensie metodologicznym
Racjonalność w sensie rzeczowym
Racjonalność w sensie
metodologicznym
Sposób postępowania, oceniany z punktu widzenia
zgodności działania z wiedzą posiadaną przez
działającego niezależnie od zgodności tej wiedzy z
obiektywnym stanem rzeczy.
Racjonalność w sensie
rzeczowym
Oznacza dobór środków odpowiednich w danej
obiektywnej sytuacji.
Thomas Hobbes (1588-1679)
• Ludzie irracjonalnie kierują się instynktem i
irracjonalnie walczą ze sobą, zamiast
współpracować.
David Gauthier (1932 - ... ) uważa, że w/w
postępowanie da się opisać jako działanie
racjonalne.
XVIII w.
Thomas Reid (1710-1796)
• Większość posiada zdrowy rozsądek, a rozum
przysługuje nielicznym
• „chłopski rozum”
David Hume (1711-1775)
• Odrzucenie koncepcji rozsądku jako kategorii
poznawczej, uznanie zaś jego zastosowania w etyce
oraz polityce
• Za pomocą zdrowego rozsądku można opisać i
wytłumaczyć wszelkie ludzkie działania
Immanuel Kant (1724-1804)
• Krytyka zdrowego rozsądku, tzn.
 Jest powoływaniem się na sąd tłumu
 Darem niebios, ale trzeba dowieść przez czyny, że się go
posiada
• Oddziela zdrowy rozsądek od rozumu
spekulatywnego
• Koncepcja zdrowego rozumu
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)
•
•
•
•
Oddzielenie pojęć „rozum” od „rozsądek”
Koncepcje deterministyczne
Przyjęcie założenia o wolności jednostki
Racjonalność wiąże się z działaniem człowieka
W Polsce: Michał Wiszniewski
(1794-1865)
• Zdrowy rozsądek jako rozum praktyczny,
zaradność
• Oddzielenie pojęć: „rozsądek” i „rozum”
Homo oeconomicus
Jednostka działająca racjonalnie, tzn.
zmierzająca do maksymalizacji zysku bądź
ogólnej użyteczności (w koncepcji
utylitarystycznej).
Wybiera największą spodziewaną użyteczność
racjonalnie (teoria racjonalnych oczekiwań).
Polemika nad homo oeconomicus
• Ekonomia behawioralna kwestionuje, bo
działania jednostek na rynku mogą być
irracjonalne.
• Teoria wyboru publicznego broni tej
koncepcji, bo każde działanie pozornie
irracjonalne jest racjonalne.
• Jest teoretycznym uproszczeniem człowieka
(Buchanan)
Amartya Sen (1933 - ...)
• Człowiek działa egoistycznie (racjonalnie) na
rynku i altruistycznie w życiu prywatnym
(moralnym)
• Koncepcja „współodczuwania” i „zobowiązania”
• Koncepcja racjonalności ekonomicznej w
odniesieniu do zachowań jednostki powinna być
wzbogacona o wymiar etyczny –
odpowiedzialność
Philip Pettit (1945 - ...)
• Działanie jako proces racjonalny
• Egocentryzm ludzkich pragnień
• Umysł ekonomiczny nie jest tym samym, co
zdrowy rozsądek
• Wirtualna obecność umysłu ekonomicznego
we wszelkich działaniach ludzkich
Racjonalność
1. W potocznym rozumieniu
2. W języku ekonomicznym
3. W ujęciu współczesnym
Racjonalność w potocznym
rozumieniu
Działanie, za którym stoją dobre racje; działanie
wykorzystujące tak wiele informacji, jak to tylko
możliwe; konsekwentne stosowanie
odpowiednich środków w celu osiągnięcia dobrze
określonych celów.
Racjonalność w języku
ekonomicznym
Dokonywanie wyboru w zgodzie z
uporządkowanym zbiorem preferencji, które są
zupełne i tranzytywne, w warunkach
doskonałego i nie związanego z żadnymi
kosztami dostępu do informacji. W przypadku
niepewności przyszłych wyników działania,
racjonalność oznacza maksymalizację
oczekiwanej użyteczności.
W ujęciu współczesnym
1. Cecha ludzkiego działania, umiejętność
doboru, w wyniku rozumowania, adekwatnych
środków do realizacji zamierzonego celu.
2. Racjonalność działania jednostek jest oceniana
niezależnie od efektów, które owe działania w
świecie powodują; jako relacja miedzy
subiektywną wiedzą a jej działaniami w danej
sytuacji.
Założenie o racjonalności
Sprowadzenie wszelkiego zachowania
ekonomicznego do działania jednostek, które
maksymalizują swą użyteczność w sytuacji, gdy
istnieją ograniczenia w postaci technologii i
wielkości posiadanych zasobów.
Polemika nad założeniem o
racjonalności
„ZA”
• Jest w sposób oczywisty
prawdziwe, na podstawie
konwencji
• „twardy rdzeń”
• Odwołuje się do intuicji
• Dotyczy motywacji jednostek
• Pomocne przy innych
badaniach
• Brak problemu agregacji, gdyż
wszystkie jednostki są do
siebie podobne
„PRZECIW”
• Nie odnosi się do wszelkich działań
w gospodarce
• Działania pod wpływem impulsu
• Nawyki
• Ciekawość
• „irracjonalna pasja do racjonalnych
wyliczeń”
• Zaspokajanie potrzeb w
zadowalającym stopniu – nie zaś
max użyteczności
• Nierealne podejście o
podobieństwie jednostek
Podsumowanie
• Miara „racjonalności” stosowana przez ekonomistę nie
odpowiada potocznemu rozumieniu tego terminu
• Przez wieki różnorodna była interpretacja
racjonalności jednostki i odbicie jej na tle zbiorowości
• Homo oeconomicus jest mocnym uproszczeniem
osoby – należy ją wzbogacać o wymiar etyczny
• Okazuje się, że założenie o racjonalności jest
prawdopodobnie fałszywe.
Dziękuję za uwagę!
Download