Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30

advertisement
UCHWAŁA NR XIII/73/2015
RADY POWIATU W BRODNICY
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w środowisku medycznym spowodowanej
decyzją Ministra Zdrowia gwarantującej wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Brodnickiego, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr IX/45/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Brodnickiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 94, poz.1476, z 2009 r. Nr 12 poz. 265,
z 2014 r. poz. 1430 ), Rada Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie sytuacji w środowisku medycznym spowodowanej
decyzją Ministra Zdrowia gwarantującą wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przekazania uchwały :
1) Prezesowi Rady Ministrów,
2) Ministrowi Zdrowia,
3) Parlamentarzystom Ziemi Kujawsko-Pomorskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Brodnicy
Roman Pytlasiński
Załącznik do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stanowisko Rady Powiatu w Brodnicy
w sprawie sytuacji w środowisku medycznym spowodowanej decyzją Ministra Zdrowia
gwarantującą wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
Rada Powiatu w Brodnicy wyraża zaniepokojenie w związku z sytuacją, jaka powstała w
środowisku medycznym po decyzji Ministra Zdrowia gwarantującej wzrost wynagrodzenia tylko
jednej grupy zawodowej, czyli pielęgniarek i położnych.
Pracownicy służby zdrowia od wielu lat domagali się wzrostu wynagrodzeń, dlatego też ostatnia
decyzja Ministra Zdrowia o wzroście wynagrodzeń mogła stanowić zapowiedź zmian w tej grupie
pracowników. Niestety wzrost wynagrodzenia obejmuje tylko jedną grupę zawodową pracowników czyli pielęgniarki i położne. Pominięci zostali pozostali pracownicy służby zdrowia, których rola w
sprawnym funkcjonowaniu obsługi pacjentów jest równie ważna. Ponadto taki system zmiany
wynagrodzeń, który ogranicza się do wybranej grupy, spowodował rozgoryczenie pozostałych
pracowników i tym samym bardzo niezdrową społecznie sytuację w środowisku medycznym.
Sytuacja powszechnego niezadowolenia, nawet tych których dotyczy wzrost wynagrodzenia,
ujawniła się także w szpitalu w Brodnicy. Mimo zrozumienia problemu powiat brodnicki nie ma
możliwości dofinansowania wynagrodzeń grupy nieobjętej podwyżką, gdyż podjął się olbrzymiego
wysiłku modernizacji i rozbudowy szpitala.
W związku z zaistniałą sytuacją domagamy się zdecydowanych działań na rzecz takich zmian w
sferze ochrony zdrowia, które zapewnią trwałe systemowe rozwiązania problemu wynagrodzeń
wszystkich pracowników służby zdrowia.
Ponadto wyrażamy zaniepokojenie źródłem finansowania podwyżek. Minister Zdrowia wskazał, że
podwyżki będzie finansował Narodowy Fundusz Zdrowia. Obawiamy się, że spowoduje to
zmniejszenie środków na przyszłoroczne kontrakty, skoro już obecnie NFZ nie pokrywa w pełni tzw.
„nadwykonań”, czyli nie płaci za faktycznie wykonaną pracę, mimo że wycena świadczeń jest bardzo
niska.
Apelujemy o szybkie podjęcie działań, gdyż każdy dzień takiej sytuacji powoduje coraz większy
niepokój i niezadowolenie w środowisku pracowników służby zdrowia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Brodnicy
Roman Pytlasiński
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji :
Przyjęcie stanowiska dotyczącego sytuacji w środowisku medycznym spowodowanej
decyzją Ministra Zdrowia gwarantującej wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
2. Podstawa prawna :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Brodnickiego, Rada Powiatu w formie uchwał wyraża
opinie i zajmuje stanowisko.
3. Uzasadnienie merytoryczne :
Wnioskodawcą projektu uchwały jest Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady
Powiatu.
Na prośbę Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy szpitalu
powiatowym w Brodnicy, członkowie Komisji spotkali się z przedstawicielami pracowników
szpitala celem omówienia nurtujących ich problemów, dotyczących wzrostu wynagrodzenia tylko
jednej grupy zawodowej - pielęgniarek i położnych. Konsekwencją jest propozycja przyjęcia
stanowiska Rady Powiatu wyrażającego zaniepokojenie zaistniałą w środowisku medycznym
sytuacją.
4. Skutki finansowe :
Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Powiatu.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards