Ekonomia – egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej Program i

advertisement
Ekonomia – egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej
Program i literatura obowiązkowa
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Mikroekonomia
Rynek (funkcje, mechanizm).
Koncepcja homo oeconomicus i jego krytyka we współczesnej ekonomii.
Gospodarstwo domowe jako podmiot racjonalnie działający.
Teoria równowagi konsumenta.
Modelowanie produkcji (funkcje produkcji, optimum techniczne).
Sprawność i niesprawność mechanizmu rynkowego. Problem asymetrii informacji.
Kreacja pieniądza. System bankowy.
Konkurencja doskonała a monopol.
Oligopol (zachowania kolizyjne i niekolizyjne).
Równowaga przedsiębiorstwa w różnych modelach rynku.
Alternatywne teorie przedsiębiorstwa (menedżerskie, behawioralne, transakcyjne,
agencji zasobowe).
Rynki czynników produkcji. Mechanizm równowagi.
Równowaga konkurencyjna (optimum Pareto) i elementy teorii dobrobytu.
Metody badań ekonomicznych.
Efekty zewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstw.
Pozaekonomiczne aspekty działalności przedsiębiorstw.
II.
Makroekonomia
1. Gospodarka otwarta a zamknięta.
2. Równowaga makroekonomiczna (ujęcie neoklasyczne a keynesowskie).
3. Warunki równowagi dynamicznej (E. Domar, R. Harrod, R. Solow).
4. Rachunek produktu społecznego.
5. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny.
6. Rynek pieniądza (mechanizm równowagi, stopa procentowa).
7. Ekonomia keynesowska a neoklasyczna.
8. Cykl koniunkturalny i jego modyfikacja po II wojnie światowej.
9. Przejawy nierównowagi w gospodarce: inflacja, bezrobocie.
10. Struktura i kierunki przemian struktury produkcji w gospodarce współczesnej.
11. Mechanizm ekspansji gospodarczej (ilościowej i efektywnościowej).
12. Istota i mechanizm równowagi zewnętrznej.
13. Mechanizm międzynarodowych przepływów kapitału i migracji siły roboczej.
14. Mechanizm rozliczeń międzynarodowych i międzynarodowa równowaga płatnicza.
15. Kurs walutowy a równowaga płatnicza.
16. Polityka fiskalna (instrumenty, skuteczność).
17. Polityka monetarna (instrumenty, skuteczność).
18. Wzrost gospodarczy i modele wzrostu gospodarczego.
19. Znaczenie histerezy w rozwoju gospodarczym.
20. Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy.
III.







Literatura
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
Blaug M., Metodologia ekonomii, PWE, Warszawa 1995.
Blaug M., Teoria ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
Ekonomia ogólna (red. K. Meredyk), Wyd. UwB, Białystok 2007.
Ekonomia międzynarodowa: teoria i polityka (red. P. Krugman, M. Obstfeld),
tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.
Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu, PWN, Warszawa 2012.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards