Godziny Sesja tematyczna 9.15–9.30 9.30–9.45 9.45–10.00 10.00

advertisement
Środa, 10 października 2012 roku
9.00–10.30
Godziny
Neuroonkologia
Sesja
tematyczna Prowadzący: Tomasz Trojanowski , Włodzimierz Jarmundowicz
9.15–9.30
Kliniczne implikacje postępów w biologii molekularnej guzów glejopochodnych — Radosław Rola
9.30–9.45
Czynniki prognostyczne w glejakach wysokozróżnicowanych mózgu — Henryk Majchrzak
9.45–10.00
Resekcja wysokozróżnicowanych guzów glejopochodnych okolic elokwentnych z mapowaniem mózgu w warunkach
wybudzenia śródoperacyjnego — Henryk Koziara
10.00–10.15
Znaczenie śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego (i MRI), monitorowania elektrofizjologicznego oraz znieczulenia
z wybudzeniem w operacjach guzów okolic elokwentnych mózgu — Marcin Czyż
10.15–10.30
Zabiegi endoskopowe przykomorowych nowotworów mózgu u dzieci. Wpływ neuronawigacji elektromagnetycznej na
skuteczność leczenia — Paweł Daszkiewicz
10.30–10.45
Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu operacyjnym guzów okolicy siodła tureckiego i podstawy czaszki —
Jacek Kunicki
SALA C
10.45–11.00 Operacyjne leczenie osłoniaków n. przedsionkowego. Doświadczenia własne — Przemysław Kunert
Godziny
Osiągnięcia wrocławskiej Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Sesja
tematyczna Prowadzący: Alicja Chybicka , Bernarda Kazanowska
9.15–9.35
Historia wrocławskiego ośrodka onkologii dziecięcej — Alicja Chybicka
9.35–9.50
Postępy w diagnostyce i leczeniu RMS w Europie — Ewa Kościelniak
9.50–10.05 Co nowego w chłoniakach nieziarniczych u dzieci? — Bernarda Kazanowska
SALA D
10.05–10.20 Czy jest możliwe wyleczenie dziecka ze wznowy białaczki limfobastycznej? — Ewa Gorczyńska
10.20–10.35 Rola wrocławskiego oddziału przeszczepowego w leczeniu nowotworów u dzieci w Polsce — Krzysztof Kałwak
10.35–10.50 Haploprzeszczepy u dzieci — Jacek Toporski
10.50–11.00
Godziny
Zastosowanie technik zapłodnienia pozaustrojowego ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki preimplantacyjnej w
profilaktyce chorób onkologicznych — Krzysztof Łukaszuk, Krzysztof Kałwak
Integracja nauk podstawowych i klinicznych w opiece pielęgniarskiej
Sesja
tematyczna Prowadzący: Władysława Głowac , Jadwiga Nowacka
9.15–9.30
Wpływ diagnozy pielęgniarskiej na jakość opieki nad chorym onkologicznym — Leokadia Jędrzejewska
9.30–9.45
Standaryzacja pielęgnowania w opiece długoterminowej — Elżbieta Szwałkiewicz
9.45–10.00 Portret socjologiczny pielęgniarki onkologicznej — Władysława Głowacz
SALA E
10.00–10.15 Jakość życia chorych po mastektomii — Alicja Dyla
10.15–10.30
Rola pielęgniarskiej działalności edukacyjnej w celu poprawy jakości życia chorych na raka krtani
Jadwiga Nowacka
—
10.30–10.45 Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej u chorych na raka płuca — Ewa Madajewska
10.45–11.00 Wpływ edukacji na bezpieczeństwo pacjenta leczonego na oddziałach Centrum Onkologii — Barbara Cichocka
11.00–11.30
PRZERWA
11.30–13.00
Godziny
Rak płuca
Sesja
tematyczna Prowadzący: Tadeusz Orłowski , Maciej Krzakowski
11.30–11.45 Krajowy Rejestr Raka Płuca — narzędzie oceny skuteczności leczenia — Tadeusz Orłowski
11.45–12.00 Programy wczesnego wykrywania raka płuca — polskie doświadczenia — Witold Rzyman
12.00–12.15 Projekt organizacji "sieci diagnostycznej" w chorobach nowotworowych klatki piersiowej — Jacek Kużdżał
SALA A
12.15–12.30 Diagnostyka raka płuca — Kazimierz Roszkowski-Śliż
12.30–12.40
Pooperacyjna radioterapia (PORT) chorych na niedrobnokórkowego raka płuca (NDRP): czy zmniejszenie obszaru
napromieniania jest bezpieczne? — Magdalena Bujko
12.40–12.50
Radykalna stereotaktyczna radioterapia (RSR) u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP): własne
doświadczenia — Krzysztof Konopa
12.50–13.00
Czy czas trwania radio-chemioterapii wpływa na wyniki leczenia u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w postaci
zlokalizowanej? — Beata Sas-Korczyńska
Godziny
SALA B
Nowotwór czy nie nowotwór? Radiolog prawdę Ci powie?
Sesja
tematyczna Prowadzący: Barbara Bobek-Billewicz , Marek Sąsiadek
11.30–11.50 Incydentaloma — coraz częściej występujący problem. Ogólne zasady postępowania - Barbara Bobek-Billewicz
11.50–12.10 Guzek płuca — niezmienna udręka radiologa — Edyta Szurowska
SALA B
12.10–12.30
Zmiana ogniskowa mózgowia — guz pierwotny? przerzut? zapalenie? niedokrwienie?... Jak różnicować?
Marek Sąsiadek
—
12.30–12.50 Różnicowanie zmian ogniskowych w wątrobie — algorytm postępowania — Andrzej Cieszanowski
12.50–13.00 Dyskusja
Godziny
Zaburzenia metaboliczne i nowotwory
Sesja
tematyczna Prowadzący: Piotr Wysocki , Marek Wojtukiewicz
11.30–11.50 Aktywność fizyczna a nowotwory — Maria Litwiniuk
11.50–12.10 Zaburzenia metaboliczne u chorych na nowotwory — od czynnika ryzyka do celu metabolicznego — Piotr Wysocki
SALA C
12.10–12.30 Leczenie zaburzeń metabolicznych u chorych na nowotwory — Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
12.30–12.40 Problemy żywieniowe w onkologii — Małgorzata Misiak
12.40–12.50 Ekspresja CYP1B1 w estrogenozależnym raku endometrium — Agnieszka Jęda
12.50–13.00 Dyskusja
Godziny
11.30–11.50
Chirurgia robotowa
Sesja
tematyczna Prowadzący: Wojciech Witkiewicz , Wojciech Zegarski
Robot chirurgiczny da Vinci — historia, teraźniejszość i przyszłość; Pierwsze polskie doświadczenia
Wojciech Witkiewicz
—
11.50–12.10 Operacyjne leczenie raka jelita grubego z wykorzystaniem robota — Sławomir Marecik
SALA D
12.10–12.20 Wykorzystanie robotyki w leczeniu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego — Tomasz Drewa
12.20-12.30
Wyniki pierwszych w Polsce operacji gruczołu krokowego z użyciem robota chirurgicznego da Vinci
Jerzy Sokołowski, Marek Fiutowski, Wojciech Witkiewicz
12.30–12.50
Pierwsze polskie doświadczenia w operacjach guzów nowotworowych jelita grubego, gruczołu krokowego, narządów
rodnych z asystą chirurgicznego robota da Vinci — Marek Rząca, Jerzy Sokołowski, Janusz Malinowski
12.50–13.00 Dyskusja
Godziny
Rehabilitacja w onkologii
Sesja
tematyczna Prowadzący: Marek Woźniewski, Hanna Tchórzewska-Korba
11.30–11.50 O potrzebie rehabilitacji w onkologii — Marek Woźniewski
11.50–12.05 Zabiegi fizykalne w onkologii — Piotr Majcher
SALA E
12.05–12.25 Wykorzystanie terapii manualnej i osteopatii w rehabilitacji onkologicznej — Sławomir Marszałek
12.25–12.45 Rehabilitacja chorych na raka piersi — Hanna Tchórzewska-Korba
12.45–13.00 Rehabilitacja chorych na raka płuca — Maciej Mraz
—
PRZERWA NA LUNCH
13.00–14.00
Sesja plakatowa
Tematy: Biologia nowotworów, Diagnostyka laboratoryjna w onkologii, Genetyka nowotworów człowieka, Integracja
nauk podstawowych i klinicznych w opiece pielęgniarskiej, Mięsaki tkanek miękkich kości, Czerniak, Nowotwory
ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, Onkohematologia, Zaburzenia metaboliczne i nowotwory, Psychologiczne
aspekty jakości życia u chorych na nowotwory
SALA 1
Godziny
14.00–15.30
Skojarzone leczenie chorych na nowotwory
Sesja
tematyczna Prowadzący: Elżbieta Senkus-Konefka , Andrzej Kawecki
14.00–14.15 Pooperacyjna radioterapia chorych na raka gruczołu krokowego — Elżbieta Senkus-Konefka
14.15–14.30 Skojarzone leczenie chorych na niskozróżnicowane glejaki — Jacek Fijuth
SALA A
14.30–14.45 Skojarzenie radioterapii z leczeniem ukierunkowanym molekularnie w raku głowy i szyi — Andrzej Kawecki
14.45–15.00 Wysokodawkowa radioterapia i chemioterapia wspomagana transplantacją — Sebastian Giebel
15.00–15.15 Skojarzone leczenie chorych na raka odbytnicy — Krzysztof Bujko
15.15–15.30 Analiza powikłań związanych ze stosowaniem portów naczyniowych — Małgorzata Misiak
Godziny
Rola PET-KT w onkologii
Sesja
tematyczna Prowadzący: Leszek Królicki , Wojciech Zegarski
14.00–14.15 Diagnostyka i monitorowanie chorób nowotworowych z wykorzystaniem PET-KT FDG — Leszek Królicki
14.15–14.30 Rola PET-KT w operacyjnym leczeniu raka żołądka i jelita grubego — Wojciech Zegarski
SALA B
14.30–14.45 PET-KT z wykorzystaniem innych znaczników w onkologii — Bogdan Małkowski
14.45–15.00 Zastosowanie PET-KT w monitorowaniu chemioterapii — Michał Jarząb
15.00–15.15 Rola PET-KT w planowaniu radioterapii — Rafał Suwiński
15.15–15.30
Godziny
14.00–14.20
SALA C
Wstępne wyniki porównania wartości znaczników FLT (znakowanej tymidyny) i FDG (znakowanej glukozy) w technice PETKT w ocenie stopnia zaawansowania chłoniaków DLBCL — Ewa Chmielowska
Mapowanie układu chłonnego w chorobach nowotworowych
Sesja
tematyczna Prowadzący: Arkadiusz Jeziorski , Zbigniew Nowecki
Identyfikacja węzła wartowniczego metodą barwnikową i radioizotopową w chorobach nowotworowych
— Piotr Pluta
14.20–14.40 Zastosowanie zieleni indocyjanowej w mapowaniu układu chłonnego — Dawid Murawa
14.40–15.00 Czy system Declipse Spect zastąpi dotychczasowe metody mapowania układu chłonnego? — Janusz Piekarski
15.00–15.20 Śródoperacyjna ocena węzła wartowniczego — Wojciech Biernat
15.20–15.30 Dyskusja
Godziny
Nowe cele w leczeniu przeciwnowotworowym
Sesja
tematyczna Prowadzący: Janusz Siedlecki , Czesław Radzikowski
14.00–14.20 Biologia systemów – nowe wyzwanie dla badań nad rakiem — Mieczysław Chorąży
14.20–14.40 Znaczenie biologii molekularnej dla współczesnej diagnostyki i terapii przeciwnowotworowej — Janusz Siedlecki
SALA D
14.40–15.00
Udział międzykomórkowych szlaków sygnałowych, wolnych rodników i microRNA w odpowiedzi komórek na
promieniowanie jonizujące — Joanna Rzeszowska
15.00–15.15 Technologie kwasów nukleinowych w terapii przeciwnowotworowej — Jan Barciszewski
15.15–15.30 Naczynia nowotworowe — rola w progresji nowotworowej, cel terapii przeciwnowotworowej — Stanisław Szala
Godziny
Rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym w onkologii
Sesja
tematyczna Prowadzący: Barbara Jobda , Małgorzata Pasek
14.00–14.15 Działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego w Polsce — Barbara Jobda
14.15–14.30 Opieka nad chorym na nowotwór — założenia i specyfika pielęgniarstwa onkologicznego — Małgorzata Pasek
SALA E
14.30–14.45
Kompetencje pielęgniarki onkologicznej w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem na podstawie rozwiązań
instytucjonalnych i prawnych — Anna Koper
SALA E
14.45–15.00
Pielęgniarka onkologiczna wobec rozwoju nowoczesnych metod leczenia chirurgicznego w onkologii
Danuta Lichosik-Favara
—
15.00–15.15 Współpraca w zespole terapeutycznym jako warunek skuteczności onkologicznej terapii — Maciej Krajewski
15.15–15.30
Zasady komunikowania się pediatrycznej pielęgniarki onkologicznej z chorym dzieckiem i jego rodziną
Krystyna Słotwińska
15.30–16.00
Godziny
Sesja
plenarna
PRZERWA
16.00–18.00
Are we condemned for cancer?
Prowadzący: Krzysztof Warzocha , Harald zur Hausen
16.00–16.25 Cancer picture in Poland — Witold Zatoński
SALA
PLENARNA
16.25–16.50 Halving cancer mortality — Richard Peto
16.50–17.10 Secondary screening (early and very early diagnosis) — Jack Cuzik
17.10–17.30 Breast cancer — XXI century challenge — Peter Boyle
17.30–18.00 Evidence based screening for colon cancer — Jarosław Reguła , Radzisław Kordek
18.00–18.30
PRZERWA
18.30
SALA
PLENARNA
Godzina
Uroczyste Otwarcie
18.30
Nobel Prize Winner lecture
The role of infections in human cancers — Harald zur Hausen
—
Godziny
Czwartek, 11 października 2012 roku
8.15–9.00
Sesja
Postępy w urologii onkologicznej
edukacyjna Prowadzący: Andrzej Stelmach
8.15–8.30
Operacje oszczędzające nerkę u dzieci z guzem Wilmsa — Jan Godziński
8.30–8.45
Rak pęcherza moczowego w stadium TI HG — Tomasz Demkow
8.45–9.00
Rola chirurgii w zaawansowanym raku nerki — Andrzej Stelmach
SALA A
Godziny
Zapobieganie nowotworom układu trawienia
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Jarosław Reguła
8.15–8.30
Zakażenie Helicobacter pylori a rak żołądka — Witold Bartnik
8.30–8.45
Zapobieganie rakowi jelita grubego — Jarosław Reguła
SALA B
8.45–9.00
Godziny
Czy szczepienia przeciwko wirusom hepatotropowym zapobiegają pierwotnemu rakowi wątroby?
— Andrzej Habior
Wybrane problemy medycyny paliatywnej
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Anna Orońska
8.15–8.30
Współpraca medycyny paliatywnej i onkologii — Anna Orońska
8.30–8.55
Postępowanie w duszności w przebiegu nowotworów — Wojciech Leppert
8.55–9.00
Dyskusja
SALA C
Godziny
8.15–8.30
SALA D
8.30–8.45
Czy potrzebne jest uzupełniające leczenie 131J w zróżnicowanym raku tarczycy? — Jolanta Krajewska
8.45–9.00
Operacje profilaktyczne w dziedzicznym raku rdzeniastym tarczycy — Jan Włoch
Godziny
SALA E
Rak tarczycy
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Krzysztof Herman
Ograniczone zabiegi chirurgiczne u chorych na zróżnicowanego raka tarczycy w stopniu T1a oraz T1b
Agnieszka Czarniecka
8.15–8.45
8.45–9.00
Dawki w narządach odległych od PTV podczas radioterapii 3DCRT, IMRT i Tomoterapii
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Julian Malicki
Rekomendacje ICRU dla planowania fotonowej radioterapii z modulacją intensywności dawki (IMRT)
Marzena Janiszewska
—
—
Dawki w podczas radioterapii DCRT, IMRT i tomoterapii w narządach odległych od PTV — Julian Malicki
9.00–9.15
PRZERWA
9.15–11.00
Godziny
Biologia nowotworów
Sesja
tematyczna Prowadzący: Mieczysław Chorąży , Joanna Rzeszowska-Wolny
9.15–9.35
Rola autofagii w powstawaniu i terapii nowotworów — Dominika Nowis
9.35–9.50
Znaczenie hipoksji i rola śródbłonków naczyniowych w ekspresji fenotypu inwazyjnego — Claudine Kieda
9.50–10.05 Mikropęcherzyki komórkowe w monitorowaniu onkogenezy i terapii przeciwnowotworowej — Janusz Rak
SALA A
10.05–10.20 Wizualizacja dynamiki oddziaływań międzykomórkowych w immunoterapii przeciwnowotworowej — Tomasz Żal
10.20–10.35
Ekspresja UGT8 ułatwia tworzenie przerzutów raka piersi poprzez proapoptotyczną glikozylację ceramidu
Maciej Ugorski
—
10.35–10.50 ALK jako onkogen i cel terapeutyczny — Mariusz A. Wasik
10.50–11.00 Heterogenność profilu ekspresji genów w biopsji gruboigłowej raka piersi — Michał Jarząb
Godziny
9.15–9.35
9.35–9.50
Leczenie chorych w podeszłym wieku
Sesja
tematyczna Prowadzący: Sylwia Grodecka-Gazdecka , Maciej Krzakowski
Dane demograficzne i epidemiologiczne dotyczące zachorowań na nowotwory w podeszłym wieku
— Joanna Didkowska
Chory onkologiczny w podeszłym wieku oczami geriatry i anestezjologa
Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Jerzy Jarosz
9.50–10.05 Chirurgiczne aspekty leczenia starszych osób — Sylwia Grodecka-Gazdecka
SALA B
—
SALA B
10.05–10.20 Odrębności i podobieństwa w leczeniu systemowym osób w podeszłym wieku — Anna Jagiełlo-Gruszfeld
10.20–10.35 Chemioradioterapia w wieku podeszłym — Dariusz Kowalski
10.35–10.50 Chirurgiczne leczenie chorych powyżej 85. roku życia — czy i kiedy operować? — Zbigniew Śledziński
10.50–11.00 Dyskusja
Godziny
SALA C
Nowotwory głowy i szyi
Sesja
tematyczna Prowadzący: Wojciech Golusiński , Krzysztof Składowski
9.15–9.30
Rak krtani i gardła dolnego — Ewa Osuch-Wojcikiewicz
9.30–9.45
Rak jamy ustnej — Wojciech Golusiński
9.45–10.00 Rak gardła środkowego — Krzysztof Składowski
10.00–10.15 Rehabilitacja zaburzeń połykania, głosu i mowy u chorych po leczeniu onkologicznym — Jurek Olszewski
10.15–10.45
Debata Wykładowców:
Postęp w leczeniu raka głowy i szyi – rzeczywisty czy pozorny?
Jednoczesna radiochemioterapia jako metoda leczenia oszczędzającego narząd u chorych z rozpoznaniem raka krtani i
10.45–11.00 krtaniowej części gardła w III i IVa stopniu zaawansowania. Wyniki odległe w materiale Centrum Onkologii w Warszawie
— Dorota Kiprian
Godziny
Opieka pielęgniarska nad chorym onkologicznym i jego rodziną
Sesja
tematyczna Prowadzący: Małgorzata Pasek , Barbara Jobda
Główne kierunki opieki pielęgniarskiej nad chorym po przeszczepie komórek macierzystych
—
Katarzyna Nowak-Rzepko
Pielęgnacja chorych po usunięciu nowotworu złośliwego głowy i szyi z rekonstrukcją wolnym płatem z zespoleniem
9.30–9.45
mikronaczyniowym — Anita Szymańska
Wybrane zachowania zdrowotne uczestników Pomorskiego Pilotażowego Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca
9.45–10.00
— doniesienie wstępne — Janina Książek
9.15–9.30
SALA D
10.00–10.15 Najczęstsze problemy związane z ranami w miejscu przerzutów — Dariusz Bazaliński
10.15–10.30 Rola pielęgniarki w edukacji chorego otrzymujacego leczenie onkologicznie — Jadwiga Zapała
Opieka pielęgniarska nad chorymi napromienianymi z powodu nowotworów wątroby i trzustki po implantacji do
narządów miąższowych złotych znaczników Gold Anchor™ — Wioletta Miśta
Problemy rodziny w realizacji opieki domowej nad dzieckiem w trakcie leczenia choroby nowotworowej
—
10.45–11.00
Bożena Król
Dootrzewnowa chemioterapia w warunkach hipertermii (HIPEC)
Sesja
Godziny
tematyczna Prowadzący: Tomasz Jastrzębski , Wojciech Polkowski
Zakres cytoredukcji w operacjach połączonych z HIPEC w zależności od typu histologicznego nowotworu i lokalizacji
9.15–9.30
narządowej — Piotr Richter
Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w raku jelita grubego i śluzaku rzekomym otrzewnej
9.30–9.50
— Tomasz Jastrzębski
10.30–10.45
SALA E
9.50–10.10 Wyniki leczenia nowotworów powierzchni otrzewnej przy użyciu HIPEC — Wojciech Polkowski
10.10–10.25 Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna u chorych na raka jajnika — Dariusz Wydra
10.25–11.00 Dyskusja okrągłego stołu: ”przyszłość HIPEC” — Prowadzący: Wojciech Polkowski
11.00 - 11.30
PRZERWA
11.30–13.30
Godziny
Sesja
plenarna
Osiągnięcia i wyzwania polskiej onkologii
Prowadzący: Jacek Jassem , Maciej Krzakowski
11.30–11.50 80-lecie Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie (d. Instytut Radowy) — Andrzej Kułakowski
SALA
PLENARNA
11.50–12.30 Prezentacja ośrodków onkologicznych w Polsce — Andrzej Kułakowski , Stanisław Góźdź
12.30–13.30
Debata: Co dalej z polską onkologią? Sesja Konsultantów Krajowych — Krzysztof Herman , Maciej Krzakowski,
Marian Reinfuss; Moderator: Jacek Jassem
PRZERWA NA LUNCH
13.30–14.30
SALA 2
Sesja plakatowa
Tematy: Brachyterapia, Radioterapia, Nowotwory głowy i szyi, Skojarzone leczenie chorych na nowotwory,
Śródoperacyjna radioterapia, Leczenie chorych w podeszłym wieku, Rola PET-KT w onkologii, Urologia onkologiczna,
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa w onkologii
SALA
PLENARNA
Walne zebranie członków PTO
14.30–16.15
Godziny
Rak odbytnicy
Sesja
tematyczna Prowadzący: Krzysztof Bujko , Marek Bębenek
14.30–14.50 TME in rectal cancer — past and future — Richard J. Heald
14.50–15.05
Minimalny margines chirurgiczny w dobie całkowitego wycięcia mezorektum i przedoperacyjnej radioterapii
Andrzej Rutkowski
—
15.05–15.20 Strategia leczenia raka odbytnicy u chorych powyżej 75. roku życia — Krzysztof Bujko
SALA A
15.20–15.35 Nowe perspektywy leczenia chirurgicznego raka dolnego odcinka odbytnicy — Marek Bębenek
Badanie patomorfologiczne raka odbytnicy po miejscowym wycięciu i przedoperacyjnej radioterapii
— Agnieszka Powała
Nadekspresja EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) według skali Allreda jako czynnik prognostyczny w raku jelita
15.50–16.00
grubego — Marta Rokita
15.35–15.50
16.00–16.15
Godziny
Radioterapia paliatywna zamiast leczenia chirurgicznego u chorych na objawowego raka odbytnicy z nieoperacyjnymi,
synchronicznymi przerzutami odległymi: badanie prospektywne — Dobromira Tyc-Szczepaniak
Urologia onkologiczna
Sesja
tematyczna Prowadzący: Andrzej Borówka , Romuald Zdrojowy
14.30–14.45 Standardy histopatologiczne w uropatologii — Agnieszka Hałoń
14.45–15.00 Targeted therapies in advanced renal cell carcinoma: evolution or revolution? — Manuela Schmidinge
15.00–15.15 Nowoczesne leczenie raka pęcherza moczowego — Andrzej Borówka
SALA B
15.15–15.30 Rola minimalnie inwazyjnych metod leczenia nowotworów górnych dróg moczowych — Piotr Chłosta
15.30–15.45 Miejscowo zaawansowany rak gruczołu krokowego — Romuald Zdrojowy
Ratunkowa brachyterapia HDR u chorych ze wznową raka prostaty po wcześniejszym samodzielnym leczeniu
promieniami lub z udziałem brachyterapii HDR — Marzena Gawkowska-Suwińska
Opinions from the experts: what prostate cancer patients should know about post-operative radiotherapy?
—
15.55–16.05
Ewa Szumacher
Analiza migracji znaczników śródtkankowych GoldAnchor™ pomiędzy tomografią komputerową a rozpoczęciem terapii
16.05–16.15
u chorych napromienianych z powodu raka gruczołu krokowego — Dawid Bodusz
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa w onkologii
Sesja
Godziny
tematyczna Prowadzący: Janusz Jaśkiewicz , Edward Towpik
15.45–15.55
14.30–14.45 Rekonstrukcje mikronaczyniowe żuchwy — Cezary Szymczyk
14.45–15.00 Rekonstrukcje mikronaczyniowe środkowego piętra twarzy — Maciej Grajek
15.00–15.15 Rekonstrukcje mikronaczyniowe krtani — Adam Maciejewski
SALA C
15.15–15.30 Rekonstrukcje mikronaczyniowe piersi — Mirosław Dobrut
15.30–15.45 Rekonstrukcje mikronaczyniowe klatki piersiowej — Ryszard Szumniak
15.45–16.00 Mikronaczyniowe rekonstrukcje nosa — Łukasz Krakowczyk
16.00–16.15
Rekonstrukcje po resekcjach dna jamy ustnej, języka, dziąsła dolnego, ustnej części gardła i trójkąta zatrzonowcowego z
powodu zaawansowanych nowotworów — Stanisław Starościak
Godziny
Mięsaki tkanek miękkich i kości
Sesja
tematyczna Prowadzący: Wojciech Woźniak , Tomasz Mazurkiewicz
14.30–14.45 Mięsaki tkanek miękkich u dzieci: możliwości leczenia chirurgicznego — Krzysztof Bronowicki
14.45–15.00 Możliwości leczenia oszczędzającego nowotworów kości u dzieci — Wojciech Woźniak
15.00–15.15 Metody bezoperacyjnego leczenia zaawansowanych guzów olbrzymiokomórkowych — Piotr Rutkowski
SALA D
15.15–15.30 Operacyjne leczenie guzów miednicy — Tomasz Mazurkiewicz
15.30–15.45 Możliwości operacyjnego leczenia nowotworów kręgosłupa — Marek Paściak
15.45–16.00 Sposoby rekonstrukcji kości długich po resekcji nowotworu — Jerzy Spindel
16.00–16.15
Godziny
Przydatność prognostyczna i diagnostyczna oznaczania ekspresji genów fuzyjnych w krwi obwodowej chorych na
mięsaki z rodziny Ewinga (EFT, Ewing Family of Tumors) — Joanna Przybył
Brachyterapia
Sesja
tematyczna Prowadzący: Roman Makarewicz , Janusz Skowronek
14.30–14.45 Przejście z brachyterapii 2D do 3D w leczeniu nowotworów narządu rodnego — Andrzej Roszak
14.45–15.00 Brachyterapia raka piersi — przyspieszone napromienianie części piersi — Brygida Białas
15.00–15.15 Wyłączna brachyterapia HDR w raku gruczołu krokowego — Roman Makarewicz
SALA E
15.15–15.30
Brachyterapia raka gruczołu krokowego — doświadczenia z wykorzystywaniem źródeł stałych
Janusz Skowronek
—
Brachyterapia okołooperacyjna (HDR-BT) jako uzupełnienie teleradioterapii (EBRT) po zabiegu oszczędzającym raka
piersi w stopniu T1-T2N0 — Janusz Skowronek
Okołooperacyjna pulsacyjna brachyterapia (PDR BT) jako metoda podwyższenia dawki (ang. Boost) na lożę po guzie u
15.40–15.50 chorych na raka piersi leczonych z zachowaniem narządu (ang. BCT, Breast-conserving therapy)
— Krystyna Serkies
Powierzchniowa brachyterapia obszaru głowy i szyi – czy zastosowanie zaawansowanych metod obrazowania prowadzi
15.50–16.00
do poprawy parametrów rozkładów dawek? — Grzegorz Zwierzchowski
15.30–15.40
16.00–16.15
Porównanie parametrów planu leczenia brachyterapii HDR raka gruczołu krokowego w różnych schematach
— Marek Kanikowski
16.15–16.45
PRZERWA
16.45-17.45
Godziny
Sesja satelitarna firmy AstraZeneca
SALA A
16.45-17.45
Godziny
Sesja satelitarna firmy GSK
SALA B
16.45-17.45
Godziny
Sesja satelitarna firmy Amgen
SALA C
16.45-17.45
Godziny
Sesja satelitarna
SALA D
16.45-17.45
Godziny
SALA E
16.45-17.45
Sesja satelitarna
Godziny
Piątek, 12 października 2012 roku
8.15–9.00
Biologia i klinika przerzutów do mózgu
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Tomasz Trojanowski
8.15–8.30
Biologia przerzutów do mózgu — Renata Duchnowska
8.30–8.45
Leczenie systemowe i radioterapia przerzutów do mózgu — Anna Niwińska
8.45–9.00
Chirurgiczne leczenie przerzutów do mózgu — Tomasz Trojanowski
SALA A
Godziny
Żywienie w onkologii
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Stanisław Kłęk
8.15–8.30
Poradnictwo dietetyczne w onkologii — Aleksandra Kapała
8.30–8.45
Wyniszczenie nowotworowe — Jerzy Jarosz
8.45–9.00
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w onkologii — Stanisław Kłęk
Godziny
Prawne aspekty pracy lekarza onkologa (część I)
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Małgorzata Serwach , Rafał Kubiak
SALA B
SALA C
8.15–8.45
Zgoda chorego, prawo chorego do informacji, tajemnica lekarska, odpowiedzialność lekarza kierującego zespołem
operacyjnym — Małgorzata Serwach , Rafał Kubiak
8.45-9.00
Rejestry przedmiotowe w aspekcie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt zcentralizowanej bazy
danych — Urszula Wojciechowska
Godziny
Chłoniak Hodgkina
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Krzysztof Warzocha
8.15–8.30
Odrębności patogenetyczne chłoniaka Hodgkina i ich implikacje kliniczne — Grzegorz Mazur
8.30–8.45
Obecna strategia leczenia chłoniaka Hodgkina — Renata Zaucha
8.45–9.00
Personalizacja leczenia chłoniaka Hodgkina za pomocą badania PET — Jan Maciej Zaucha
SALA D
Godziny
Przyszłość radioterapii
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Krzysztof Składowski
8.15–8.30
Ruchomość obszarów tarczowych i narządów krytycznych podczas radioterapii — Krzysztof Ślosarek
8.30–8.45
Radioterapia adaptacyjna — Marzena Janiszewska
8.45–9.00
Radioterapia protonowa w Polsce — Michael Waligórski
SALA E
9.00–9.15
PRZERWA
9.15–11.00
Godziny
Radioterapia dziś, czyli HD, IGRT i 4D
Sesja
tematyczna Prowadzący: Maria Werner-Wąsik , Adam Maciejczyk
9.15-9.30
Obrazowanie nowotworu w planowaniu radioterapii — Rafał Tarnawski
9.30–9.40
Radioterapia sterotaktyczna raka płuca — Krzysztof Konopa
9.40–10.00 Radiochirurgia i radioterapia stereotaktyczna guzów mózgu — Maria Werner-Wąsik
10.00–10.15 Cyberknife™ w polskiej radioterapii — najczęstsze zastosowania i pierwsze wyniki leczenia — Leszek Miszczyk
SALA A
10.15–10.30 Wykorzystanie proteomiki krwi w monitorowaniu toksycznosci radioterapii — Piotr Widłak
Wieloparametryczny monitoring tempa regresji guza, nasilenia ostrego odczynu popromiennego oraz psychicznej i
—
10.30–10.40 ogólnoustrojowej tolerancji radio- (RT) i radiochemioterapii (RTChT) chorych na raka głowy i szyi
Krzysztof Składowski
Ocena skuteczności pooperacyjnej radioterapii dorosłych chorych na glejaki II stopnia złośliwości po nieradykalnych
10.40–10.50 zabiegach operacyjnych leczonych w Centrum Onkologii w Krakowie w latach 1975–2000
— Magdalena Jarosz
10.50–11.00
Godziny
SALA B
Ocena wczesnej tolerancji śródtkankowej hipertermii gruczołu krokowego w skojarzeniu z brachyterapią
— Andrzej Kukiełka
Rak piersi
Sesja
tematyczna Prowadzący: Radzisław Kordek , Jacek Jassem
9.15–9.30
Epidemiologia raka piersi w Polsce. Stan obecny i perspektywy — Joanna Didkowska
9.30–9.45
Rola biologii molekularnej w diagnostyce nowotworów — Radzisław Kordek
9.45–10.00
Rola badania MR w rozpoznawaniu, planowaniu leczenia i ocenie odpowiedzi na leczenie raka piersi
Katarzyna Steinhof
—
10.00–10.15 Typy biologiczne a leczenie raka piersi — Maria Litwiniuk
10.15–10.30 Porównanie badań obrazowych z histopatologicznymi — Ewa Chmielik
10.30–10.40
12-genowy profil a ryzyko wczesnych przerzutów do mózgu u chorych na rozsianego HER2-dodatniego (HER(+) raka
piersi — Renata Duchnowska
10.40–10.50
Związek pomiędzy ekspresja wybranych białek w guzie pierwotnym a ryzykiem przerzutów do mózgu u chorych na raka
piersi — Katarzyna Sosińska-Mielczarek
10.50–11.00
Rokownicze znaczenie amplifikacji genu topzoizomerazy II alfa (TOP2A) u chorych na raka piersi z uwzględnieniem
współwystępowania zaburzeń genu HER2 — Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
Godziny
9.15–9.45
Genetyka nowotworów człowieka
Sesja
tematyczna Prowadzący: Maria Dębiec-Rychter , Janusz Limon
Molekularna diagnostyka guzów litych — Maria Dębiec-Rychter
9.45–10.05 Całogenowa analiza sekwencji microRNA w nowotworach człowieka — Krystian Jażdżewski
SALA C
10.05–10.20 Molekularne mechanizmy wrażliwości i oporności na terapie przeciwnowotworowe — Paweł Krawczyk
10.20–10.35 Nowotwory sporadyczne — mechanizmy transformacji oraz powstawania przerzutów — Maria Sąsiadek
10.35–10.45 Interakcje genetyczne — inhibitory PARP w onkologii — Agata Filip
10.45–11.00
Godziny
Zjawiska epigenetyczne w patogenezie nowotworów. Nowe możliwości profilaktyki i terapii
— Wanda Baer-Dubowska
Laparoskopia w nowotworach układu moczowego
Sesja
tematyczna Prowadzący: Piotr Chlosta , Tomasz Szydelko
9.15–9.35
Laparoskopowa radykalna prostatektomia — Piotr Jarzemski
9.35–9.55
Postępy w laparoskopowym leczeniu guzów nadnercza — Tomasz Szydelko
SALA D
9.55–10.15 Rola laparoskopowej NSS (nephron-sparing surgery) w leczeniu nowotworów nerki — Adam Gołąb
10.15–10.35
Rola laparoskopowej cystektomii w leczeniu nowotworów naciekających błonę mięśniową pęcherza moczowego
— Piotr Chlosta
10.35–11.00 Dyskusja
Godziny
SALA E
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
Sesja
tematyczna Prowadzący: Paweł Daszkiewicz , Tomasz Trojanowski
9.15–9.35
15 lat neuroonkologii dziecięcej w Polsce — Danuta Perek
9.35–9.55
Postępy w diagnostyce histopatologicznej — Wiesława Grajkowska
9.55–10.15 Implikacje kliniczne transkrypcyjnego profilowania guzów mózgu u dzieci — Maria Łastowska
10.15–10.30
Leczenie neurochirurgiczne nowotworów mózgu zlokalizowanych w obszarach elokwentnych
— Paweł Daszkiewicz
10.30–10.45 Radioterapia — Anna Skowrońska-Gardas
10.45–11.00 Pacjent zakończył leczenie i co dalej? — Bożenna Dembowska-Bagińska
11.00–11.30
PRZERWA
11.30–13.30
Godziny
Sesja
plenarna
Etyczne wyzwania współczesnej onkologii
Prowadzący: Jacek Jassem , Zbigniew Szawarski
11.30–12.00 Effectiveness or cost-effectiveness as the criterion for adopting new cancer treatments? — Ian Tannock
12.00–12.20 Nierzetelność naukowa w onkologii — Marek Wroński
SALA
PLENARNA
12.20–12.40 Konflikt interesów — Andrzej Górski
12.40–13.00 Uporczywe leczenie w końcowej fazie choroby nowotworowej — Zbigniew Szawarski
13.00–13.15 Badanie genetycznych predyspozycji do nowotworów — Janusz Limon
13.15–13.30 Etyka mediów w onkologii — Sławomir Zagórski
PRZERWA NA LUNCH
13.30–14.30
Sesja plakatowa
SALA 3
Tematy:
Ginekologia onkologiczna, Rak odbytnicy, Rak żołądka, Rak piersi, Rak płuc
14.30–16.15
Godziny
„Nie samym chlebem”
Sesja
tematyczna Prowadzący: Maciej Krzakowski , Marek Bębenek
14.30–14.45 Książka — przedmiot pożądania — Edward Towpik
14.45–15.00 Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce — Janusz Limon
SALA A
15.00–15.15 Moje podróże na koniec świata — Jacek Jassem
15.15–15.30 Sport — mój sposób na życie — Marek Pudełko
15.30–15.45 Kobieta w muzyce europejskiej — Jan Kornafel
Godziny
Czerniak
Sesja
tematyczna Prowadzący: Piotr Rutkowski , Piotr Wysocki
14.30–14.45 Postępy w diagnostyce i leczeniu czerniaka o zaawansowaniu lokoregionalnym — Piotr Rutkowski
14.45–15.00
Przerzuty czerniaka o nieznanym punkcie wyjścia do węzłów chłonnych i tkanki podskórnej
— Zbigniew I. Nowecki
15.00–15.15 Rola leczenia chirurgicznego w IV stopniu zaawansowania — Krzysztof Herman
SALA B
15.15–15.30 Advances and new roads in adjuvant therapy of melanoma — Peter Mohr
15.30–15.45 Standardy histopatologiczne w dermatopatologii — Zdzisław Woźniak
15.45–16.00 Immunoterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie zaawansowanego czerniaka — Tomasz Świtaj
16.00–16.15
Godziny
Zaburzenia molekularne u chorych na czerniaka w III stopniu zaawansowania klinicznego: korelacja z czynnikami
kliniczno-patologicznymi i wynikami leczenia — Piotr Rutkowski
Ciążowa choroba trofoblastyczna
Sesja
tematyczna Prowadzący: Mariusz Bidziński , Jerzy Stanek
14.30–14.50 Diagnostyka patomorfologiczna — Jerzy Stanek
14.50–15.10 Diagnostyka markerowa — Janina Kamińska
SALA C
15.10–15.30 Diagnostyka obrazowa — Anna Dańska-Bidzińska
SALA C
15.30–15.50 Leczenie chirurgiczne — Mariusz Bidzinski
15.50–16.10 Leczenie systemowe — Ewa Markwitz
16.10–16.30 Dyskusja
Godziny
Onkohematologia
Sesja
tematyczna Prowadzący: Wiktor Jędrzejczak , Krzysztof Warzocha
14.30–14.50 Współczesne zasady leczenia chłoniaków agresywnych — Jan Walewski
14.50–15.05 Postępy w terapii chłoniaków indolentnych — Tomasz Wróbel
15.05–15.20
SALA D
Rola megachemioterapii i przeszczepiania autologicznych komórek hematopoetycznych w leczeniu chłoniaków
— Sebastian Giebel
15.20–15.35 Szpiczak mnogi i dyskrazje plazmocytarne — Wiktor Jędrzejczak
15.35–15.55 Postępowanie u chorych na chłoniaki z towarzyszącym zakażeniem HBV i HCV — Krzysztof Warzocha
15.55–16.05
Pierwotny chłoniak śródpiersia — wyniki leczenia 65 chorych z zastosowaniem intensywnej, naprzemiennej
immunochemioterapii w Centrum Onkologii — Instytucie w Warszawie — Joanna Jarosińska-Romejko
16.05–16.15
Częściowa trisomia chromosomu 11 w diagnostyce agresywnych chłoniaków z komórek B
— Barbara Grela-Pieńkowska
Godziny
Rak żołądka
Sesja
tematyczna Prowadzący: Anna Nasierowska-Guttmejer , Wojciech Kielan
14.30–14.55 Chirurgiczne leczenie raka żołądka — Tadeusz Popiela
14.55–15.15 Czynniki predykcycjne w leczeniu wczesnego i zaawansowanego raka żołądka — Anna Nasierowska-Guttmejer
SALA E
15.15–15.30 Czy celowe jest indukcyjne leczenie chorych na raka żołądka? — Jerzy Wydmański
15.30–15.45 Pooperacyjne leczenie chorych na raka żołądka — Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
15.45–16.00 Miejsce terapii żywieniowej w leczeniu raka żołądka — Stanisław Kłęk
16.00–16.15
Czy splenektomia wpływa na tolerancję i skuteczność pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na raka żołądka? —
Rafał Suwiński
16.15–16.45
PRZERWA
16.45-17.45
Godziny
Sesja satelitarna firmy TEVA
SALA A
16.45-17.45
Godziny
Sesja satelitarna firmy Lilly
SALA B
16.45-17.45
Godziny
Sesja satelitarna
SALA C
16.45-17.45
Godziny
Sesja satelitarna firmy Novartis: „Hormonoterapia zaawansowanego raka piersi”
Przewodniczący: prof. Maciej Krzakowski
16.45-17.10 „Hormonoterapia zaawansowanego raka piersi i mechanizmy hormonooporności” — prof. Piotr Wysocki
SALA D
17.10-17.35 „Nowe możliwości leczenia hormonoopornego raka piersi” — prof. Krzysztof Krzemieniecki
17.35-17.45 Dyskusja
Godziny
SALA E
Sesja satelitarna firmy Candela: „Zastosowanie nowoczesnej technologii w radioterapii stereotaktycznej”
Przewodniczący prof. Leszek Miszczyk
16.45-17.05
SALA E
„Radykalna radiochirurgia guzów wątroby realizowana przy użyciu przyspieszacza liniowego”
— prof. Leszek Miszczyk
17.05-17.25 „Clinical Application of Modern Technology for Stereotactic Radiotherapy" — dr Frank Lagerwaard
17.25-17.45 „Doświadczenia własne DCO związane z wdrażaniem nowoczesnych technik SBRT" — dr Adam Maciejczyk
Godziny
Sobota, 13 października 2012 roku
8.15–9.00
Skojarzone leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Piotr Potemski
8.15–8.30
Rola chirurga — Wojciech Zegarski
8.30–8.45
Rola radioterapeuty — Krzysztof Bujko
8.45–9.00
Rola onkologa klinicznego — Piotr Potemski
SALA A
Godziny
Powikłania krwotoczne i zakrzepowe w nowotworach
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Marek Wojtukiewicz
8.15–8.30
Hemostaza w nowotworach — Janusz Kłoczko
8.30–8.45
Leczenie antykoagulacyjne w nowotworach — Anetta Undas
8.45–9.00
Powikłania krwotoczne u chorych otrzymujących antykoagulanty — Marek Wojtukiewicz
SALA B
Godziny
Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna piersi
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Janusz Jaśkiewicz
8.15–8.30
Chirugia onkoplastyczna w organizowanych „Breast Units” w Polsce — Janusz Jaśkiewicz
8.30–8.45
Autoprzeszczep tkanki tłuszczowej i komórek ADSC (Adipose Derived Steam Cells): nowe możliwości chirurgii
rekonstrukcyjnej piersi? — Sławomir Mazur
8.45–9.00
Wpływ Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi na profil zabiegów rekonstrukcyjnych — Iwona Chruścicka
SALA C
Godziny
8.15–8.35
SALA D
Ból nowotworowy
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Możliwości farmakoterapii bólu u chorych na nowotwór — nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej — Aleksandra Cialkowska-Rysz
8.35–8.55
Nowe możliwości optymalizacji leczenia opioidami — Tomasz Dzierżanowski
8.55–9.00
Dyskusja
Godziny
SALA E
8.15–9.00
Aspekty prawne pracy lekarza onkologa (część 2)
Sesja
edukacyjna Prowadzący: Małgorzata Serwach , Rafał Kubiak
Odpowiedzialność lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz lekarza kontraktowego i lekarza
wykonującego indywidualną lub grupową praktykę. Dokumentacja medyczna
— Małgorzata Serwach , Rafał Kubiak
9.00–9.15
PRZERWA
9.15–11.00
Godziny
Ginekologia onkologiczna
Sesja
tematyczna Prowadzący: Jan Kornafel , Barbara Rossochacka-Rostalska
9.15–9.30
Rola immunohistochemii w diagnostyce nowotworów macicy — Anna Nasierowska-Guttmejer
9.30–9.40
Nowe narzędzia i materiały chirurgiczne z uwzględnieniem ich zastosowań w ginekologii onkologicznej
Mariusz Bidziński
9.40–9.50
Możliwości nowoczesnej radioterapii w ginekologii onkologicznej — Andrzej Roszak
—
9.50–10.05 Zachowanie płodności chorych onkologicznie — Krzysztof Łukaszuk
SALA A
10.05–10.20
10.20–10.30
10.30–10.40
10.40–10.50
10.50–11.00
Godziny
9.15–9.30
Zastosowanie mikromacierzy oligonukleotydowych w ocenie ryzyka progresji nowotworów narządów płciowych kobiety
— Bogdan Michalski
Ocena efektu oraz odczynów popromiennych u chorych na raka szyjki i trzonu macicy napromienianych techniką ITVIMRT — Ewa Telka
Migracja stopni zaawansowania i grup prognostycznych pierwotnie operacyjnego raka błony śluzowej trzonu macicy w
obliczu zmiany klasyfikacji według FIGO z 1988 i z 2009 roku — Marcin Stępień
Ocena znaczenia prognostycznego wybranych biomarkerów u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem
i cisplatyną — Małgorzata Klimek
Wartość prognotyczna wybranych czynników kliniczno-patologicznych w płaskonabłonkowym raku sromu
—
Jacek Jan Sznurkowski
Biochemia kliniczna w onkologii
Sesja
tematyczna Prowadzący: Jan Kulpa , Bogdan Solnica
Cytokiny w biologii nowotworów. Rozważania nad swoistością biomarkerów nowotworowych w kontekście stanu
zapalnego — Magdalena Chechlińska
9.30–9.45
Rola metaloproteinaz i ich inhibitorów w powstawaniu przerzutów nowotworowych — Mieczysław Woźniak
9.45–10.00 Udział reakcji ostrej fazy w mechanizmach rozwoju zespołu wyniszczenia nowotworowego — Jan Kulpa
SALA B
10.00–10.15 Cukrzyca i nowotwory złośliwe — Bogdan Solnica
Wstępne badania oceniające metody zbierania osocza i wykrywania mutacji genu EGFR w wolnym DNA izolowanym w
krwi obwodowej chorych na raka płuca — Rafał Dziadziuszko
Rokownicza wartość ekspresji microRNA (miR) u chorych na wczesnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)
10.25–10.35
poddanych radykalnej resekcji miąższu płucnego — Marcin Skrzypski
Przydatność oznaczeń antygenu raka płaskonabłonkowego (SCC-Ag), pochodnej cytokeratyny 19 (CYFRA 21.1) i
10.35–10.45 osteopontyny (OPN) dla prognozy i predykcji radio- (RT) i radichemioterapii (RTChT) chorych na raka regionu głowy i szyi
(RRGiSz) — Jolanta Mrochem-Kwarciak
10.15-10.25
10.45–10.55 CA125, HE4 i wskaźnik ROMA w diagnostyce raka jajnika — Jan Kanty Kulpa
Godziny
Psychologiczne aspekty jakości życia u chorych na nowotwory
Sesja
tematyczna Prowadzący: Krystyna de Walden-Gałuszko , Ewa Wojtyna
9.15–9.30
Psychologiczne zasoby i obciążenia w ocenie stresu onkologicznego — Mikołaj Majkowicz
9.30–9.45
Możliwości poprawy jakości życia poprzez metody psychologii pozytywnej — Krystyna de Walden-Gałuszko
9.45–10.00 Możliwości poprawy jakości życia za pomocą psychoterapii poznawczo-behawioralnej — Ewa Wojtyna
SALA C
10.00–10.15 Terapia wspierająca podstawą poprawy jakości życia u pacjentów onkologicznych— Bożena Winch
10.15–10.25 Jakość życia chorych z piersią wydzielającą badanych fiberoduktoskopowo — Jacek Zieliński
Analiza wpływu treningu fizycznego na budowę ciała i jakość życia kobiet z rakiem piersi w trakcie hormonoterapii —
Katarzyna Hojan
Panel dyskusyjny "Komunikacja z pacjentem w różnych etapach choroby nowotworowej" — Bożena Winch ,
10.40–11.00
Krystyna de Walden-Gałuszko , Magdalena Gruza
Diagnostyka i leczenie nowotworów pozaczaszkowych u dzieci
Sesja
Godziny
tematyczna Prowadzący: Piotr Czauderna, Piotr Kaliciński
10.25–10.35
9.15–9.30
Taktyka postępowania chirurgicznego w nowotworach wątroby u dzieci — Piotr Czauderna
9.30–9.45
Rak tarczycy u dzieci i młodzieży — Andrzej Prokurat
9.45–10.00 Leczenie operacyjne w nerwiaku zarodkowym otworu górnego klatki piersiowej — Przemysław Mańkowski
SALA D
10.00–10.15 Nowotwory u noworodków — Danuta Perek
10.15–10.30 Nowotwory nabłonkowe u dzieci i młodzieży — Ewa Bień
10.30–10.45
Retinoblastoma — etiopatogeneza, współczesne zasady postępowania terapeutycznego, wyniki leczenia
— Urszula Koberda
10.45–11.00 Rola przeszczepu w kompleksowym leczeniu nowotworów wątroby u dzieci — Piotr Kaliciński
Godziny
9.15–9.30
9.30–9.45
Śródoperacyjna radioterapia
Sesja
tematyczna Prowadzący: Wojciech Polkowski , Jerzy Wydmański
Intra-operative electron boost and hypofractionated whole-breast irradiation during breast-conserving treatment
(HIOB) — Felix Sedlmayer
Doświadczenie w leczeniu oszczędzającym raka piersi z zastosowaniem systemu Intrabeam
—
Wojciech Witkiewicz
9.45–10.00 Aspekty chirurgiczne śródoperacyjnej radioterapii gruczołu piersiowego — Dawid Murawa
SALA E
10.00–10.15 Aspekty fizyczne śródoperacyjnej radioterapii — Marcin Litoborski
10.15–10.30 Okołooperacyjna brachyterapia raka piersi w leczeniu oszczędzającym — Janusz Skowronek
ABPI przy użyciu wielokanałowego aplikatora balonowego CONTURA® — doświadczenia własne
— Andrzej Kukiełka
Czy możliwa jest optymalizacja rozkładów dawek w przypadku brachyterapii ABPI z wykorzystaniem jedno- i
10.40–10.50
wielokanałowych śródtkankowych aplikatorów hybrydowych? — Grzegorz Bielęda
Wstępna ocena wyników leczenia oszczędzającego u chorych na raka gruczołu piersiowego z zastosowaniem IORT i
10.50–11.00
EBRT — Bartosz Urbański
10.30–10.40
11.00–11.30
PRZERWA
11.30–13.30
Godziny
Sesja
plenarna
Wyzwania współczesnej onkologii klinicznej i radioterapii
Prowadzący: Maciej Krzakowski , Marian Reinfuss
11.30–11.45 Advances in treatment of metastatic prostate cancer — Ian Tannock
11.45–12.00 Biologiczne podstawy ewolucji systemowego leczenia raka nerki — Cezary Szczylik
12.00–12.15 Moje noce u Maud: pięciu jeźdźców apokalipsy w radioterapii — Bogusław Maciejewski
SALA
PLENARNA
12.15–12.30 Nowe możliwości radioterapii zwiazane z postepem technologicznym — Jacek Fijuth
12.30–12.45 Sekwencjonowanie genomu i droga do terapii indywidualizowanych — Michał Jarząb
12.45–13.00 Rak płuca — wpływ molekularnej biologii na praktykę — Rafał Dziadziuszko
13.00–13.15 Czynniki predykcyjne dla systemowego leczenia — Aleksandra Łacko
13.15–13.30 Leki antyangiogenne — stan w 2012 roku — Piotr Potemski
13.30–14.30
PRZERWA NA LUNCH
Download