sprawozdanie z działalności komisji ds

advertisement
Sprawozdanie Komisji zatwierdzone Uchwałą Nr173/VI/2015 ORPiP w Lublinie w dniu 18 września 2015 r.
Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
za okres VI kadencji
Komisja ds. Etyki Zawodowej działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie działa w oparciu o:
• ustawę z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 11. 174.1038)
• uchwałę Nr 85/VI/2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 15 grudnia
2011roku w sprawie powołania komisji, zespołów problemowych działających przy ORPiP
w Lublinie.
W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się zagadnieniami z zakresu problemów
bioetycznych, transplantologii, praw pacjenta oraz dylematów etyczno – moralnych w pracy
zawodowej pielęgniarek i położnych. Do zadań Komisji Etyki należy również propagowanie
i rozpowszechnianie zapisów kodeksu etyki wśród pielęgniarek i położnych. Komisja spotykała się
zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Do komisji Etyki wpłynęło stanowisko środowisk działających w obronie życia poczętego,
propagujących naprotechnologię jako metodę leczenia niepłodności. Na posiedzeniu Komisji podjęta
została dyskusja na temat zabiegów in vitro, nowelizacji ustawy regulującej zasady refundacji leczenia
niepłodności i procedury zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego.
Członkowie Komisji uczestniczyli w Konferencji „Prawo a medycyna” zorganizowanej pod
patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz zorganizowanej przez Małopolską
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w II Małopolskiej Konferencji Położnych. Tematem
konferencji było „Prawo i etyka w praktyce położnej”. Sprawozdanie i artykuł dotyczący poruszanych
zagadnień ukazał się w numerze 6/2013 biuletynu „Nasz głos”.
Przewodnicząca
Komisji ds. Etyki Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych
(-) Joanna Kulińska
Download