Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w

advertisement
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA
POLSKIEGO W ŚWIADCZENIA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Prezentacja raportu opracowanego
przez
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
Opis zawodu
Wymagania zawodu pielęgniarki/położnej
Zawód pielęgniarki/położnej: zawód regulowany,
medyczny i samodzielny, wymagający ciągłego
ustawicznego kształcenia i doskonalenia
Zadania i czynności
zawodowe
pielęgniarek i
położnych
Wymagania
psychologiczne
w zawodzie
pielęgniarki/położnej
Środowisko pracy pielęgniarek i położnych
Zagrożenia w środowisku pracy
Zróżnicowane środowisko pracy
Szpitale, przychodnie, szkoły, domy
mieszkalne, zakłady pracy, miejsca
wypadków, katastrof.
Szczególny charakter
pracy
Obciążenie emocjonalne, ciągła
dyspozycyjność i odpowiedzialność za
zdrowie/życie pacjentów, stres
przeciążenia układu ruchu, wysoka
temperatura, ryzyko zakażenia, wysiłek
fizyczny, narażenia na czynniki biologiczne
i chemiczne.
Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w Polsce
Liczba osób, które uzyskały prawo do wykonywania zawodu
pielęgniarki, zawodu położnej w latach 2006-2014
Wiek pielęgniarek i położnych w Polsce
Charakterystyka populacji pielęgniarek i położnych w Polsce
Struktura wiekowa pielęgniarek
Charakterystyka populacji pielęgniarek i położnych w Polsce
Struktura wiekowa położnych
Prognozowany
wskaźnik
zatrudnionych
pielęgniarek
I położych w latach
2015-2025
Liczba pielęgniarek i położnych wchodzących do systemu
( absolwentki szkól medycznych) OIPiP w Gorzowie Wlkp.
18
16
16
16
14
13
12
10
10
Pielęgniarki
Położne
8
7
6
4
4
4
4
3
3
2
2
1
0
0
0
2005
2006
2007
0
1
1
1
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba pielęgniarek przechodzących na emeryturę
w latach 2015-2030 OIPIP w Gorzowie Wielkopolskim
Liczba położnych przechodzących na emeryturę
w latach 2015-2030, OIPIP w Gorzowie Wielkopolskim
Liczba pielęgniarek i położnych które zgłosiły się do OIPiP
o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka,
położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami
wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz
zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej
30
27
25
23
23
20
18
15
Pielęgniarki
15
Położne
13
12
10
11
10
10
5
2
0
1
0
1
2
1
1
1
2011
2012
2013
2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Na dzień 16.06.2015 r. – 9 pielęgniarek
2014
Polska na tle Europy
 Wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców
w wybranych krajach (źródło: OECD Health Data 2012)
Co się stanie
kiedy zabraknie
pielęgniarek i
położnych?
Download