Stanowisko SEP w sprawie energetyki jądrowej

advertisement
Stanowisko SEP w sprawie energetyki jądrowej
(Przyjęte przez ZG SEP w dniu 17 lutego 2011r.)
Stowarzyszenie Elektryków Polskich od wielu lat popierało rozwój energetyki jądrowej w
Polsce.
Uważamy, że błędem było zaniechanie w roku 1989 budowy elektrowni jądrowej w
Żarnowcu, co spowodowało, że udział polskiego przemysłu i organizacji projektowych oraz
potencjału badawczo-rozwojowego w produkcji urządzeń, projektowaniu i budowie elektrowni
jądrowych oraz w analizie i badaniu aspektów technicznych i ekonomicznych eksploatacji
elektrowni jądrowych praktycznie zanikły.
Świadomość potrzeby rozwoju energetyki jądrowej w dłuższej perspektywie czasu
istniejąca w społeczności polskich energetyków spowodowała, że Stowarzyszenie Elektryków
Polskich podjęło inicjatywę organizowania w Warszawie międzynarodowych konferencji
podtrzymujących wiedzę o rozwoju energetyki jądrowej na świecie oraz rozważania o celowości
jej rozwoju w Polsce. Dwie z tych konferencji: Elektrownie Jądrowe Nowej Generacji (25- 27
września 1996) oraz Energetyka Jądrowa dla Polski (25-26 marca 1999r.), dotyczyły wyłącznie
energetyki jądrowej.
Dwie dalsze konferencje Ekologiczne Aspekty Wytwarzania Energii Elektrycznej (14 - 16
listopada 2001roku) i Strategia Rozwoju Elektroenergetyki w XXI wieku (1-3 października
2003roku) rozważały aspekty energetyki jądrowej w szerszym kontekście.
W programie wszystkich czterech konferencji dokonywano oceny zapotrzebowania na
energię elektryczną w Polsce do roku 2020, przy uwzględnieniu różnych scenariuszy tempa
rozwoju gospodarki.
W następnych latach zorganizowano kolejne konferencje pod hasłem „Renesans
Energetyki jądrowej", których celem było przedstawienie aktualnego rozwoju energetyki jądrowej
na świecie i perspektyw energetyki jądrowej w Polsce.
Znaczącą rolę w tym zakresie odgrywały też obrady Sesji poświęconej Energetyce
Jądrowej w trakcie I Kongresu Elektryki Polskiej zorganizowanego we wrześniu 2009r.
Uważamy, że plany powrotu do energetyki jądrowej w Polsce wpisują się w globalny
renesans energii atomowej, zarówno w państwach OECD, jak i w krajach rozwijających się.
Szybki rozwój tej gałęzi energetyki widoczny jest m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach,
Japonii, Rosji, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, we Francji,
Włoszech oraz w krajach naszego regionu: w Czechach, Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i
Ukrainie.
Promując energetykę jądrową dla Polski Stowarzyszenie Elektryków Polskich kieruje się
przede wszystkim takimi czynnikami jak wpływ tego źródła energii na niezależność i
bezpieczeństwo energetyczne, na ekonomię oraz oddziaływanie na zdrowie ludności, środowisko
i klimat.
Uważamy, że wobec obecnych trendów europejskiej polityki energetycznej, jednym z
najbardziej pożądanych źródeł energii stała się energetyka jądrowa i konieczne jest
zintensyfikowanie działań dla budowy w kraju elektrowni jądrowej, w tym utworzenie
odpowiedniej infrastruktury prawnej i instytucjonalnej, bez której niemożliwe będzie zbudowanie
elektrowni atomowej.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich popiera przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki
„Program Polskiej Energetyki Jądrowej” i składa niniejszą ofertę czynnego włączenia się do
działań w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej dot. energetyki jądrowej.
Download