825 KB Specyfikacja techniczna - Uniwersytet Ekonomiczny w

advertisement
Załącznik nr 5
……………………………………………….…..
…………………………………..
/nazwa i adres Wykonawcy/
miejscowość i data
FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ
ZAMAWIANEJ/OFEROWANEJ USŁUGI
dostępu do narzędzi on-line wykorzystywanych w laboratorium zachowań
konsumentów (ConsumerLab) w ramach projektu „Innovation
Management – anglojęzyczny program studiów magisterskich wspomagany
nowoczesnymi technologiami informatycznymi” o numerze
FSS/2014/HEI/W/0095, realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu, w ramach Działania: Rozwój Polskich Uczelni
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia funkcjonalności oferowanej usługi dostępu do
narzędzi on-line wykorzystywanych w laboratorium zachowań konsumentów
Należy podać oferowane konfiguracje usługi dostępu oraz warunki dostępu na żądanie
zagwarantowane dla 22 osób (22 konta administracyjne) do oprogramowania (narzędzi on-line)
zapewniające wymagane funkcjonalności, cenę, stawkę podatku VAT oraz opis każdej pozycji w
kolumnie „PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE”. Dostęp w okresie 14 dni od zawarcia
umowy do końca maja 2016 r.
1: Usługa dostępu do narzędzi on-line wykorzystywanych w laboratorium zachowań
konsumentów (ConsumerLab)
Zamawiamy usługę zapewnienia dostępu na żądanie dla 22 osób (22 konta administracyjne) do
oprogramowania (narzędzi on-line) wraz z jej konfiguracją i instruktażem , wykorzystywanych w
laboratorium zachowań konsumentów (ConsumerLab) w ramach projektu „Innovation Management –
anglojęzyczny program studiów magisterskich wspomagany nowoczesnymi technologiami
informatycznymi” spełniające wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne
wymienione w poniższej tabeli.
Lp.
OPIS
WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE
PARAMETRY I
WYPOSAŻENIE
OFEROWANE
1
2
3
4
1.
Przeznaczenie
Konfiguracja oraz zapewnienie dostępu na żądanie do oprogramowania
(narzędzi on-line) wykorzystywanych w laboratorium zachowań
konsumentów (ConsumerLab) zapewniającego wymagane
funkcjonalności. Dostęp musi być zagwarantowany dla 22 osób (22
konta administracyjne) w okresie 14 dni od zawarcia umowy do końca
maja 2016 r.
Projekt „Innovation Management - anglojęzyczny program studiów magisterskich
wspomagany nowoczesnymi technologiami informatycznymi”
finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
The project „Innovation Management - Advanced Technology Aided Teaching
Programme of Master Studies” supported by Norway Grants
and co-financed by the Polish funds
Lp.
OPIS
WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE
PARAMETRY I
WYPOSAŻENIE
OFEROWANE
1
2
3
4
2.
Opis
funkcjonalności
Nagrywanie aktywności poprzez nagrywanie zdalnie pulpitu nie mniej
niż 10 000 użytkowników Internetu dla każdej ze wskazanych przez
administratorów w trakcie świadczenia usług stron internetowych, z
możliwością późniejszego odtworzenia tej aktywności. Przez
nagrywanie aktywności Zamawiający rozumie to, że zostanie mu
udostępniony kod, który po dodaniu do kodu strony docelowej, będzie
umożliwiał nagrywanie poruszania się użytkowników (ruchy kursora
myszki). Na podstawie zebranych danych musi być dostępne
odtworzenie indywidualnych nagrań wraz ze wskazaniem w formie
tabelarycznej daty realizacji nagrania oraz czasu trwania nagrania z
możliwością zapisu w jednym ze standardowych formatów: xls, txt., a
wyniki będą dostępne online, za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej.
tworzenie „heatmap” aktywności nie mniej niż 10 000 użytkowników
na stronach internetowych (bez ograniczeń). Przez tworzenie
„heatmap” aktywności Zamawiający rozumie ukazanie w formie
graficznej obszarów strony internetowej ze wskazaniem intensywności
(w ujęciu ilościowym) klikalności przez użytkowników w każdym
obszarze strony wraz z jej podstronami.
Zamawiający wymaga by takie obszary aktywności dla analizowanych
stron były możliwe do zapisania w postaci standardowych plików
graficznych: JPEG (Joint Photographic Experts Group) lub TIFF (Tagged
Image File Format) lub GIF (Graphics Interchange Format) lub SVG
(Scalable Vector Graphics).
Format zapisu plików aktywności musi umożliwiać tworzenie animacji
aktywności użytkowników na stronie lub co najmniej tworzenie warstw
tych aktywności.
Przydzielanie uczestnikom badania zadań do realizacji on-line oraz
przeprowadzenie badania kwestionariuszowego wśród uczestników
badania. Przez przydzielanie uczestnikom badania zadań do realizacji
on-line oraz przeprowadzenie badania kwestionariuszowego wśród
uczestników badania Zamawiający rozumie to, że użytkownicy, po
zalogowaniu się do systemu mają otrzymywać komunikaty w formie
tekstu dotyczące zadania jakie mają zrealizować. Podczas realizacji
nagrywany jest w sposób ciągły pulpit komputera ukazujący sposób
realizacji zadania. Po zrealizowaniu zadania, użytkownicy, proszeni są o
realizację kwestionariuszy online, które uprzednio przygotowanych
przez administratora. W kwestionariuszach musi być możliwość
przygotowania pytań otwartych, półzamkniętych oraz zamkniętych z
zastosowaniem pytań filtrujących, warunkujących, jednokrotnego i
wielokrotnego wyboru oraz rozdziału punktów.
Przez pytanie otwarte w kwestionariuszu zamawiający rozumie pytanie
zapisane w formacie tekstowym, na które respondenci odpowiadają
w formie tekstowej we wskazanym obszarze kwestionariusza. Ilość
pytań otwartych nie mniej niż 5 w całym kwestionariuszu
Projekt „Innovation Management - anglojęzyczny program studiów magisterskich
wspomagany nowoczesnymi technologiami informatycznymi”
finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
The project „Innovation Management - Advanced Technology Aided Teaching
Programme of Master Studies” supported by Norway Grants
and co-financed by the Polish funds
Lp.
OPIS
WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE
PARAMETRY I
WYPOSAŻENIE
OFEROWANE
1
2
3
4
Przez pytanie zamknięte w kwestionariuszu zamawiający rozumie
umożliwienie udzielenie odpowiedzi na pytanie poprzez wybranie
jednej lub wielu
z przygotowanych możliwości.
Ilość pytań zamkniętych nie mniej niż 5 w całym kwestionariuszu.
Zastosowanie pytań filtrujących, warunkujących, jednokrotnego i
wielokrotnego wyboru oraz rozdziału punktów polega, w rozumieniu
Zamawiającego, na: przydzieleniu do poszczególnych fraz punktów, tak
aby przyznana suma wynosiła finalnie 100.
Dane i wyniki uzyskane z kwestionariusza muszą być dostępne w
standardowym formacie plików: xlsx, xls, wymaganym do dalszej
analizy (statystyk).
możliwość tworzenia prototypów witryn (bez ograniczeń) w formie
graficznej na podstawie zróżnicowanych dostępnych szablonów i
elementów strony, które użytkownik na zasadzie przeciągnij i upuść
ma możliwość stworzenia wersji klikalnej (kliknięcie wywołuje
pożądaną docelową akcję) i jej testowania przez użytkowników za
pomocą zdalnego dostępu. Osoby testujące muszą mieć możliwość
nanosić swoje komentarze na prototyp. Przez prototyp witryny
zamawiający rozumie możliwość zbudowania na podstawie nie mniej
niż 100 elementów (np. przyciski, obrazki, menu, pola kombi) szablonu
dowolnej strony poprzez funkcję przeciągnij-upuść.
Identyfikacja trendów w videomarketingu i na twitterze w przekroju
cech demograficzno-geograficznych użytkowników (wiek, płeć, miejsce
zamieszkania, wielkość miejscowości, region), poprzez wskazanie haseł
(bez ograniczeń) najczęściej wyszukiwanych bądź wykorzystywanych
przez użytkowników Internetu w ostatnim okresie (dnia, tygodnia
miesiąca).
Narzędzie umożliwiające generowanie pomysłów na treści
marketingowe w oparciu podane słowa kluczowe. Przez generowanie
pomysłów na treści marketingowe w oparciu podane słowa kluczowe
zamawiający rozumie uzyskanie propozycji przykładowych zdań, które
nawiązują do podanego słowa kluczowego.
Możliwość wskazania w formie tabeli ze słowami i frazami kluczowymi,
na które pozycjonowana jest strona podana przez użytkownika.
Publikacja wyników w przeglądarce internetowej z możliwością
pobrania wyników w formacie xls, adresów 1000 domen dla podanych
przez użytkownika słów/fraz kluczowych oraz publikacja wyników w
przeglądarce internetowej z możliwością pobrania wyników w formacie
xls słów/fraz kluczowych, dla których podana przez użytkownika strona
jest w top 100 wyników wyszukiwania.
monitorowanie wypowiedzi związanych ze słowem kluczowym w
Internecie wraz z zestawianiem w formie tabelarycznej danych z okresu
3 lat poprzedzających dzień przeprowadzenia badania, i zestawienie w
formie tabelarycznej wszystkich wpisów z możliwością pobierania
Projekt „Innovation Management - anglojęzyczny program studiów magisterskich
wspomagany nowoczesnymi technologiami informatycznymi”
finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
The project „Innovation Management - Advanced Technology Aided Teaching
Programme of Master Studies” supported by Norway Grants
and co-financed by the Polish funds
Lp.
OPIS
WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE
PARAMETRY I
WYPOSAŻENIE
OFEROWANE
1
2
3
4
danych w formacie xls, które pojawiły się m.in. na blogach, forach,
mediach społecznościach (min. facebook, twitter), a których treści
wypowiedzi są powiązane ze słowem kluczowym z możliwością
przypisania im wartości i charakteru wypowiedzi, które będą
wykorzystane w parametryzacji wartości jakościowych.
identyfikacja liderów opinii w Internecie dotyczących wskazanych
marek, poprzez identyfikację użytkowników Internetu
wypowiadających się najczęściej o danej marce np. na formach,
blogach w mediach społecznościowych z zestawieniem aktywności w
formie tabelarycznej z możliwością pobrania danych w formacie xls w
ujęciu ilościowym i jakościowym fanów (liczba fanów, liczba
komentarzy, liczba udostępnień, liczba aktywnych fanów) w różnych
mediach społecznościowych (min. facebook, twitter) dla wybranych
1000 marek powyżej 100 000 użytkowników z okresu ostatnich 12
miesięcy
Minimalna wymagana przez Zamawiającego liczba portali, do których
Wykonawca zapewni dostęp nie może być mniejsza niż 3.
3.
Inne
W zakres usługi wchodzi również instruktaż, który przeprowadzony
będzie w siedzibie Zamawiającego, dla co najmniej czterech osób
wskazanych przez Zamawiającego i trwać będzie co najmniej 16
godzin w ciągu 2 dni. Instruktaż obejmować będzie kompletną
obsługę dostępu do oferowanych narzędzi –on line, ich bieżącej
obsługi i sposobu uzyskiwania wymaganych treści oraz prowadzenia
przy ich użyciu pomiarów aktywności / badań, obróbki danych i
generowania raportów.
Wsparcie techniczne polegające na usuwaniu zakłóceń lub blokad w
dostępie do narzędzi on-line, jak również usuwaniu usterek w
funkcjonowaniu narzędzi on-line. Wsparcie techniczne dostępne
będzie przez co najmniej pięć dni w tygodniu i przez co najmniej osiem
godzin dziennie (od 8.00 do co najmniej 16.00) w każdym dniu
roboczym, przez cały okres umowy.
4.
Wymagania
Nie podanie przez wykonawcę liczby oferowanych portali, do których
zapewni dostęp o wymaganej w opisie funkcjonalności lub podanie ich
w liczbie mniejszej niż 3, będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako nie odpowiadającej treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5.
Gwarancja
Okres gwarancji: przez cały okres trwania umowy
czas reakcji: do 24 godzin (przyjęcie zgłoszenia serwisowego oraz
zaproponowanie usunięcia usterki)
czas naprawy usterki: do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia
usterki
Oferujemy dostęp do…………portali (zasobów danego portalu) o podanej powyżej funkcjonalności.
Projekt „Innovation Management - anglojęzyczny program studiów magisterskich
wspomagany nowoczesnymi technologiami informatycznymi”
finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
The project „Innovation Management - Advanced Technology Aided Teaching
Programme of Master Studies” supported by Norway Grants
and co-financed by the Polish funds
Oferujemy dostęp do następujących portali:
Lp.
Nazwa /adres portalu/
Opis funkcjonalności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
….
Cena netto w złotych: ...............................
Podatek VAT – stawka: .....................%
Cena brutto za w złotych: .............................
(słownie:................................................................................................................złotych)
Projekt „Innovation Management - anglojęzyczny program studiów magisterskich
wspomagany nowoczesnymi technologiami informatycznymi”
finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
The project „Innovation Management - Advanced Technology Aided Teaching
Programme of Master Studies” supported by Norway Grants
and co-financed by the Polish funds
Download