Top margin 1

advertisement
MEMO/07/10
Bruksela, 10 stycznia 2007 r.
Europejska koncepcja energetyki jądrowej oraz
bezpieczeństwa w tej dziedzinie
Każde państwo samo decyduje, czy będzie korzystać z energii jądrowej.
Może ona odgrywać ważną rolę w strukturze dostaw energii w Unii
Europejskiej, należy jednak nadal dużo uwagi poświęcać kwestiom
bezpieczeństwa i ochrony. Zdając sobie z tego sprawę, Komisja Europejska
zaproponowała utworzenie na poziomie UE grupy wysokiego szczebla
złożonej z przedstawicieli krajowych organów nadzoru jądrowego, aby
doprowadzić do dalszego dopracowania wspólnych uzgodnień i
europejskich zasad w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
materiałów oraz instalacji jądrowych.
Artykuł 40 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
zobowiązuje Komisję Europejską do regularnego publikowania ramowych
programów energetyki jądrowej. W związku z tym Komisja przedstawiła komunikat,
w którym dokonano przeglądu przeprowadzonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat
inwestycji w zakresie energii jądrowej, a także opisano gospodarcze aspekty
energetyki jądrowej, jej wpływ na strukturę dostaw energii, jak również warunki, jakie
musi spełniać, aby spotkać się z akceptacją ze strony społeczeństwa.
Każde państwo samo decyduje, czy wykorzysta energię jądrową na potrzeby
wytwarzania elektryczności. Decyzje w sprawie rozbudowy energetyki jądrowej
zostały w ostatnim czasie podjęte w Finlandii i we Francji. W innych państwach UE,
takich jak Holandia, Polska, Szwecja, Republika Czeska, Litwa, Estonia, Łotwa,
Słowacja, Wielka Brytania, Bułgaria i Rumunia, powrócono do debaty na temat
polityki w zakresie energii jądrowej. Na terenie całej, liczącej sobie 27 państw
członkowskich Unii Europejskiej znajdują się 152 reaktory, dzięki którym energia
jądrowa stanowi dzisiaj 30% energii elektrycznej zużywanej w Europie. Jednak jeśli
plany likwidacji reaktorów w niektórych państwach członkowskich UE będą nadal
realizowane, udział ten znacząco się zmniejszy. Aby zaspokoić przewidywane
zapotrzebowanie na energię oraz ograniczyć zależność UE od importu w tej
dziedzinie, można by podjąć decyzje w kwestii nowych inwestycji lub przedłużenia
eksploatacji niektórych elektrowni.
Zwiększone wytwarzanie energii jądrowej mogłoby również przyczynić się do
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz odegrać ważną rolę w kontekście
zapobiegania zmianom klimatycznym. Energia jądrowa zasadniczo nie pociąga za
sobą emisji dwutlenku węgla, dlatego też uwzględniona została w szczegółowym
planie dotyczącym ograniczenia emisji CO2. Ten istotny argument może zostać
wzięty po uwagę w dyskusji na temat przyszłych programów handlu uprawnieniami
do emisji.
Najważniejszym czynnikiem hamującym możliwość rozwoju energetyki jądrowej jest
aspekt gospodarczy – elektrownia jądrowa wymaga początkowego nakładu
inwestycyjnego w wysokości 2–3 mld EUR. Wytwarzanie energii jądrowej wiąże się z
wyższymi kosztami budowy niż w przypadku paliw kopalnych, chociaż po dokonaniu
inwestycji początkowej koszty eksploatacji są już dużo niższe. Energetyka jądrowa
jest ponadto w niewielkim stopniu uzależniona od wahań kosztów zakupu surowców,
gdyż do funkcjonowania reaktora przez dziesięciolecia wystarczają niewielkie ilości
uranu, pochodzącego najczęściej z tych części świata, które charakteryzuje stabilna
sytuacja. W związku z tym w większości krajów uprzemysłowionych nowe
elektrownie jądrowe umożliwiają wytwarzanie podstawowej energii elektrycznej w
oszczędny sposób.
Od 1997 r. w przemyśle jądrowym dokonano znaczących inwestycji. UE zdaje sobie
sprawę, jakie znaczenie ma utrzymanie przewagi technologicznej w dziedzinie
energetyki jądrowej, a także wspiera dalsze prace nad najnowszymi zasadami
ramowymi w dziedzinie energii jądrowej, obejmującymi nieproliferację, gospodarkę
odpadami i likwidację instalacji jądrowych. Od zawarcia Traktatu Euratom Wspólnota
Europejska zwracała szczególną uwagę na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę
społeczeństwa przed promieniowaniem. Kwestie te zyskały jeszcze na znaczeniu w
kontekście kolejnych etapów rozszerzania UE.
Zadanie, jakie należy wypełnić na szczeblu UE, powinno polegać na dopracowaniu
najnowszych zasad ramowych w dziedzinie energii jądrowej w tych państwach
członkowskich, które opowiedziały się za tego rodzaju energią, zgodnie z
najwyższymi standardami bezpieczeństwa, ochrony materiałów i instalacji jądrowych
oraz nieproliferacji, przyjętymi w Traktacie Euratom. To samo powinno dotyczyć
gospodarki odpadami i likwidacji instalacji jądrowych.
2
Download