WIG-Energia - michau.nazwa.pl

advertisement
Wartość mieszana
WIG-Energia
Na temat Blended Value:
• Wartość mieszana dotyczy trzech aspektów:
ekonomicznego, ekologicznego i społecznego,
• Do jej określenia potrzebny jest odpowiedni
system wskaźników,
• W naszej prezentacji użyliśmy trzech
krzyżujących się ze sobą wskaźników:
pośrednich i bezpośrednich, ilościowych i
jakościowych oraz obiektywnych i
subiektywnych,
Plan/Forma prezentacji:
•
•
Bardzo prosty
W formie tabeli spróbujemy przedstawić,
wyżej wymienione wskaźniki w oparciu o
aspekty ekonomiczne, ekologiczne i
społeczne, uwzględniając również cele
szczegółowe oraz źródła weryfikacji tych
wskaźników.
Wskaźniki bezpośrednie i
pośrednie
Aspekt
Aspekt
ekonomiczny
(zainwestowane
ekonomiczny
środki
przynoszą
(zainwestowane
zwrot finansowy)
środki
przynoszą
zwrot finansowy)
Cel szczegółowy
Wskaźniki
bezpośrednie
Wskaźniki
pośrednie
Sposób weryfikacji
Sposób weryfikacji
Pozyskanie większej
liczby inwestorów
Liczba umów podpisanych
z nowym inwestorami
Zmniejszenie bezrobocia
na terenach, gdzie
powstają nowe inwestycje
Raporty finansowe firmy;
podpisane umowy z
inwestorami
Pozyskanie większej
liczby klientów
detalicznych, zwiększenie
liczby partnerów
biznesowych
Liczba nowych klientów
oraz partnerów
biznesowych; 20%
zwiększenie sprzedaży
energii w stosunku do
roku ubiegłego;
zwiększenie zysków firmy
Zapotrzebowanie na
większą liczbę
pracowników
Umowy podpisane z
nowymi klientami; raport z
działalności firmy
Rozszerzenie działalności
na rynkach europejskich
Przejęcia, fuzje z firmami
z branży energetycznej;
Procentowy wzrost
udziału w rynku
energetycznym Europy w
Wykorzystywanie
porównaniu
do roku
alternatywnych
poprzedniego źródeł
energii (elektrownie
wodne, wiatrowe)
Wykorzystywanie
Modernizacja
urządzeń
alternatywnych
źródeł w
celu
zwiększenia
energii
(elektrownie
wydajności,
wodne, wiatrowe)
Zwiększenie zatrudnienia
Modernizacja
Rozwój firmy urządzeń w
celu zwiększenia
Rzeczywiste
wydajności, wydatki w
stosunku do zatrudnienia
Zwiększenie
Rozwój
firmy w
zaplanowanych
budżecie.
Rzeczywiste wydatki w
Procentowy
wzrost udziału
Wzrost
zatrudnienia
osób
w rynku
ze
znajomością
energetycznym
jęz.
Europy w porównaniu do
obcych
roku poprzedniego
Umowy podpisane z
nowymi klientami
Mniejsze opłaty za emisję
dwutlenku węgla do
atmosfery
Raporty finansowe firmy
Mniejsze opłaty za emisję
Zadowolenie
klientów
dwutlenku
węgla
do z
lepszej
jakości
obsługi
atmosfery
Raporty finansowe firmy
Raporty finansowe firmy
Zadowolenie klientów z
lepszej jakości obsługi
Przejrzysta strategia firmy
Raporty finansowe firmy
Przejrzysta strategia firmy
Raporty finansowe firmy
Wzrost zadowolenia
klientów korzystających z
dostaw energii
Raporty finansowe firmy
Wzrost zadowolenia
Raporty finansowe firmy
Zmniejszenie kosztów
wytwarzania energii
Zmniejszenie kosztów
Działania w celu
wytwarzania
energii
zwiększenia możliwości
finansowania ze środków
budżetowych nowych
Działania
w celu
inicjatyw firmy
zwiększenia możliwości
Zmniejszenie ze
odchyleń
finansowania
środków
wydatków
budżetowych
budżetowych nowych
inicjatyw firmy
Zmniejszenie odchyleń
wydatków budżetowych
Zobowiązania finansowe
regulowane terminowo
stosunku do
Procent zapłaconych
zaplanowanych
w
przez
firmę
odsetek
budżecie.
karnych za opóźnienia w
płatnościach
Raporty finansowe firmy
Aspekt
Cel szczegółowy
Wskaźniki
bezpośrednie
Wskaźniki
pośrednie
Sposób weryfikacji
Zmniejszenie ilości emisji
szkodliwych substancji do
atmosfery
Zmniejszenie ilości
szkodliwych substancji
emitowanych do atmosfery
o 10% w kolejnych dwóch
latach działalności w
stosunku do ilości
substancji emitowanych w
roku poprzednim
Poprawa jakości wody
pitnej i powietrza
Specjalistyczne pomiary
emisji substancji
szkodliwych do
środowiska; audyty
instytucji zewnętrznych
Poszukiwanie
odnawialnych źródeł
energii
Zwiększenie środków
(o15%), czasu (o 20%) i
zasobów pracy (o 20%) do
prowadzenia
specjalistycznych badań nt
odnawialnych źródeł
energii w bieżącym roku w
stosunku do roku
poprzedniego
Zwiększanie zalesiania o
10% w skali roku
poprawa jakości
środowiska naturalnego;
zmniejszenie zniszczeń
spowodowanych
eksploatacją złóż
naturalnych
Raporty z prowadzonych
badań raporty
środowiskowe firmy
Odbudowa środowiska
naturalnego, zwiększenie
produkcji tlenu
Dane o zalesieniu
dostępne w
Nadleśnictwach
ekologiczny
Rekompensata strat w
środowisku naturalnym
Aspekt
Cel szczegółowy
Wskaźniki bezpośrednie
Poprawa standardu życia
społeczności lokalnych poprzez
zwiększone zapotrzebowanie na
dostawy „składników” do
produkcji bio-energii
Zwiększenie produkcji bio-energii
o 30% w skali roku w stosunku
do roku poprzedniego
Zwiększenie upraw roślin i
poprawa sytuacji materialnej
społeczności lokalnej
Raporty z działalności danej
firmy; dane GUS; ankiety
przeprowadzone wśród
społeczności lokalnej na danym
terenie funkcjonowania firmy
Zwiększenie liczby zatrudnionych
osób niepełnosprawnych
Zwiększenie w bieżącym roku
liczby pracowników
niepełnosprawnych do 10%
liczby wszystkich osób
zatrudnionych w firmie
Szkolenia BHP,
Optymalizowanie warunków
pracy
Przystosowanie warunków pracy
dla osób niepełnosprawnych
Raporty kadrowe danej firmy;
ankiety przeprowadzone wśród
pracowników niepełnosprawnych
Zmniejszenie liczby wypadków
przy pracy
Mniejsza absencja w pracy
Dane kadrowe; rejestr wypadków
prowadzony przez firmę
Rekompensata dla właścicieli
eksploatowanych gruntów
Procentowy wzrost rekompensat
dla właścicieli gruntów
wzrost zaufania społecznego
Edukacja użytkowników energii
nt oszczędnego wykorzystania
energii w gospodarstwie
domowych
Zmniejszenie zużycia energii w
gospodarstwach domowych
poprzez ekonomiczne
wykorzystanie urządzeń
elektrycznych
Zwiększenie budżetu domowego
klientów
Wprowadzenie pakietów
socjalnych dla placówek
edukacyjnych i zdrowotnych
borykających się z zadłużeniem
Niższa cena za energię dla 20%
placówek borykających się z
największymi problemami
finansowymi
Wzrost zaufania społecznego;
Zwiększenie uczestnictwa
pracowników w szkoleniach,
kursach, studiach
podyplomowych, konferencjach,
itp.
Procent pracowników biorących
udział w szkoleniach;
Wzrost atrakcyjności firmy na
rynku pracy;
Zwiększenie dochodów firm
szkoleniowych
Raport finansowy firmy, ankiety
przeprowadzone wśród
właścicieli eksploatowanych
gruntów
Dane statystyczne firmy
dotyczące średniego zużycia
energii w przeciętnym
gospodarstwie domowym –
porównanie średniej z roku
bieżącego ze średnią z roku
poprzedniego
Raporty finansowe zadłużonych
placówek dostępne we
właściwych instytucjach
rządowych i samorządowych;
raport firmy z wprowadzenia
pakietów socjalnych wraz z listą
placówek objętych wsparciem
Raporty dotyczące udziału
pracowników w szkoleniach i
kursach
Poprawa warunków pracy
pracowników
Liczba zadowolonych,
zmotywowanych pracowników
Większa efektywność pracy
pracowników
Poprawa standardów
bezpieczeństwa pracy
społeczny
(poprawa
standardu życia
osób lub
społeczeństwa)
Wskaźniki pośrednie
Sposób weryfikacji
Wyniki ankiet, badań
dotyczących opinii pracowników
na temat warunków miejsca
pracy
Wskaźniki ilościowe i
jakościowe
Aspekt
ekonomiczny
(zainwestowane
środki
przynoszą zwrot
finansowy)
Cel szczegółowy
Wskaźniki ilościowe
Wskaźniki jakościowe
Sposób weryfikacji
Pozyskanie większej liczby
inwestorów
Zwiększenie zysków firmy o 15%
w ciągu najbliższych 2 lat w
stosunku do roku poprzedniego
Zwiększenie wydatków na
inwestycje i badania
Raporty finansowe firmy;
podpisane umowy z inwestorami
Pozyskanie większej liczby
klientów detalicznych
Dotarcie w bieżącym roku do
20% miejscowości, które nie
miały stałego dostępu do źródeł
energii
Umowy podpisane z nowymi
klientami; raport z działalności
firmy
Rozszerzenie działalności na
rynkach europejskich
Rozpoczęcie procesu
dostarczania energii na 3
nowych rynkach europejskich w
ciągu 12 miesięcy
Poprawa warunków życia
społeczności lokalnych;
zwiększenie przychodów firmy;
zwiększenie wpływów do
budżetu samorządu
Rozwój firmy, pozyskanie
nowych klientów, podniesienie
rangi firmy jako instytucji liczącej
się na światowym rynku energii
Zmniejszenie kosztów
wytwarzania energii
Zmniejszenie kosztów
pozyskiwania i wytwarzania
energii o 5% w ciągu
najbliższych 2 lat w stosunku do
kosztów z roku poprzedniego
Podjęcie działań w celu
zwiększenia możliwości
finansowania ze środków
budżetowych nowych inicjatyw,
zawartych w planie
strategicznym lub projektów
wykraczających poza realizację
zadań bieżących.
Określenie skali odchyleń
wydatków budżetowych,
mierzonych jako różnica między
poziomem wydatków
zaplanowanych i wykonanych.
Określenie, czy firma terminowo
realizuje zobowiązania
finansowe wynikające z umów o
dostarczaniu produktów i
świadczeniu usług.
Określenie, czy firma stara się
ograniczać koszty
administracyjne w dłuższych
okresach czasu
Poprawa zadowolenia klientów;
zaoszczędzone środki
przeznaczane na badania i
innowacje oraz rozwój firmy
Raporty finansowe firmy
Rozwój firmy dzięki wolnym
środkom netto, które mogą
zostać przeznaczone na
finansowanie przedsięwzięć
rozwojowych, o charakterze
inwestycyjnym.
Raporty finansowe firmy
Poprawa umiejętności firmy w
zakresie planowania budżetu
Raporty finansowe firmy
Poprawa regulacji zobowiązań
finansowych, wzrost zadowolenia
klientów korzystających z dostaw
energii
Raporty finansowe firmy
Określenie i wyeliminowanie
przyczyn ewentualnego wzrostu
kosztów administracyjnych
Raporty finansowe firmy
Działania w celu zwiększenia
możliwości finansowania ze
środków budżetowych nowych
inicjatyw firmy
Zmniejszenie odchyleń
wydatków budżetowych
Zobowiązania finansowe
regulowane terminowo
Zmniejszenie kosztów
administracyjnych w kosztach
funkcjonowania firmy ogółem
Umowy podpisane z nowymi
klientami
Aspekt
Cel szczegółowy
Zmniejszenie ilości
emisji szkodliwych
substancji do atmosfery
Poszukiwanie
odnawialnych źródeł
energii
ekologiczny
Rekompensata strat w
środowisku naturalnym
Wskaźniki ilościowe
Zmniejszenie ilości
szkodliwych substancji
emitowanych do
atmosfery o 10% w
kolejnych dwóch latach
działalności w stosunku
do ilości substancji
emitowanych w roku
poprzednim
Zwiększenie środków
(o15%), czasu (o 20%) i
zasobów pracy (o 20%)
do prowadzenia
specjalistycznych badań
nt odnawialnych źródeł
energii w bieżącym roku
w stosunku do roku
poprzedniego
Zalesienie powierzchni
50 000 ha w ciągu
najbliższych dwóch lat
działalności
Wskaźniki
jakościowe
Sposób weryfikacji
Poprawa jakości
środowiska naturalnego;
zwiększenie zaufania
społecznego i społecznej
akceptacji działalności
firmy
Specjalistyczne pomiary
emisji substancji
szkodliwych do
środowiska; audyty
instytucji zewnętrznych
Zwiększenie perspektyw
rozwoju firmy w aspekcie
odnawialnych źródeł
energii; w dalszej
perspektywie poprawa
jakości środowiska
naturalnego;
zmniejszenie zniszczeń
spowodowanych
eksploatacją złóż
naturalnych
Odbudowa środowiska
naturalnego w okolicach
obszarów najbardziej
uprzemysłowionych
Raporty z prowadzonych
badań raporty
środowiskowe firmy
Dane o zalesieniu
dostępne w
Nadleśnictwach
Aspekt
społeczny
(poprawa
standardu życia
osób lub
społeczeństwa)
Cel szczegółowy
Wskaźniki ilościowe
Wskaźniki jakościowe
Sposób weryfikacji
Poprawa standardu życia
społeczności lokalnych poprzez
zwiększone zapotrzebowanie na
dostawy „składników” do
produkcji bio-energii
Zwiększenie liczby zatrudnionych
osób niepełnosprawnych
Zwiększenie produkcji bio-energii
o 30% w skali roku w stosunku
do roku poprzedniego
Budowanie pozytywnych relacji z
lokalną społecznością;
budowanie pozytywnego
wizerunku firmy
Zwiększenie w bieżącym roku
liczby pracowników
niepełnosprawnych do 10%
liczby wszystkich osób
zatrudnionych w firmie
Poprawa standardów
bezpieczeństwa pracy
Zmniejszenie liczby wypadków
przy pracy o 25% w roku
bieżącym w stosunku do roku
poprzedniego
Wzrost zaufania społecznego;
zmniejszenie obszarów
wykluczenia społecznego;
zwiększenie dostępności
pakietów rehabilitacyjnych dla
zatrudnionych pracowników
Zwiększenie komfortu pracy;
poprawa ogólnych warunków
pracy
Raporty z działalności danej
firmy; dane GUS; ankiety
przeprowadzone wśród
społeczności lokalnej na danym
terenie funkcjonowania firmy
Raporty kadrowe danej firmy;
ankiety przeprowadzone wśród
pracowników niepełnosprawnych
Rekompensata dla właścicieli
eksploatowanych gruntów
Objęcie w roku bieżącym od 95%
do 100% właścicieli gruntów
programem rekompensat
Odpowiedni poziom finansowy
wypłacanych odszkodowań;
wzrost zaufania społecznego
Edukacja użytkowników energii
nt oszczędnego wykorzystania
energii w gospodarstwie
domowych
Zmniejszenie zużycia energii w
gospodarstwach domowych o
10% w skali roku w stosunku do
roku poprzedniego
Wzrost zadowolenia klientów
indywidualnych; zwiększenie
zaufania do firmy wśród klientów
indywidualnych
Wprowadzenie pakietów
socjalnych dla placówek
edukacyjnych i zdrowotnych
borykających się z zadłużeniem
Wprowadzenie w bieżącym roku
pakietów socjalnych w 20%
placówek borykających się z
największymi problemami
finansowymi
Wzrost zaufania społecznego;
zmniejszenie zadłużenia
placówek objętych wsparciem
Zwiększenie uczestnictwa
pracowników w szkoleniach,
kursach, studiach
podyplomowych, konferencjach,
itp.
Poprawa warunków pracy
pracowników
Wzrost liczby pracowników
korzystających z możliwości
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
Wzrost zadowolenia
pracowników z pracy na
zajmowanych stanowiskach,
pełne wykorzystanie zasobów
kapitału ludzkiego
Wzrost poziomu zadowolenia i
satysfakcji pracowników z
warunków pracy
Wzrost odsetka zadowolonych
pracowników
Dane kadrowe; rejestr wypadków
prowadzony przez firmę
Raport finansowy firmy, ankiety
przeprowadzone wśród
właścicieli eksploatowanych
gruntów
Dane statystyczne firmy
dotyczące średniego zużycia
energii w przeciętnym
gospodarstwie domowym –
porównanie średniej z roku
bieżącego ze średnią z roku
poprzedniego
Raporty finansowe zadłużonych
placówek dostępne we
właściwych instytucjach
rządowych i samorządowych;
raport firmy z wprowadzenia
pakietów socjalnych wraz z listą
placówek objętych wsparciem
Raporty dotyczące udziału
pracowników w szkoleniach i
kursach
Wyniki ankiet, badań
dotyczących opinii pracowników
na temat warunków miejsca
Wskaźniki obiektywne
i subiektywne
Aspekt
ekonomiczny
(zainwestowane
środki
przynoszą zwrot
finansowy)
Cel szczegółowy
Wskaźniki obiektywne
Pozyskanie przychylnej
opinii publicznej (np. w
kontrowersyjnej kwestii
budowy elektrowni
atomowych)
Nakład finansowy na
promowanie naszej
działalności, edukację w
temacie (np. energetyka
jądrowa)
Pozyskanie większej liczby
inwestorów, dzięki
poparciu społecznemu dla
danej działalności
Liczba podpisanych umów
inwestorskich w
porównaniu do
poprzednich lat, kiedy
działania naszej firmy
wśród społeczeństwa
lokalnego nie była
promowana
Pozyskanie nowych
odbiorców np.
przedsiębiorstw
komercyjnych bądź
instytucjonalnych (zakłady,
fabryki, szpitale) (dane w
procentach, liczbach),
jeżeli do tej pory byli to
odbiorcy indywidualni
Konkurencyjność na rynku
energetycznym poprzez
innowacyjność (nowe
alternatywne źródła energii
– energetyka, energia
jądrowa)
Utrzymanie kosztów
tradycyjnego wytwarzania
energii na
dotychczasowym poziomie
(nie ma się co oszukiwać,
że ceny energii będą
spadać wobec kurczących
się zasobów)
Utrzymanie kosztów
pozyskiwania i
wytwarzania energii na tym
samym poziomie w ciągu
najbliższych 3-4 lat
Wskaźniki subiektywne
Sposób weryfikacji
Procent respondentów,
którzy popierają (bądź nie)
naszą działalność w
stosunku do poprzedniego
okresu, kiedy było
przeprowadzane badanie.
Prognozy dotyczące
dalszego zainteresowania
inwestorów w przyszłych
latach, dzięki
przychylnemu klimatowi
społecznemu
Raporty finansowe firmy
uwzględniające te nakłady,
badania opinii publicznej
zlecane firmom
zewnętrznym
Ekspansja firmy,
zdobywanie coraz
większego udziału w
rynku, budowanie marki
dużego i nowoczesnego
dostawcy energii, ale z
drugiej strony możliwa
dywersyfikacja opinii
publicznej (%
społeczeństwa, który
popiera bądź nie takie
źródła energii, patrz pkt. 1)
Poczucie stabilizacji
energetycznej klientów
Umowy podpisane z
nowymi odbiorcami
energii, badania rynkowe
raport z działalności firmy,
raport zewnętrznych
prowadzących badanie
opinii
Raporty finansowe firmy,
audyty zewnętrzne
Aspekt
ekologiczny
Cel szczegółowy
Wskaźniki obiektywne
Wskaźniki subiektywne
Jak najmniejsza ingerencja
w środowisko naturalne
np. podczas budowy
fabryki, czy elektrowni
Powierzchnia, która
została zajęta pod
budowę, las, który został
wycięty, zakłócenia w
życiu lokalnej flory i fauny
(np. emigracja niektórych
gatunków zwierząt) i
analogicznie –
rekultywacja środowiska, w
którym została zachwiana
naturalna równowaga:
liczba odtworzonych
obszarów leśnych, siedlisk
lęgowych, przejść dla
zwierząt.
Poprawa zachwianej
równowagi środowiska
naturalnego; poprawa
zaufania społecznego i
społecznej i akceptacji
ekologicznej działalności
firmy
Raporty ekologów,
kosztorysy budowlane,
raporty finansowe firmy,
które uwzględniają nakłady
finansowe zarówno na
budowę, jak i rekultywacji
szkód w środowisku
Poszukiwanie
alternatywnych źródeł
energii (energetyka
jądrowa)
Współfinansowanie razem
z uczelniami kierunków
kształcących przyszłą
kadrę inżynierską w tym
zakresie (np. przez 10 lat,
do 2020r), rozwinięcie
systemu stypendialnego
Stworzenie zaplecza
specjalistów z zakresu
nowej energetyki
Monitoring absolwentów
kierunków związanych z
energetyką z uczelni
partnerskich, informacje z
urzędów pracy
Dostarczenie
alternatywnych źródeł
energii (energetyka
jądrowa)
Mniejsze koszty
wytwarzania energii o X%
w stosunku tradycyjnych
źródeł energii
% odbiorców, którzy
uważają, że jest to energia
zmniejszająca szkody w
środowisku naturalnym, %
odbiorców, którzy
twierdzą wręcz przeciwnie
- że takie źródło
pozyskiwania energii
stwarza zagrożenie
Sposób weryfikacji
Aspekt
Cel szczegółowy
Wskaźniki obiektywne
Poprawa standardu życia
społeczności lokalnych w
związku budową biogazowi
i zapotrzebowania na
„biopaliwo”
(zapotrzebowanie na
dostawy „składników” do
produkcji bio-energii),
terminowe regulowanie
zobowiązań wobec
lokalnych partnerów
biznesowych
Dobre relacje ze
społecznością lokalną
Wzrost liczby lokalnych
zakładów specjalizujących
się w dostawach biopaliwa,
wzrost liczby
zatrudnionych na danym
terenie w stosunku do
okresu, kiedy takie
inwestycje nie były
prowadzone
% mieszkańców danej
społeczności deklarujący,
że standard ich życia
dzięki działalności firmy
poprawił się, budowanie
pozytywnego wizerunku
firmy, jako największego
pracodawcy i lokalnego
partnera
Dane z urzędu pracy,
ankiety wśród
pracowników z danego
terenu, raporty firmy
uwzględniające relacje z
lokalnymi partnerami
Liczba spotkań
informacyjno-edukacyjnych
dla mieszkańców o
planowanych inwestycjach,
nakłady finansowe na
poprawę infrastruktury
lokalnych dróg, wypłata
rekompensat za zajęcie
gruntów pod inwestycje,
czy odwierty i adekwatnie
liczba ewentualnych
procesów sądowych
związanych z
przesiedleniami,
inwestycja w lokalne
przedsięwzięcia (kluby
sportowe, wydarzenia
kulturalne)
Zwiększenie w danym
okresie liczby pracowników
z terenu, na którym działa
zakład (w tym np.
% mieszkańców, którzy
deklarują zrozumienie dla
działalności firmy po takich
spotkaniach i działaniach
firmy
Raporty finansowe firmy
uwzględniające koszty
organizacji spotkań,
inwestycji w infrastrukturę,
koszty ewentualnych
procesów sądowych,
ankiety prowadzone wśród
społeczności lokalnej,
ewentualne pisma ze
skargami na działalność
firmy, wywiady
środowiskowe
Wzrost zaufania
społecznego; zmniejszenie
obszarów wykluczenia
społecznego
Raporty kadrowe danej
firmy; ankiety
przeprowadzone wśród
pracowników
społeczny
(poprawa
standardu życia
osób lub
społeczeństwa)
Wzrost liczby osób z
lokalnej społeczności
zatrudnionych w firmie
Wskaźniki subiektywne
Sposób weryfikacji
Dziękujemy za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards