Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa

advertisement
Sylabus
A. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa
Komentarz
Nazwa przedmiotu
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Kierunek studiów
Zdrowie Publiczne
Jednostka prowadząca
Zakład Zdrowia Publicznego
Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz, prof. PUM
Kierownik jednostki
Osoba/y prowadzące
mgr Ewa Kemicer-Chmielewska
2010/2011, semestr letni
Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot jest
realizowany
Kierunkowy
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
Teoria zarządzania i jej zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia.
Skrócony opis
Elementy marketingu w placówkach ochrony zdrowia
przedmiotu
- wykłady- 40 godz.
Forma zajęć
- seminaria- 20 godz.
dydaktycznych
Metody dydaktyczne
Pełny opis przedmiotu
/cele dydaktyczne
wynikające z realizacji
przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykład informacyjny, burz mózgów, dyskusja, seminarium,
Student powinien:
 Zaznajomić się z tematyką i przedmiotem organizacji i zarządzania w
ochronie zdrowia
 Poznać organizację i strukturę systemu opieki zdrowotnej
 Poznać formy własności
 Poznać zasady motywowania pracowników
 Poznać style negocjacji
 Poznać zasady analizy SWOT na rynku usług medycznych
 Poznać rodzaje konfliktów i miejsce ich występowania
 Zdobyć wiedzę na temat zarządzania jakością
 Zdobyć wiedzę na temat kierowania zasobami ludzkimi
 Zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia
 Poznać zasady planowania zatrudnienia
 Poznać zasady autoprezentacji
 Zdobyć wiedzę dotyczącą etyki w kierowaniu
 Poznać zasady mediacji
 Wykonać samodzielnie analizę SWOT na przykładzie
 Poznać etapy projektu kampanii Public Relations
Marketing w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Wykaz uzyskanych
umiejętności / Efekty
uczenia się
W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:
WIEDZA: wymienić i omówić terminy i pojęcia z organizacji i zarządzania w
ochronie zdrowia,
UMIEJĘTNOŚCI: zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
POSTAWA: otwartość na zagadnienia dotyczące organizacji i zarządzania w
ochronie zdrowia,
Punkty ECTS
5
Metody i kryteria
oceniania
Aktywna obecność na zajęciach
Przygotowanie do zajęć
Pisemny egzamin w formie testu
Sposób i forma zaliczenia Egzamin
Forma: pisemna ( pytania testowe)
Rodzaj przedmiotu
Sposób realizacji
przedmiotu
Język wykładowy
- kierunkowy
- stopień II, rok II
-studia stacjonarne
Sala dydaktyczna
Polski
Literatura
Literatura podstawowa:
1. Shortell S., Kałużny A., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną,
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001.
2. Rudawska I., Opieka Zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
1. Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003.
2. Flejterski A., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika
usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
3. Lasota M., Rychlicka A., Ryś A., Stępień W., Public Relations w
ochronie zdrowia,Uniwersyteckie Wydawnictwo medyczne „Vesalius”,
Kraków 2000
4. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007
Praktyki w ramach
przedmiotu
Brak
B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Nazwisko i imię wykładowcy Ewa Kemicer-Chmielewska
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
Wykłady
Cele dydaktyczne wynikające Student powinien:
z realizacji wykładów
 Zaznajomić się z tematyką i przedmiotem organizacji i zarządzania
w ochronie zdrowia
 Poznać organizację i strukturę systemu opieki zdrowotnej
 Poznać formy własności
 Poznać zasady motywowania pracowników
 Poznać style negocjacji
 Poznać zasady analizy SWOT na rynku usług medycznych
 Poznać rodzaje konfliktów i miejsce ich występowania
 Zdobyć wiedzę na temat zarządzania jakością
 Zdobyć wiedzę na temat kierowania zasobami ludzkimi
 Zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia
Efekty uczenia się
zdefiniowane dla danej
formy dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Metody dydaktyczne
Literatura
W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:
WIEDZA: wymienić i omówić terminy i pojęcia z organizacji i zarządzania
w ochronie zdrowia,
UMIEJĘTNOŚCI: zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
POSTAWA: otwartość na zagadnienia dotyczące organizacji i zarządzania
w ochronie zdrowia
Aktywna obecność na zajęciach
Przygotowanie do zajęć
Pisemny egzamin w formie testu
Semestr letni:
1. Organizacja systemu ochrony zdrowia
2. Formy własności placówek ochrony zdrowia
3. Koncepcje i metody zarządzania strategicznego
4. Podstawy formułowania i wyboru strategii rozwoju
5. Podstawy kształtowania strategii wobec konkurencji
6. Motywowanie – znaczenie, zasady formy
7. Przywództwo – koncepcje
8. Negocjacje- style negocjacji
9. Istota zarządzania konfliktem
10. Jakość w ochronie zdrowia
11. Marketing w ochronie zdrowia
12. Analiza SWOT
13. Prawa pacjenta
14. Finansowanie placówek ochrony zdrowia
15. Style zarządzania
16. Rola zarządzających placówkami ochrony zdrowia
17. Zarządzanie zasobami ludzkimi
18. Świadczenia opieki zdrowotnej- finanse i regulacje
19. PR – strategia i nowe techniki kreowania wizerunku
Wykład informacyjny, dyskusja,
Jak w części A
B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Marketing i Zarządzanie
Nazwisko i imię wykładowcy Ewa Kemicer-Chmielewska
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
seminaria
Cele dydaktyczne wynikające Student powinien:
z realizacji seminariów
 Poznać zasady planowania zatrudnienia
 Poznać zasady autoprezentacji
 Zdobyć wiedzę dotyczącą etyki w kierowaniu
 Poznać zasady mediacji
 Wykonać samodzielnie analizę SWOT na przykładzie
 Poznać etapy projektu kampanii Public Relations
Efekty uczenia się
zdefiniowane dla danej
formy dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu
W wyniku realizacji seminariów student potrafi:
WIEDZA: przedstawić zasady planowania zatrudnienia, przedstawić
zasady autoprezentacji, wyjaśnić pojęcie: etyka w kierowaniu, przedstawić
zasady autoprezentacji
UMIEJETNOŚCI: przeprowadzić analizę SWOT, dokonać autoprezentacji,
przygotować kampanię PR
POSTAWA: otwartość na zagadnienia dotyczące organizacji i zarządzania
w ochronie zdrowia
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Aktywna obecność na zajęciach
Przygotowanie do zajęć
Metody dydaktyczne
Literatura
Seminaria, dyskusja, burza mózgów, prezentacja multimedialna
Jak w części A
Semestr letni:
1. Zasady planowania zatrudnienia w placówkach ochrony zdrowia
2. Analiza SWOT na przykładzie Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, SPS ZOZ
„Zdroje”
3. Analiza SWOT na przykładzie Centrum Medicover w Szczecinie,
SPL „Medicus” w Szczecinie.
4. Analiza SWOT na przykładzie NZOZ „Starzyński” w Szczecinie,
NZOZ……..w Szczecinie
5. Reguły wywierania wpływu społecznego i zasady autoprezentacji
6. Etyka w medycynie
7. Mediacje i ich rodzaje
8. Działania public relations w placówkach ochrony zdrowia
9. Opracowanie projektu kampanii PR dla Medi Clinique w
Szczecinie
10. Przygotowanie konkursu szpital przyjazny dziecku
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards