1. Szpital magnes

advertisement
„Szpital magnes" poprawia bezpieczeństwo pacjentów?
Wszechobecny brak personelu pielęgniarskiego stanowi poważny problem polskich,
jak i zagranicznych szpitali. Zgodnie z Raportem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z
maja 2015 roku liczba pielęgniarek zarejestrowanych 2014 roku wynosiła 282 522, a
wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad
pacjentem dla Polski wynosił 5,4. Dane te wskazują na znaczne niedobry personelu na
polskim rynku pracy.
Z problemem atrakcyjności pracy w szpitalu walczy wiele państw. Jednym z
sugerowanych rozwiązań jest stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy dla wykwalifikowanych
pielęgniarek, w placówkach takich jak „Szpitale Magnesy” (Magnet Hospitals). Placówki
posiadające ten tytuł nie tylko są przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla pacjentów, ale
także mogą się pochwalić wykwalifikowanym personelem, który stosuje praktykę
pielęgniarską opartą na badaniach naukowych. Program „Szpitali Magnesów” zachęca kadrę
pielęgniarską do ciągłego rozwijania się oraz do dążenia do profesjonalizmu w swoim
zawodzie. Idea szpitala magnesu ukierunkowana jest a na samodzielność zawodową
pielęgniarek, mobilizuje do podejmowania decyzji przy łóżku chorego oraz zapewnia
edukację zawodową pacjenta.
Koncepcja szpitala typu Magnet Hospitals powstała w 1980 roku i została
zapoczątkowana przez American Academy of Nursing w USA. Celem programu było
określenie cech jakie charakteryzują miejsca, które przyciągają pracowników i cechuje się
niskim wskaźnikiem rezygnacji z pracy.
Cechy tzw. „magnetyzmu”, które opisano w „Indeksie Pracy Pielęgniarskiej” (Nursing
Work Index). Zbudowano go na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród
pielęgniarek. Program Magnet Hospitals oparty jest na 14 cechach obiektów "magnesu"
pierwotnie opisanych w badaniu AAN 1983. Cechy te są podzielone na 5 części:
przywództwo, wsparcie strukturalne, profesjonalna praktyka zawodowa, nowa wiedza,
innowacja i postęp oraz empiryczne wyniki jakości.
Przygotowanie placówki do procesu akredytacji polega na przygotowaniu
teoretycznym oraz praktycznym w celu udowodnienia źródeł magnetyzmu. Wszystkie
komponenty magnetyzmu wywodzą się z tworzenia pozytywnych warunków pracy. Efektem
projektu jest wskazanie czynników ważnych dla określenia miejsca pracy jako przyjaznego
pracownikowi. Miejsca te charakteryzuje m.in. odpowiednia, w stosunku do potrzeb
pacjentów, liczba personelu.
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), korzystając z badań organizacji
pielęgniarskich, określiła następujące atrybuty charakterystyczne dla Przyjaznego Środowiska
Pracy (PPE). Czynniki, które mają wpływ na jakość pracy to odpowiednie wykonywanie
zadań i jakość zatrudnienia. Czynnikiem motywującym jest przyjazne pracownikowi
środowisko pracy tzw. zachęty formalne i nieformalne, finansowe i pozafinansowe nagrody
za wykonywanie określonych czynności.
Status Magnes jest najwyższym poziomem uznania przyznanym szpitalowi w zakresie
doskonałości pielęgniarstwa. Został on przyjęty jak złoty standard opieki nad pacjentem,
przyznawany jest on szpitalom, które wykazują przykładne rezultaty i satysfakcję pacjenta,
mają imponujące wskaźniki pielęgniarka-pacjent, przyciągają i utrzymują najlepszych
pracowników ze wszystkich dyscyplin.
Oznaczenie Magnes znacznie poprawia jakość wyników leczenia. Badania pokazują,
że szpitale tego typu konsekwentnie zapewniają najwyższą jakość opieki. Standardy, które
muszą osiągnąć placówki w ramach tego programu są rygorystyczne i wymagają ciągłego
doskonalenia. Zespół pielęgniarski w placówkach określonych mianem Magnet Hospitals jest
bardziej zaangażowany w swoją pracę i doskonalenie, natomiast wyższe zaangażowanie
koreluje bezpośrednio z lepszymi wynikami leczenia.
Szpitale typu Magnes ukierunkowane są na pomoc w zaspokajaniu potrzeb pacjentów
i ich rodzin. Placówki posiadające ten tytuł starają się zapewnić najlepszą opiekę w
bezpiecznym środowisku, w atmosferze współczucia i zrozumienia. Wszystkie działania
podjęte są po to by zdobyć zaufanie pacjenta.
Badania przeprowadzane na przestrzeni kilkunastu lat pokazały, że funkcjonowanie
Szpitali Magnesów owocuje poprawą jakości opieki , niższym wskaźnikiem śmiertelności
pacjentów oraz wyższym poziomem satysfakcji ze świadczonych usług medycznych,
korzystnym wpływem na zmniejszenie syndromu wypalenia zawodowego oraz popularyzację
profesji pielęgniarskiej.
Z powyższego tekstu wynika że idea Szpitala Magnesu jest słuszna i korzyści płynące
z jej realizacji są odczuwalne zarówno przez pacjent jak i personel medyczny. Wprowadzenie
tej idei do polskich szpitali pomogłoby zmniejszyć problem braku personelu pielęgniarskiego,
oraz ponieść jakość świadczonych usług i prestiż pracy pielęgniarki w Polsce. Jak wiadomo
zadowolenie z pracy jak i korzystne warunki jej wykonywania przekładają się na podniesienie
bezpieczeństwa pacjentów.
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
http://arch.nipip.pl/attachments/article/3368/Raport_2015_NIPiP.pdf
http://www.truthaboutnursing.org/faq/magnet.html
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23082/18308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3201819/
Newsletter został opracowany przez studentów pielęgniarstwa, I roku studiów
stacjonarnych II stopnia (grupa VI), na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM, pod
kierunkiem dr n. o zdr. Grażyny Wójcik, w ramach realizacji przedmiotu
Pielęgniarstwo Europejskie.
Grupa 6b
Natalia Knieć
Maria Pudłowska
Natalia Kotowska
Milena Krajewska
Tomasz Kopczuk
Marta Nowak
Patrycja Jawoszek
Download