JAK POMÓC DZIECKU W SAMODZIELNYM UCZENIU SI*?

advertisement
Tajemnice pamięci
w pracy z uczniami
Opracowanie: Joanna Zamojska
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Nie strasz szkołą.
Wspieraj, a nie wyręczaj.
Mądrze motywuj.
Doceniaj osiągnięcia dziecka, a nie stopnie.
Nie chroń dziecka przed konsekwencjami.
Nie pozwól dziecku, by źle mówiło o sobie.
Interesuj się postępami dziecka.
PROF. ZENONAN KLEMENSIEWICZ:
„ŻEBY INNYCH ZAPALIĆ, TRZEBA SAMEMU PŁONĄĆ”
Wiele dzieci ma trudności z motywacją do nauki,
bo zamiast chodzić do szkoły wolałyby robić coś
zupełnie INNEGO.
Choć wiele dzieci zajmuje buntowniczą postawę,
tak naprawdę liczą się z opinią rodziców i chcą
ich zadowolić. Jeżeli rodzice mówią, że nauka
jest WAŻNA, to dzieci również tak uważają. Jeżeli
natomiast wyrażają się lekceważąco o szkole i
nauczycielach, to nie powinno ich zaskoczyć, że
dzieci będą powtarzać to samo.
- rozmawianiu o tym, co
wydarzyło się dziś w szkole,
czego dziecko się nauczyło, co
przeżyło, jak zostało ocenione
i jak samo ocenia swoją pracę,
- rozmawianiu o niepokojach i
problemach, także o
sposobach ich eliminowania,
- przypominaniu dziecku o
konieczności wykonania zadań
domowych,
- sprawdzeniu, czy wykonało
je poprawnie,
- dodatkowym ćwiczeniu tych
umiejętności, które sprawiają
problemy,
- zapytaniu, co potrzebne
będzie na następne zajęcia.
- wyjaśnianiu bardziej
zawiłych treści,
- wspólnego zastanawiania się
nad problemami,
- pokazywaniu dobrych
wzorów ( np. pisanie)
- uczenia dziecka korzystania
z różnych źródeł informacji
(źródłem takim może być
słownik, encyklopedia,
czasopisma,
- uczeniu dociekliwości
poznawczej (należy starać się
znaleźć odpowiedź na każde
pytanie),
- wspólnym czytaniu tekstów,
słuchaniu czytającego na głos
dziecka
Zadania mogą służyć:
1.Opracowaniu nowego działu utrwalaniu
2.Przyswojonego materiału,
3.Rozwijaniu umiejętności i nawyków,
4.Rozwijaniu samodzielności i twórczej
postawy uczniów.









Dziecko powinno wykonywać zadania domowe codziennie o tym samym
czasie, po obiedzie i odpoczynku,
Wykonywanie zadań domowych powinno odbywać się stale w tym
samym miejscu, w ciszy i spokoju,
Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno
uporządkować swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i
przybory,
Dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem
pozostałe,
Podczas wykonywanej pracy nie należy odrywać dziecka od niej,
rozmawiać z nim na inne tematy, wydawać poleceń,
Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe
przerwy,
Nie należy robić zadania za dziecko tylko z dzieckiem,
Po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku,
należy je pochwalić,
Należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i
wykształcenia.



Od razu po zakończeniu lekcji w szkole,
ponieważ dziecko ma prawo czuć się
zmęczone. Czasami wystarczy pół godziny
lub godzina wytchnienia.
Bezpośrednio po obfitym posiłku,
zwłaszcza głównym tj. obiedzie, kolacji –
ponieważ organizm nastawiony jest na
trawienie.
Późnym wieczorem, po godzinie 20 – 21.

• hałas, zamieszanie (włączony telewizor i
magnetofon, telefon, hałas uliczny, rozmowy),
• nagłe wydarzenia o burzliwym przebiegu: kłótnie,
wielka radość, strach,
• zmęczenie, oczekiwanie na coś,
• podobieństwo treści, które mają być przyswojone
(warto unikać uczenia się kolejno podobnych rzeczy),
• zakłócenia w zapamiętywaniu: jeśli tuż przed
klasówką dziecko uczy się rzeczy nowych, może
zapomnieć te, które dobrze umiało; najlepiej więc
uczyć się nowych rzeczy z pewnym wyprzedzeniem
przed spodziewaną klasówką czy egzaminem.







stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka
rozwój motoryczny, umysłowy i emocjonalny
rozwój zainteresowań zarówno przedmiotami nauki
jaki zainteresowań poza szkolnych
atmosfera panująca w domu
tryb życia, organizacja codziennych zajęć, w
szczególności przygotowanie zadań domowych.
dobry stan zdrowia dziecka stanowi podstawowy
warunek osiągania pozytywnych wyników w nauce.
wszelkie wady fizyczne dziecka, zwłaszcza wady
wzroku i słuchu jeśli nie są systematycznie leczone i
odpowiednio korygowane utrudniają uzyskiwanie
sukcesów
to technika rozumienia i zapamiętywania,
czyli ogólnie rzecz ujmując przyswajanie
materiału z nastawieniem na jego
zapamiętanie, nauczenie się
1.Nastawienie się na zapamiętywanie, od
początkowego nastawienia zależy czas
pamiętania, a więc trwałość przyswojonego
materiału
2. Rozumienie zapamiętywanego materiału
3. Uczenie się w korzystnej emocjonalnej
atmosferze, w której zachęta i pochwała zastąpią
irytację i karę
4. Powtarzanie np. poprzez robienie użytku z tej
wiedzy
5. Posługiwanie właściwymi technikami uczenia
się
REJESTRACJA – KODOWANIE
 Nastawienie
 Zainteresowanie
 Organizowanie informacji
PRZECHOWYWANIE
 Pamięć sensoryczna – ultrakrótka
 Pamięć krótkotrwała
 Pamięć długotrwała
 Zapominanie
 ma
krótki czas trwania (do ok.0,5 s)
 charakteryzuje się dużą pojemnością,
magazynuje ok. 99% informacji
 zlokalizowana jest w każdym zmyśle (oko,
ucho, nos, )
 przechowuje nadchodzące informacje bez
zniekształceń i przetworzenia
•
•
przechowuje niewielkiej ilości informacji
przez krótki okres – bez dokonywania
powtórek czas ten szacuje się na kilka do
kilkunastu sekund
wykorzystywana jest do czasowego
zapamiętywania danych zmysłowych lub
informacji pobranej z pamięci długotrwałej
(litera, obraz, słowo)
 stanowi
trwały magazyn zakodowanych
śladów pamięciowych o nieograniczonej
pojemności i czasie przechowywania
Pamięć deklaratywna,
odpowiada na pytanie że
np. Koń jest zwierzęciem,
wczoraj byłem na fajnym
filmie
Pamięć niedeklaratywna
gromadzi wiedzę o tym
jak wykonać czynności
np. jazda na rowerze,
taniec, mówienie
Najpierw rozpoznajemy informację a następnie
przywołujemy ją z pamięci !!!!!!!!!
Na brak pełnego i prawidłowego przypominania
zapamiętanego materiału wpływa stres,
przemęczenie, obniżenie nastroju.
Najlepsze pomysły przychodzą do głowy w
trakcie kąpieli, na spacerze, gdy mózgu nie
zaprzątają negatywne myśli czy odczucia.
PRZYPOMINANIE
PAMIĘĆ
ODTWARZANIE LUB PRZYPOMINANIE
Po pierwszych 24 godzinach zapominamy 80%
szczegółów. Aby tego uniknąć należy
powtórzyć materiał po:
 10 minutach
 6 godzinach (np. przed snem)
 Kolejnego dnia
 Po tygodniu
 Po miesiącu
- nie należy uczyć się od razu całego utworu,
najlepiej jest uczyć się całostkami treściowymi, które
poeci zawierają zazwyczaj w strofkach,
- czynić przerwy w uczeniu się na pamięć i w
powtarzaniu kolejnych strofek czy części wiersza,
- liczba koniecznych powtórzeń zależy od długości
wiersza i od stopnia złożoności jego formy,
- przy powtarzaniu należy zwracać uwagę na partie
środkowe, które najtrudniej wchodzą do głowy i z
reguły zapamiętuje się je niedokładnie,
- ostateczne sprawdzenie stopnia pamięciowego
opanowania wiersza z powtarzaniem doskonalącym,
czyli nadawanie szlifu, powinno być ostatnim
zadaniem dnia do wykonania.
1. Przeczytać uważnie w skupieniu zadany
fragment, tak, aby zrozumieć jego treść.
2. Wyjaśnić sobie wszystkie niejasne lub
niezrozumiałe pojęcia.
3. Powtórnie przeczytać zadany fragment zwracając
teraz uwagę na ważne informacje. Podkreślić
ołówkiem te zdania, które zawierają daty, definicje,
nazwy itp., ale nie trzymać się niewolniczo tekstu.
4. Sporządzić plan-wyciąg z tekstu, jest to aktywne
powtarzanie przeczytanych treści, wpływa na selekcję
danych, wymusza na nas dodatkowy i pogłębiony
namysł.
5. Powtórzyć z pamięci treści (ważne) własnymi
słowami.
6. Po przerwie jeszcze raz powtórzyć materiał.



Ćwiczenie „migawki” – pokazywanie kolejno
plansz z wyciętymi figurami geometrycznymi,
dziecko ma wymienić ile np. było kół.
Ćwiczenie „punkt” – dziecko ma się
skoncentrować przez 1 min. Na jednym
punkcie np. gumce na ołówku.
Ćwiczenie „czarna kropka” – należy
namalować kropkę o średnicy 5 cm i
zamalować na czarno, należy wpatrywać się w
nią w odległości pół metra.
to nazwy sposobów ułatwiających
zapamiętanie, przechowywanie i
przypominanie sobie informacji
Polega na zastępowaniu nowego słowa znanym
i podobnym dźwiękowo np. miejscownik –
miejsce nowe, trąbka Eustachiusza Eustachego uszy itp…
Metoda zapamiętywania oparta na kojarzeniu
miejsc z informacją: np. pokój wraz z jego
wyposażeniem, dowolna ulica, ciało.
Uczeń ma zapamiętać kolory tęczy:
czerwona kanapa, żółte biurko itp…
Łączenie elementów w pary na zasadzie
łańcucha. Elementy powinny utworzyć
historyjkę np.
Inaczej twórcze notatki


TAK – jeśli jest to efektywne. Może chodzić o
pomoc w przeliterowaniu wyrazu albo o
sprawdzenie zadania matematycznego, które
się nie zgadza.
NIE – jeśli dziecko samo poradzi sobie z
zadaniem i jeszcze czegoś się przy tym
nauczy.
"Tego się trzeba przede wszystkim strzec,
aby nie znienawidził nauki ten,
kto jej jeszcze nie może pokochać".
Dziękuję za uwagę!!!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards