szpital rejonowy

advertisement
SZPITAL REJONOWY
ul. Roosevelta 3
97-300 Piotrków Trybunalski
Szpital Rejonowy w Piotrkowie Tryb. działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 225, poz. 1655
z późniejszymi zmianami) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
PN-38/08 na zakup i dostawę sprzętu i urządzeń medycznych wybrano n/w Firmy:
MEDEN – INMED Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin
Pakiet 1 za cenę: 1.712,00 zł. brutto
ADO – MED Sp. z o.o.
ul. Bytomska 38B
41-600 Świętochłowice
Pakiet 2 za cenę: 4.700,00 zł. brutto
REHAMOBIL Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 169
90-353 Łódź
Pakiet 3 za cenę: 12.893,50 zł. brutto
Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „FAMED” S.A.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec
Pakiet 4 za cenę: 60.990,00 zł. brutto
ENDEMED Sp. z o.o.
ul. 3-go maja 52/4
08-110 Siedlce
Pakiet 6 za cenę: 1.498,00 zł. brutto
STOLTER Sp. z o.o.
Grubno 63
86-212 Stolno
Pakiet 7 za cenę: 2.617,39 zł. brutto
Ponadto na PAKIET 5 postępowanie zostało unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 1 z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
-2Informujemy również, że w w/w postępowaniu zostały odrzucone oferty n/w Firm:
ACCURO – SUMER Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
Odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał, aby Wykonawca w złożonej ofercie
wypełnił wszystkie pozycje wyszczególnione w danym Pakiecie. Wykonawca
w złożonej ofercie na Pakiet 3 nie wypełnił w Załączniku nr 2C pozycji: Najbliższy
punkt serwisowy – lokalizacja, dlatego Zamawiający postąpił jak wyżej.
INNOW Jan Wyciślik
ul. Ustrońska 8
40-763 Katowice
Odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał, aby Wykonawca złożył ofertę na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 2A – obliczenie ceny. Wykonawca w złożonej
ofercie nie dołączył wymaganego Załącznika, jedynie załączył Załącznik nr 2.
AP Polapexim Group Sp. z o. o.
ul. Zadumana 3/5 lok. 145
02-206 Warszawa
Odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z uwagi na to, że zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można
poprawić na podstawie art. 88. W ofercie wystąpił błąd w obliczeniu kwoty VAT.
NZ TECHNO Sp. z o.o.
ul. Berneńska 5a
03-976 Warszawa
Odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał, aby Wykonawca złożył ofertę na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 „Oferta”. Wykonawca w złożonej ofercie nie
dołączył wymaganego załącznika, jedynie złożył Załącznik nr 2A.
MEDEN-INMED Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin
Odrzucona na Pakiet 3 „Oferta dodatkowa” na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na to, że zawiera omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88. W ofercie
wystąpił błąd w obliczeniu kwoty VAT.
-3ESDENT DENTAL EQUIPMENT
ul. Pomarańczowa 8
54-058 Wrocław
Odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający w SIWZ opisując parametry techniczne unitu
stomatologicznego wraz kompresorem nie wymagał końcówek tytanowych i torów
świetlnych do końcówek. Natomiast Wykonawca w złożonej ofercie potwierdził że
zaproponowany przez niego unit zawiera końcówki tytanowe i tory świetlne, których
Zamawiający nie wymagał.
PRO – LIFES
Bożena Pasławska
ul. Zielona 8
46-022 Luboszyce
Odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z uwagi na to, że Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Zamawiający
w dniu 13.08.2008r. przesłał do Wykonawcy pismo informujące o poprawieniu
oczywistej omyłki rachunkowej zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 1 ppkt. a Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, dotyczącej Pakietu 1
Było:
Winno być:
- Wartość netto – 1.599,00 zł.
- Wartość netto – 1.579,00 zł.
- Kwota VAT
- 111,93 zł.
- Kwota VAT
- 110,53 zł.
- Wartość brutto – 1.710,93 zł
- Wartość brutto – 1.689,53 zł.
Wykonawca w dniu 14.08.2008r. przesłał Załącznik nr 2A do Formularza
ofertowego z którego wynika, iż nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki
rachunkowej zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. a. Proponowany sposób poprawienia w/w
omyłki rachunkowej nie jest zgodny z art. 88 ust.1 pkt. a, dlatego Zamawiający
postąpił jak wyżej.
DYREKTOR
lek. med. Paweł Banaszek
Piotrków Tryb. 28.08.2008r.
Załącznik:
- druk ZP 12 „ Zbiorcze zestawienie ofert”
- druk ZP 21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards