Katalog umiejętności

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2
Katalog umiejętności1
1
Katalog umiejętności opracowany na podstawie kwestionariusza do badania zarejestrowanych bezrobotnych,
przygotowanego w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (PARP).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Grupa umiejętności
wyszukiwanie i
analiza informacji oraz
wyciąganie wniosków
obsługa, montowanie i
naprawa urządzeń
technicznych
wykonywanie obliczeń
rachunkowych
Przykładowe umiejętności
 szybkie streszczanie dużej ilości tekstu
 logiczne myślenie, analiza faktów
 łatwość uczenia się nowych rzeczy
 wiedza na temat obsługi danych urządzeń technicznych
 posługiwanie się narzędziami niezbędnymi do montowania i
naprawy urządzeń technicznych
 wykonywanie prostych rachunków,
 wykonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych
 podstawowa znajomość pakietu typu MS Office
obsługa komputera i
 znajomość specjalistycznych programów, umiejętność pisania
wykorzystanie
programów czy tworzenia stron internetowych
internetu
 wykorzystanie Internetu: przeszukiwanie stron internetowych,
obsługa poczty elektronicznej
 kreatywność
zdolności artystyczne  zdolność gry na instrumencie
i twórcze
 duże poczucie estetyki
 rozwinięta wyobraźnia
 zdolność do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej bez szybkiego
narastającego zmęczenia
 zdolność do szybkiego likwidowania wysiłkowych zmian
sprawność fizyczna
organizmu
 dobra koordynacja ruchowa
 zdolności psychofizyczne
 rozplanowanie i terminowa realizacja zaplanowanych działań
 skuteczność w dążeniu do celu
samoorganizacja pracy  samodzielne podejmowanie decyzji
i przejawianie
 przedsiębiorczość i przejawianie inicjatyw
inicjatyw
 kreatywność (bycie innowacyjnym, wymyślanie nowych
rozwiązań)
 odporność na stres
 współpraca w grupie
 łatwe nawiązywanie kontaktów z współpracownikami oraz
kontakty z innymi
klientami
ludźmi
 bycie komunikatywnym oraz jasne przekazywanie myśli
 rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ludźmi
 samodzielność
organizowanie i
prowadzenie prac
 dobre zorganizowanie
biurowych
 obsługa urządzeń biurowych
zdolności kierownicze  przydzielanie zadań innym pracownikom
i organizacja pracy
 koordynowanie pracy innych pracowników
innych
 dyscyplinowanie innych pracowników
 gotowość do częstych wyjazdów
dyspozycyjność
 elastyczny czas pracy (bez stałych godzin pracy)
znajomość języków
 posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie (w stopniu
obcych
komunikatywnym) np. język angielski
2
Download