PLAN WYNIKOWY

advertisement
WYNIKOWY PLAN NAUCZANIA
PODSTAWY ŻYWIENIA KLASA I K; 2 godziny /tydzień; 512[02]
L
p
Temat
lekcji
Umiejętności uczniów
1.
Lekcja organizacyjna
2.
Znaczenie, zdrowotne,
ekonomiczne i
społeczne nauki o
żywieniu. Problematyka
wyżywienia w Polsce i
na świecie.
Znać zakres wymagań edukacyjnych z przedmiotu
podstawy żywienia człowieka
-Wyjaśnić pojęcie i znaczenie racjonalnego żywienia.
-Wskazać skutki niedoborów pokarmowych.
-Wskazać przyczyny i skutki chorób cywilizacyjnych.
-Wymienić instytucje i organizacje zajmujące się
sprawami wyżywienia w Polsce i na świecie.
-Umieć określić co to jest wartość odżywcza
pożywienia, scharakteryzować poziom wyżywienia w
krajach rozwijających się i zacofanych gospodarczo.
-Omówić najczęściej występujące błędy żywieniowe,
ich skutki i zapobieganie.
-Wymienić składniki odżywcze i określić ich rolę.
-Dokonać podziału składników pokarmowych ze
względu na ich rolę.
-Podać główne przyczyny chorób cywilizacyjnych.
-Scharakteryzować składniki energetyczne budulcowe i
regulujące.
-Wykazać w jaki sposób brak lub nadmiar danego
składnika wpływa na występowanie chorób
cywilizacyjnych.
-Podać ogólną definicję głodu, głodu ilościowego i
jakościowego, podać przyczyny i skutki (objawy).
-Porównać przyczyny i skutki głodu ilościowego i
jakościowego.
-Określić możliwości zaradzenia występowaniu głodu
ilościowego i jakościowego.
-Wyjaśnić budowę chemiczną węglowodanów..
-Podzielić węglowodany ze względu na budowę
chemiczną i przyswajalność.
-Opisać syntezę węglowodanów w przyrodzie.
-Podzielić węglowodany ze względu na występowanie.
-Zilustrować proces fotosyntezy.
-Wyjaśnić proces spalania cukru z wyzwoleniem
energii.
-Wyjaśnić pojęcia organizmy cudzożywne i
samożywne.
Zdefiniować cukrowce przyswajalne. Charakteryzować
cukrowce przyswajalne proste i złożone.
Wymienić podstawowe właściwości cukrów prostych,
dwu i wielocukrów.
Zestawić produkty spożywcze z dużą ilością
3.
4.
5.
6.
Znaczenie i podział
składników
pokarmowych
Niedobory pokarmowerodzaje głodu.
Cukrowce -wiadomości
ogólne, powstawanie i
budowa chemiczna
Podział cukrowcówcukry przyswajalne
Katego
ria
celu
B
Standard wymagań egzaminacyjnych
B
B
B
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
Poziom
wymaga
ń
P
P
P
P
PP
C
PP
C
PP
A
B
B
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
PP
P
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
P
Metody
Formy
pracy
podająca (
wykład)
podające (
pogadank
a)
cała grupa
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
P
PP
PP
Uwagi
cała
grupa,
zespołow
o
B
B
C
PP
PP
C
B
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
B
B
B
B
P
P
PP
PP
PP
PP
PP
B
A
C
A
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
PP
P
PP
PP
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cukrowce
nieprzyswajalne –rola
błonnika
Przegląd produktów
cukrowcowych –
normy, skutki nadmiaru
i niedoboru
Rola cukrowców w
żywieniu – cukier
produkt jednostronny
Zmiany zachodzące w
węglowodanach
podczas obróbki
termicznej
Ćwiczenie: obliczanie
udziału cukrowców w
pokryciu
zapotrzebowania
energetycznego
organizmu
Utrwalenie wiadomościsprawdzian pisemny
węglowodanów przyswajalnych wg kolejności.
Zdefiniować cukrowce nieprzyswajalne. Wymienić
podstawowe właściwości błonnika i pektyn. Wymienić
podstawowe choroby spowodowane zbyt małą ilością
błonnika w diecie. Określić podstawową rolę
węglowodanów przyswajalnych i nieprzyswajalnych w
organizmie.
Uzasadnić celowość przestrzegania norm na błonnik i
cukrowce przyswajalne. Uzasadnić korzyści zdrowotne
zamiany cukrów prostych na złożone.
Zestawić produkty zawierające dużą ilość błonnika wg
kolejności. Wyjaśnić rolę węglowodanów
przyswajalnych i nieprzyswajalnych w organizmie.
-Wymienić skutki nadmiernego spożycia cukrów.
-Wymienić podstawowe źródła cukrowców dla
organizmu.
-Znać normy cukrowców dla wybranych grup ludności.
-Określić przeciętny udział cukrowców w pokryciu
zapotrzebowania energetycznego człowieka w ciągu
doby.
-Podać stężenie glukozy we krwi.
-Posługiwać się tablicami składu chemicznego i
wartości odżywczej produktów spożywczych.
- -Znać wartość energetyczną 1g cukrowców po
spaleniu w organizmie.
--Wyjaśnić związek jaki zachodzi między cukrowcami
a tłuszczami.
- Uzasadnić konieczność ograniczania produktów
zawierających sacharozę.
-Wyjaśnić pojęcie pustych kalorii.
-Wymienić zmiany zachodzące w węglowodanach w
czasie gotowania, smażenia, pieczenia.
-Wyjaśnić co to jest karmel i do czego służy.
-Wymienić znane sposoby zagęszczania potraw
(zawiesina, zasmażka).
-Charakteryzować zmiany fizykochemiczne
zachodzące podczas obróbki termicznej (pęcznienie i
rozklejanie skrobi, dekstrynizacja i karmelizacja.
- obliczać ilość węglowodanów wskazaną dla
poszczególnych grup ludności
A
A
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
PP
PP
P
PP
C
B
B
A
A
PP
PP
PP
P
P
C
A
A
B
A
A
B
B
C
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
indywidua
lnie
PP
P
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
B
A
cała
grupa,
zespołow
o
PP
C
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
podające (
pogadank
a)
P
P
PP
PP
PP
PP
PP
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
B
A
P
PP
C
PP
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i
posiłków;
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
2
13.
14.
15.
Tłuszcze-występowanie,
właściwości, podział i
budowa chemiczna
Rola tłuszczów w
żywieniu-źródła NNKT,
witamin i cholesterolu
Tłuszcze –źródła,
normy spożycia, skutki
nadmiaru i niedoboru w
pożywieniu
-Podać definicję tłuszczów.
-Wymienić pierwiastki wchodzące w skład tłuszczów.
-Wymienić właściwości tłuszczów.
-Wyjaśnić pojęcie jełczenia i hydrolizy.
-Przyporządkować tłuszcze do odpowiednich grup
(proste, złożone, sterole, roślinne, zwierzęce, płynne,
stałe, widoczne i niewidoczne).
-Podać podział tłuszczów z przykładami. ‘
-Wymienić kwasy tłuszczowe.
-Charakteryzować poszczególne grupy tłuszczów.
-Charakteryzować kwasy tłuszczowe,
-Wyjaśnić na czym polega proces utwardzania
tłuszczów.
-Wyjaśnić wpływ kwasów tłuszczowych na
konsystencję tłuszczów.
A
A
A
B
B
-Wyjaśnić podstawową rolę tłuszczów spożywczych w
organizmie.
-Wymienić witaminy dostarczane przez tłuszcze.
-Zdefiniować NNKT,
-Wyjaśnić skutki niedoboru NNKT w organizmie.
-Podać zapotrzebowanie organizmu na NNKT.
-Wymienić produkty spożywcze zawierające
cholesterol.
-Określić wpływ cholesterolu na zdrowie człowieka.
-Znać zawartość tłuszczu i cholesterolu w wybranych
produktach spożywczych.
-Wyjaśnić rolę tłuszczów w organizmie.
-Wykazać w jaki sposób NNKT wpływają na wartość
odżywczą tłuszczów.
-Określić rolę NNKT w organizmie.
-Uszeregować produkty bogate w cholesterol wg
kolejności.
-Wyjaśnić co oznacza „dobry” i „zły” cholesterol.
-Podać procentowy udział energii pochodzącej z
tłuszczów w prawidłowej racji pokarmowej.
-Wymienić skutki nadmiernego spożycia tłuszczów.
-Podać ilość ciepła powstałego wskutek spalenia 1 g
tłuszczu.
- Wymieniać produkty spożywcze bogate w tłuszcz
- Porównać zawartość tłuszczów w produktach na
podstawie tabeli.
-Charakteryzować nadmiar i niedobór w pożywieniu
tłuszczów, NNKT i cholesterolu.
-Dobierać produkty spożywcze tak aby zapewnić
odpowiednią ilość tłuszczu, cholesterolu, NNKT w
dziennej diecie.
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
PP
PP
P
P
B
A
C
C
B
PP
PP
PP
PP
PP
B
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
P
A
PP
A
B
B
PP
P
P
A
C
PP
PP
B
C
PP
PP
C
C
B
B
A
A
A
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej
PP
PP
PP
P
PP
PP
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
P
P
P
C
PP
C
PP
3
16.
17.
18.
19.
Obliczanie
zapotrzebowania na
tłuszcze i NNKT
Zmiany tłuszczów w
procesach przyrządzania
potraw, dobór
odpowiednich
tłuszczów.
Utrwalenie wiadomościsprawdzian pisemny
Białka- skład
chemiczny, budowa,
właściwości i podział
20.
Białka proste
21.
Białka złożone
22.
Rola białka w
organizmie człowiekawartość biologiczna
białka, uzupełnianie się
białek
- Zaproponować jakie rodzaje tłuszczów powinniśmy
spożywać, jakiego tłuszczu możemy spożywać mniej, a
jaki koniecznie powinien znajdować się w naszej
diecie.
-Obliczać zapotrzebowanie na tłuszcz dla różnych grup
ludności.
-Obliczyć ilość energii otrzymanej z tłuszczu.
D
-Wymienić zmiany zachodzące w tłuszczach pod
wpływem wysokich temp.
-Wymienić zmiany podczas przechowywania
tłuszczów.
-Wymienić tłuszcze odpowiednie do smażenia.
-Charakteryzować zmiany fizykochemiczne
zachodzące w tłuszczach pod wpływem temp.
-Charakteryzować zmiany zachodzące podczas
przechowywania tłuszczów.
- Analizować przydatność tłuszczów do smażenia.
A
-Podać definicję białka.
-Narysować schemat aminokwasu z zaznaczeniem
grupy aminowej i kwasowej.
-Dokonać podziału białek na proste i złożone.
-Wymienić właściwości białek.
-Charakteryzować nazwy białek złożonych z
uwzględnieniem grupy prostetycznej.
-Charakteryzować poszczególne białka.
-Wymienić grupy białek prostych
-Podać przykłady białek prostych
-Wskazać źródła białek prostych
- Scharakteryzować białka proste
-Wymienić białka złożone.
-Wskazać źródła białek złożonych.
-Wskazać grupy prostetyczne poszczególnych białek
złożonych.
- Scharakteryzować białka złożone
-Podzielić białka ze względu na rolę w organizmie
(wartość odżywczą).
-Podać definicję białka nisko – wysokowartościowego.
– Podać definicję aminokwasów egzogennych i
endogennych, podać przykłady
-Wymienić produkty będące źródłem białka wysoko i
niskowartościowego.
-Wyjaśnić pojęcia „wzorzec białka
wysokowartościowego”.
-Wyjaśnić rolę białek w organizmie.
-Wymienić skutki braku i nadmiaru białek w
C
C
A
A
C
C
D
A
B
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
P
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym
zmianom zachodzącym
w półproduktach i wyrobach gotowych w trakcie
obróbki technologicznej,
ekspedycji i przechowywania;
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
B
A
C
C
A
A
A
C
A
A
B
C
B
A
A
A
P
PP
podające (
pogadank
a)
PP
PP
PP
PP
PP
P
podające (
pogadank
a)
P
PP
PP
- stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
- stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
cała
grupa,
zespołow
o
PP
P
P
P
PP
P
P
P
PP
P
PP
PP
P
P
indywidua
lnie
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
B
B
A
P
PP
P
4
23.
24.
25.
26.
Przegląd produktów
białkowych
Bilans azotowy –
normy białka
Substytuty białkowe.
Zmiany białek podczas
ogrzewania
27.
Utrwalenie wiadomościsprawdzian pisemny
28.
Składniki mineralnerola w organizmie i
podział
pożywieni.
-Skomponować zestaw potraw, w którym nastąpi
uzupełnienie wartości odżywczej białek.
-Uzasadnić pełnowartościowość białek zwierzęcych i
niepełnowartościowość białek roślinnych.
-Określić wartość odżywczą białek wybranych
produktów spożywczych.
-Wskazywać aminokwas ograniczający.
-Wyjaśnić na czym polega uzupełnianie wartości
odżywczych białek i jakie to ma znaczenie.
-Wyjaśnić rolę białek w organizmie.
-Obliczać zawartość białka w różnych ilościach
produktów spożywczych.
-Wymienić produkty będące źródłem białka
zwierzęcego i roślinnego.
-Charakteryzować zapotrzebowanie na białko różnych
grup ludności .
-Charakteryzować produkty białkowe,
- dobierać odpowiednio produkty spożywcze będące
źródłem białka tak aby uzupełnić ich wartość
odżywczą.
-Wyjaśnić pojęcie i znać rodzaje bilansu azotowego.
-Wymienić czynniki wpływające na bilans azotowy.
-Wyjaśniać przyczyny i skutki każdego z rodzajów
bilansu azotowego.
-Wyjaśnić ogólne zapotrzebowanie na białko.
-Analizować normy zapotrzebowania na białko.
-Wymienić substytuty białka.
-Wyjaśnić pojęcie substytutów.
-Wymienić niekonwencjonalne źródła białka.
-Omówić celowość stosowania substytutów
białkowych i preparatów białkowych.
-Scharakteryzować niekonwencjonalne źródła białek.
-Scharakteryzować sposoby wykorzystywania
substytutów białkowych dozwolonych w Polsce.
-Wyjaśnić zmiany zachodzące w białkach podczas
obróbki termicznej.
-Omówić zmiany zachodzące w białkach podczas
procesów technologicznych.
-Ocenić w jakich sposób metody termiczne wpływają na strawność i przyswajalność białek.
Podać podział składników mineralnych z przykładami.
Sklasyfikować składniki mineralne ze względu na ich
ilości występujące w organizmie człowieka.
C
PP
C
PP
C
PP
PP
B
B
PP
B
C
A
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
P
PP
PP
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
P
D
PP
P
PP
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
problemo
wa( test
sprawdzaj
ący)
podające (
pogadank
a)
indywidua
lnie
P
PP
C
PP
C
C
PP
PP
B
A
B
B
D
A
B
A
C
C
C
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym
zmianom zachodzącym
w półproduktach i wyrobach gotowych w trakcie
obróbki technologicznej,
ekspedycji i przechowywania;
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
PP
PP
P
C
P
D
PP
B
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
P
cała
grupa,
zespołow
5
29.
30.
31.
32.
Rola wapnia i fosforu w
organizmie
Żelazo, miedź, kobaltpierwiastki
krwiotwórcze
Rola soli kuchennej
NaCl i potasu
Inne pierwiastki
śladowe – jod, fluor
33.
Pierwiastki szkodliwe
dla zdrowia
34.
Równowaga kwasowozasadowa
Określić podstawową rolę składników mineralnych w
organizmie człowieka.
Wyjaśnić rolę makroskładników w organizmie.
Wyjaśnić rolę mikroskładników w organizmie.
Zdefiniować pojęcie „składników mineralnych”.
Wyjaśnić podział składników mineralnych ze względu
na rolę w organizmie, ze względu na ilość, na odczyn.
Wnioskować na podstawie tabel o pokryciu dziennego
zapotrzebowania na składniki mineralne.
Wskazać źródła wapnia i fosforu.
Wymienić oznaki i skutki niedoboru wapnia i fosforu
w organizmie.
Podać dzienną normę zapotrzebowania na Ca i P.
Określić rolę Ca i P w organizmie.
Wymienić czynniki wpływające na przyswajalność Ca
i P i właściwą gospodarkę wapniowo – fosforową.
Scharakteryzować zależność ilości wykorzystanego
wapnia od ilości fosforu.
Obliczyć ilość produktów mlecznych pokrywających
dzienne zapotrzebowanie wybranych grup ludności na
wapń.
Wymienić sposoby zapobiegania niedoborom Ca i P.
Podać źródła żelaza, miedzi, kobaltu.
Wymienić objawy i skutki niedoboru żelaza, miedzi,
kobaltu.
Charakteryzować rolę ww. pierwiastków w
organizmie.
Charakteryzować przyswajalność żelaza.
Określić normy zapotrzebowania na żelazo, miedź,
kobalt.
Podać źródła chloru, sodu i potasu.
Wymienić objawy i skutki niedoboru i nadmiaru Na,
Cl, K.
Wymienić objawy nadmiaru soli kuchennej.
Określić rolę Na, K, Cl w organizmie.
Wskazać najważniejsze pierwiastki śladowe.
Wymienić symptomy i skutki niedoboru jodu, fluoru,
selenu i nadmiaru metali ciężkich.
Określić dzienną normę na wybrane pierwiastki
śladowe.
Porównać rolę mikro i makro – składników w
organizmie.
Wymienić pierwiastki szkodliwe dla zdrowia.
Określić niekorzystne działanie na organizm
człowieka.
Znać źródła pierwiastków szkodliwych.
Wymienić pierwiastki kwaso i zasadotwórcze.
Wymienić produkty spożywcze o działaniu
C
P
B
B
A
B
P
P
PP
PP
D
PP
B
A
B
C
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i
posiłków;
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
P
PP
PP
C
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
P
PP
C
P
C
C
P
PP
A
B
B
B
B
A
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
cała
grupa,
zespołow
o
cała
grupa,
P
P
PP
C
A
B
A
o
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
P
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
P
P
PP
C
PP
C
PP
A
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
P
podające (
pogadank
a)
A
A
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
P
PP
PP
podające (
pogadank
6
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Ćwiczenie: ustalenie
przekładowego zestawu
o właściwościach
zakwaszających,
odkwaszających i
równoważnych
Utrwalenie wiadomościsprawdzian pisemny
Witaminy- określenie,
rola w organizmie i
podział
Witaminy
rozpuszczalne w
tłuszczach – witamina A
Witaminy D, E i K rola
w organizmie
Witaminy
rozpuszczalne w wodzie
– witaminy z grupy B
(B1,B2)
zakwaszającym i alkalizującym.
Sklasyfikować przykłady zestawów zakwaszających,
odkwaszających i równoważnych.
Wyjaśnić cel utrzymania równowagi kwasowo –
zasadowej dziennych racjach pokarmowych.
Ocenić jadłospisy pod kątem równowagi kwasowo –
zasadowej.
Modyfikować jadłospisy celem ustalenia równowagi
kwasowo – zasadowej
Podać definicję witamin.
Podać podział witamin z przykładami.
Wyjaśnić pojęcia prowitamina, hipo – hiper – i a –
witaminoza – podać przykłady.
Wyjaśnić podstawową rolę witamin w organizmie.
Scharakteryzować typowe objawy niedoboru witamin
w organizmie.
Omówić historię odkrycia witamin.
Podać nazwy chemiczne witamin.
Wymienić witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A D
E K).
Wskazać źródła witaminy A.
Wymienić skutki niedoboru witaminy A.
Omówić czynniki powodujące zniszczenie witaminy
A.
Omówić źródła prowitaminy witaminy A i jej rolę w
organizmie.
Modyfikować jadłospis, by policzyć zapotrzebowanie
na witaminę A rozpuszczalną w tłuszczach.
Wskazać źródła witamin D, E, i K.
Wymienić skutki niedoboru witamin D, E i K.
Omówić czynniki powodujące zniszczenie witamin D,
EiK
Omówić źródła prowitaminy witaminy D i jej rolę w
organizmie.
Modyfikować jadłospis, by policzyć zapotrzebowanie
na witaminy D, E i K
Wymienić witaminy z grupy B.
Wymienić skutki niedobory witaminy z grupy B1,B2,
Podać źródła i czynniki niszczące witaminy B1,B2
Analizować tabelę zawartości witamin w produktach
spożywczych.
Modyfikować jadłospis, by policzyć zapotrzebowanie
C
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
B
D
D
A
B
B
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
indywidua
lnie
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
PP
PP
P
P
C
B
A
PP
PP
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
B
A
B
P
PP
PP
B
PP
C
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
P
PP
B
PP
C
PP
C
problemo
wa( test
sprawdzaj
ący)
podające (
pogadank
a)
PP
P
P
A
B
B
D
zespołow
o
PP
B
C
A
B
A
a)
P
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
PP
P
P
PP
cała
grupa,
zespołow
o
PP
7
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Pozostałe witaminy z
grupy B
Witamina C - rola w
organizmie
Ćwiczenie: Obliczanie
ilości wybranych
produktów
spożywczych potrzebnej
do pokrycia dziennego
zapotrzebowania na
witaminę C.
Wzbogacanie
produktów
spożywczych i
gotowych potraw pod
względem
witaminowym.
Czynniki powodujące
straty witamin w
pożywieniu zapobieganie
Woda – gospodarka
wodna, rola wody w
organizmie
na witaminy B1,B2.
Określić zapotrzebowanie na witaminy B1,B2 dla
różnych grup ludności.
Wymienić witaminy z grupy B.
Wymienić skutki niedobory witaminy z grupy B, podać
źródła i czynniki niszczące witaminy z grupy B.
Analizować tabelę zawartości witamin w produktach
spożywczych.
Modyfikować jadłospis, by policzyć zapotrzebowanie
na witaminy z grupy B.
Określić zapotrzebowanie na witaminy z grupy B
różnych grup ludności.
Wymienić inne nazwy witaminy C.
Wyjaśnić rolę witaminy c w organizmie.
Określić zapotrzebowanie na witaminę C zdrowych
dorosłych.
Wskazać najlepsze źródła.
Wymienić skutki niedoboru witaminy C.
Analizować tabelę zawartości witamin w produktach
spożywczych.
Obliczać zawartość witaminy C w produktach
spożywczych.
Obliczać ilość produktów spożywczych pokrywających
zapotrzebowanie na witaminę C.
Wymienić warunki wpływające na zawartość witamin
w pożywieniu.
Określić wpływ procesów technologicznych na
zawartość witamin w potrawach.
Wskazać przykłady witaminizowanych produktów i
potraw.
Wyjaśnić sposoby wzbogacania w witaminy
(witaminizowanie) produktów spożywczych i potraw.
Obliczać zawartość witamin w wybranych produktach,
potrawach i posiłkach.
Wymienić warunki wpływające na zawartość witamin
w pożywieniu.
Określić wpływ procesów technologicznych na
zawartość witamin w potrawach.
Wyjaśnić sposoby zapobiegania stratom witamin w
produktach w czasie sporządzania potraw,
przechowywania produktów i potraw.
Obliczać zawartość witamin w wybranych produktach,
potrawach i posiłkach.
Wyjaśnić podstawową rolę wody w organizmie.
Wymienić źródła wody dla organizmu, wymienić drogi
wydalania wody z organizmu.
Zdefiniować warunki jakie powinna spełniać woda do
B
A
B
D
C
B
A
B
C
B
A
D
C
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
PP
P
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
PP
P
P
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i
posiłków;
C
A
B
B
B
B
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i
posiłków;
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
A
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
PP
PP
PP
P
P
PP
PP
PP
P
P
PP
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i
posiłków;
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem
zapotrzebowania na surowce
i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
C
B
A
podające (
pogadank
a)
PP
C
A
PP
PP
P
P
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
PP
P
8
47.
Bilans wodny
organizmu
48.
Utrwalenie wiadomości
–sprawdzian pisemny
49.
Wiadomości ogólne przemiana materii,
jednostki
50.
51.
52.
53.
54.
Podstawowa przemiana
materii
Metody pomiaru i
obliczania p.p.m.
Całkowita przemiana
materii
Ćwiczenie: obliczanie
całkowitej przemiany
materii
Normy energetyczne,
wartość energetyczna
pożywienia
picia.
Wyjaśnić znaczenie wód mineralnych w żywieniu.
Zestawić produkty spożywcze obfitujące w wodę.
Wymienić pierwiastki powodujące twardość wody.
Zdefiniować bilans wodny i wymienić jego rodzaje.
Wskazać przyczyny i skutki każdego z rodzajów
bilansu wodnego.
Zanalizować bilans wodny organizmu dorosłego
człowieka.
Zdefiniować pojęcia: przemiana materii (metabolizm),
anabolizm, katabolizm.
Zdefiniować pojęcia podstawowa przemiana materii i
całkowita przemiana materii.
Wymienić metody pomiaru przemiany materii.
Uzasadnić wpływ różnych czynników na wielkość
przemiany materii.
Wskazać normę podstawowej przemiany materii.
Wymienić czynniki od których zależy podstawowa
przemiana materii.
Określić wpływ czynników na wielkość podstawowej
przemiany materii.
Określić czynniki zwiększające zapotrzebowanie na
ppm.
Wyjaśnić w jaki sposób określono normę ppm.
Wskazać sposoby obliczania podstawowej przemiany
materii.
Obliczać ppm (własną).
Wymienić składowe ppm.
Wymienić czynniki od których zależy całkowita
przemiana materii.
Określić wpływ czynników na wielkość całkowitej
przemiany materii.
Określić czynniki zwiększające zapotrzebowanie na
c.p.m.
Obliczać wielkość własnej podstawowej przemiany
materii i całkowitej przemiany materii przy
zastosowaniu wybranego zworu.
Obliczać całkowitą przemianę materii dla ludzi
wykonujących pracę wymagającą różnego
zapotrzebowania energetycznego.
Wyjaśnić pojęcie wartości energetycznej pożywienia.
Przedstawić wyróżniki energetyczne w kcal i kJ dla
cukrowców, tłuszczów i białek.
Zdefiniować pojęcie bilansu energetycznego.
B
C
A
A
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
D
A
P
PP
P
PP
P
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
PP
A
C
PP
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
P
C
P
B
P
B
B
C
A
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
PP
P
PP
P
P
B
P
B
P
P
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i
posiłków;
A
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
P
C
B
cała
grupa,
zespołow
o
problemo
wa(test
sprawdzaj
ący)
podające (
pogadank
a)
indywidua
lnie
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
cała
grupa,
zespołow
o
PP
A
B
A
podające (
pogadank
a)
podające (
pogadank
a)
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
PP
P
cała
grupa,
zespołow
o
9
55.
56.
57.
Ćwiczenie: obliczanie
wartości energetycznej
na podstawie składu.
Ćwiczenie: obliczanie
wartości energetycznej
jednej porcji potrawy
Ćwiczenie: obliczanie
wartości energetycznej
posiłków
58.
Utrwalenie materiału –
sprawdzian pisemny
59.
Budowa przewodu
pokarmowego
Wymienić i omówić rodzaje bilansu energetycznego
(zerowy, ujemny, dodatni).
Charakteryzować przyczyny i skutki bilansu ujemnego
i dodatniego.
Przedstawić zasady ustalania norm energetycznych.
Podać definicję i rodzaje norm – minimalne, zalecane,
optymalne.
Dokonać podziału ludności na grupy uwzględniając
wiek, płeć, stan fizjologiczny i rodzaj wykonywanej
pracy.
Korzystać z tabeli norm pokarmowych.
Wyjaśnić cele i zadania norm żywienia.
Analizować składniki pokarmowe, na które
opracowano normy.
Uzasadnić praktyczne znaczenie norm.
Obliczać wartość energetyczną pożywienia.
Obliczać wartości energetyczne produktów
spożywczych na podstawie ich składu chemicznego.
Posługiwać się tablicami wartości odżywczych
produktów spożywczych.
Obliczać wartość energetyczną pożywienia.
Obliczać wartości energetyczne produktów
spożywczych na podstawie ich składu chemicznego.
Porównywać wartość energetyczną różnych
produktów.
Posługiwać się tablicami wartości odżywczych
produktów spożywczych.
Określić udział poszczególnych składników
pokarmowych w pokryciu dziennego zapotrzebowania
energetycznego organizmu.
Obliczać wartość energetyczną pożywienia.
Obliczać wartości energetyczne produktów
spożywczych na podstawie ich składu chemicznego.
Porównywać wartość energetyczną różnych
produktów.
Posługiwać się tablicami wartości odżywczych
produktów spożywczych.
Określić udział poszczególnych składników
pokarmowych w pokryciu dziennego zapotrzebowania
energetycznego organizmu.
Omówić budowę przewodu pokarmowego,
Scharakteryzować poszczególne odcinki przewodu
pokarmowego
Scharakteryzować rolę żółci, wątroby i trzustki w
B
P
C
P
B
A
P
P
C
PP
C
B
D
PP
PP
PP
D
C
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
C
C
C
C
C
C
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i
posiłków;
C
cała
grupa,
zespołow
o
P
P
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
problemo
wa ( test
sprawdzaj
ący)
eksponują
ca(prezent
acja
multimedi
indywidua
lnie
PP
PP
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w
zależności od wartości
odżywczej i przydatności kulinarnej;
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i
posiłków;
C
B
C
podające (
pogadank
a)
PP
C
C
C
PP
PP
PP
P
P
P
P
PP
- stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii,
P
PP
PP
cała
grupa,
zespołow
o
10
żywieniu.
60.
61.
62.
63.
64.
Trawienie, wchłanianie
i wydalanie
Czynniki zewnętrzne i
ich wpływ na strawność
pokarmów
Ogólny zarys przemian
ustrojowych
Trawienie cukrowców
Trawienie tłuszczów
Wymienić kolejne odcinki przewodu pokarmowego,
umieć wskazać je na schemacie przewodu
pokarmowego.
Scharakteryzować rolę poszczególnych odcinków
przewodu pokarmowego.
Podać definicję trawienia, wchłaniania, wydalania.
Określić w jakiej postaci poszczególne składniki
pokarmowe są wchłaniane do organizmu.
Podać definicje strawności i przyswajalności.
Wymienić czynniki wpływające na strawność i
przyswajalność składników odżywczych pożywienia.
Określić rolę poszczególnych czynników
wpływających na strawność i przyswajalność
pożywienia.
Wyjaśnić wykorzystanie poszczególnych składników
pokarmowych w organizmie człowieka.
Podać definicje metabolizmu, katabolizmu i
anabolizmu.
Wskazać u kogo zachodzą ww. procesy w przewadze.
Wyjaśnić przemiany składników pokarmowych w
organizmie.
Wykazać, że wszystkie procesy ustrojowe są ze sobą
ściśle powiązane i nieprawidłowy przebieg jednego
może zakłócić bieg innych.
Wymienić miejsca trawienia cukrowców, podać
przebieg trawienia.
Wyjaśnić w jakiej postaci cukrowce zostają wchłonięte
do organizmu, podać odcinek przewodu pokarmowego
gdzie zachodzi wchłanianie.
Wskazać soki trawienne, enzymy biorące udział w
trawieniu cukrowców.
Wyjaśnić dalsze przemiany cukrowców, rolę wątroby
jako magazynu glikogenu.
Zaznaczyć na schemacie przebieg trawienia
cukrowców.
Wyjaśnić rolę poszczególnych soków trawiennych i
enzymów.
Wyjaśnić wykorzystanie cukrowców w organizmie
człowieka
Wymienić miejsca trawienia tłuszczów, podać przebieg
trawienia.
Wskazać soki trawienne i enzymy trawiące tłuszcze.
Wskazać rolę wątroby i żółci w trawieniu tłuszczów.
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
C
P
A
C
PP
PP
A
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
P
PP
C
PP
B
PP
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
B
C
P
PP
D
PP
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
C
P
B
P
C
P
C
PP
C
PP
C
PP
A
B
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
P
P
alna),
podają
capogadank
a
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
11
65.
66.
67.
Trawienie i białek
Współzależność
przemian składników
pokarmowych w
organizmie
Enzymy – wiadomości
ogólne, budowa i
warunki działania
68.
Klasyfikacja enzymów
69.
Gruczoły wydzielania
dokrewnego
70.
Hormony I ich rola w
organizmie człowieka
Zaznaczyć na schemacie przebieg trawienia tłuszczów.
Wyjaśnić rolę soków i enzymów trawiennych.
Wyjaśnić wykorzystanie tłuszczów w organizmie
człowieka.
Wymienić miejsca trawienia białek, podać przebieg
trawienia.
Wskazać soki trawienne i enzymy trawiące białka.
Określić postać w jakiej białka są wchłaniane.
Zaznaczyć na schemacie przebieg trawienia białek.
Wyjaśnić rolę soków i enzymów trawiennych.
Wyjaśnić przemiany białka w organizmie.
Podać przykłady współdziałania niektórych
składników pokarmowych w organizmie (w
zapobieganiu chorób).
Wyjaśnić wykorzystanie poszczególnych składników
pokarmowych w organizmie człowieka.
Scharakteryzować współzależność pomiędzy
przemianami składników pokarmowych.
Wykazać, które składniki pokarmowe mogą się
wzajemnie zastępować i w jaki sposób.
Zdefiniować pojęcie enzymu.
Wyjaśnić podstawową rolę enzymów i ich budowę.
Scharakteryzować warunki działania enzymów.
Wymienić enzymy działające w poszczególnych
odcinkach przewodu pokarmowego.
Wymienić enzymy biorące udział w trawieniu
poszczególnych składników odżywczych.
Określić co jest cechą charakterystyczną enzymów –
podać przykłady.
Wyjaśnić udział enzymów w procesach trawiennych.
Sporządzić schemat występowania enzymów w
przewodzie pokarmowym.
Przedstawić żywieniową klasyfikację enzymów.
Zestawić enzymy trawienne działające w przewodzie
pokarmowym wg grup.
C
C
C
B
C
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
Podać definicję hormonów.
Wymienić gruczoły dokrewne.
Przedstawić ich rozmieszczenie.
Wymienić hormony produkowane przez dane gruczoły
dokrewne.
Podać definicję hormonów.
Wyjaśnić podstawową rolę hormonów w organizmie.
Wymienić poznane hormony.
Wymienić hormony produkowane przez dane gruczoły
dokrewne.
Wyjaśnić pojęcie nadczynność I niedoczynność.
Wymienić schorzenia spowodowane niedoczynnością I
A
B
A
A
A
C
A
A
A
B
C
C
C
C
B
PP
PP
PP
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
P
PP
podające (
pogadank
a)
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
P
PP
P
podające (
pogadank
a)
cała
grupa,
zespołow
o
cała
grupa,
zespołow
o
stosować nazwy, pojęcia I określenia właściwe dla
gastronomii
PP
P
PP
PP
podające (
pogadank
a)
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
P
P
PP
PP
PP
P
B
PP
C
PP
D
PP
A
B
C
A
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii
PP
P
P
PP
A
PP
B
PP
B
D
PP
PP
C
A
cała
grupa,
zespołow
o
PP
PP
12
71.
72.
Szkodliwość działania
alkoholu na organizm
ludzki
Utrwalenie materiału –
sprawdzian pisemny
nadczynnością gruczołów.
Wyjaśnić rolę poszczególnych hormonów.
Określić wpływ alkoholu na organizm.
Podać choroby spowodowane nadmiernym spożyciem
alkoholu.
Podać źródła alkoholu.
C
B
A
B
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla
gastronomii;
PP
PP
PP
PP
eksponują
ca(
prezentacj
a
multimedi
alna)
problemo
wa ( test
sprawdzaj
ący)
cała
grupa,
zespołow
o
indywidua
lnie
13
Download