Plan Rozwoju Lokalnego dla Siemianowic Śląskich

advertisement
Plan
Rozwoju Lokalnego
dla
Siemianowic Śląskich
Materiał opracowany przez Wydział Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich
Wrzesień 2004
Spis Treści:
Wstęp...........................................................................................................................................4
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego...............................................................4
II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu..........5
III. Polityka rządowa / regionalna..............................................................................................6
IV. Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego.....................................................................7
1.
Środowisko naturalne.....................................................................................................7
1.1
Geologia i morfologia terenu..........................................................................................7
1.2
Gleby..............................................................................................................................8
1.3
Stosunki wodne..............................................................................................................8
1.4
Warunki atmosferyczne.................................................................................................11
1.5
Szata roślinna ..............................................................................................................12
2.
Warunki społeczno – gospodarcze................................................................................13
2.1
Uwarunkowania społeczne i demograficzne.................................................................13
2.2
Edukacja, sport i kultura..............................................................................................14
2.3
Uwarunkowania gospodarcze.......................................................................................15
2.4
Dochody rozporządzalne i wydatki ludności................................................................16
2.5
Bezrobocie.....................................................................................................................18
2.6
Zagospodarowanie przestrzenne...................................................................................19
3.
Uwarunkowania infrastrukturalne................................................................................20
3.1
Komunikacja.................................................................................................................20
3.2
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna...............................................................................20
3.3
Zasoby mieszkaniowe i pozostała infrastruktura..........................................................21
3.4
Zaopatrzenie w ciepło i gaz..........................................................................................22
3.5
Elektroenergetyka i telekomunikacja..........................................................................22
4.
Ocena pozycji finansowej poprzez analizę budżetu Miasta Siemianowice Śląskie......22
4.1
Analiza budżetu miasta Siemianowice Śląskie..............................................................22
4.2
Analiza wskaźnikowa zdolności kredytowej jednostki administracyjnej......................24
-2
4.3
Analiza zdolności kredytowej budżetu miasta w okresie I fazy wdrażania założeń
Lokalnego Planu Rozwoju........................................................................................................26
4.4
Analiza wskaźnikowa budżetu w latach 2004 – 2006...................................................28
V. Analiza SWOT dla Siemianowic Śląskich.............................................................................29
VI. Strategiczne cele rozwoju Siemianowic Śląskich................................................................30
VII. Cele operacyjne Siemianowic Śląskich..............................................................................33
VIII. Zadania realizacyjne .......................................................................................................36
1.
Identyfikacja problemów i zadań realizacyjnych na lata 2004-2006...........................37
2.
Lista zadań poprawiających sytuację społeczno – gospodarczą Siemianowic Śl........38
3.
Priorytety diagnozy społeczno – gospodarczej.............................................................39
IX. Zgodność planowanych zadań z priorytetami Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego..............................................................................................................41
X. Projekty – (zadania cząstkowe) przeznaczone do realizacji w latach 2004 – 2006.............43
XI. System wdrażania oraz wykonalność instytucjonalna Planu Rozwoju Lokalnego.............63
1. Jednostki Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zaangażowane w realizację Planu Rozwoju
Lokalnego..................................................................................................................................64
2. Zakres zadań jednostek instytucji wdrażającej PRL.............................................................64
XII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.................................................65
1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego...............................................................65
2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego............................................................................65
3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.........................................................................65
Materiały źródłowe...................................................................................................................68
-3
WSTĘP
Gmina Siemianowice Śląskie przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
obejmującego lata 2004-2006 (z perspektywą realizacji do 2013). Podstawowym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest wskazanie zadań inwestycyjnych na terenie miasta
Siemianowice Śląskie planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej, szczególnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który jest jednym z siedmiu
programów operacyjnych służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw
Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając
priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w
Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana ze
środków Funduszy Strukturalnych. Plan Rozwoju Lokalnego stanowić będzie załącznik do
wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę w ramach Priorytetu 3
Rozwój Lokalny, w tym zadań planowanych przez inne podmioty, np. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe.
Podstawę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowią m.in. Strategia Rozwoju
Siemianowic Śląskich, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zasad
korzystania z funduszy strukturalnych. W związku z aplikacją do Funduszy Strukturalnych
Plan Rozwoju Lokalnego musi precyzyjnie określać planowane zadania, charakter inwestycji,
etapy i harmonogramy zadań, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we
wdrażaniu, a także wartości zadania i źródła finansowania.
I.
Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany dla miasta Siemianowice Śląskie, znajdującego się w województwie śląskim, w południowej części Polski.
Plan Rozwoju Lokalnego miasta Siemianowice Śląskie przygotowano na lata 2004 –
2006. Ponadto opisuje rachuby związane z rozwojem miasta w latach 2007 – 2013. Wyznaczone cele główne i szczątkowe Planu Rozwoju Lokalnego mogą ulegać aktualizacji związa-
-4
nej zarówno z dynamiką rozwoju miasta, jak i zmianami społeczno-gospodarczymi Siemianowic Śląskich.
II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu
Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany w mieście Siemianowice Śląskie należącym
do województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie są miastem na prawach powiatu, liczącym
73 383 mieszkańców (według danych z dnia 30 sierpnia 2004 r.), zajmującym 25 km2 powierzchni. Miasto Siemianowice Śląskie położone jest na południu Polski w centralnej części
Górnego Śląska. Usytuowane jest w odległości 4 km od Katowic. Stanowi jedno z 13 miast
strefy tzw. Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Współrzędne geograficzne miasta
to około 50°18’ szerokości geograficznej północnej i 19°02’ długości geograficznej wschodniej.
Miasto graniczy:
! od południa – z Katowicami. Granica przebiega wzdłuż ulicy: Telewizyjnej oraz hałdami
i terenami przemysłowymi,
! od zachodu – z Chorzowem. Granica przebiega wzdłuż ul. Siemianowickiej, polami w
rejonie Bytkowa, Maciejkowic i Michałkowic, do ul. Wrocławskiej (droga krajowa nr 4),
! od północy – z Piekarami Śląskimi, Wojkowicami i Będzinem. Granica ta przebiega
wzdłuż drogi krajowej nr 4 (Wrocław-Kraków), polami w rejonie Bańgowa i Przełajki,
wzdłuż rzeki Brynicy,
! od wschodu – z Czeladzią. Granica przebiega wzdłuż rzeki Brynicy i przez nieużytki.
Miasto bezpośrednio graniczy z - największym w Polsce (wielkość powierzchni 600
hektarów) - Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku.
Miasto dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, która czyni je atrakcyjnym
miejscem dla wszelkiego rodzaju inwestycji – zwłaszcza logistycznych. Struktura miasta jest
policentryczna – złożona z 5 dzielnic: Centrum Siemianowic, Bytkowa, Bańgowa, Michałkowic i Przełajki.
Siemianowice Śląskie leżą w pobliżu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej (ok.
80 km), położone są w odległości ok. 20 km od międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach.
-5
III. Polityka rządowa / regionalna
Plan Rozwoju Lokalnego odnosi się do projektów zgodnych z wytycznymi Narodowego Planu Rozwoju, który integruje polityki sektorowe i jest spójny z politykami krajowymi, regionalnymi oraz strategiami i innymi dokumentami programowymi rządu, a także z
politykami Wspólnoty Europejskiej.
Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju (NPR) jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.
Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych, zdefiniowanych w odpowiedzi na wyzwania konkurencji globalnej, przed jakimi stoi
Polska wraz z innymi krajami UE oraz z wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także szans i zagrożeń przed nią stojących w pierwszych
latach członkostwa w UE.
W świetle tych założeń przyjęto pięć podstawowych celów cząstkowych NPR na lata
2004-2006:
! wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB,
! zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia,
! włączenie Polski do europejskiej sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej,
! intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej
wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego,
! wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów
i grup społecznych w Polsce.
Osie rozwoju wyznaczone dla NPR na lata 2004-2006 nawiązują bezpośrednio do osi
rozwoju wyznaczonych we Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju, a także wytyczają główne obszary koncentracji bezpośredniej interwencji publicznej o charakterze rozwojowym po
roku 2006.
Oś rozwoju – Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów, objęta jest Zintegrowanym Programem Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Lokalny Plan Rozwoju jest komplementarny z następującymi dokumentami:
-6
! Założeniami do Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie (zatwierdzonymi przez
Radę i Zarząd Miasta Siemianowice Śląskie Uchwałą nr XIII/039/99 dnia 24.06.1999 r.),
! Przyjętymi celami generalnymi Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
! Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Siemianowic Śląskich,
! Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta (Dz. Urz. Województwa
Katowickiego Nr 6, poz.148),
! Będącym w fazie opracowania Miejskim Planem Rewitalizacji,
! Będącym w fazie konsultacji społecznej projektem Programu Gospodarczego Rozwoju
Miasta,
! Powiatowym Programem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
! Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
!Programem Ochrony Środowiska obejmującym Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta
Siemianowice Śląskie
IV. Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego
1. Środowisko naturalne
1.1 Geologia i morfologia terenu
Siemianowice Śląskie położone są na garbie chorzowsko – bytomskim należącym do
Wyżyny Śląskiej, na wysokości 265-320 m n.p.m.. Teren ten charakteryzuje się słabym naturalnym rozwinięciem rzeźby, o wyraźnym spadku powierzchni w kierunku od południowego
zachodu (Bytków) w stronę północnego wschodu (Bańgów, Przełajka).
Ukształtowanie terenu jest dość urozmaicone, obok licznych niecek, wyraźnych rowów,
dolin rzecznych występują tu również łagodne wzgórza.
Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowo-zachodniej części miasta w dzielnicy
Bytków około 320 m n.p.m., a najniższe punkty Siemianowic leżą na terenie dawnych Sadzawek (Stary Czekaj) w południowo-wschodniej części miasta oraz w dolinie Brynicy - najniższy punkt wysokości 260 m n.p.m. Centrum miasta znajduje się w strefie niskiej.
W środkowej i środkowo północnej oraz południowo-wschodniej części miasta wykształciły się czwartorzędowe osady wodno – lodowcowe. Podglebie utworzone z glin piaszczystych, niekiedy również z iłów, stanowi warstwę praktycznie nieprzepuszczalną dla wód
opadowych infiltrujących w głąb. Wzdłuż rzeki Brynicy, na podłożu holoceńskich osadów
-7
rzecznych powstały piaski i żwiry. Natomiast na podłożu triasowych skał węglanowych - wapienie, margle i dolomity.
Głównym surowcem mineralnym, który wydobywano w Siemianowicach, był węgiel
kamienny. Wydobywano również rudy cynku i ołowiu, piaski, wapienie oraz glinę do wyrobu
cegieł.
1.2 Gleby
Na północ od parku Pszczelnik, w Bańgowie i w Michałkowicach spotykamy gleby
wapienne, ale przeważają gleby gorszej jakości oraz gliniasto-piaszczyste. Na trasie rzeki
Brynicy wykształciły się mady. W południowo-wschodniej części miasta występują tzw. gleby zniszczone przez szkodliwe działanie przemysłu. Największym problemem jest skażenie
gleb metalami ciężkimi. Zanieczyszczenie ołowiem, kadmem i cynkiem, szczególnie stwierdzono w północnej części miasta.
Pomimo, iż wpływ zanieczyszczeń, dotyczy praktycznie całości gleb na terenie miasta,
to jednak prowadzona jest gospodarka rolna. Grunty rolne w granicach administracyjnych
Siemianowic Śląskich wynoszą 914 ha, z czego 93,9% stanowią grunty orne. Do gruntów
rolnych należą także:
! łąki – 30 ha,
! pastwiska – 26 ha. Tj. 23,7% obszaru gruntów rolnych.
1.3 Stosunki wodne
Wody powierzchniowe
Miasto Siemianowice Śląskie usytuowane jest prawie w całości w dorzeczu rzeki Wisły, jedynie północno-zachodnia część dzielnicy Michałkowice, stanowi niewielki fragment
dorzecza rzeki Odry (zlewnia rzeki Bytomki). Dorzecze rzeki Wisły w granicach miasta to
prawie wyłącznie fragment zlewni rzeki Brynicy, prawobrzeżnego dopływu rzeki Czarnej
Przemszy. Rzeka Brynica stanowi północno-wschodnią granicę miasta, na wysokości dzielnic
Przełajka i Bańgów. Koryto rzeki jest częściowo uregulowane. W obrębie miasta do rzeki tej
uchodzi ciek – Rów Michałkowicki, stanowiący jej prawobrzeżny dopływ, służący do odprowadzania ścieków komunalnych z Chorzowa i części dzielnicy Michałkowice W południowo-wschodniej części miasta istnieje jeszcze, również prawobrzeżny, dopływ rzeki Bry-8
nicy – Rów Siemianowicki, który uchodzi do tej rzeki już na terenie miasta Katowice (Dąbrówka Mała).
Rów Michałkowicki, płynący z zachodu na wschód, w całości w granicach miasta, w
początkowym odcinku i częściowo na terenie dzielnicy Bańgów ujęty jest w kolektor i zamknięty kanał, a na pozostałym odcinku ma uregulowane koryto otwarte.
Rzeka płynie przez tereny silnie zurbanizowane i w konsekwencji odprowadza znaczne ilości ścieków komunalnych i różnorodnych ścieków przemysłowych. Stan rzeki Brynicy
powyżej ujścia Rowu Michałkowickiego w 2003 roku przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Stan czystości Brynicy badany metodą statystyczną Nesmeraka w = 90
Powyżej ujścia Rowu
Wskaźnik [mg/l]
Michałkowickiego
Klasa czysto-
Klasa czysto-
1
ści
ści2
0,000001
non
non
ChZT
32,73
non
non
BZT5
37,53
non
non
Zawiesina ogólna
95,56
non
IV
Subst. rozp. org.
1740
non
non
Azot azotynowy
0,1452
non
II
Chlorki
294,9
II
III
(12,0 km)
Miano Coli fek.
[ml/bakt.]
Źródło : WIOŚ Katowice
Rów Siemianowicki stanowi kolektor zbierający ścieki bytowo – gospodarcze i deszczowe ze środkowej i południowo-wschodniej części miasta.
1
Jakość wód w 2001 r. i 2002 r. została sklasyfikowana na podstawie rozporządzenia MOŚZNiL z dn.
05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do
wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503), które z dniem 01.01.2003r. przestało obowiązywać.
2
Jakość wód sklasyfikowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w
sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz sposobu interpretacji
wyników i prezentacji stanu tych wód( Dz.U. nr 32, Poz. 283 i 284), obowiązujące obecnie.
-9
Rów Michałkowicki odprowadza ścieki komunalne z Michałkowic i ścieki przemysłowe z okolicznych zakładów oraz ścieki bytowo – gospodarcze i deszczowe z dzielnicy Maciejkowice.
Na terenie miasta istnieje kilkadziesiąt zbiorników wód powierzchniowych, są to stawy stanowiące również urządzenia wodne. Utrzymanie wystarczającego poziomu wody w stawach
jest trudne, ze względu na przepuszczalność warstw ich podłoża. Działania naprawcze ujęte
są w „Programie Ochrony Środowiska obejmującym Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta
Siemianowice Śląskie”.
Wody podziemne
Wody podziemne w granicach miasta występują w utworach:
! czwartorzędu,
! triasu,
! karbonu.
Czwartorzędowe piętro wodonośne tworzą piaski oraz – rzadko – pospółki i żwiry
zalegające wespół z osadami nieprzepuszczalnymi (gliny, iły). Łącznie te czwartorzędowe
osady przepuszczalne i nieprzepuszczalne (głównie pochodzenia wodno-lodowcowego) mają
silnie zróżnicowaną miąższość. Maksymalna stwierdzona miąższość utworów czwartorzędowych na terenie miasta wynosi 64 m, przy czym są to głównie piaski różnoziarniste z przerostami iłów i glin. Zasilanie warstw wodonośnych następuje drogą infiltracji wód z opadów
atmosferycznych, drenaż zaś – poprzez ucieczkę wód w głębsze podłoże.
Ze względu na dużą zmienność zasięgu i miąższość warstw wodonośnych oraz niewielką wodozasobność, a także potencjalne znaczne zanieczyszczenie płytkich wód w utworach czwartorzędu, spowodowane czynnikami antropogenicznymi (urbanizacja, industrializacja), wody czwartorzędowego piętra wodonośnego nie są aktualnie źródłem zaopatrzenia w
gospodarce komunalnej i w przemyśle. Nie będą też mogły być wykorzystywane na większą
skalę w najbliższej przyszłości.
Triasowe piętro wodonośne związane jest z zalegającymi w środkowej, a zwłaszcza
w północnej części miasta, utworami triasu środkowego i dolnego. Piętro to tworzą trzy
główne poziomy wodonośne:
! w skałach węglanowych wapienia muszlowego (trias środkowy),
! w skałach węglanowych retu (górny pstry piaskowiec),
- 10
! w piaskach i piaskowcach niższego pstrego piaskowca (poziom warstw świerklanieckich).
Ze względu na wodozasobność istotne znaczenie mają wymienione dwa pierwsze poziomy, które odizolowane były wzajemnie nieprzepuszczalnymi marglami dolnej części warstw
gogolińskich. Obecnie izolacja ta została naruszona w wielu miejscach, ponieważ oba te poziomy traktuje się jako jeden kompleks wodonośny związany z serią węglanową triasu. Kompleks ten jest zasilany bezpośrednio na wychodniach warstw wodami opadowymi lub pośrednio – poprzez infiltrację wód z utworów czwartorzędowych. Poziomy wodonośne w utworach
węglanowych triasu izolowane są od niżej występującego poziomu warstw świerklanieckich
(pstry piaskowiec środkowy i dolny) serią margli retu oraz iłów niższego pstrego piaskowca.
Poziom warstw świerklanieckich związany jest z ławicami piasków i piaskowców. Jest to
poziom nieciągły z przyczyn naturalnych i spowodowanych drenażem przez kopalnie węgla
kamiennego. Z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę do picia i do celów przemysłowych,
poziom warstw świerklanieckich nie ma i nie będzie miał istotnego znaczenia ze względu na
niewielką wodozasobność i niejednorodność w zasięgu i miąższości warstw wodonośnych.
Karbońskie piętro wodonośne tworzą ławice piaskowców warstw dolnorudzkich,
siodłowych i brzeżnych. Zostało ono silnie zmienione w wyniku eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego, co było związane z silnym strzaskaniem skał i drenażem wyrobisk.
Piętro to tworzy Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 456 Będzin, występujący w
rejonie Siemianowic Śląskich, Czeladzi i Będzina poniżej wspomnianego triasowego GZWP
nr 329 Bytom. Wody słodkie występują w piaskowcach izolowanych seriami iłowców. Zasilanie poziomów wodonośnych w utworach karbonu następuje bądź bezpośrednio na wychodniach, bądź też – częściej – poprzez przepuszczalne utwory nadkładu czwartorzędowego i
triasowego. Drenaż wód w utworach karbońskich następuje głównie poprzez wyrobiska kopalń węgla kamiennego.
Wody podziemne z utworów karbonu oraz – częściowo – z nadkładu, z utworów triasu, jako wody dołowe z wyrobisk byłej kopalni „Siemianowice” wypompowywane są w dalszym ciągu na powierzchnię, ze względu na konieczność utrzymywania odwadniania, w celu
eliminowania zagrożenia wodnego dla czynnych kopalń sąsiednich.
1.4 Warunki atmosferyczne
Klimat miasta cechuje się pewną przewagą klimatu oceanicznego nad kontynentalnym. Maksymalna temperatura występuje najczęściej w lipcu (rzadziej w czerwcu) i o kilka
- 11
stopni przekracza 30o C. Minimalna temperatura zdarza się w styczniu lub lutym i sięga około
– 20o C. Średnia roczna temperatura oscyluje wokół 8o C.
Opady wynoszą przeciętnie 660-700 mm rocznie. Częstym zjawiskiem, szczególnie
zimą i wczesną wiosną, są mgły, które w połączeniu z zanieczyszczeniami powietrza powodują powstawanie smogu. W rozkładzie wiatrów dominuje kierunek południowo-zachodni i
zachodni.
1.5 Szata roślinna
Siemianowice Śląskie należały do niedawna do typowych miast przemysłowych, w
których funkcjonowały zakłady silnie oddziałujące na środowisko przyrodnicze. Na terenie
miasta znajduje się około 55 ha obszarów zdewastowanych a lesistość opisywanego obszaru
stanowi zaledwie 1,5% powierzchni, jednakże miasto dysponuje wysokim udziałem terenów
zielonych, do których należą:
! parki ( 5 obszarów o powierzchni 68 ha),
! zieleńce ( 43 szt. o powierzchni 66,9 ha),
! zieleń na osiedlach ( o powierzchni 96,9 ha).
Ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk, obszar miasta obfituje w chronione i
rzadkie gatunki roślin. W roślinności Siemianowic Śląskich dominują drzewa liściaste, drzew
iglastych jest mało. Najczęściej spotkać można brzozy, dęby, olchy i graby. Drogi i aleje obsadza się klonami, lipami, jesionami i topolami. Stwierdzono, iż rzeczywista lista florystyczna
przekracza 600 gatunków należących do 95 rodzin. Ochroną jest objętych 21 gatunków roślin.
Wśród zwierząt miasta spotkać można gatunki dość rzadkie, a nawet takie, które znalazły się
na „Czerwonej Liście Kręgowców Górnego Śląska”. W ogólnym obszarze miasta 4,1% zajmują obszary prawnie chronione.
Do obiektów przyrodniczych, chronionych na terenie Siemianowic Śląskich należą:
! Obszar Krajobrazu Chronionego „Przełajka” (39,49 ha),
! Brynicka Terasa (8,3 ha),
! Michałkowicka Kępa (3,25 ha),
! Staw Remiza (1,54 ha),
! Staw pod Chorzowem (3,25 ha),
! Park Pszczelnik (około 20 ha),
! Bażantarnia (39,32 ha).
- 12
Pozostałymi obiektami cennymi przyrodniczo są: lasek Bytkowski, wapienniki koło parku Pszczelnika, staw Rzęsa, pola Michałkowic, doły na Bańgowie.
Na terenie Siemianowic występuje dużo ogródków działkowych zorganizowanych
(POD) i samodzielnych, zieleńców i skwerów, stanowiących dobre uzupełnienie "zielonego"
miasta. Szczegółowy opis zasobów środowiska jest zawarty w „Programie Ochrony Środowiska obejmującym Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Siemianowice Śląskie”.
2. Warunki społeczno – gospodarcze
Siemianowice Śląskie z racji sąsiedztwa są współzależne z ośrodkami miejskimi zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym, co dotyczy powiązań z Katowicami jako centralnym ośrodkiem oraz Chorzowem, Piekarami Śląskimi, Wojkowicami i Czeladzią. Gospodarkę Siemianowic Śląskich cechuje duża przewaga sektora prywatnego w organizacji podmiotów gospodarczych nad sektorem publicznym – ok. 99,8% wszystkich podmiotów to firmy prywatne. Przekształcenia własnościowe i otwartość wobec otoczenia globalnego są podstawą restrukturyzacji gospodarczej i ekonomicznej miasta.
2.1 Uwarunkowania społeczne i demograficzne
Siemianowice Śląskie należą do miast o dużym stopniu zaludnienia. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, według danych na koniec grudnia 2003 roku, wynosi
73383 osób. Poniższa tabela pokazuje zmianę przyrostu naturalnego na przestrzeni ostatnich 7
lat.
Tabela 2. Liczba mieszkańców w okresie od 31.12.1997-30.08.2004
31.12.
1998
1997
1999
2000
2001
2002
2003
30.08.
2004.
77 874 77 820 76 854 76 077 75 815 75 202 73 906 73 383
Źródło: GUS
W ostatnich latach liczba mieszkańców miasta ulega powolnemu, ale stałemu zmniejszaniu. Zwiększeniu uległa liczba osób w wieku produkcyjnym, co jest jednym z czynników
wzrostu skali bezrobocia. Niewiele różni się ona od struktury wieku mieszkańców innych
- 13
miast województwa śląskiego. Najliczniejszą grupą mieszkańców (69%) stanowią ludzie w
wieku produkcyjnym. Drugą pod względem liczności (18,4%) jest populacja dzieci i nastolatków (0-17 lat). Nieco mniej liczną grupę (12,5%) stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym.
Te tendencje utrzymują się w Siemianowicach już od wielu lat i można je uznać za stabilne.
2.2 Edukacja, sport i kultura
W Siemianowicach Śląskich działają następujące placówki oświatowe:
! 13 przedszkoli, w tym 1 Waldorfskie
! 12 szkół podstawowych, w tym 1 specjalna i 1 dla dorosłych,
! 10 gimnazjów, w tym 1 specjalne i 2 prywatne,
! 9 liceów ogólnokształcących, w tym 2 dla dorosłych
! 3 licea profilowane,
! 4 technika: gastronomiczne, przemysłu drzewnego, hotelarskie i mechaniczno – hutnicze,
! 2 zasadnicze szkoły zawodowe, w tym 1 specjalna,
! prywatne policealne studium zaoczne.
Charakterystyka systemu edukacji na terenie miasta przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne oraz ogólnokształcące w mieście Siemianowice Śląskie
Nazwa jednostki
rok 2000
Liczba uczniów w Szko5234
łach Podstawowych
Liczba uczniów Gim2024
nazjum
Liczba uczniów w lice1139
ach ogólnokształcących
Źródło: GUS, www.um.siemianowice.pl
rok 2002
rok 2004/2005
4743
4517
2769
3116
605
1060
W mieście funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który administruje m. in.
następującymi obiektami sportowymi: „Pszczelnik”, Kompleks Sportowy „Michał” oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie przy ul. Olimpijskiej, poza MOSIR-em
działa również inna jednostka budżetowa – Pływalnia Miejska przy ul. Śniadeckiego. W Siemianowicach Śl. znajdują się także: Śląski Klub Golfowy, Strzelnica Myśliwska, Kręgielnia
„RENOMA”.
- 14
Ponadto w mieście są liczne ośrodki kulturalne: Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka
Publiczna, Siemianowickie Centrum Kultury administrujące amfiteatrem w Parku Miejskim,
Dom Technika „Zameczek”, Miejski Ośrodek Kultury i Sala Widowiskowo-TeatralnoKinowa „Tęcza”, Dom Kultury „Pod Jarzębiną”, Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka
Jordana, Dom Kultury Chemik. Atrakcją jest również zabytkowy zespół pałacowo - parkowy
(proponowany do zagospodarowania). Miasto bezpośrednio graniczy - z największym w Polsce (600 ha) Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku oraz z terenami Międzynarodowych Targów Katowickich.
2.3 Uwarunkowania gospodarcze
Pomimo dużych zmian restrukturyzacyjnych w ostatnich latach, przemysł ciężki dalej
odgrywa dominującą rolę w tutejszej gospodarce. Największymi zakładami w mieście pozostają: Huta "Jedność" S.A. w likwidacji oraz "Kotłomontaż" Sp. z o.o. Większość dużych
przedsiębiorstw została sprywatyzowana lub jest w trakcie restrukturyzacji.
Równocześnie stwarza się przyjazne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsięwzięć. Na terenie miasta działa ponad 5 tys., w większości prywatnych, podmiotów gospodarczych, które stopniowo zastępują dotychczasowy przemysł. Wśród siemianowickich firm
zdecydowanie najczęściej reprezentowany jest handel, w dalszej kolejności usługi budowlano
– instalacyjne oraz transportowe. Wśród nowo uruchomionych działalności przeważa handel
obwoźny, branża budowlana, handel w branży przemysłowej, kursy języków, marketing, pośrednictwo finansowe itp.
Do aktualnie najważniejszych przedsiębiorstw w mieście należą:
- Ekochem (chemia przemysłowa oraz środki ochrony osobistej),
- Fabud (beton i konstrukcje betonowe),
- Wojskowe Zakłady Mechaniczne (producent transporterów opancerzonych),
- Haldex (przeróbka hałd pogórniczych - współudział kapitału węgierskiego),
- Huhtamaki Polska (opakowania z tworzyw sztucznych - inwestor z Finlandii),
- Huta "Jedność" (w likwidacji),
- Jan Bauer (spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy),
- Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych (krajowy lider sprzętu przeciwpożarowego w
tym gaśnic),
- Kotłomontaż (zbiorniki ciśnieniowe i aparatura chemiczna),
- Labor (domy murowane),
- 15
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Pumar (kompleksowe roboty inwestycyjne i modernizacyjne),
- Huta szkła„Wanda” S.A. (tradycyjna manufaktura wyrobów szklanych),
- Wolf System (domy drewniane - inwestor z Austrii).
- Wtórmex (gospodarka odpadami, spółka zależna koncernu Stena)
- Wichary Technologies (nowe technologie)
2.4 Dochody rozporządzalne i wydatki ludności
W 2002r. w gospodarstwach ogółem realny poziom dochodów wzrósł o 1,1%, a wydatki - o 0,4% w stosunku do roku 2001. W strukturze ogółu wydatków we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych zmniejszył się udział wydatków na
żywność, a w większości grup - także na transport. We wszystkich grupach gospodarstw
wzrósł udział wydatków związanych z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii oraz
wydatków na łączność. Poziom spożycia podstawowych artykułów żywnościowych, w porównaniu z 2001 r., nie uległ zasadniczym zmianom. W stosunku do 2001 r. odnotowano wyraźną poprawę wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy i telefony komórkowe. Powiększyła się grupa osób, których poziom wydatków był niższy od ustawowej
granicy ubóstwa oraz od minimum egzystencji przyjętego za granicę ubóstwa skrajnego.
Wzrósł również zasięg ubóstwa relatywnego.
Dochód rozporządzalny to dochód brutto pomniejszony o podatki i przeznaczony na
cele konsumpcyjne, pozostałe wydatki i oszczędności. Dochód do dyspozycji przeznaczony
jest na wydatki i towary konsumpcyjne oraz na przyrost oszczędności (jest więc pomniejszony w stosunku do dochodu rozporządzalnego o pozostałe wydatki). W poniższej tabeli przedstawiono przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny przypadający na jedną osobę w gospodarstwach domowych podzielony według grup społeczno-ekonomicznych.
Tabela 4. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach
domowych według grup społeczno-ekonomicznych w 2002 r.
Wyszczególnienie Ogółem
W tym gospodarstwa domowe
- 16
pracowników
pracują-
pracowni- użytkujących rolników
gospodarstwo
ków
rolne
dochód rozporządzalny w zł
w tym dochód do
dyspozycji w zł
cych na
własny
emerytów
rencistów
rachunek
664,21
698,09
511,12
571,83
843,24
794,52
546,25
638,41
676,71
493,35
552,98
810,89
747,22
520,50
Źródło: GUS
W ostatnich latach następuje spadek wzrostu dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw
(w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło w maju 2003 r. 2 254,40 zł.
W skali roku przeciętne płace miesięczne brutto wzrosły realnie tylko o 1,3% w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.
Poziom przeciętnych miesięcznych nominalnych wydatków w gospodarstwach domowych ogółem w 2002 r. wyniósł 624,99 zł w przeliczeniu na osobę, w tym na towary i
usługi konsumpcyjne - 599,20 zł. Różnice w poziomie przeciętnych miesięcznych wydatków
na osobę między poszczególnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych były stosunkowo duże. Jeśli za punkt odniesienia przyjmie się przeciętne miesięczne
wydatki gospodarstw ogółem, to poziom wydatków wyższy od przeciętnego zrealizowały
gospodarstwa pracujących na własny rachunek (o 27,6%), emerytów (o 22,4%) oraz pracowników (o 2,6%), a poziom niższy - gospodarstwa domowe pracowników użytkujących gospodarstwo rolne (o 23,4%), rolników (o 22,0%) oraz rencistów (o 11,7%).
W poniższej tabeli przedstawiono przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego według grup społeczno-ekonomicznych w 2002 roku.
Tabela 5. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na 1 osobę w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w 2002 r.
Wyszczególnienie
Ogółem
W tym gospodarstwa domowe
- 17
prac.
użytkupracow-
jących
ników
gospo-
prac. na
rolników własny
rachunek
darstwo
emery-
renci-
tów
stów
rolne
Wydatki gospodarstwa
domowego w zł
W tym na towary i usługi
konsumpcyjne w zł
W odsetkach
624,99
641,29
478,78
487,19
797,57
765,15
551,95
599,36
620,12
461,07
468,19
764,87
717,71
526,00
95,9
96,7
96,3
96,1
95,9
93,8
95,3
Źródło: GUS
Przewiduje się w roku 2003 wzrost tempa spożycia ogółem o 2,3%. W kolejnych latach przewiduje się wzrost dochodów realnych w następującym tempie: 2,2% w 2004 r., 2,6%
w 2005 r. i 2,5% od roku 2006 wzwyż (prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową).
2.5 Bezrobocie
Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Urzędu Statystycznego w Katowicach w okresie 2001 – 2004 obserwuje się ciągły, systematyczny wzrost bezrobocia w mieście. Na dzień 05.05.2004 bez pracy pozostawało 7 476 osób, w tym 52,2% stanowiły kobiety.
Klasyfikując bezrobotnych wg posiadanego wykształcenia największy odsetek na koniec 2003 r. stanowili bezrobotni z wykształceniem podstawowym – 37,2%, zawodowym –
36,6% i średnim zawodowym – 18,9%. W najkorzystniejszej sytuacji na rynku pracy pozostawały osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych stanowiąc 2,8 % udział w grupie
osób bez pracy. Biorąc pod uwagę czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych największy
odsetek (47,2 %) stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. Stopa bezrobocia na dzień 31.07.2003 wynosiła 30,1 punktów procentowych, przy średniej wojewódzkiej
(17,4 %).
Szczegółowe dane dotyczące skali bezrobocia w latach 2001-2003 przedstawiono poniżej
- 18
Tabela 6. Ważniejsze dane odnośnie bezrobocia dotyczące miasta Siemianowice Śląskie.
1. Liczba bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni ogółem
2001
2002
2003
6 134
6 600
7 180
30.09.
2004
6659
Źródło: GUS w Katowicach i WUP w Katowicach
Według danych GUS w Katowicach wskaźnik obciążenia bezrobociem w 2003 r. w
mieście Siemianowice Śląskie wynosił 58 osoby na 100 osób mających zatrudnienie i był
blisko dwukrotnie większy niż średni wskaźnik w województwie (28 osób). Dla porównania
najmniejszy wskaźnik obciążenia bezrobociem został odnotowany w gminie Ornontowice – 6
osób, a największy w gminie Włodowice – 214 osób. Brak jest jak na razie pozytywnych
symptomów odnośnie bezrobocia.
2.6 Zagospodarowania przestrzenne
Siemianowice Śląskie postrzegane są jako ośrodek o profilu usługowo-hutniczym stanowiącym ważny punkt na trasie przejazdów tranzytowych regionu. W Siemianowicach Śląskich wyróżnia się następujące jednostki strukturalne:
Śródmieście, Bytków, Osiedle Tuwima, Michałkowice, Srokowiec, Bańgów oraz Przełajka.
Dzielnice Bańgów i Przełajka są wyraźnie oddzielone od pozostałej części miasta.
Zabudowa mieszkalna ma zróżnicowany charakter od wielokondygnacyjnych budynków wolnostojących (rejon Węzłowca, Bańgowa), poprzez zwartą kilkukondygnacyjną zabudowę wzdłuż ulic dzielnic Centrum i Michałkowic, aż po rejony gdzie zlokalizowane są domy
jednorodzinne (Przełajka i osiedla domków jednorodzinnych np. tzw. Ptasie Osiedle).
W mieście istnieją dwa główne rejony przemysłowe:
! południowo – wschodni (Srokowiec),
! północno - zachodni (Michałkowice).
Rolniczy charakter zachowała dzielnica Przełajka.
Znaczną powierzchnię miasta stanowią tereny poprzemysłowe, zwalniane przez wielkie przedsiębiorstwa i przeznaczone do zagospodarowania pod nowe rodzaje działalności
gospodarczej. Tereny te są atrakcyjnie położone, posiadają uzbrojenie i mogą stanowić istotny
impuls dla rozwoju funkcji tworzących nową strukturę bazy ekonomicznej miasta. Dodatkowym bodźcem, wpływającym na rozwój terenów zainwestowanych oraz poprzemysłowych
- 19
powinno być zwiększenie ich dostępności poprzez rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej
zapewniającej dogodne połączenie z drogami krajowymi oraz międzynarodowymi.
3. Uwarunkowania infrastrukturalne
3.1 Komunikacja
Przez północną część miasta na kierunku wschód-zachód przebiega droga krajowa nr 4,
będąca również drogą międzynarodową E 40. Długość dróg publicznych w mieście wynosi 87
km. Wszystkie drogi posiadają nawierzchnię asfaltową, jednak ich standard oraz stan techniczny nie jest zadowalający.
Połączenia z sąsiednimi miejscowościami zapewnia komunikacja autobusowa i tramwajowa. W odległości około 20 km od Siemianowic Śląskich znajduje się międzynarodowe lotnisko w Pyrzowicach.
Przez teren miasta nie przebiegają żadne ważniejsze linie kolejowe, a jedynie szlaki lokalne obsługujące przemysł zlokalizowany w Siemianowicach Śląskich i w jego otoczeniu.
Główny ruch tranzytowy przebiega obecnie przez centrum miasta. Istnieje konieczność
usprawnienia ruchu w samym mieście oraz przeniesienia ruchu tranzytowego poza ulice miasta. Celowi temu służyła budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Świerczewskiego, Michałkowickiej i Parkowej oraz przygotowanie koncepcji urbanistycznej nowego układu komunikacyjnego w przemysłowej dzielnicy Srokowiec.
3.2 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Zaopatrzenie miasta w wodę pitną następuje z wodociągu grupowego, należącego do
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW) w Katowicach.
Stan techniczny infrastruktury GPW w obrębie granic miasta jest na ogół dobry. Większość sieci wodociągowej znajduje się na stanie majątkowym Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Pozostała część jest własnością gminy, spółdzielni mieszkaniowych i zakładów pracy.
Miasto w 98% wyposażone jest w sieć kanalizacyjną. Łączna długość sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej wynosi ok. 153 km.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 88,7 km. Ścieki sanitarne systemem kolektorów pracujących w układzie grawitacyjno – tłocznym odprowadzane są do grupowej
- 20
oczyszczalni ścieków Siemianowice „Centrum”.
Stan techniczny sieci kanalizacyjnej w przeważającej części jest niezadowalający,
głównie ze względu na jej wiek i zniszczenia wskutek szkód górniczych.
3.3 Zasoby mieszkaniowe i pozostała infrastruktura
W Siemianowicach Śląskich są nierównomiernie rozłożone zasoby mieszkaniowe. W
2002 r. w mieście znajdowało się 28 936 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około
1 499 264 m2. Średnia liczebność gospodarstwa domowego wynosiła 2,6 osoby na 1 mieszkanie i nie odbiegała znacząco od średniej wojewódzkiej. W tabeli poniżej przedstawiono stan
ilościowy zasobów mieszkaniowych w Siemianowicach Śląskich na tle województwa.
Tabela 7. Ilość i powierzchnia mieszkań (dane za XII 2002 r. wg GUS)
L.p.
Wyszczególnienie
1.
Liczba mieszkań [szt.]
2
Powierzchnia mieszkań [m2]
3
Średnia liczebność gospodarstwa
domowego [osoby/ 1 mieszka-
Siemianowice
Śląskie
Województwo
28 936
1 572 810
1 499 264
102 670 739
2,6
2,99
nie]
4
Średnia powierzchnia użytkowa
na
20,2
21,8
2
1 mieszkańca [m ]
Źródło: GUS
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi obecnie inwestycje w zakresie budowy nowego zespołu domów na osiedlu Węzłowiec, co stanowi aktualnie jeden z niewielu w
regionie przykładów rozbudowy budownictwa wielorodzinnego.
3.4 Zaopatrzenie w ciepło i gaz
- 21
Siemianowice Śląskie są zaopatrywane w energię cieplną głównie z Ciepłowni Siemianowice, Kotłowni Bańgów oraz dwóch źródeł energetyki zawodowej – Elcho Chorzów S.A. i
PKE S.A. Katowice. Większość sieci cieplnej znajduje się w posiadaniu Państwowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Katowicach. Składa się ona z sieci magistralnych, których stan techniczny jest dobry i bardzo dobry. Sieć ciepłownicza rozdzielcza,
przyłączeniowa i osiedlowa jest również w dobrym stanie technicznym. Właścicielami sieci
są również Ciepłownia Siemianowice sp. z o.o., spółdzielnie mieszkaniowe, gmina i zakłady
pracy.
Z sieci gazowej korzysta 68,1% mieszkańców. Właścicielem sieci jest Górnośląska
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zaopatrzenie w gaz odbywa się wyłącznie z systemu gazu
ziemnego. Przez teren miasta przebiegają trasy gazociągów magistralnych w kierunkach Tarnów – Chorzów i Chorzów – Dąbrowa Górnicza. Długość sieci niskoprężnej i średnioprężnej
na terenie miasta wynosi ok. 100.000 m. Istniejąca sieć rozdzielcza oraz stacje redukcyjno –
pomiarowe posiadają duże rezerwy przepustowości, umożliwiając zabezpieczenie dużych
ilości gazu na cele komunalno – bytowe i grzewcze.
3.5 Elektroenergetyka i telekomunikacja
Dostawcą energii elektrycznej dla Siemianowic Śląskich jest Górnośląski Zakład
Elektroenergetyczny (GZE) w Gliwicach. Wykonuje on swoje zadanie poprzez utworzoną
przez siebie spółkę GZE – S.A. w Gliwicach.
Liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie miasta wynosi ponad 28 000. Stan
techniczny urządzeń jest zadowalający.
4. Ocena pozycji finansowej poprzez analizę budżetu Miasta Siemianowice Śląskie
4.1Analiza budżetu miasta Siemianowice Śląskie
W poniższej tabeli przedstawiono wykonania budżetu miasta za lata 2002-2003 oraz
plan na rok 2004 ze wskazaniem głównych źródeł dochodów w podziale na:
! dochody własne, które stanowią w analizowanym okresie średnio 60,5% dochodów,
! subwencje, które kształtują się na poziomie 26,4% dochodów,
! dotacje, które kształtują się na poziomie 13,1% dochodów.
Po stronie wydatków wyróżnić należy dwie kategorie:
- 22
! wydatki bieżące, które stanowią średnio 87,6% ogółu wydatków,
! wydatki majątkowe (w tym wydatki inwestycyjne), które stanowią ok. 12,4% ogółu wydatków.
Tabela 8. Wykonanie budżetu miasta za rok 2002 i 2003 oraz plan na rok 2004 (w tys.
zł)
Wyszczególnienie
DOCHODY
Wykonanie 2002 Wykonanie 2003
Plan 2004
129 318
124 744
130 693
Własne
74 364
71 615
86 925
Subwencje
33 182
36 326
31 906
Dotacje
21 772
16 803
11 862
PRZYCHODY
14 442
24 764
25 524
0
0
0
0
0
0
10 456
21 272
20 514
3 986
3 492
5 010
w tym spłata udzielonych pożyczek
0
0
0
inne rozliczenia krajowe
0
0
0
WYDATKI
138 259
140 111
143 333
Wydatki bieżące
127 563
123 386
120 218
557
745
2 335
Wydatki majątkowe
10 696
16 725
25 115
w tym inwestycyjne
10 696
16 725
25 115
2 009
4 387
10 884
Deficyt
-8 941
-15 367
-12 640
WYNIK
3 492
5 010
0
w tym środki z papierów wartościowych
w tym prywatyzacja mienia
w tym kredyt/pożyczka
w tym wolne środki i nadwyżka z
lat ubiegłych
w tym na obsługę długu
ROZCHODY
Źródło: UM Siemianowice Śląskie
Dynamika zmian w analizowanym okresie przedstawia się następująco:
- 23
Tabela 9. Dynamika zmian głównych pozycji budżetowych
miasta Siemianowice Śląskie w latach 2003 – 2004
Wyszczególnienie
2003/2002
2004/2003
DOCHODY
96,5%
104,8%
Własne
96,3%
121,4%
Subwencje
109,5%
87,8%
Dotacje
77,2%
70,6%
101,3%
103,7%
Wydatki bieżące
96,7%
97,4%
Wydatki majątkowe
156,4%
150,2%
WYDATKI
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na rok 2004 zaplanowano względem
roku 2003 wzrost dochodów o 4,8 %. W analizowanym okresie następuje znaczny spadek
wielkości dotacji oraz subwencji, jest on jednak zrekompensowany przez przewidziany na rok
2004 wzrost dochodów własnych (o 21,4% względem roku 2003).
Analizując wydatki należy stwierdzić, że tu również zanotowano wzrost (o 3,7%),
przy czym składa się na niego wyłącznie wzrost wydatków majątkowych –w planie na rok
2004 o 50,2% (rok wcześniej o 56,4%).
4.2 Analiza wskaźnikowa zdolności kredytowej jednostki administracyjnej
Wskaźniki charakteryzujące zdolność kredytową miasta przedstawiają się tak jak to
pokazuje:
! Wskaźnik inwestycyjny określa udział inwestycji w wydatkach i jest związany z poziomem zamożności miasta
!Wskaźnik zadłużenia 1 określa na ile powiat będzie mógł prowadzić obsługę bieżących
zobowiązań na poziomie dochodów wykonanych w roku ubiegłym.
! Wskaźnik zadłużenia 2 określa, czy zadłużenie miasta nie przekroczy 15% wysokości
dochodów.
! Wskaźnik możliwości zadłużenia określa relację długu miasta w stosunku do dochodów
w roku bieżącym (max 60% dochodów).
- 24
! Wskaźnik struktury 1 określa poziom środków własnych miasta Dopełnienie do stu
określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych.
! Wskaźnik struktury 2 określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych. Dopełnienie do stu tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków obcych
w środkach finansowych.
! Poziom wydatków finansowych określa stopień obciążenia miasta z tytułu obsługi zadłużenia.
Tabela 10. Wskaźniki finansowe dla oceny zdolności kredytowej miasta
Lp.
Wskaźniki
Poziom wydatków in-
1 westycyjnych w wydatkach
Opis wskaźnika
wydatki inwestycyjne / wydatki
Wykonanie Wykonanie
Plan 2004
2002
2003
7,7%
11,9%
17,3%
b.d.
4,0%
10,6%
2,0%
4,1%
10,1%
10,9%
24,9%
31,1%
90,0%
83,4%
83,7%
98,6%
97,0%
93,0%
obsługa zobowiązań w roku
2 Wskaźnik zadłużenia 1
bieżącym / dochody budżetu
ogółem zrealizowane w roku
poprzednim
(rata kredytów i pożyczek +
2a Wskaźnik zadłużenia 2 odsetki)/dochody budżetu w
roku bieżącym < 15%
3
Wskaźnik możliwości
zadłużenia
kwota zadłużenia/dochody
budżetu w roku bieżącym
<60%
dochody zrealizowane w ro-
4 Struktura 1
ku bieżącym / dochody +
przychody budżetu zrealizowane w roku bieżącym
wydatki zrealizowane w roku
5 Struktura 2
bieżącym / wydatki + rozchody zrealizowane w roku
bieżącym
- 25
6
Poziom wydatków finansowych
wydatki finansowe w roku
bieżącym / wydatki roku bie-
1,9%
3,7%
9,1%
żącego
Z analizy powyższych wskaźników wynika, że:
! wydatki inwestycyjne kształtują się na wysokim poziomie: w analizowanym okresie charakteryzowały się tendencją wzrostową i w roku 2003 stanowiły 17,3% ogółu wydatków,
! wskaźnik zadłużenia 2 i wskaźnik możliwości zadłużania nie przekraczają wartości granicznej; co pozwala miastu na dalsze posiłkowanie się kredytami,
! wskaźnik struktury 1 mówi, że powiat w stosunkowo niewielkim stopniu posiłkuje się
długiem,
! wskaźnik struktury 2 oraz wskaźnik poziomu wydatków finansowych mówi, że spłata
zadłużenia oraz obsługa długu stanowią stosunkowo niewielką część wydatków z budżetu.
4.3 Analiza zdolności kredytowej budżetu miasta w okresie I fazy wdrażania założeń
Lokalnego Planu Rozwoju
W celu dokonania wieloletnich projekcji dochodów i wydatków budżetowych
uwzględniających trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego został opracowany, w oparciu o
najbardziej aktualne wytyczne Ministerstwa Finansów, zestaw założeń. Podstawą do opracowania prognozy jest także projekt budżetu miasta na rok 2004.
Dochody budżetowe 2005-2006 - założenia
! Jako podstawę planowania przyjęto dochody z projektu budżetu na rok 2004,
! Uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień 20.05.2004 r.,
! Zaplanowano wzrost poszczególnych źródeł dochodów o wskaźnik inflacji,
! Prognozowana wysokość inflacji
Wyszczególnienie
Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)
2005
2006
2,2%
2,2%
Źródło: Wytyczne NFOŚiGW, prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i szacunki
własne
- 26
Wydatki budżetowe 2005-2006 – założenia
! Jako podstawę planowania przyjęto wydatki budżetowe na rok 2004,
! Zaplanowano utrzymanie wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na
średnim poziomie z lat 2001-2004,
Poziom dochodów i wydatków z budżetu Miasta w latach 2005-2006
Tabela 11. Prognoza budżetu miasta Siemianowic na lata 2005-2006 (w tys. zł)
Wyszczególnienie
DOCHODY
Prognoza
Plan 2004
2005
2006
130 693
133 568
136 507
Własne
86 925
88 837
90 792
Subwencje
31 906
32 608
33 325
Dotacje
11 862
12 123
12 390
PRZYCHODY
25 524
23 392
21 998
WYDATKI
143 333
142 863
140 566
w tym wydatki bieżące
120 218
122 863
125 566
2 335
1 924
2 244
25 115
20 000
15 000
7
602
372
10 884
14 097
17 939
-12 640
-9 295
-4 059
0
0
0
w tym na obsługę długu
w tym wydatki majątkowe
w tym na realizację Projektu
ROZCHODY
Deficyt
WYNIK
Źródło: Opracowanie własne, dane UM Siemianowice.
Z powyższej prognozy wynika, że dla zachowania dotychczasowego poziomu wydatków w latach 2005-2006 miasto będzie musiało generować środki na pokrycie deficytu budżetowego uwzględnione w prognozie przychodów. Ich źródłem mogą być kredyty, pożyczki,
środki z prywatyzacji mienia, wolne środki z nadwyżek z lat ubiegłych oraz inne rozliczenia
krajowe i zagraniczne. W powyższej prognozie założono finansowanie deficytu oraz spłat
istniejącego zadłużenia kredytami bankowymi. Założono również stopniowe ograniczanie
wydatków majątkowych ze względu na wzrastający stopień zadłużenia miasta i brak perspektyw na generowanie innych, niż zewnętrzne, środków finansowych.
- 27
4.4 Analiza wskaźnikowa budżetu w latach 2004-2006
Przedstawia prognozę wskaźników budżetu w analizowanym okresie czasu. Z analizy
poniższych wskaźników wynika, że w latach 2004-2006:
! poziom wydatków majątkowych będzie stopniowo malał (do 7,1% w roku 2006),
! wskaźnik możliwości zadłużania w żadnym z analizowanych lat nie przekroczy wartości
granicznej (60% dochodów w danym roku) - w roku 2006 osiągnie wartość 39,6%, wskaźnik
zadłużenia 2 zbliży się natomiast do wartości granicznej równej 15%,
!
miasto w stosunkowo niewielkim stopniu posiłkować się będzie długiem, o czym świad-
czy wskaźnik struktury 1,
! wydatki związane z obsługą zobowiązań będą wzrastać – do 14,4% w roku 2006.
Powyższe wnioski pozwalają stwierdzić, iż miasto posiada znaczny margines bezpieczeństwa pozwalający na wspieranie się kredytami komercyjnymi i zwiększenie stopnia zadłużenia budżetu (przy założeniu nie przekraczania dopuszczalnego poziomu 60% wielkości
dochodów).
Tabela 12. Prognoza wskaźników finansowych miasta w okresie realizacji inwestycji
Lp.
2004
2005
2006
17,3%
10,5%
7,1%
2 Wskaźnik zadłużenia 1
10,6%
12,3%
15,1%
2a Wskaźnik zadłużenia 2
10,1%
12,0%
14,8%
31,1%
37,4%
39,6%
4 Struktura 1
83,7%
85,1%
86,1%
5 Struktura 2
93,0%
91,0%
88,7%
9,1%
11,2%
14,4%
1
3
6
Wskaźniki
Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach
Wskaźnik możliwości zadłużenia
Poziom wydatków finansowych
Z powyższych danych wynika wniosek, iż wdrożenie Lokalnego Planu Rozwoju w najbliższych latach, nie przekroczy możliwości budżetu Siemianowic Śląskich nawet w wypadku
- 28
dość znacznego ograniczenia przez miasto wydatków majątkowych w kolejnych latach (ograniczenie to będzie konieczne ze względu na wzrastający stopień zadłużania miasta i brak perspektyw na pozyskanie innych, niż zewnętrzne komercyjne, środków finansowych).
V. Analiza SWOT dla Siemianowic Śląskich
Mocne strony miasta:
! Duża ilość zieleni i obiektów rekreacyjnych
! Relatywnie dobry stan środowiska naturalnego
! Relatywnie dobry stan infrastruktury technicznej
Słabe strony miasta:
! Relatywnie mała ilość terenów pod inwestycje
! Brak połączenia rejonu przemysłowego Srokowiec z centrum miasta
! Duża ilość szkód górniczych i terenów zdegradowanych
! Zły stan dużej części budynków mieszkalnych (wyjąwszy zasoby Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
! Brak wyraźnie ukształtowanego centrum
! Duża skala patologii społecznych wynikających z trwałego i rosnącego bezrobocia
! Niski odsetek osób legitymujących się średnim i wyższym wykształceniem
Szanse dla miasta:
! Położenie geograficzne (sąsiedztwo Katowic, możliwość bezpośredniego skomunikowania z lotniskiem w Pyrzowicach i terminalem w Sławkowie, sąsiedztwo WPKiW)
! Rozbudowujący się układ komunikacyjny Aglomeracji Górnośląskiej i łączenie go w
transeuropejskie systemy transportowo - logistyczne
! Potencjalnie duża liczba osób chętnych do podjęcia pracy
Zagrożenia dla miasta:
! Przewaga konkurencyjna sąsiednich ośrodków miejskich, zwłaszcza Katowic
- 29
! Struktura własnościowa przedsiębiorstw zarządzających siecią kanalizacyjną i ciepłowniczą
! Deficyt budżetowy wykazujący cechy trwałości
VI. Strategiczne cele rozwoju Siemianowic Śląskich
Cele strategiczne Siemianowic Śląskich określają i konkretyzują kierunki rozwoju, odnoszą się do pożądanych kierunków zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta. Opisują również
jego związki z otoczeniem. Cele strategiczne zmierzają do stałej poprawy warunków życia,
zamieszkiwania, obsługi oraz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Odnoszą się do
stworzenia jak najlepszych warunków do trwałego wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców
oraz lokalizacji inwestycji krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w sferze nowoczesnych
technologii oraz turystyki i rekreacji. Określają partnerską współpracę z władzami gmin
ościennych, przy rozwiązywaniu wspólnych problemów. Cele te są równorzędne względem
siebie, stąd też ich uszeregowanie spełnia jedynie funkcje porządkujące.
Cel 1
Podniesienie do średniego ogólnego poziomu wykształcenia mieszkańców dla stworzenia
pełnej dostępności młodzieży do szkolnictwa wyższego.
U podstaw jego sformułowania leży wielki problem społeczny, z jakim Siemianowice
Śląskie borykają się od kilku lat, mianowicie niezwykle wysoki wskaźnik bezrobocia, sięgający obecnie 30%. Istnieje kilka przyczyn pojawienia się tego problemu i jego narastania na
przestrzeni ostatnich 15 lat:
! pierwsza to negatywne skutki monokultury przemysłu ciężkiego dominującej w mieście
przez dwa stulecia, w której głównym elementem były branże górnicza i hutnicza;
! druga to napływ po roku 1945 dziesiątków tysięcy pracowników z różnych rejonów Polski do pracy w wielkich zakładach przemysłowych Siemianowic Śląskich. Pośród przybywających dominowały osoby o niskich kwalifikacjach, z reguły przygotowane do pracy zupełnie
w innych branżach niż górnictwo czy hutnictwo, do których bywały przyuczane;
! trzecia to zaistniała w Polsce zmiana ustrojowo-gospodarcza, odejście od zasad socjalistycznych i powrót do kapitalizmu. Urynkowienie, prywatyzacja i nowe rozwiązania kapitałowe spowodowały szokujące wręcz zmiany, tym dogłębniejsze, że trafiły na nieprzygotowa- 30
ny społecznie grunt. Wszystko to wywołało lawinowy wzrost stopy bezrobocia w całym kraju, ale szczególnie w regionie śląskim. W Siemianowicach Śląskich najboleśniejszą konsekwencją wymienionych zmian ustrojowo-gospodarczych była druzgocąca miasto i mieszkańców likwidacja Kopalni Węgla Kamiennego „Siemianowice” i prowadzona obecnie likwidacja największego zakładu metalurgicznego Huty „Jedność” – przy jednoczesnym niedotrzymaniu obietnic uruchomienia Walcowni Rur „Jedność”.
W efekcie Siemianowice Śląskie pozbawione w latach transformacji około 20 tys.
miejsc pracy, stały się niechlubnym w województwie śląskim liderem bezrobocia. Cechą dominującą i charakterystyczną znacznej większości osób zarejestrowanych jako bezrobotne w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich jest ich niski poziom wykształcenia. Osoby te, jeśli nie podniosą posiadanych lub nie nabędą nowych kwalifikacji, mają niezwykle małą szansę na znalezienie zatrudnienia ponieważ drastycznie zmalało zapotrzebowanie na rynku pracy na pracowników niewykwalifikowanych.
Toteż cel strategiczny nr 1 polega na podniesieniu ogólnego poziomu wykształcenia
mieszkańców miasta. Chodzi tutaj przede wszystkim o zmianę postaw i modeli społecznych
kreowanych dotychczas wśród mieszkańców miasta, pokazanie wymiernych korzyści płynących z doskonalenia swoich umiejętności, a potem o zapewnienie dostępu do tych poziomów
kształcenia, które wpłyną pozytywnie na poziom wykształcenia.
Cel 2.
Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury miejskiej w tym systemu komunikacji
drogowej.
Zadaniem gminy jest m.in. tworzenie infrastruktury pod wszelkie inwestycje. Nie buduje się dziś domu bez dostępu do wodociągu i kanalizacji czy zasilania energetycznego lub
gazowego, bez możliwości dobrego dojazdu i dojścia. Nie buduje się siedzib przedsiębiorstw
bez spełnienia jeszcze wyższych wymogów. Szczęśliwie niemal całe miasto można określić
mianem „terenu uzbrojonego” w oczekiwaną infrastrukturę techniczną. Tam gdzie są braki –
na pierwszy plan wysuwają się wszelkie trakty komunikacyjne. One w najbliższym czasie –
do roku 2007, muszą stanowić priorytet w wydatkach budżetowych miasta.
- 31
Dotychczasowa, ukształtowana historycznie, ale wadliwa w skutkach infrastruktura
transportowa miasta jest jednym z głównych czynników hamujących jego rozwój. Miasto
znajduje się (od początku lat siedemdziesiątych ub. wieku) poza kolejowym ruchem pasażerskim i w niewielkim stopniu może korzystać z komunikacji tramwajowej. Dominuje pasażerski ruch autobusowy, który wraz z rozwijającą się gwałtownie prywatną motoryzacją osobową zaczyna coraz bardzie blokować miasto. Dochodzi do tego ciężarowy ruch tranzytowy,
który także odbywa się przez centrum miasta. Istnieje oczywista potrzeba wyprowadzenia
głównych strumieni samochodowych poza obecne arterie miejskie.
W naturalny sposób traktom komunikacyjnym towarzyszą, a także muszą być rozbudowywane i unowocześniane, ciągi medialne – ciepłownicze, wodociągowo-kanalizacyjne, gazownicze, energetyczne, telekomunikacyjne. Są one we władaniu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, chociaż wiele z ciągów powstało ze środków miasta lub tutejszych inwestorów
mieszkaniowych albo przemysłowych. Miasto powinno zatem nieustępować w dążeniach do
komunalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pomimo prowadzonych od 1994r. przez kolejnych wojewodów śląskich działań uniemożliwiających komunalizację.
Cel 3.
Ożywienie gospodarcze miasta
Upadek wielkich zakładów przemysłowych miasta nie został dotąd zrekompensowany
rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz napływem inwestorów spoza miasta. W efekcie mamy do czynienia z rekordową skalą bezrobocia, poszerzającą się sferą ubóstwa, malejącą siłą nabywczą ludności i coraz trudniejszą sytuacją małych i średnich podmiotów gospodarczych, bezpośrednio od tej siły uzależnionych.
Sformułowana wyżej misja Siemianowic Śląskich oraz cele strategiczne, wyznaczają
podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Nie należy ich traktować w
kategoriach wizji docelowego stanu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, lecz w kategoriach celów - procesów rozwojowych, służących lepszemu zaspokajaniu różnorodnych potrzeb mieszkańców i gospodarki oraz przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i
rangi gminy w regionie. Gmina jest systemem dynamicznym, stale rozwijającym się, w którym dokonują się wielorakie przekształcenia. Dlatego bardziej adekwatnym jest dynamiczny
model wyobrażania przyszłości gminy, w którym podstawę stanowi misja rozwoju oraz cele
- 32
strategiczne, czyli cele - procesy rozwoju. Opisuje on sposób funkcjonowania i rozwoju gminy w założonym horyzoncie czasu. Obrazowo rzecz ujmując, zapis wizji jest "fotografią"
gminy w określonym momencie w przyszłości, zaś zapis misji i celów strategicznych jest
"filmem", pokazującym jego drogę rozwojową. Realizacja powyższych zapisów misji i celów
strategicznych nie jest aktem jednorazowym, lecz długotrwałym procesem stałego wzrostu
jakości życia ludności oraz atrakcyjności lokalizacyjnej dla inwestorów. Wynika z nich, że
intencją władz samorządowych jest dążenie do tego, aby gmina stała się w gminą wielofunkcyjną, przedsiębiorczą, nowoczesną i zamożną, przy zachowaniu walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego.
VII. Cele operacyjne Siemianowic Śląskich
Cele operacyjne są konkretyzacją celów strategicznych. Oznacza to, że każdemu celowi
strategicznemu przypisane są cele szczegółowe, które należy zrealizować, aby osiągnąć dany
efekt. Przy formułowaniu celów szczegółowych uwzględnione zostały problemy gminy,
przede wszystkim zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania jej rozwoju, jak również obecna
i prognozowana sytuacja finansowa gminy.
Realizacja celów strategicznych Siemianowic Śląskich ma za zadanie podnoszenie jakości życia mieszkańców miasta, likwidację bezrobocia, wzrost poziomu edukacji, jak również
stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości w mieście a także wzrost poziomu
atrakcyjności turystycznej. Do powyższych zadań zalicza się:
! poszerzenie oferty edukacyjnej celem podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców
Siemianowic Śląskich
! wzrost jakości i poziomu nauczania w siemianowickich szkołach
!
poprawa warunków dla efektywniejszej obsługi mieszkańców oraz zarządzania strukturami miasta,
! doposażenie pracowni przedmiotowych w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt w siemianowickich placówkach edukacyjnych
! poprawa przepływu informacji o lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy
! wzrost wiedzy o zasobach ludzkich w mieście
! tworzenie centrów informacji dla mieszkańców miasta z wykorzystaniem Gminnego
Centrum Informacji oraz Powiatowego Biura Pracy
!
rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska,
- 33
! aktywna i skuteczna ochrona walorów i zasobów przyrodniczych, umożliwiająca zachowanie cennych obszarów miasta
! likwidacja niedoborów w zakresie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej służących ochronie środowiska przyrodniczego
! komunalizacja i częściowa prywatyzacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
! remont i modernizacja dróg lokalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
! znacząca poprawa funkcjonowania systemu transportowego i jego powiązań z systemem
krajowym i międzynarodowym wraz z budową obwodnic miejskich
! budowa i modernizacja ogólnodostępnych obiektów sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i kulturalnych
! organizacja imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych
! zwiększenie atrakcyjności lokalizacyjnej miasta dla inwestorów zewnętrznych (podaż
terenów uzbrojonych, nowoczesna infrastruktura techniczna)
! zagospodarowanie nieużytków i terenów poprzemysłowych, zdegradowanych oraz zmiana sposobów wykorzystania terenów rolnych
! poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
! zwiększenie standardu życia mieszkańców miasta i obsługi turystów
Poniżej przedstawiono zestawienie celów operacyjnych:
CELE OPERACYJNE
REALIZACJA CELU STRAT.
CO1. Poprawa poziomu i warunków na-
C1,C3
uczania w szkołach i placówkach edukacyjnych
CO2. Rozwiązanie problemów szeroko ro-
C2,C3
zumianej infrastruktury drogowej w mieście
CO3. Zwalczanie bezrobocia oraz wyrów-
C1-C3
nywanie szans poprzez aktywną politykę
gospodarczą
CO4. Utworzenie strefy aktywności gospo-
C2,C3
darczej – Siemianowicki Park Technolo-
- 34
giczny
CO5. Rozwiązanie problemów gospodarki
C2
wodno – ściekowej i odpadami stałymi
CO6. Poprawienie standardu miejskiej in-
C2,C3
frastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej i
sportowej
CO7. Rewitalizacja miejskich terenów po-
C2,C3
przemysłowych
CO8. Renowacja siemianowickich zabyt-
C2,C3
ków
CO9. Zachowanie tożsamości kulturowej
C1,C3
miasta i rozwój działalności kulturalnej
CO10. Współpraca międzygminna przy
C3
rozwiązywaniu wspólnych problemów
CO11. Współpraca kulturalna i gospodarcza
C3
z miastami partnerskimi, rozwijanie kontaktów międzynarodowych
CO12. Aplikowanie o środki pozabudżeto-
C1-C3
we z Unii Europejskiej i inne celem wsparcia działań inwestycyjnych
CO13. Ochrona zasobów i walorów ekolo-
C2,C3
gicznych miasta
CO14. Powiększenie standardu infrastruktu-
C2,C3
ry rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej
CO15. Rozwój mieszkalnictwa i moderni-
C2,C3
zacja istniejących komunalnych zasobów
mieszkaniowych
CO16.
Zmiana
sposobu
wykorzystania
C2,C3
gruntów
CO17. Poprawa konkurencyjności miasta
CO18. Poprawa stanu bezpieczeństwa i po-
C1-C3
C3
rządku publicznego
- 35
VIII. Zadania realizacyjne
Operacyjne cele rozwoju Siemianowic Śląskich muszą mieć przyporządkowany zestaw
zadań realizacyjnych. Zadania te w sposób szczegółowy określają konkretne projekty do zrealizowania w okresie programowania europejskich funduszy strukturalnych (lata 2004-2006).
Z punktu widzenia przedmiotowego (rodzajowego) przedstawione poniżej zadania realizacyjne można zaliczyć do następujących kategorii:
! zadania inwestycyjne
! zadania ochronne oraz racjonalizujące wykorzystanie zasobów,
! zadania informacyjno-promocyjne,
! zadania inspirujące, stymulujące i wspierające.
Z kolei z punktu widzenia podmiotowego (kompetencyjnego) przedstawione poniżej zadania realizacyjne można podzielić na:
! zadania własne, za realizację których są odpowiedzialne z mocy prawa władze miasta
! zadania obce, za realizacje których są odpowiedzialne inne podmioty decyzyjne (np. powiat, województwo, władze centralne).
W przypadku zadań wykraczających poza ustawowe kompetencje władz miasta powinny
one:
! prowadzić działania inspirujące, stymulujące i wspierające realizacje określonych zadań
! współpracować przy realizacji określonych zadań ze stosownymi podmiotami decyzyjnymi
! wpływać na stosowne władze i monitorować je tak aby zrealizowały one zadania przypisane im z mocy prawa
1. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW I OPIS ZADAŃ REALIZACYJNYCH NA
LATA 2004-2006:
Do najważniejszych problemów gminy zaliczyć należy:
- 36
! konkurencję ze strony okolicznych ośrodków miejskich w przyciąganiu inwestycji
! utrzymujące się wysokie bezrobocie
! wysoki odsetek bezrobotnych wśród młodzieży
! znaczny odsetek długotrwale bezrobotnych
! brak systemu monitoringu miasta
! potrzeby remontowe i modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej (UM,
MOPS, szkoły)
! brak jednolitej, wydzielonej strefy przemysłowej
! brak samorządu gospodarczego na terenie miasta i gminy
!
mała ilość terenów pod inwestycje (duże rozproszenie terenów pod inwestycje utrudnia
uzyskanie dotacji na powstanie Parku Przemysłowego)
! niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych, co świadczy o niedostosowaniu kwalifikacji potencjalnych pracowników do potrzeb rynku
! infrastruktura publicznej służby zdrowia wymagająca modernizacji i rozbudowy
! brak wyposażenia w pracowniach dydaktycznych
! brak zakładu aktywności zawodowej oraz miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
Aby zrealizować operacyjne i strategiczne cele rozwoju w latach 2004 – 2006 i co za tym
idzie przeciwdziałać problemom gminy - należy określić zadania przeznaczone do realizacji.
Do zadań takich zaliczyć należy:
! Rozwój gospodarczy gminy rozumiany jako stworzenie jak najlepszych warunków dla
rozwoju gospodarczego
! Naprawa infrastruktury technicznej w mieście służącej różnym celom w tym ochronie
środowiska naturalnego
! Racjonalna gospodarka zasobami przyrody - ochrona walorów i zasobów środowiska
naturalnego
!
Wzrost sprawności systemu komunikacyjnego miasta oraz jego powiązań z otoczeniem
! Stworzenie lepszych warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym komunalnego – teren, infrastruktura techniczna itp.
! Kształtowanie skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego
! Uporządkowanie gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi – remonty, polityka czynszowa
! Tworzenie warunków efektywnej edukacji społeczeństwa - poprawa poziomu i warunków nauczania w szkołach
- 37
! Rozwój funkcji turystycznej
2.
LISTA
ZADAŃ
POPRAWIAJĄCYCH
SYTUACJĘ
SPOŁECZNO-
GOSPODARCZĄ SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH:
Rozwój infrastruktury technicznej
System wodno – kanalizacyjny
Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
Drogi i transport
Budowa obwodnicy miasta
Budowa i remonty dróg a także ścieżek rowerowych
Rozbudowa oświetlenia drogowego
Obiekty komunalne
Remonty budynków użyteczności publicznej
Budowa mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych
Ochrona środowiska
Poprawa czystości rzek i zbiorników wodnych
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście
Utylizacja odpadów stałych
Wspieranie rozwoju gospodarczego
2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Utworzenie strefy przemysłowej i ewentualne uzbrajanie terenów w strefie
Wyznaczanie kolejnych terenów pod inwestycje, wyposażanie ich w infrastrukturę oraz promocja
Modyfikacja i rozszerzenie systemu ulg podatkowych
Wsparcie utworzenia samorządu gospodarczego
- 38
Promocja miasta
Rozwój usług społecznych
Oświata i kultura
Rozwój i modernizacja szkolnej i przedszkolnej infrastruktury dydaktycznej i sportowej
Doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne
Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służby zdrowia
Likwidacja barier architektonicznych
Organizacja zakładu aktywności zawodowej i miejsc pracy dla osób bezrobotnych
Zwiększenie bezpieczeństwa (w tym monitoringu miasta)
Rozwój sportu, turystyki i rekreacji
Inwestycje wspierające rozwój infrastruktury, oferty sportowej jak i rekreacyjnej
3). Priorytety diagnozy społeczno - gospodarczej
! Ochrona zasobów środowiska naturalnego i rozwój infrastruktury technicznej
! Poprawa stanu sieci drogowej
! Aktywizacja gospodarcza gminy
! Poprawa warunków życia mieszkańców
! Poprawa poziomu edukacji wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich
Opis zadań oraz odniesienie ich do priorytetów jak i również celów strategicznych gminy
przeprowadzono pod kątem zadań przewidzianych do realizacji przy współfinansowaniu z
budżetu Unii Europejskiej. Zadania ujęte w budżecie są w znacznej mierze również efektem
wyboru dokonanego na podstawie zgłaszanych do Urzędu propozycji.
Selekcja zadań opisanych i przedstawionych w Lokalnym Planie Rozwoju odbywała się
według trzech grup kryteriów: kryteria ogólne, kryteria szczegółowe oraz kryteria finansowe.
Następnie kryteria syntetyczne podzielone zostały na 9 kryteriów elementarnych.
- 39
I grupa „kryteria ogólne” obejmuje 4 kryteria elementarne:
1. Stan przygotowania zadania inwestycyjnego ( jeśli zadanie rozpoczęte – faza w jakiej proces inwestycyjny się znajduje, np. wykonane dokumentacje, uzyskanie wstępnych uzgodnień,
pozwoleń, opinii, zakupienie gruntu pod zabudowę, rozstrzygnięcie przetargu itp.)
2. Konieczność realizacji inwestycji wynikająca z podjętych decyzji, zarządzeń, przepisów,
zobowiązań (podstawa prawna – ustawa, uchwała, rozporządzenie)
3. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi (czy dana inwestycja jest uzależniona od
realizacji innego zadania, czy powinna być realizowana po zakończeniu innych prac)
4. Zgodność z przyjętymi programami i strategią rozwoju gminy/województwa
II grupa „kryteria szczegółowe” podzielona została na 3 kryteria elementarne:
1. Korzyści z inwestycji
! o charakterze społecznym (należy określić korzyści dla mieszkańców z realizacji zadania
inwestycyjnego oraz zasięg terytorialny jej oddziaływania, np. liczba mieszkańców lub wielkość obszaru jaki zamieszkują beneficjenci)
! o charakterze gospodarczym (wpływ danej inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną,
wpływ na eliminację problemów, np. bezrobocia na terenie gminy)
2. Wpływ na środowisko naturalne pod kątem eliminacji problemów ekologicznych i spełniania wymagań prawnych
3. Poparcie społeczne (pozycja zadania w hierarchii mieszkańców, opinia na temat pilności,
konieczności realizacji zadania)
III grupa „kryteria finansowe” obejmuje 2 kryteria o charakterze elementarnym:
1. Źródła finansowania inwestycji (rodzaj, jeśli istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych
źródeł finansowania)
2. Wpływ na budżet gminy (wzrost dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji
inwestycji i oddaniem obiektu do eksploatacji, chodzi o bezpośredni wpływ na budżet gminy,
np. dodatkowe wpływy z opłat lokalnych, koszty dodatkowego zatrudnienia, zakupu wyposażenia, usług itp.)
- 40
IX.
ZGODNOŚĆ
PLANOWANYCH
ZINTEGROWANEGO
PROGRAMU
ZADAŃ
Z
PRIORYTETAMI
OPERACYJNEGO
ROZWOJU
REGIONALNEGO:
Jak zostało już wskazane wcześniej w rozdziałach początkowych Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw Wsparcia Wspólnoty
na lata 2004 – 2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki
polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Realizacja tej polityki w ramach ZPORR będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych.
Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób aby sprzyjać długofalowemu
rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz
integracji z Unia Europejską.
Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury
technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.
Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie
działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich,
koncentracji przemysłów restrukturyzowanych oraz degradacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej i powojskowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej.
Realizacja celu strategicznego ZPORR sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych
technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego
celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.
Zgłaszany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym z priorytetów i działań ZPORR.
- 41
Wyróżniamy następujące priorytety, działania i poddziałania :
PRIORYTET 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego
Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
Działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
PRIORYTET 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i
możliwości kształcenia ustawicznego
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
PRIORYTET 3: Rozwój lokalny
Działanie 3.1 Obszary wiejskie
Działanie 3.2 Obszary restrukturyzowane
Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
- 42
PRIORYTET 4:Pomoc techniczna
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane
Działanie 4.3 Działania promocyjne i informacyjne.
Miasto Siemianowice Śląskie w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej
2004-2006 zamierza podjąć kilka inwestycji, wpisujących się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Będą one ważnym czynnikiem
pobudzania rozwoju społeczno – gospodarczego na obszarze miasta Siemianowice Śląskie jak
również województwa śląskiego. Dla Siemianowic Śląskich, z punktu widzenia możliwości
finansowania inwestycji ze środków unijnych, najbardziej racjonalne wydają się działania w
ramach priorytetu 1 (dla dużych inwestycji) i 3. Zadania poniżej 1 miliona euro są adresowane bezpośrednio do priorytetu 3 ZPORR, w szczególności do działań 3.1 i 3.2.
X. PROJEKTY (ZADANIA CZĄSTKOWE) PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W
LATACH 2004-2006
I.
NAZWA ZADANIA:
Remont i modernizacja ul. Budowlanej w Siemianowicach Śląskich
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
3 811 832 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
952 958 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
2 858 874 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Kompletna dokumentacja techniczna, studium wykonalności inwestycji
- 43
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI
Projekt jest etapem większej inwestycji o charakterze lokalnym, umożliwia lepszą łączność
Siemianowic Śląskich z Katowicami oraz dostęp do znajdujących się tam firm
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Pozytywny
II.
NAZWA ZADANIA:
Program uporządkowania gospodarki ściekowej w Siemianowicach Śląskich
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2007
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
20 666 716 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
5 190 679 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
15 476 037 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Kompletna dokumentacja techniczna, studium wykonalności inwestycji
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt jest jednym z etapów kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w Siemianowicach Śląskich
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE
- 44
Pozytywny
III.
NAZWA ZADANIA:
Likwidacja pożaru składowiska odpadów kopalnianych w dzielnicy Bańgów w Siemianowicach Śląskich wraz z rekultywacją biologiczną terenu
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2005
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
1 280 200 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
320 050 PLN
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dotacja rządowa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Kompletna dokumentacja techniczna
KONIECZNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Promesa z Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych przy kancelarii Prezesa Rady Ministrów
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Na terenie miasta znajduje się kilka stanowiących zagrożenie zdrowia obszarów podległych
rekultywacji.
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
IV.
- 45
NAZWA ZADANIA:
Budowa obwodnicy wschodniej
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
160 000 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
40 000 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
120 000 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Projekt w fazie przygotowania dokumentacji
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt o zasięgu regionalnym
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I ATRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
V.
NAZWA ZADANIA:
II etap budowy ul. Słonecznej
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
2 200 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
- 46
550 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
1 650 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
dokumentacja techniczna
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Jest to drugi etap inwestycji o charakterze lokalnym
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
VI.
NAZWA ZADANIA:
Docieplenie 12 budynków komunalnych oraz modernizacje budynków wspólnot mieszkaniowych
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Rok 2005
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
3 333 500 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
833 375 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
KWOTA DOTACJI:
2500 125 (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
- 47
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Nie
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
VII.
NAZWA ZADANIA:
Zakup gruntów do zasobów gminnych budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
420 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
105 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
315 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Nie
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Neutralny
- 48
VIII.
NAZWA ZADANIA:
Budowa budynku nr 2 Sądu Rejonowego
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
6 700 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
1 675 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
5 025 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Kompletna dokumentacja techniczna
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt nie jest etapem ani elementem większej inwestycji
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Neutralny
IX.
NAZWA ZADANIA:
Adaptacja budynku po SP nr 7 na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
- 49
5 200 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
1 300 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
3 900 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Tak
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
X.
NAZWA ZADANIA:
Modernizacja przyszkolnych boisk sportowych” (szkoły podstawowe i gimnazja)
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
1 800 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
450 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
1 350 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
- 50
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Modernizacja boisk sportowych jest I etapem unowocześnienia siemianowickich szkół
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Neutralny
XI.
NAZWA ZADANIA:
Modernizacja przyszkolnych boisk sportowych(szkoły ponadgimnazjalne)
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
1 800 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
450 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
1 350 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna w fazie przygotowania
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt jest I etapem kompleksowego remontu siemianowickich szkół
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Neutralny
- 51
XII.
NAZWA ZADANIA:
Modernizacja budynku Szpitala Miejskiego (+ zakupy inwestycyjne)
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
12 040 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
3 010 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
9 030 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt stanowi etap kompleksowej naprawy publicznych placówek zdrowia
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Neutralny
XIII.
NAZWA ZADANIA:
Modernizacja boiska w MDK ‘Jordan’
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
710 000 PLN
- 52
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
177 500 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
532 500 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Modernizacja przyszkolnych boisk sportowych
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Neutralny
XIV.
NAZWA ZADANIA:
Rozbudowa basenu kąpielowego o obiekty rekreacji czynnej i biernej
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
4 137 737 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
1 034 434 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
3 103 303 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
- 53
Remont i modernizacja innych obiektów sportowych
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I ATRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Neutralny
XV.
NAZWA ZADANIA:
Utworzenie na terenie miasta szlaku turystycznego
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2004 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
W opracowaniu
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
W opracowaniu
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
KONIECZNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Możliwość wykorzystania terenów poprzemysłowych
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt powiązany z projektami miast ościennych
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
XVI.
NAZWA ZADANIA:
- 54
„Modernizacja hali sportowej Kompleksu Sportowego „MICHAŁ”
BENEFICJENT KOŃCOWY:
MOSiR „PSZCZELNIK”
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
4.500.000,00 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
675.000,00 PLN (15% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
KWOTA DOTACJI:
3.375.000,00 PLN (75% wartości projektu), 450.000,00 PLN (10% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO :
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Modernizacja hali sportowej jest II etapem unowocześnienia Kompleksu Sportowego
„MICHAŁ”
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Neutralny
XVII.
NAZWA ZADANIA:
„Modernizacja i rozbudowa hali sportowej „PSZCZELNIK”
BENEFICJENT KOŃCOWY:
MOSiR „PSZCZELNIK”
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2007
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
5.000.000,00 PLN
- 55
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
750.000,00 PLN (15% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
KWOTA DOTACJI:
3.750.000,00 PLN (75% wartości projektu)
500.000,00 PLN (10% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Modernizacja hali sportowej jest konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny
ZGODNOŚC Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Neutralny
XVIII.
NAZWA ZADANIA:
„Wykonanie kanalizacji rozdzielczej, sanitarnej i deszczowej z likwidacją szamba, włączenie
do kolektorów głównych na terenie MOSiR „Pszczelnik”.
BENEFICJENT KOŃCOWY:
MOSiR „PSZCZELNIK”
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
260.000,00 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
130.000,00 PLN (50% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
KWOTA DOTACJI:
- 56
130.000,00 PLN (50% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO :
Dokumentacja techniczna w przygotowaniu
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Modernizacja Hali Sportowej „Pszczelnik” – wykonanie kanalizacji.
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI, STRATEGIĄ WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
XIX.
NAZWA ZADANIA:
Remont ulicy Piaskowej w Siemianowicach Śląskich
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Rok 2005
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
550 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
137.500 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
412.500,00 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Projekt techniczny opracowany w 2003 roku
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Tak – inne drogi o charakterze regionalnym bądź lokalnym
ZGODNOŚC Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
- 57
XX.
NAZWA ZADANIA:
Remont bieżący wiaduktu na ul. Wieczorka w Siemianowicach Śląskich
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Rok 2005
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
300 000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
75 000 PLN (25% wartości projektu)
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
225 000 PLN (75% wartości projektu)
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dokumentacja techniczna (aktualizacja z 2003r.)
KONIECZNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Potrzeba remontu nawierzchni jezdni na wiadukcie wraz z wymianą skorodowanych elementów.
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt powiązany z innymi projektami infrastruktury drogowej
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
XXI.
NAZWA ZADANIA:
Remont ul. Zachodniej w Siemianowicach Śląskich
- 58
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
100.000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
25.000 PLN
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
75.000 PLN
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Projekt techniczny opracowany w 2001 r.
KONIECZNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Konieczność umocnień skarp przy wlocie i wylocie wiaduktu wraz z ich regulacją
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt powiązany z innymi projektami infrastruktury drogowej
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
XXII.
NAZWA ZADANIA:
Remont ul. Grabowej w Siemianowicach Śląskich
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
1 500.000 PLN
- 59
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
375.000 PLN
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
1125.000 PLN
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Projekt techniczny w opracowaniu
KONIECZNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Remont jezdni i chodników
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt powiązany z innymi projektami infrastruktury drogowej
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
XXII.
NAZWA ZADANIA:
Remont ul. Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
3 700.000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
925.000 PLN
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
2 775.000 PLN
- 60
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Projekt techniczny w opracowaniu.
KONIECZNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Konieczność remontu jezdni, chodników i rowów odpływowych
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt powiązany z innymi projektami infrastruktury drogowej realizowanymi na terenie
Siemianowic Śląskich
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
XXIII.
NAZWA ZADANIA:
Remont ul. Konopnickiej w Siemianowicach Śląskich
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
1 250.000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
312.500 PLN
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
937 500 PLN
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Projekt techniczny w opracowaniu
KONIECZNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Remont jezdni i chodników wraz z oświetleniem ulicznym
- 61
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt powiązany z innymi projektami infrastruktury drogowej
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
Pozytywny
XXIV.
NAZWA ZADANIA:
Remont ul. Matejki w Siemianowicach Śląskich
BENEFICJENT KOŃCOWY:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
CZAS REALIZACJI:
Lata 2005 – 2006
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI:
1 700.000 PLN
WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:
425.000 PLN
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KWOTA DOTACJI:
1 275.000 PLN
STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Projekt techniczny w opracowaniu
KONIECZNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Remont jezdni i chodników wraz z oświetleniem ulicznym
POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI, ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI:
Projekt powiązany z innymi projektami infrastruktury drogowej
ZGODNOŚĆ Z PRZYJĘTYMI PROGRAMAMI I STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY,
WOJEWÓDZTWA:
Tak
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
- 62
Pozytywny
XI. SYSTEM WDRAŻANIA ORAZ WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Siemianowice Śląskie jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych,
które zostały określone w rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca
1999r.
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych
zasad wykorzystania danych środków finansowych.
Jednostką wdrażającą Plan Rozwoju Lokalnego z ramienia Miasta Siemianowice Śląskie
jest Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, w którym funkcję organu wykonawczego pełni Prezydent Miasta. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez prezydenta w drodze zarządzenia.
Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu określa zarządzeniem prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. W sprawach dotyczących organizacji i
doboru kadr w Biurze Rady Miasta będącej organizacyjnie komórką organizacyjną Urzędu,
funkcjonalnie podporządkowaną przewodniczącemu Rady Miasta Siemianowic Śląskich –
prezydent uwzględnia wymagania i potrzeby zgłoszone przez przewodniczącego Rady Miasta
Siemianowic Śląskich.
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie posiada strukturę organizacyjną zdolną do wdrożenia
Planu Rozwoju Lokalnego. Wdrażanie PRL będzie prowadzone przez Zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta, w ramach prowadzonych przez nich obowiązków służbowych..
1. Jednostki Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zaangażowane w realizację PRL
!
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Dróg i Organizacji Ruchu
- 63
Referat Urządzeń Technicznych
Referat Usług Komunalnych
!
Wydział Inwestycji Miejskich
Referat Inwestycji
Referat Inspektorów Nadzoru
!
Wydział Gospodarki Mieniem
Referat Gospodarki Nieruchomościami
!
Wydział Rozwoju Miasta
Referat Planowania Strategicznego
Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Referat Promocji Miasta
!
Wydział Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
Referat Uzgodnień Dokumentacyjnych
!
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
!
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
!
Wydział Spraw Obywatelskich
2. Zakres zadań jednostek instytucji wdrażającej PRL :
! Ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu
! Zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi
wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych
! Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępu wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu
! Zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji
Planu
! Przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do
rocznego raportu o nieprawidłowościach
! Dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu
- 64
Dla właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
XII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:
1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego posiada zespół ds. rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie. Instytucja zarządzająca
współpracuje z radnymi, których główna rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień
lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.
2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana
ona będzie przez zespół ds. rozwoju i Radę Miejską przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach
operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy pt:
„Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR”.
3.Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego
Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:
! zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o
wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi
regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu miasta
! zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
! zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Siemianowic
Śląskich
! inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
- 65
! zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
! wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii m.in. takich
jak internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów – w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w
celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi w tym zakresie są:
! społeczeństwo – ostateczni beneficjenci – kształtowanie i informowanie opinii publicznej
poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i
wykorzystywaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co
przyczyni się do poparcia dla inwestycji,
! beneficjenci instytucjonalni to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy,
! inne jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego sąsiadujące z gminą oraz
samorządy pomocnicze,
! podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego,
! podmioty gospodarcze,
! organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
! organizacje pozarządowe,
! inne organizacje społeczne,
!
media.
Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego. Za
jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości
pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego jest uzależnione jest
wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.
Aby osiągnąć cele związane z informacja i promocją Planu Rozwoju Lokalnego będą stosowane min. Następujące środki i instrumenty:
- 66
! konferencje, seminaria, zakłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia Unii Europejskiej oraz
upowszechniające wiedzę na ten temat,
! wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych,
! informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie
odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Siemianowic Śląskich – odpowiedzialnych za
spełnienie wymogów w tym zakresie,
! serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródła informacji na temat możliwości
pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla
Gminy,
! publikacje, broszury informacyjne i plakaty, reklamy, materiały audiowizualne, ulotki
pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i
dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą,
! współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i
regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.
Materiały źródłowe
[1] strona internetowa Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - www.um.siemianowice.pl
[2] strona internetowa www.katowice.pios.gov.pl
[3] strona internetowa www.stat.gov.pl
[4] Kleczkowski A.S. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagających szczególnej ochrony 1 : 500 000, Kraków, 1990 r.
[5] Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U.03.15.148 z późn.zm.),
- 67
[6] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie – zatwierdzony uchwałą nr 411/98 z dn. 12.02.1998 r. Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich
(ogłoszony w Dz. U. Woj. Katowickiego nr 6 poz. 48 z dn. 27.03.1998 r.)
[7] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego – projekt
[8] Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych – przewodnik (Fundusz Strukturalny,
Fundusz Spójności i ISPA), Jednostka ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna – Polityka Regionalna, Komisja Europejska, 2002 r.
[9] Narodowy Program Rozwoju 2004-2006, Rada Ministrów, Warszawa styczeń 2003.
[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z
dnia 9 lutego 2004 r.),
[11] Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U.00.48.550
z późn. zm.),
[12] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z
dnia 10 maja 2003 r.),
[13] Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106 poz.1126 z 2000 roku z
późniejszymi zmianami)
[14] Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 z dnia 26
listopada 1998 r. (Dz.U.98.150.983 z późn.zm.),
[15] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000r ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczące warunków, jakie
muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z Funduszy Strukturalnych.
[16] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r w sprawie środków
informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy
z Funduszy Strukturalnych.
[17] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r ustanawiające szczegółowe
zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i
systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych.
[18] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
[19] Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – Ogólny podręcznik wdrażania,
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, styczeń 2004.
[20] Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej, Warszawa, grudzień 2003.
- 68
[21] Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego – Uzupełnienie Programu, Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004.
[22] Program ochrony środowiska obejmujący plan gospodarki odpadami dla miasta Siemianowice Śląskie, Główny Instytut Górnictwa, Siemianowice Śląskie, grudzień 2003
[23] Wytyczne dotyczące przygotowywania Lokalnego Planu Rozwoju, Instytucja Zarządzająca ZPORR, 2004-04-26
- 69
Download