221_EMZal._nr_3_-_Wzor_umowy 37.07 Kb

advertisement
Zał. Nr 3 do siwz
- Wzór umowy
Umowa nr………..
W dniu ............... 2012 r. w Rzeszowie pomiędzy Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, reprezentowanym przez:
1. Stanisława Stachurę
2. Zdzisławę Klus
- Dyrektora
- Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych - Głównego Księgowego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a …............................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
NIP: ………………………… REGON: ……………………………..
reprezentowanym przez:
.........................................................................................................................................................................
(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji:
Ustalenie i regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pod
powierzchniowymi wodami płynącymi położonych na terenie powiatu przeworskiego wraz
z przygotowaniem wniosku do właściwego sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych
o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomościdla 69 działek
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Zgłoszenie pracy geodezyjnej we właściwym miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
2) Zebranie i analiza materiałów źródłowych:
- danych zawartych w istniejącym operacie ewidencyjnym,
- danych z dokumentów archiwalnych stanowiących zasób Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ,
- zbiorów dowodów zmian.
- danych zawartych w zasobach archiwalnych PZMiUW w Rzeszowie
- badania danych zawartych w księgach dawnych (LWH)
3) Przeprowadzenie badania ksiąg wieczystych, w przypadku gdy w trakcie prac opisanych w pkt. 2
ustalony został numer księgi wieczystej dla działki będącej przedmiotem analizy.
Wówczas Wykonawca winien:
- sprawdzić poprawność wpisu w księdze wieczystej w dziale I i II (czy odpowiada rzeczywistemu
stanowi prawnemu i aktualnemu oznaczeniu nieruchomości),
- sporządzić odpis z badania księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej – protokół badania
KW) w celu określenia podstawy nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa oraz
udokumentowania istnienia księgi wieczystej dla danej działki.
- sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych w przypadku konieczności sprostowania
oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej (ujawnienie podziału, wywłaszczenia,
odłączenia, przeniesienia).
- przygotować odpowiednie dokumenty w przypadku konieczności sprostowania nieprawidłowego
wpisu w dziale II księgi wieczystej.
1
Podjąć postępowanie w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w operacie ewidencji gruntów i
budynków z księgą wieczystą.
4) Opracowanie i skompletowanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez Sąd Rejonowy do
założenia księgi wieczystej na rzecz Skarbu Państwa:
- Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (synchronizacja, wykaz zmian, wypis i wyrys )
- Uzyskanie zaświadczenia starosty, potwierdzającego tytuł prawny Skarbu Państwa do
nieruchomości (w trybie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego).
Dokumentację należy sporządzić oddzielnie dla poszczególnych działek.
Dopuszcza się możliwość sporządzenia dokumentacji dla więcej niż jednej działki jeżeli są to działki
przyległe wchodzące w skład jednego potoku w danym obrębie ewidencyjnym.
Sporządzone materiały do ksiąg wieczystych muszą posiadać cechy dokumentu z adnotacją
„dokument przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej” i być opieczętowane zgodnymi z
instrukcją pieczęciami.
Sporządzony wniosek w nagłówku powinien mieć wpis: „Wniosek niniejszy złożony w trybie ustawy z
dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 07.191.1365 z poźn. zm.)
5) Dokonanie ewentualnych innych prac wyżej nie wymienionych, a mogących mieć wpływ na
prawidłowe wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości. Rodzaj prac określi Wykonawca w
trakcie wykonywania roboty.
6) Zredagowanie wniosku do właściwego ze względu na położenie nieruchomości Sądu Rejonowego
na urzędowym formularzu o wpis lub założenie księgi wieczystej i ujawnienie prawa własności Skarbu
Państwa do nieruchomości .
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
- zasadami wiedzy współczesnej,
- obowiązującymi normami i przepisami,
- wymaganiami ustaw, w szczególności ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego,
- postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w dwóch egzemplarzach: 1 egz. do ksiąg wieczystych, 1
egz. dla Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu umowy nie budzi żadnych wątpliwości. Wykonawca
wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu przedmiotu umowy oraz treści
umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako podstawę roszczeń o zmianę
wynagrodzenia oraz potwierdza iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego
oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.
§2
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy.
2. Zakończenie: 14.12.2012 r.
§3
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi:
netto………......................................zł
(słownie.........................................................................)
z podatkiem VAT-..............................zł
(słownie:.............………………...................................)
3. Ustalone w tej formie wynagrodzenie pozostaje niezmienne do czasu zakończenia przedmiotu
umowy i jego odbioru i Wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego z
zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do
wyłączenia części prac z zakresu będącego przedmiotem umowy.
Wartość prac wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o :
- ryczałtową cenę jednostkową wykonania dokumentacji dla 1 działki:
netto:…………………………………......... zł (słownie: ............................... .………..….……...…)
z podatkiem VAT-:........................................zł(słownie:……………….…..………….…………….)
2
faktyczną ilość wyłączonych działek
5. Podatek od towarów i usług VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która
zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.
6. Całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy oraz ryczałtowa cena jednostkowa
obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Rozliczenie za usługi wchodzące w zakres zamówień uzupełniających nastąpi w oparciu o
ryczałtową cenę jednostkową, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
§4
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą
wystawioną po zakończeniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.
§5
1. Wykonawca wyda przedmiot umowy w terminie zgodnym z zapisem § 2 umowy.
2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 m-cy licząc od daty
odbioru przedmiotu umowy.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od
terminu zakończenia,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi w
wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) ustalonego w § 3 ust. 2
umowy.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, wskutek okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający lecz innych niż podano w § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego.
2. Wynagrodzenie umowne stanowi wartość, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w razie wykonania prawa odstąpienia
od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy jak również odstąpienia dokonanego
na podstawie Kodeksu Cywilnego.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w KC.
7. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych
niniejsza umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na
koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody
spowodowanej ww. zwłoką.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9.* Odpowiedzialność P. ........................ i P. .................... za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy reguluje art. 141 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3
* - ma zastosowanie, gdy Wykonawcy występują wspólnie, ubiegając się o udzielenie zamówienia
10.**Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki, związane z realizacją niniejszej umowy, bez
ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
** ma zastosowanie gdy Wykonawcą jest spółka jawna
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania
niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) W przypadkach wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2) W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn.zm.).
§8
1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian
istotnych postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to
przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących
przypadkach:
a) Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, od wykonania których
uzależniona jest realizacja umowy
b) Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy;
c) Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga
zmiany postanowień umowy;
d) Sytuacji niezależnych od stron umowy;
e) Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z przyczyn natury technicznej i prawnej;
f) W przypadku konieczności udzielenia zamówienia niezbędnego do wykonania przedmiotu
umowy lub w szczególny sposób z nim powiązanego.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie.
Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian.
Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona
oceny zasadności zmiany umowy.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych
aneksów do umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych( tekst jedn. Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania
cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Rzeszowie.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
4
Download