Odzyskana cześć... energii jądrowej

advertisement
R E C E N Z J A
P T
Odzyskana cześć...
energii jądrowej
Energia jądrowa zawsze była
kwestią tyle naukową
i techniczną, co polityczną
i społeczną. Do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić.
A dodatkowo - co przyznaje
sam dr Mohamaed ElBaradei, dyrektor generalny
Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej (MAEA)
z siedzibą w Wiedniu - energetyka jądrowa po Czarnobylu doznała ciosu, po
którym dotąd w pełń i nie
odzyskała dobrej reputacji.
ty związane z projektem Manhattan i opisuje wyścig zbrojeń w Stanach Zjednoczonych i ZSRR. Jednak głównie oczywiście
koncentruje się na technice i technologii
oraz przybliżeniu czytelnikom zasad funkcjonowania reaktorów energetycznych
(przedstawia ich dziewięć rodzajów), omawia dokładnie cykl paliwowy. Precyzyjnie
analizuje przyczyny zaistniałych awarii oraz
sposoby ich zapobiegania. Pisze także interesująco o przyszłości energetyki jądrowej,
jaką upatruje się w syntezie kontrolowanej.
Nie można jednak nie zauważyć, iż dzięKsiążka Grzegorza Jezierskiego porusza
ki prowadzonej w świecie kampanii infor- też sprawy, jakimi żywotnie zainteresowamacyjnej systematycznie, acz jeszcze powo- ne są społeczeństwa krajów, gdzie energeli, energetyka jądrowa odzyskuje swoją tyka jądrowa zajmuje ważną pozycję w bidawną pozycję. W świecie sektor energety- lansowaniu potrzeb energetycznych. Wiele
ki jądrowej jest aktualnie rozbudowywany, pozytywnych przykładów na pokojowe
czego widomym przykładem są nie tylko wykorzystanie energii nuklearnej dostarcza
nowe elektrownie jądrowe np. w Azji, ale autor z Francji. Omawia też skrótowo aktualny stan energetyki jądrowej w Japonii,
też i w Europie.
W przyjętym do realizacji przez Radę Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie,
Ministrów RP dokumencie pt. „Polityka Szwecji, Rosji, Ukrainie, Stanach Zjednoczoenergetyczna Polski do 2025 roku" zapi- nych i... Polsce. Niestety, na razie jest to tylsano, iż Polacy muszą rozważyć (i zaakcep- ko kalendarium budowy elektrowni jądrotować jak najszybciej!), gdzie, kiedy i ja- wej w Żarnowcu. Po niefortunnej - w ocekiego typu elektrownię jądrową będziemy nie ekspertów - i skutkującej olbrzymimi
musieli zbudować w... Polsce. Dlatego stratami gospodarczymi decyzji o wstrzymawydana bardzo starannie przez Wydawnic- niu budowy pozostała tylko szczególna patwa Naukowo-Techniczne (przy wsparciu miątka - muzeum tej elektrowni w postaci
specjalną dotacją ze strony ministra nauki) makiety-projektu i piansz w Instytucie Proksiążka „Energia jądrowa wczoraj i dziś"*' blemów Jądrowych i Instytucie Atomistyki
tym bardziej zasługuje na uwagę i oczywi- w Świerku k. Otwocka.
ście wnikliwą lekturę, zarówno ze strony
Można mieć nadzieję, że autor swą
zwolenników jak i przeciwników wykorzy- książką przekona tę część opinii publicznej,
stania energii jądrowej do produkcji ener- która błędnie sądzi, że elektrownie jądrogii elektrycznej.
we to nic innego, jak „tykająca bomba
Autor, dr inż. Grzegorz Jezierski, kierow- atomowa". A to wcale nie paradoks, iż roznik Wydziału Technologii w Elektrowni wój energetyki jądrowej na przełomie XX i
„Opole", wykładowca Politechniki Opolskiej XXI w. jest związany także z koniecznością
oraz członek Stowarzyszenia Elektryków ochrony środowiska naturalnego, w tym
Polskich i Polskiego Towarzystwa Nukle- wszystkich ujemnych skutków ocieplania
onicznego, pisze o zagadnieniach związa- klimatu, „dziury ozonowej" etc.
nych z wykorzystaniem energii jądrowej,
Książka ta nie jest tylko naukowym przepocząwszy od zastosowania broni jądrowej, kazem pełnym wzorów, tabel i ilustracji, ale
a skończywszy na zagadnieniach związa- też lekturą zadowalającą najbardziej wynych z wykorzystaniem technik jądrowych brednego czytelnika powieści sensacyjnych.
w przemyśle i medycynie.
Podaje w niej np. niedawno ujawnione fak-
Książkę tę można traktować też jako swoistą zapowiedź merytorycznej dyskusji na temat wykorzystania energii jądrowej do pozyskiwania energii elektrycznej. Pomocy
przy wydaniu drukiem publikacji - oprócz
ministra nauki - udzieliły elektrownie w
Opolu i Turowie, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Państwowa
Agencja Atomistyki. Po tę książkę naprawdę warto sięgnąć, aby móc bez niepotrzebnych emocji zająć obiektywne stanowisko
w sprawie tak istotnej, jaką jest przyszły rozwój w Polsce elektrowni jądrowych.
Uważne prześledzenie opisywanych
w książce tendencji rozwojowych
w energetyce jądrowej pokazuje,
jak dużą wagę przywiązuje się
obecnie do bezpieczeństwa pracy
reaktorów oraz zabezpieczania
odpadów promieniotwórczych.
| -J ;
; | Li | [.M Li j' f Ę
m Marek Bielski
*'Grzegorz Jezierski: ENERGIAJĄDROWA WCZORAJ l DZIŚ, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2005, wydanie l, s. 523, cena 52 zł.
71.15MHZ
101/4MHZ
Polskie
Radio Kielce
Największy zasięg
regionalnego nadajnika
UKF
Wybierz nas
-zaoszczędzisz... czas!
Dział Reklamy
teljfax: (0-41) 368*13-13
43
Download