Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

advertisement
Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI
Zrozumieć metaforę … Analiza utworu poetyckiego szkole podstawowej
Temat: Podaj mi rękę.
/1 godzina/
Terminy literackie:
poeta
poezja
podmiot liryczny
wiersz
wers
bohaterowie
zwrotka
przenośnia
kontrast
epitet
Podręcznik: Tadeusz Różewicz „Przepaść”
Cele operacyjne:
• wypowiada się na temat treści wiersza
• wyraźnie, wyraziście czyta utwór poetycki
• rozpoznaje podmiot liryczny i środki stylistyczne w utworze poetyckim
• z empatią nazywa uczucia i przeżycia bohaterów
• posługuje się cytatami z utworu
• potrafi okazać szacunek starszym i nieść im pomoc w codziennym życiu
• podaje przykłady podobnych sytuacji z własnego doświadczenia
Przebieg lekcji
1. Nauczyciel odczytuje utwór poetycki Tadeusza Różewicza
2. Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat PRZEPAŚCI (dosłowne i
przenośne znaczenie)
3. Gromadzą słownictwo i zaznaczają cytaty z wiersza odnoszące się do przepaści
4. Zapisują na tablicy graficznie uporządkowaną notatkę:
babcia
nad przepaścią krawężnika
otchłań ulicy
drugi brzeg
straszliwe ciemności
Przepaść
Otchłań
Urwisko
Rozpadlina
Głębia
Czeluść
Ciemność
Wysokość
Wykop
5. Określają bohaterów wiersza – posługują się cytatami
Babcia
Chłopiec
W czarnych sukniach
W drucianych okularach
Z laseczką
Stawia stopę
Cofa
rozgląda się
Podbiega
Bierze za rękę
Przeprowadza
przez otchłań ulicy
6. Uczniowie podkreślają wyrazy nazywające czynności babci i chłopca
7. Nazywają uczucia i przeżycia bohaterów na podstawie ich wyglądu
i zachowań:
Uczucia babci
niepewność
miłość
lęk
obawa
przerażenie
zagubienie szlachetność
bojaźń
panika
radość
strach
Uczucia chłopca
przyjaźń
dobroć
życzliwość
8. Wyjaśniają funkcję kontrastu w wierszu
9. Szukają (w tekście) odpowiedzi na pytanie: Kiedy rozstępują się straszliwe
ciemności? Zapisują wniosek – ilustrowana notatka
BIERZE ZA RĘKĘ
Zadanie domowe: Porozmawiaj z babcią i dziadkiem na temat ich trosk i radości. Zapisz
rozmowę. Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych.
Opracowała mgr Ewa Mielczarek
Download