Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Syllabus
Wydział / Kierunek / Specjalność
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU
INFORMACJE OGÓLNE
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
Podyplomowe
Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym
Zakażenia szpitalne
standardem kształcenia i/lub programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę WNoZ).
Kod przedmiotu
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia
Wykaz osób prowadzących
zajęcia:
dr hab. n. med. Danuta Dyk
mgr Bożena Siczyńska
Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących
przedmiot
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
dr hab. n. med. Danuta Dyk
Przedmioty wprowadzające. Wymagania
wstępne
Wymagania formalne: Mikrobiologia, Parazytologia, Podstawy Pielęgniarstwa,
Wymagania wstępne: podstawy higieny, aseptyki, antyseptyki w procedurach
pielęgniarskich.
2 pkt. (1/0/0/1)
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia
dydaktycznych
przedmiotu
(odpowiednie
podkreślić)
60
Obecność na zajęciach seminaryjnych.
Egzamin
Obserwacja pracy studenta na zajęciach.
Zaliczenie z oceną
5
Aktywność na zajęciach, praca z tekstem.
Zaliczenie
25
Przygotowanie prezentacji na temat
profilaktyki i zwalczania zakażeń
szpitalnych.
Punkty ECTS
Forma zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ogółem
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Samokształcenie
E – learning
30
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)
Symbol
Cele kształcenia
C(W)1
Student powinien znać czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych, źródła i rezerwuar
drobnoustrojów w środowisku szpitalnym oraz drogi szerzenia się i czynniki ryzyka
zakażeń;
C(W)2
Student powinien znać metody dekontaminacji;
C(W)3
Student powinien znać postacie kliniczne zakażeń szpitalnych;
C(W)4
Student powinien znać zasady pobierania i transportu materiału biologicznego do badań;
C(W)5
Student powinien znać sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania oraz
dokumentacji zakażeń szpitalnych;
C(U)1
C(U)2
C(U)3
C(KS)1
C(KS)2
C(KS)3
C(KS)4
Student powinien nabyć umiejętność postępowania zapobiegającego zakażeniom
szpitalnym w opiece nad pacjentem oraz umieć dokonać oceny i izolacji chorych
potencjalnie zakażonych lub chorych zakaźnie;
Student powinien umieć pobierać i transportować materiał biologiczny zgodnie z
zasadami;
Student powinien umieć bezpiecznie stosować środki dezynfekcyjne i segregować
odpady medyczne.
Student powinien mieć poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i osób
znajdujących się pod opieką;
Student powinien znać i przestrzegać karty praw pacjenta oraz zasad etyki zawodowej;
Student powinien współdziałać w ramach zespołu interdyscyplinarnego w zapobieganiu
zakażeniom szpitalnym oraz zakażeniom w innych placówkach ochrony zdrowia;
Student powinien prezentować postawę profesjonalną i sumiennie podchodzić do
obowiązków zawodowych.
Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).
Symbol
Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W),
Stopień
umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).
osiągnięcia
Odniesienie do
celów
1
EK(W)1
EK(W)2
EK(W)3
EK(W)4
EK(U)1
EK(U)2
EK(U)3
EK(KS)1
EK(KS)2
EK(KS)3
EK(KS)4
EK(KS)5
EK(KS)6
EK(KS)7
EK(KS)8
Definiuje zakażenia szpitalne, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru
drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych;
Wyjaśnia sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych, w tym mikroflory środowiska szpitalnego;
Wyjaśnia mechanizm, sposoby zapobiegania i sposoby postępowania w
zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc,
zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu grzybiczym;
Analizuje zagrożenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi takich jak
szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, koncerty, koszary wojskowe.
Wdraża standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom
szpitalnym i zakażeniom w innych placówkach opieki zdrowotnej;
Prowadzi ocenę i izoluje chorych potencjalnie zakażonych lub chorych
zakaźnie;
Stosuje bezpiecznie środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności,
dążąc do profesjonalizmu;
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece;
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie
zadań zawodowych;
Przestrzega praw pacjenta;
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;
Przestrzega tajemnicy zawodowej;
Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu
dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej.
efektów
(+,++,+++)
+++
kształcenia
+++
C(W)5
+++
C(W)3
+++
C(W)1
+++
C(U)1, C(U)2
+++
C(U)1
+++
+++
+++
C(U)3
C(KS)1, C(KS)2
C(KS)1, C(KS)2
+++
+++
C(KS)1
C(KS)1
+++
+++
+++
+++
C(KS)1, C(KS)2
C(KS)1, C(KS)2
C(KS)1
C(KS)3
C(W)1
Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania
zatwierdzonego przez Radę WNoZ
TP1 Definicje kliniczne i podział zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł, i dróg szerzenia;
TP2 Biologiczne czynniki chorobotwórcze (bakterie, wirusy, grzyby), jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych;
TP3 Patogeny alarmowe i ich wpływ na występowanie zakażeń;
TP4 Higiena środowiska pracy, metody dekontaminacji, segregacja odpadów;
TP5 Proces dekontaminacji rąk, dekontaminacja skóry i błon śluzowych.
TP6 Zakażenia układowe: układu moczowego, szpitalne zapalenie płuc, zakażenia miejsca operowanego, zakażenia krwi oraz metody
zapobiegania tym zakażeniom;
TP7 Dezynfekcja i sterylizacja
TP8 Zasady izolacji chorych potencjalnie zakażonych lub chorych zakaźnie;
TP9 Zasady pobierania i transportu materiału biologicznego do badań;
TP10 Kontrola zakażeń: organizacja zespołów i komitetu do spraw kontroli zakażeń,
TP11 przepisy prawne;
TP12 Zasady monitorowania zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej.
Symbol
Opis treści kształcenia
Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria,
Odniesienie do
ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe,
efektów kształcenia
samokształcenie, E- learning
(symbol)
TP1
Wykład
EK(W)1
TP2
Wykład
EK(W)1, EK(W)2
TP3
seminarium
EK(W)1
TP4
seminarium
EK(W)2, EK(U)1
TP5
seminarium
EK(U)1, EK(U)3
TP6
Wykład/seminarium
EK(W)3, EK(U)1
TP7
seminarium
EK(U)3
TP8
seminarium
EK(W)4,EK(U)2
TP9
seminarium
EK(U)1
TP10
seminarium
EK(W)2
TP11
seminarium
EK(W)2
TP12
Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)
seminarium
EK(W)2
Wykład klasyczny, praca z tekstem, rozmowa dydaktyczna, dyskusja dydaktyczna,
omówienie problemu, analiza dokumentacji indywidualnej i zbiorowej, metoda projektu
2
Środki dydaktyczne wykorzystywane w
procesie kształcenia
Wykaz piśmiennictwa dla studenta
Piśmiennictwo podstawowe
do 4 pozycji
Prezentacja multimedialna, teksty dydaktyczne, czasopisma naukowe, dokumentacja
indywidualna i zbiorowa, podręczniki, plakaty.
1.
2.
3.
4.
Piśmiennictwo uzupełniające
do 4 pozycji
1.
2.
3.
Sposób oceny pracy studenta
Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F),
podsumowujące (P)
Dzierżanowska D. Zakażenia szpitalne, Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2008
Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Urban & Partner, Warszawa 2006.
Grzesiowski P. (red.): Zasady utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej.
Część I. PSPE, Warszawa 2008.
Vinice T. (red.): Prewencja i kontrola zakażeń. Urban & Partner, Wrocław 2012.
Heczko P., Wójkowska-Mach J. (red.): Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla
Zespołów Kontroli Zakażeń. PZWL, Warszawa 2009.
Heczko P. (red.): Mikrobioologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i
ratowników medycznych. PZWL, Warszawa 2009.
Zakażenia. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
D – kolokwium wejściowe obejmujące obszary tematyczne zajęć wykładowych
F –obserwacja pracy studenta na zajęciach
P – zaliczenie z oceną
Test wiedzy, projekt: przygotowanie prezentacji na temat profilaktyki i zwalczania
zakażeń
Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności,
studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt
Kryteria oceny
Ocena
Definicja lokalna
lokalna
5
Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje
4,5
Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
Ocena
ECTS
A
B
Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
C
4
Definicja ECTS
Celujący – wybitne osiągnięcia
Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z
pewnymi błędami
Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem
zauważalnych błędów
Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi
błędami
Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria
Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
D
ale ze znacznymi niedociągnięciami
3
Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
E
z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)
2
Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności,
FX, F
Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu
kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)
materiału
INFORMACJE DODATKOWE
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu
Numery symboli treści
Sposoby prowadzenia zajęć
Typy (D,F,P) i metody
kształcenia realizowanych w
umożliwiające osiągnięcie
oceniania stopnia
trakcie zajęć
założonych efektów
osiągnięcia założonego
kształcenia
efektu kształcenia
EK((W)1
TP1, TP2, TP3, TP4
Wykład klasyczny, seminarium F, P
EK(W)2
TP2
Wykład klasyczny
F, P
EK(W)3
TP6
Wykład konwersatoryjny,
F, P
seminarium, praca z tekstem,
rozmowa dydaktyczna,
omówienie problemu
EK(W)4
TP8, TP10
Seminarium, praca z tekstem,
F
rozmowa dydaktyczna,
dyskusja dydaktyczna,
omówienie problemu
3,5
EK(U)1
TP5, TP7, TP9, TP10, TP11,
TP12
EK(U)2
TP8
EK(U)3
TP7
EK(KS)1
TP1, TP10, TP11
EK(KS)2
TP2, TP3, TP4
EK(KS)3
TP10, TP11, TP12
EK(KS)4
TP10, TP11
Seminarium, praca z tekstem,
rozmowa dydaktyczna,
omówienie problemu, metoda
projektu
Seminarium, praca z tekstem,
rozmowa dydaktyczna,
omówienie problemu
Seminarium, praca z tekstem,
rozmowa dydaktyczna,
dyskusja dydaktyczna,
omówienie problemu
Rozmowa dydaktyczna,
dyskusja dydaktyczna,
omówienie problemu
Rozmowa dydaktyczna,
dyskusja dydaktyczna,
omówienie problemu
Rozmowa dydaktyczna,
dyskusja dydaktyczna,
omówienie problemu
Rozmowa dydaktyczna,
F
F, P
F
F
F
F
F
3
dyskusja dydaktyczna,
omówienie problemu
EK(KS)5
TP10, TP11, TP12
Omówienie problemu
F
EK(KS)6
TP2, TP3, TP4
Omówienie problemu
F
EK(KS)7
TP10, TP11
Omówienie problemu
F
EK(KS)8
TP2
Rozmowa dydaktyczna,
F
dyskusja dydaktyczna,
omówienie problemu
Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych
efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)
Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)
Przyporządkowanie efektu kształcenia dla
Odniesienie efektu kształcenia dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych
całego programu (PEK)
dla obszaru kształcenia
EK(W)1
K_C.W39
EK(W)2
K_C.W40
EK(W)3
K_C.W41
EK(W)4
K_C.W42
EK(U)1
K_C.U61
EK(U)2
K_C.U62
EK(U)3
K_C.U63
EK(KS)1
K_ABCD.K1
EK(KS)2
K_ABCD.K2
EK(KS)3
K_ABCD.K3
EK(KS)4
K_ABCD.K4
EK(KS)5
K_ABCD.K5
EK(KS)6
K_ABCD.K6
EK(KS)7
K_ABCD.K7
EK(KS)8
K_ABCD.K8
Kontakt
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Ul. Smoluchowskiego,
Tel. 61 8612239; fax. 61 8612238
e-mail: [email protected]
4
Download