Podstawowe zasad unijnej polityki równości szans kobiet i

advertisement
Szkolenie dla zespołu projektowego
Uniwersytet Łódzki dla kadr sektora usług społecznych
Podstawowe zasady unijnej polityki
równości szans kobiet i mężczyzn
-w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
Łódź październik 2011
Zgodnie z danymi GUS w obszarze sektora usług
społecznych dominują ilościowo kobiety, stanowiąc 71%
zatrudnionych.
• edukacja: 73%
• ochrona zdrowia/pomoc społeczna: 80%
• administracja publiczna/ubezpieczenia społeczne: 66%
• Poznanie i uwzględnianie zasad równościowych jest
warunkiem koniecznym uczestniczenia w realizowaniu
projektów z PO KL dofinansowanych ze środków
unijnych w ramach EFS
• W kontekście udziału Zespołu Projektowego warto
zwrócić uwagę nie tylko na same zasady równości kobiet
i mężczyzn, ale i ich uzasadnienie oraz formy wdrażania
w życie
• Realizując projekt możemy włączyć się w propagowanie
idei równościowych w praktyce edukacyjnej
• Równość szans kobiet i mężczyzn jest
ważnym elementem szerszej kwestii
równości szans (kwestia związana także z
niepełnosprawnością czy wiekiem)
• Zasady równości szans i wypracowane
sposoby działania można przenosić na
inne obszary różnorodności
• Istotna jest zmiana mentalna i zrozumienie
samej idei polityki równościowej
• Zasada horyzontalna równości szans
kobiet i mężczyzn w EFS wynika z Traktatu
Amsterdamskiego i Rozporządzeń Rady
Europejskiej regulujących wdrażanie EFS
w UE
• To obowiązek prawny dla wszystkich
realizujących programy PO KL!
Cel działań równościowych:
poprawa dostępu do zatrudnienia,
zwiększenie trwałego uczestnictwa kobiet
w zatrudnieniu i karierze oraz
zmniejszenie segregacji ze względu na
płeć na rynku pracy (bezpośrednie
działanie na przyczyny różnic)
• Równość płci oznacza równe
uwidocznienie, uwłasnowolnienie
i uczestnictwo obydwu płci we wszystkich
sferach życia publicznego i prywatnego.
Równość płci to przeciwieństwo
nierówności płci, nie zaś nieuznawanie
różnic między płciami
• Cel: promocja pełnego uczestnictwa
kobiet i mężczyzn w życiu społecznym
Ryzyko fasadowości?
Tworzenie:
• równych szans
• równych warunków
• równorzędne traktowanie we wszystkich
obszarach życia i we wszystkich sferach
społecznych – równość de jure
…nie musi oznaczać równości de facto
• Jedną z najbardziej znaczących różnic jest
różnica w warunkach życia (związanych
np. z macierzyństwem i ojcostwem)
• Nie chodzi o to, by temu zaprzeczyć, ale
by stworzyć warunki, by różnice te nie
miały charakteru naznaczającego; by nie
były przyczyną dyskryminacji i
ograniczenia szans
Płeć:
• Biologiczna → sex
• Społeczno-kulturowa → gender
(definicja płci wyznaczana społecznie
z uwzględnieniem zadań, funkcji i ról
przypisanych społecznie)
Problemy równości szans płci odnoszą się
do jej rozumienia w aspekcie społecznokulturowym (studia gender)
Najważniejsze zadania polityki równościowej:
• uznanie i pełne wdrożenie praw kobiet jako praw
człowieka
• rozwijanie i wzmacnianie demokracji
przedstawicielskiej, jako części efektywnego rozwoju
całego społeczeństwa
• równa płaca, niezależność ekonomiczna zapobieganie feminizacji ubóstwa
• edukacja społeczeństwa – przekazywanie wiedzy
norm, wartości
• konsensus płci i współodpowiedzialność
• Oczekuje się, iż osiągnięcie tych celów pozwoli na
rozwiązanie problemu nierównowagi w dzieleniu
obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami
i doprowadzi do przemian społecznych, dzięki
którym zarówno kobiety, jak i mężczyźni
doświadczą dobrostanu w życiu publicznym
i prywatnym.
• To także sposób na pogłębienie rozumienia
i skuteczniejsze wdrażanie demokracji jako takiej.
Strategiczne cele równościowe:
• Równy stopień niezależności ekonomicznej
• Godzenie życia prywatnego i zawodowego
• Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
• Wykorzenianie przemocy ze względu na płeć
• Eliminowanie stereotypów związanych z płcią
• Propagowanie równości płci w stosunkach
zewnętrznych i polityce rozwojowej
Bariery równości płci:
1. Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy
2. Znaczące różnice w płacach kobiet i mężczyzn
3. Mała dostępność elastycznych rozwiązań
czasu pracy, ograniczająca możliwość
godzenia pracy z wychowaniem dzieci
4. Niski udział mężczyzn w wypełnianiu
obowiązków domowych
5. Niski udział kobiet w procesach decyzyjnych
6. Przemoc ze względu na płeć
Bariery równości płci – c.d.:
7. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia
8. Niewystarczający system opieki przedszkolnej
9. Stereotypy płci we wszystkich obszarach życia
społecznego
10. Problem dyskryminacji wielokrotnej – okazuje się,
iż w przypadku kobiet łatwiej również
o dyskryminację z innych powodów
Powody dyskryminacji wielokrotnej:
płeć + wiek, imigracja,
niepełnosprawność lub mniejszość etniczna
„Schody do równości” w projektach EFS:
-I. Projekty „ślepe” na perspektywę płci
0. Projekty neutralne (deklaratywne, np.50/50)
+I. Projekty praktyczne (dostrzegające, lecz utrwalające status
quo)
(projekty od –I do + I  brak działań)
-------------------------------------------------------------------------------+II. Projekty równościowe (spójność diagnozy i działań, równość
jest wartością)
+III. Projekty gender maintreaming – ich celem jest równość
(projekty od +II do +III  działania na rzecz zasady równości)
Mini-słowniczek
pojęć równościowych
Gender mainstreaming:
to (re)organizacja, ulepszanie, rozwój i ewaluacja
procesów politycznych polegająca na włączaniu
perspektywy równości płci na wszystkich
poziomach i etapach decyzji politycznych
przez wszystkich uczestników życia politycznego
zaangażowanych w kształtowanie polityki
Feminizacja zawodowa:
dominacja kobiet w niżej cenionych
i gorzej opłacanych segmentach rynku
pracy, często stereotypowo uważanych za
„kobiece”, zwykle związanych z funkcjami
opiekuńczymi lub peryferyjnymi
„Lepka podłoga”:
sytuacja, w której kobiety dominują
w zawodach i niskim prestiżu, bez
możliwości awansu (kobiety „przylepione”
do swojego zawodu, np. sekretarki,
sprzątaczki, krawcowe, kosmetyczki)
„Szklane ściany”:
sytuacja, w której kobiety często pracują na
stanowiskach tzw. peryferyjnych, pomocniczych,
administracyjnych, wspierających
Z takich stanowisk o wiele trudniej awansować
na stanowiska kierownicze, centralne, związane
z większym zakresem władzy i decyzyjności,
wyższymi zarobkami i większym prestiżem
społecznym
„Szklany sufit”:
sytuacja, w której kobietom zbliżającym się do
szczytu hierarchii pracowniczych coraz trudniej
awansować, a najwyższe stanowiska decyzyjne
w firmach są najczęściej nieosiągalne
Przyczyną są bariery niewidoczne, tzn. nie
wynikają z przyczyn formalnych, ale ze
stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy,
uniemożliwiające kobietom awans.
Tokenizm:
sytuacja, w której obecność nielicznych kobiet
w grupach lub na stanowiskach zdominowanych
przez mężczyzn daje błędne złudzenie
istniejącej równości płci, a tym samym „zwalnia”
grupę z odpowiedzialności za rewizję swoich
dyskryminujących postaw i zachować
Zjawisko to może dotyczyć
każdej innej grupy mniejszościowej!
Pytania do dyskusji:
• W jakim stopniu opisane sytuacje odnoszą się do kadry
akademickiej w zakresie rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego jako
regionalnego lidera rynku kształcenia ustawicznego kadr
sektora usług społecznych?
• W jakim stopniu charakteryzują studia podyplomowe z zakresu
gerontologii społecznej oraz szkolenia rozwijające umiejętności
informatyczne, zarządcze, interpersonalne, przedsiębiorczość?
• Jakie rodzi to skutki społeczne?
• Czy potrzebna jest zmiana?
• Jak projektować zmianę?
• Jak wyróżnione tendencje odbijają się na wyborach
specjalności na kierunkach pedagogicznych przez kobiety i
mężczyzn?
Pytania do dyskusji – c.d.:
• Jaki ma to wpływ na zasady równości płci w projekcie?
• Jak oceniacie Państwo szanse realizacji w projekcie
założeń równościowych dla naszych studentek
i studentów studiów podyplomowych oraz uczestników
szkoleń?
• Jakie inne obszary nierówności/równości szans
dostrzegacie Państwo w naszym projekcie (perspektywa
kadry akademickiej, dyrekcji szkół, opiekunów i
opiekunek praktyk, itd.)
• Co możemy zrobić w praktyce, by na poziomie realizacji
nasz projekt stał się programem równościowym (stopień
+II „schodów do równości”), a nie tylko praktycznym
(stopień +I tych „schodów”)?
Polecane strony internetowe*:
www.gm.undp.prg.pl
www.gm.org.pl
www.bezuprzeden.org
_____________________________________________________
*Polecane strony i publikacje zostały wykorzystane przy opracowaniu niniejszej prezentacji
Polecane publikacje (internetowe):
• Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w
projektach PO KL. Poradnik
• Praktyczny poradnik w zakresie równego
traktowania kobiet i mężczyzn w Funduszach
Strukturalnych
• Z perspektywy równości płci. Ramy
koncepcyjne, metodologia i przykłady dobrych
praktyk
Polecane publikacje (internetowe) – c.d.:
• Polityka równości płci Polska 2007. Raport
(projekt Gender Mainstreaming Initiative)
• Antydyskryminacja_pakiet edukacyjny
• Równość płci. Temat dla dziennikarzy. Temat dla
dziennikarek
• Ślepa na płeć edukacja równościowa po polsku.
Raport krytyczny A. Dzierzgowska, E. Rutkowska,
Warszawa 2008 – polecany szczególnie w kontekście
realizowanego projektu edukacyjnego praktyk
pedagogicznych!
Główne wnioski z raportu „Ślepa na płeć
edukacja…”:
• Prawo oświatowe i szkoła są „ślepe na płeć”
• Problem równości płci jest w szkołach
niedoceniany
• Programy szkolne nie odzwierciedlają zasady
równości, podtrzymują niekorzystne stereotypy
• Dobre praktyki - nieliczne (a są bardzo ważne
przy systemie zdecentralizowanym zarządzania
szkołą)
Ponieważ szkoła i edukacja są jednym
z najważniejszych obszarów i narzędzi zmiany
społecznej, polityka równości szans kobiet
i mężczyzn, powinna znaleźć swoje
odzwierciedlenie w programach kształcenia
przyszłych nauczycieli – i to nie w formie
odrębnego przedmiotu, ale w nauczanych
treściach wszystkich przedmiotów oraz
w sposobach traktowania studentów
i studentek przez wszystkich wykładowców
Projekt Uniwersytet Łódzki dla kadr sektora usług
społecznych
stanowi
próbę
podjęcia
działań
pozytywnych, wyrównawczych, wspierających równość
płci, które będą służyły poprawie sytuacji kobiet na rynku
pracy. Projekt przyczynić się może do niwelowania
zdiagnozowanych, istniejących nierówności związanych
z płcią wśród odbiorców ostatecznych działań. Udział w
szkoleniach
podnosi
kwalifikacje
zawodowe
uczestników, ułatwiając tym samym awans zawodowy
oraz rozwój osobisty.
Download