Zobacz prezentację

advertisement
Śródokresowe sprawozdanie z
realizacji założeń Lubuskiej Strategii
Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020
Dr n. med. Marzenna Plucińska
Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia
Zielona Góra, 22 sierpnia 2016 r.
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na
lata 2014-2020
Cel nadrzędny:
Wzmocnienie jakości życia poprzez
poprawę zdrowia mieszkańców
województwa lubuskiego i
zmniejszenie nierówności w zdrowiu
Pierwsze dwa lata obowiązywania Strategii – 20142015 – sprawdzamy, jak udało nam się przybliżyć do
osiągnięcia celu nadrzędnego
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020
Cele strategiczne:
1. Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki
długookresowych trendów demograficznych i
epidemiologicznych.
2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
społeczeństwa.
4. Promocja zdrowia i kształtowanie postaw mieszkańców
województwa lubuskiego.
5. Zmniejszenie nierówności w zdrowiu.
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020
Wskaźniki oceny poziomu wdrażania Strategii
ŻRÓDŁO
Liczba lekarzy pracujących według
podstawowego miejsca pracy na 10 tys.
mieszkańców
2012
wartość bazowa
19,2
2013
2014
2015
19,6
20,2
19,8
5,5
5,7
5,4
7,77
7,51
7,71
2,40
2,16***
2,28***
LUW
Liczba lekarzy dentystów pracujących
według podstawowego miejsca pracy na
10 tys. mieszkańców
Liczba pielęgniarek POZ według
podstawowego miejsca pracy na 10 tys.
mieszkańców*
5,4
7,72
LUW
Liczba położnych POZ według
podstawowego miejsca pracy na 10 tys.
mieszkańców**
2,42
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020
Pielęgniarki w Lubuskiem
Prognozowany wskaźnik zatrudnionych
pielęgniarek i położnych w latach 2015-2025
w województwie lubuskim
2015 r.
2020 r.
2025 r.
4,97
4,75
4,34
Źródło: Sytuacja zawodowa pielęgniarek i
położnych w systemie opieki zdrowotnej w
Polsce, NIPIP, Warszawa 2015
Wskaźniki oceny realizacji Strategii
ŻRÓDŁO
2012
wartość bazowa
2013
2014
2015
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW
Liczba oczekujących na świadczenie zdrowotne:
LOW
NFZ
ogółem
w tym na świadczenia o statusie pilne
Średni czas oczekiwania na świadczenia (w
dniach):
114 132
116 190
108 709
107 808
7 713
8 8496
9 275
10 704
24,47
25,15
26,09
27,69
5,75
6,99
7,45
8,54
LOW
NFZ
ogółem
w tym na świadczenia o statusie pilne
SYNTETYCZNY WPŁYW WSZYSTKICH CZYNNIKÓW
Przeciętne dalsze trwanie życia (lata):
mężczyźni
GUS
kobiety
Zgony niemowląt na 1 tys. urodzeń żywych (‰)
Wskaźnik zgonów na 10 tys. mieszkańców
według przyczyn:
GUS
choroby układu krążenia
GUS
nowotwory
Współczynnik dzietności
GUS
GUS
72,3
72,2
73,3
-
80,3
80,1
80,8
-
6,0
5,6
3,8
-
40,5
25,1
1,307
42,9
25,1
36,7
25,1
-
1,246
1,267
-
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020
Ankieta on-line – poproszono realizatorów Strategii o wypełnienie
elektronicznej ankiety, dzięki której udało się zidentyfikować osiągniecia,
podjęte działania i zrealizowane zadania w latach 2014-2015
• zaproszenie do wypełnienia
ankiety zostało wysłane do blisko
60 podmiotów
• link do ankiety był dostępny na BIP
Urzędu
• odpowiedzi udzieliło 57 podmiotów
– realizatorów założeń Strategii
• pytania dotyczyły konkretnych
działań podejmowanych w ramach
celów strategicznych
• 75,5 proc. ankietowanych uznało,
że wdrażanie Strategii przebiega
zgodnie z założeniami
Przykładowe działania wskazane w ankietach
Poprawa zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt






realizacja programów profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, które były
finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia;
realizacja szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (wywołującego raka szyjki
macicy), które były finansowane ze środków powiatów, miast na prawach powiatów;
organizacja szkoleń, kursów dokształcających, warsztatów dla lekarzy, pielęgniarek,
położnych, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości opieki perinatalnej i prenatalnej w
województwie lubuskim;
zwiększenie akcji profilaktycznych nt. długotrwałego karmienia piersią, zapobiegania i
wczesnego wykrywania wad postawy prowadzonych m. in. w Szkołach Rodzenia;
realizacja programu badań niepłodności pierwotnej;
poprawa warunków pobytu i leczenia poprzez ciągłe doposażanie oddziałów położniczoginekologicznych.
(łączna liczba działań podjętych w tym zakresie, zadeklarowanych przez realizatorów: 66)
Przykładowe działania wskazane w ankietach
Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży
 nauka dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach szkół, podczas festynów, w
placówkach oświatowych itp. sposobów udzielania pierwszej, przedmedycznej pomocy;
 nauka dbania o stan uzębienia od wczesnego dzieciństwa, fluorkowanie, przeglądy;
 nauka dzieci i młodzieży regularnego dbania o własne zdrowie: profilaktyka raka piersi,
profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka wad cewy nerwowej - rola kwasu foliowego;
 wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji, szczególnie funkcji opiekuńczowychowawczej;
 prowadzenie akcji edukacyjnych promujących program szczepień ochronnych;
 realizacja Kampanii Społecznej pn. „Dopalacze… jeden dzień… jeden wybór… jedno
życie”;
 warsztaty i prelekcje nt. rozpoznawania zagrożenia depresją i samobójstwami u dzieci i
młodzieży.
(łączna liczba działań podjętych w tym zakresie, zadeklarowanych przez realizatorów: 205)
Przykładowe działania wskazane w ankietach
Poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej sprawowanej nad osobami starszymi
 utworzenie Oddziału Geriatrii w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym
Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o. o.;
 systematyczne modernizowanie i doposażanie oddziałów i placówek udzielających
świadczeń zdrowotnych osobom starszym w sprzęt poprawiający jakość opieki;
 organizacja kursów, szkoleń dla pielęgniarek nt.: kompleksowej, długoterminowej
opieki nad osobami w wieku podeszłym, najczęstszych schorzeń wieku podeszłego.
(łączna liczba działań podjętych w tym zakresie, zadeklarowanych przez realizatorów:
90)
Przykładowe działania wskazane w ankietach
Zapewnienie właściwej opieki osobom chorym psychicznie i osobom uzależnionym
 rozbudowa Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Gabinetów Poradni Zdrowia
Psychicznego w SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze;
 otwarcie Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach
sp. z o.o.;
 realizacja Kampanii medialnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego „Lubuskie bez
dopalaczy” skierowana, w szczególności do młodzieży. W Kampanię,
zaangażowano lubuską prasę i 5 kin;
 zakontraktowanie usług Poradni Zdrowia Psychicznego przez Nowy Szpital w
Świebodzinie sp. z o.o.
(łączna liczba działań podjętych w tym zakresie, zadeklarowanych przez realizatorów:
55)
Przykładowe działania wskazane w ankietach
Poprawa jakości usług medycznych













systematyczne doposażanie jednostek poprzez zakup sprzętu m. in.: rehabilitacyjnego, pantomografu, rektoskopu,
kolonoskopu, aparatów do USG, kardiomonitorów, defibrylatora, pomp infuzyjnych, tomografów komputerowych,
karetek - ambulansów, aparatów RTG, zestawów do artroskopii, mammografu, tomografu komputerowego 16rzędowego, wideokolonoskopu, wideogastroskopu, aparatu cyfrowego RTG, aparat do wspomagania oddechu,
pulsoksymetru, fotela ginekologicznego, defibrylatora AED PLUS, zestawu narzędzi chirurgicznych Optyka
Artroskopowa P 30 st, Punch Artroskopowy, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do podciśnieniowej terapii, aparatu
do EKG, systemu do długotrwałego monitorowania;
sukcesywne prowadzenie remontów i modernizacji oddziałów, poradni oraz innych obiektów szpitalnych;
rozwój usług teleinformatycznych;
wzrost zatrudnienia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, innej medycznej;
uzyskanie certyfikatów jakości lub recertyfikacja;
budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. – pozytywna decyzja MZ;
modernizacja i doposażenie, umożliwiające poprawę jakości badań histopatologicznych, Zakładu Patomorfologii w
Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze;
pozyskanie statusu Szpitala Klinicznego;
- zakup tomografu komputerowego 4D, nowoczesnej aparatury laparoskopowej i endoskopowej;
rozwój Radioterapii i Brachyterapii w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze;
utworzenie Pracowni Psychologicznej, Pracowni Endoskopowej, Poradni Urologicznej, Poradni Gastroenterologicznej w
Nowym Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego;
rozszerzenie oferty poradni specjalistycznych;
wprowadzenie nowych technik operacyjnych m. in. w zakresie onkologii.
Przykładowe działania wskazane w ankietach
Profilaktyka zdrowotna oraz Promocja zdrowego stylu życia




















organizowanie olimpiad promujących zdrowy styl życia od etapu szkolnego do ogólnopolskiego;
promowanie i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa przez różne podmioty;
szkolenia personelu medycznego, opiekunów, członków rodzin itp. w zakresie opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi;
uruchomienie punktu konsultacyjnego, w którym udzielane są porady telefonicznie lub bezpośrednio na miejscu, osobom starszym, niesamodzielnym
oraz ich opiekunom w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji (Szpital Na Wyspie sp. z o.o. w Żarach);
udzielanie instruktaży w zakresie pielęgnowania, profilaktyki i leczenia odleżyn, usprawniania, samoopieki, samopielęgnacji w ramach pielęgniarskiej
opieki długoterminowej domowej;
organizowanie akcji promujących zapobieganie i wykrywanie zakażenia HIV/AIDS;
realizacja pierwszego wojewódzkiego „Programu polityki zdrowotnej i wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc”,
badania przesiewowe słuchu metodą otoemisji akustycznej u dzieci w wieku 4. i 8. r. ż;
cykliczne organizowanie konferencji dla pedagogów i psychologów przybliżających psychiczne problemy dzieci i młodzieży (Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży);
organizacja kampanii mającej na celu rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego;
budowa orlików, siłowni w plenerze, boisk do siatkówki plażowej;
organizowanie akcji profilaktyki od uzależnień m. in. „Bieg do Pustego Grobu” (Powiat Nowosolski);
realizacja programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia: badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, pierwotnej
prewencji nowotworów, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy;
realizacja szeregu akcji skierowanych do młodych rodziców m. in „Szkoła matek i ojców” m. in. promocja długotrwałego karmienia naturalnego;
realizacja akcji zapobiegających uzależnieniom m.in. „Narkotyki – życiowy FALSTART” oraz programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
prelekcje dla młodzieży szkół gimnazjalnych prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień;
realizacja, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ich rodzin nt. profilaktyki otyłości i nadwagi pt. ”Trzymaj formę”
(Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.);
edukacja prozdrowotna dla pacjentów Lubuskiego Centrum Ortopedii;
organizacja wielu biegów ulicznych na różnych dystansach;
realizacja Regionalnego i Powiatowych Programów Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym organizacja Dnia Zdrowia Psychicznego;
organizacja Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie oraz lokalnych pikników prozdrowotnych na terenie województwa.
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020
Najważniejsze osiągniecia w latach 2014 i 2015
• po ośmiu latach starań Samorządu
Województwa – pozytywna decyzja
MZ o lokalizacji bazy HEMS w
Gorzowie Wlkp.
• 1 października 2015 roku –
uruchomienie kierunku lekarskiego
na Uniwersytecie Zielonogórskim,
naukę rozpoczęło 60 studentów
• Zdrowe Płuca Lubuszan – pierwszy
wojewódzki program zdrowotny
• Transplantacja – odnowienie
Partnerstwa z 2010 roku
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020
Ocena pierwszych dwóch lat wdrażania Strategii
Dziękuję za uwagę
Dr n. med. Marzenna Plucińska
Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia
Download