Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2015 rok

advertisement
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Marzec 2016
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Spis treści
1.
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ........................................................................................................................................ 4
2.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .................................................................................................... 5
3.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ .............................................................................................................. 6
4.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................................................................................... 7
5.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ............................................................................................ 9
6.
INFORMACJE OGÓLNE .......................................................................................................................................................................................... 10
7.
SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ............................................................................................................................................................................ 10
8.
SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ....................................................................................................................................................... 11
9.
SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ................................................................................................................................... 11
10.
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .................................................................................................................................... 11
11.
PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............................................................................................................... 11
11.1.
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI .......................................................................................................................................................................... 11
11.2.
WALUTA POMIARU................................................................................................................................................................................................. 11
12.
NOWE STANDARDY I INTERPRETACJE ............................................................................................................................................................ 11
12.1.
STATUS ZATWIERDZENIA STANDARDÓW W UE ........................................................................................................................................... 11
13.
ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH .............................................................................. 15
13.1.
PROFESJONALNY OSĄD ........................................................................................................................................................................................ 15
13.2.
NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW ................................................................................................................................................................................. 15
14.
ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI .............................................................................................................................................................. 15
14.1.
PRZELICZANIE POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUCIE OBCEJ ................................................................................................................. 15
14.2.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE .......................................................................................................................................................................... 16
14.3.
KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ................................................................................................................................................... 16
14.4.
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE ................................................................................................................................................................... 16
14.5.
LEASING I PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU .................................................................................................................. 16
14.6.
WARTOŚĆ FIRMY .................................................................................................................................................................................................... 17
14.7.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE .............................................................................................................................................................................. 17
14.8.
ODZYSKIWALNA WARTOŚĆ AKTYWÓW DŁUGOTERMINOWYCH .......................................................................................................... 17
14.9.
INSTRUMENTY FINANSOWE ................................................................................................................................................................................ 17
14.10.
ZAPASY....................................................................................................................................................................................................................... 19
14.11.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG .................................................................................................................................................... 19
14.12.
ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ............................................................................................................ 19
14.13.
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ................................................................................................................................. 19
14.14.
KAPITAŁ WŁASNY .................................................................................................................................................................................................. 19
14.15.
OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE, POŻYCZKI I PAPIERY DŁUŻNE .......................................................................................... 20
14.16.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ........................................................................ 20
14.17.
REZERWY .................................................................................................................................................................................................................. 20
14.18.
ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ........................................................................................................................................................................... 20
14.19.
PRZYCHODY ............................................................................................................................................................................................................. 20
14.19.1.
SPRZEDAŻ TOWARÓW I PRODUKTÓW ............................................................................................................................................................ 20
14.19.2.
ŚWIADCZENIE USŁUG ............................................................................................................................................................................................ 20
14.19.3.
ODSETKI .................................................................................................................................................................................................................... 20
14.19.4.
DYWIDENDY ............................................................................................................................................................................................................. 21
14.19.5.
PRZYCHODY Z TYTUŁU WYNAJMU................................................................................................................................................................... 21
14.19.6.
DOTACJE ................................................................................................................................................................................................................... 21
14.20.
PODATEK DOCHODOWY ....................................................................................................................................................................................... 21
14.21.
ZYSK NETTO NA AKCJĘ ........................................................................................................................................................................................ 21
15.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH ..................................................................................................................... 21
16.
PRZYCHODY I KOSZTY ......................................................................................................................................................................................... 25
16.1.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY .............................................................................................................................................................................. 25
16.2.
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, W TYM KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ................................................................................ 26
16.3.
PODZIAŁ AMORTYZACJI NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE KOSZTÓW (UKŁAD KALKULACYJNY)............................................. 26
16.4.
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ......................................................................................................................................................... 27
16.5.
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE.................................................................................................................................................................. 27
16.6.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE ................................................................................................................................................................ 28
17.
PODATEK DOCHODOWY ....................................................................................................................................................................................... 28
17.1.
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY ............................................................................................................................................................ 29
2
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
18.
MAJĄTEK SOCJALNY I ZOBOWIĄZANIA ZFŚS ............................................................................................................................................... 30
19.
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ........................................................................................................................................................ 30
20.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE .......................................................................................................................................................................... 31
21.
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE ................................................................................................................................................................... 33
22.
PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ................................................................................................................................... 34
23.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE .............................................................................................................................................................................. 34
24.
WARTOŚĆ FIRMY Z KONSOLIDACJI ................................................................................................................................................................. 35
25.
UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH .................................................................................................................................................. 36
26.
POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE (DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE)......................................................................... 36
27.
ZAPASY....................................................................................................................................................................................................................... 36
28.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ..................................................................................... 38
29.
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ..................................................................................................................................................... 39
30.
POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE ........................................................................................................................................................ 39
31.
KAPITAŁ PODSTAWOWY I POZOSTAŁE KAPITAŁY ..................................................................................................................................... 41
31.1.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY ......................................................................................................................................................................................... 41
31.2.
ZYSKI ZATRZYMANE I OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z KAPITAŁEM ....................................................................................................... 42
31.3.
UDZIAŁY NIE DAJĄCE KONTROLI ..................................................................................................................................................................... 42
32.
REZERWY .................................................................................................................................................................................................................. 42
32.1.
ZMIANY STANU REZERW ..................................................................................................................................................................................... 42
33.
ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ........................................................................................................................................................................... 43
33.1.
PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH ............................................................................................................................................................. 43
33.2.
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA ................................................................ 43
34.
OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI ............................................................................................................................... 44
35.
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE (Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG) ORAZ POZOSTAŁE .............................................................................. 48
36.
DOTACJE ................................................................................................................................................................................................................... 48
37.
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WARUNKOWE ............................................................................................................................................ 51
37.1.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANOSWEGO – GRUPA JAKO LEASINGOBIORCA .......................................................... 51
37.2.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO – GRUPA JAKO LEASINGODAWCA ................................................................. 51
37.3.
INNE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE ............................................................................................................................................................... 52
37.4.
ROZLICZENIA PODATKOWE ............................................................................................................................................................................... 52
38.
INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH ............................................................................................................................................ 52
39.
WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ .............................................................................. 53
40.
CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM ...................................................................................................................... 54
40.1.
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ........................................................................................................................................................................ 54
40.2.
RYZYKO WALUTOWE ............................................................................................................................................................................................ 54
40.3.
INNE RYZYKO CENOWE ........................................................................................................................................................................................ 55
40.4.
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO RYNKOWE ....................................................................................................................................... 56
40.5.
RYZYKO KREDYTOWE .......................................................................................................................................................................................... 59
40.6.
RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ ................................................................................................................................................................ 60
41.
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM ................................................................................................................................................................................ 60
42.
INSTRUMENTY FINANSOWE ................................................................................................................................................................................ 61
43.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA .............................................................................................................................................................................. 66
44.
WYNAGRODZENIE AUDYTORA........................................................................................................................................................................... 66
45.
OTRZYMANE ZALICZKI ........................................................................................................................................................................................ 66
46.
ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ............................................................................... 67
3
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
2015
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Stan na dzień
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
2014
2015 EUR
2014 EUR
1 221 272
1 121 542
291 838
267 719
34 743
30 727
8 302
7 335
30 106
25 151
7 194
6 004
24 533
19 113
5 862
4 563
25 942
30 343
6 199
7 243
(28 252)
(10 566)
(6 751)
(2 522)
2 002
(24 316)
478
(5 804)
(308)
31.12.2015
(4 539)
31.12.2014
(74)
31.12.2015 EUR
(1 083)
31.12.2014 EUR
485 892
441 993
114 019
103 698
157 350
150 645
36 924
35 344
126 500
110 827
29 684
26 002
202 042
180 521
47 411
42 353
15 623
15 623
3 666
3 665
3 124 500
3 124 500
3 124 500
3 124 500
7,85
6,12
1,88
1,46
64,66
57,78
15,17
13,56
4
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz za rok zakończony dnia
31 grudnia 2014 roku (w tysiącach złotych)
Nota
01.01.2015 31.12.2015
01.01.2014 31.12.2014
01.01.2014 31.12.2014*
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów
16.1
1 188 404
1 078 018
1 077 619
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
16.1
32 868
43 923
43 923
1 221 272
1 121 941
1 121 542
Przychody ze sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
16.2
1 022 614
932 712
932 712
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
16.2
30 934
28 101
28 101
1 053 548
960 813
960 813
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
167 724
161 128
160 729
Koszty sprzedaży
16.2
95 376
92 588
92 588
Koszty ogólnego zarządu
16.2
40 082
36 734
36 734
Pozostałe przychody operacyjne
16.4
5 327
5 475
5 475
Pozostałe koszty operacyjne
16.5
2 850
6 154
6 154
34 743
31 127
30 727
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Koszty finansowe netto
16.6
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
17
(4 637)
(5 976)
(5 577)
30 106
25 151
25 151
5 572
6 037
6 037
24 533
19 113
19 113
24 533
19 113
19 113
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
(1 270)
(1 291)
(1 291)
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY
23 263
17 822
17 822
24 528
19 109
19 109
5
4
4
24 533
19 113
19 113
23 258
17 818
17 818
5
4
4
23 263
17 822
17 822
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk /(strata) netto za okres
Inne całkowite dochody netto
Zysk ogółem przypadający na
akcjonariuszy jednostki dominującej
udziały nie dające kontroli
Łączne całkowite dochody przypadające na
akcjonariuszy jednostki dominującej
udziały nie dające kontroli
Suma całkowitych dochodów
Zysk/(strata) netto na jedną akcję
podstawowy z zysku za okres
19
7,85
6,12
6,12
podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej
19
7,85
6,12
6,12
rozwodniony z zysku za okres
19
7,85
6,12
6,12
rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej
19
7,85
6,12
6,12
* w związku ze zmianą stosowanych zasad rachunkowości opisanych w nocie 12, okres porównawczy skorygowany został
o różnice kursowe od transakcji terminowych i kredytów walutowych, które w kwocie (399) tys. zł przeniesiono z działalności finansowej
do podstawowej
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa
……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki dominującej
Olsztyn, dnia 18 marca 2016 roku
5
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku (w tysiącach złotych)
AKTYWA
Nota
Aktywa trwałe (długoterminowe)
31.12.2015
31.12.2014
232 171
218 669
Rzeczowe aktywa trwałe
20
220 321
208 104
Nieruchomości inwestycyjne
21
532
532
Wartości niematerialne
23
3 159
1 799
Wartość firmy
24
1 226
1 103
Pozostałe aktywa finansowe
26
110
76
Należności handlowe i pozostałe
28
742
635
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
17
6 057
6 352
24
68
253 721
223 324
74 657
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
27
85 367
Pozostałe aktywa finansowe
30
7
Należności handlowe i pozostałe
28
163 718
143 655
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
29
3 796
4 104
Rozliczenia międzyokresowe
28
833
908
485 892
441 993
31.12.2015
31.12.2014
201 889
180 241
SUMA AKTYWÓW
PASYWA
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej)
Kapitał zakładowy
31.1
15 623
15 623
Pozostałe kapitały
31.2
111 134
99 847
Zyski zatrzymane
31.2
76 402
66 062
(1 270)
(1 291)
153
280
202 042
180 521
Kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitały własne przypadające udziałom niedającym kontroli
31.3
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
157 350
150 645
Kredyty i pożyczki
34
110 728
103 309
Rezerwy długoterminowe
32
1 392
1 071
511
425
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe
39
21 548
22 351
Dotacje
36
11 491
12 859
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
17
11 404
10 430
276
126 500
200
110 827
Inne rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
34
31 625
26 934
Zobowiązania handlowe i pozostałe
39
83 392
72 310
Rezerwy krótkoterminowe
32
8 402
8 211
Dotacje
36
1 301
1 683
Pochodne instrumenty finansowe
30
1 073
1 358
Inne rozliczenia międzyokresowe
Stan zobowiązań ogółem
707
283 850
331
261 472
SUMA PASYWÓW
485 892
441 993
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa
……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki dominującej
Olsztyn, dnia 18 marca 2016 roku
6
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz za rok zakończony dnia
31 grudnia 2014 roku (w tysiącach złotych)
01.01.2015 31.12.2015
01.01.2014 31.12.2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych
Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
24 528
19 109
1 414
11 234
18 466
17 609
5
4
324
(83)
6 894
9 718
(1 073)
794
1 304
3 938
Zmiana stanu zapasów
(10 711)
6 545
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu rezerw
(22 132)
(18 021)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek
9 970
(10 769)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
(808)
1 286
Inne korekty
(825)
213
25 942
30 343
Wpływy
821
542
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
780
408
41
1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
1
dywidendy i udziały w zyskach
1
w pozostałych jednostkach
41
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
41
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
133
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
29 073
11 108
29 027
11 035
46
73
(28 252)
(10 566)
28 476
36 394
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
udzielone pożyczki długoterminowe
Spłata zobowiązań z tyt. instrumentów finansowych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
Kredyty i pożyczki
Otrzymane płatności z tytułu umów leasingu
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
(77)
27 761
35 492
592
626
200
276
26 474
60 710
3 125
437
15 641
50 533
3 867
3 706
7
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Odsetki
3 819
Inne wydatki finansowe
6 034
22
1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
2 002
(24 316)
Przepływy pieniężne netto, razem
(308)
(4 539)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
(308)
(4 539)
22
(13)
Środki pieniężne na początek okresu
4 104
8 643
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
3 796
4 104
4 150
4 016
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje o przepływach pieniężnych
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (ujęte w jednej pozycji sprawozdawczej w bilansie Grupy) składają się z gotówki w banku oraz innych wysoce płynnych
inwestycji o okresie realizacji do trzech miesięcy.
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa
……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki dominującej
Olsztyn, dnia 18 marca 2016 roku
8
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz za rok zakończony dnia
31 grudnia 2014 (w tysiącach złotych)
Przypadający na akcjonariuszy Spółki
Kapitał
akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2014 r.
Rozwiązanie rezerwy z tytułu
podatku dochodowego
15 623
Pozostałe
kapitały
100 954
Różnice kursowe z konsolidacji
Zysk lub (strata) lat ubiegłych
(1 107)
Zysk lub (strata) roku
Różnice konsolidacyjne
Wypłata dywidendy
Udział akcjonariuszy
posiadających udziały niedające
kontroli
Inne (instrumenty pochodne
zabezpieczające)
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
47 421
0
Razem
Przypadający na
akcjonariuszy
mniejszościowych
163 998
306
Kapitał własny
ogółem
164 304
362
362
362
(1 437)
(1 437)
(1 437)
1 107
19 109
19 109
(63)
(63)
4
(63)
(437)
(437)
(437)
(30)
(1 291)
(1 291)
19 113
(30)
(1 291)
Na dzień 31 grudnia 2014 r.
15 623
99 847
66 062
(1 291)
180 241
280
180 521
Na dzień 1 stycznia 2015 r.
Rozwiązanie rezerwy z tytułu
podatku dochodowego
15 623
99 847
66 062
(1 291)
180 241
280
180 521
Różnice kursowe z konsolidacji
Zysk lub (strata) lat ubiegłych
11 287
Zysk lub (strata) roku
168
168
4
4
4
24 528
24 528
(11 287)
24 528
Różnice konsolidacyjne
Wypłata dywidendy
Udział akcjonariuszy
posiadających udziały niedające
kontroli
Inne (instrumenty pochodne
zabezpieczające)
Na dzień 31 grudnia 2015 r.
168
51
51
51
(3 125)
(3 125)
(3 125)
(127)
15 623
111 134
76 402
21
21
(1 270)
201 889
(127)
21
153
202 042
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa
……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki dominującej
Olsztyn, dnia 18 marca 2016 roku
9
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
6. Informacje ogólne
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz zawiera
dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.
Spółka Dominująca Indykpol S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 listopada 1993 roku. Siedziba Spółki Dominującej
mieści się w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3.
Spółka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 510523536. Czas trwania Spółki Dominującej jest nieograniczony.
Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest:

przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu wg PKD – 10.12Z,

produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego wg PKD – 10.13Z,

chów i hodowla drobiu wg PKD – 01.47Z.
7. Skład Grupy Kapitałowej
W skład Grupy Kapitałowej wchodzi Indykpol S.A. oraz następujące spółki zależne:
Indykpol S.A. Kapitał podstawowy 15 623 tys. zł
LZD „Eldrob” S.A.
Kapitał podstawowy 7 767 tys. zł
Siedziba: Świebodzin
Zakres działalności: usługowa produkcja przetwórcza
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 99,47%/99,47%
„OZKOM” Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 3 985 tys. zł
Siedziba: Olsztyn
Zakres działalności: usługi techniczne
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%
Nutripol Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 6 812 tys. zł
Siedziba: Olsztynek
Zakres działalności: produkcja gotowej paszy dla zwierząt
gospodarskich
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%
„Indykpol Brand Management”
Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 10 tys. zł
Siedziba: Warszawa
Zakres działalności: dzierżawa własności intelektualnej
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%
„Indykpol Brand” Sp. z o.o.
(dawniej Indykpol Brand Management
Sp. z o.o. Sp. komandytowa)
Kapitał podstawowy 62 005 tys. zł
Siedziba: Warszawa
Zakres działalności: dzierżawa własności intelektualnej
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 99,99%/99,99%
Wołżańskie Delikatesy Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 40 000 tys.
RUB
(4 103 tys. zł; wg kursu z dnia
nabycia)
Siedziba: Wierchnie Usłonie Republika Tatarstan (Fed. Rosyjska)
Zakres działalności: produkcja pasz, produkcja piskląt, chów
i ubój indyków oraz produkcja wyrobów drobiowych
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%
„Indykpol Brand Management”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Green spółka
komandytowo – akcyjna
Kapitał podstawowy 60 tys. zł
Siedziba: Warszawa
Zakres działalności: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 48,81%/48,81%
10
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
8. Skład Zarządu Spółki Dominującej
W roku 2015 nie było zmian w składzie Zarządu Spółki Dominującej. Funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, podobnie jak
w latach poprzednich, pełnił Piotr Kulikowski.
Funkcje Prokurentów pełniły następujące osoby:

Waldemar Połucha
– Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,

Maciej Sośnicki
– Dyrektor Dywizji Surowcowo – Mięsnej,

Ryszard Waśniewski
– Dyrektor Dywizji Mięs Przetworzonych,

Halina Gajdzińska
– Dyrektor ds. Jakości,

Leszek Krzewicki
– Dyrektor ds. Techniki i Inwestycji,

Lech Klimkowski
– Dyrektor ds. Controllingu i Planowania,

Mirosława Żejmo
– Dyrektor ds. Personelu i Organizacji – do 11 maja 2015 roku.
9. Skład Rady Nadzorczej Spółki Dominującej
W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodzili:

Feliks Kulikowski
– Prezes Rady Nadzorczej,

Dorota Madejska
– Wiceprezes Rady Nadzorczej,

Alfred Sutarzewicz
– Członek Rady,

Stanisław Pacuk
– Członek Rady,

Andrzej Dorosz
– Członek Rady.
10.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej w dniu
18 marca 2016 roku.
11.Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdania finansowe Indykpol SA i spółek zależnych zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych
zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym
te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane
są w tysiącach PLN. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
11.1.
Oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(„MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję itp. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
11.2.
Waluta pomiaru
Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski.
12.Nowe standardy i interpretacje
12.1.
Status zatwierdzenia standardów w UE
W niniejszym sprawozdaniu finansowym i w okresie porównawczym Grupa generalnie nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości,
poza prezentacją różnic kursowych od kredytów walutowych i transakcji terminowych. Zostały one przeniesione z działalności
finansowej do działalności podstawowej i tym samym skorygowały przychody ze sprzedaży produktów.
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 roku
są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok,
z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.
11
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad rachunkowości przyjętych przez
Grupę Kapitałową Indykpol został przedstawiony w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, opublikowanym
w dniu 18.03.2016 roku.
Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
Zmiany wynikające ze zmian MSSF
Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub
Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej obowiązują od 1 stycznia 2015 roku:

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (Annual Improvements 2010-2012)

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (Annual Improvements 2011-2013)

Zmiana do MSR 19 Plany określonych świadczeń – składki pracowników

Interpretacja KIMSF 21 Daniny publiczne
Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy, a skutkowało jedynie zmianami stosowanych
zasad rachunkowości lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy też zmianą używanej terminologii.
Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji:

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (Annual Improvements 2010-2012)
W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardów wynikające z projektu proponowanych
zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w maju 2012 roku. Mają one zastosowanie
przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później.
W wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono następujące drobne poprawki do 7 standardów:

w MSSF 2 Płatności w formie akcji skorygowano definicje „warunki nabycia uprawnień” oraz „warunku rynkowego” oraz
wprowadzono dwie nowe definicje „warunku wykonania” oraz „warunku usługi – w MSSF 3 Połączenia jednostek
gospodarczych doprecyzowano, że ujęte zobowiązanie z tytułu zapłaty warunkowej spełniające definicję zobowiązania
finansowego, podlega wycenie na dzień kończący okres sprawozdawczy do wartości godziwej a skutek wyceny ujmuje się
w sprawozdaniu z zysków lub strat,

w MSSF 8 Segmenty operacyjne wprowadza m.in. wymóg ujawniania informacji na temat osądu kierownictwa zastosowanych
do kryteriów łączenia segmentów operacyjnych, o których mowa w par. 12 MSSF 8, łącznie z krótkim opisem tych
segmentów oraz wykorzystanych wskaźników wskazujących na podobne cechy gospodarcze połączonych na tej podstawie
segmentów,

w MSSF 13 Wartość godziwa wprowadzono uściślenie do Uzasadnienia Wniosków do MSSF 13, wyjaśniające że usunięcie
z MSSF 9 i MSR 39 odpowiednio paragrafów B5.4.12 and AG79, nie powinno być błędnie interpretowane jako zamiar Rady
usunięcia możliwości wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań handlowych wycenianych obecnie w wartości
nominalnej, wynikającej z faktury,

w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne doprecyzowano informację nt. sposobu korygowania
wartości bilansowej i umorzenia składników aktywów trwałych wycenianych na kolejne dni kończące okresy sprawozdawcze,

w MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych dodano zapis doprecyzowujący definicję ustalania
powiązań pomiędzy podmiotami.
Zastosowanie zmienionych standardów nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
Grupa ocenia, że powyższe poprawki będą miały wpływ na dodatkowe ujawnienia wynikające ze zmienionego MSSF 8 Segmenty
operacyjne.

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (Annual Improvements 2011-2013)
W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do czterech standardów wynikające z projektu proponowanych
zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w listopadzie 2012 roku. Mają one
zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później.
W wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do następujących standardów:

MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy,

MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych

MSSF 13 Wartość godziwa,

MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne.
Zastosowanie zmienionych standardów nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiana do MSR 19 Plany określonych świadczeń – składki pracowników
Zmiana została opublikowana w dniu 21 listopada 2013 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014
roku lub później. Zmiany doprecyzowują, i w niektórych przypadkach, upraszczają, zasady rachunkowości dla składek pracowników (lub
innych stron trzecich) wnoszonych do planów określonych świadczeń.
Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy ze względu na brak planów
określonych świadczeń, które wiązałyby się ze składkami pracowników.

Interpretacja KIMSF 21 Daniny publiczne
Interpretacja zawiera wytyczne w zakresie identyfikacji momentu powstania obowiązku ujęcia w księgach rachunkowych jednostki
zobowiązań z tytułu poniesienia niektórych opłat na rzecz Państwa, innych niż objętych obecnymi MSSF, np. MSR 12 Podatek
dochodowy. W niektórych jurysdykcjach, uregulowania dotyczące wybranych opłat wskazują na istnienie zależności pomiędzy
powstaniem obowiązku do zapłaty podatku a wystąpieniem konkretnych zdarzeń. Ze względu na złożony charakter tych uregulowań,
jednostki nie zawsze miały jasność co do właściwego momentu rozpoznania w księgach rachunkowych odnośnego zobowiązania.
Zgodnie z nową interpretacją jako zdarzenie obligujące do rozpoznania zobowiązania do poniesienia opłaty na rzecz Państwa należy
12
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
traktować działanie, które bezpośrednio wywołuje taki obowiązek. Jeśli np. obowiązek poniesienia opłaty jest uzależniony od uzyskania
przychodów w bieżącym okresie, to działaniem wywołującym ten obowiązek jest generowanie przychodu w okresie bieżącym. Jak
wskazał Komitet ds. Interpretacji, jednostka nie ma bowiem zwyczajowego obowiązku do zapłaty zobowiązania w związku ze swoimi
przyszłymi działaniami, pomimo tego, że jednostka nie ma realnej możliwości zaprzestania prowadzenia danej działalności w
przyszłości. Podkreślono, że zobowiązanie do poniesienia opłaty należy ujmować sukcesywnie, jeśli zdarzenie wywołujące obowiązek
zachodzi przez jakiś okres czasu.
Zastosowanie interpretacji nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub
interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet
ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:

MSSF 9 Instrumenty finansowe
Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie
jednolitych
zasad
podejścia
do
oceny
utraty
wartości
dotyczących
wszystkich
instrumentów
finansowych.
Standard wprowadza również nowy model rachunkowości zabezpieczeń w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach
finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem.
Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego
standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.

MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts
Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad
uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów
i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na
MSSF.
Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu.
Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia
standardu i poczekać na docelowy standard.
Zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

MSSF 15 Przychody z umów z klientami
Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2018 roku (pierwotnie 2017 roku) lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia
jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania
przychodów istniejących obecnie w MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związanych
z nimi interpretacjach. W dniu 11 września 2015 roku Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości opublikowała projekt
zmian w przyjętym standardzie odraczający o rok datę wejścia w życie tego standardu.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego
standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.

MSSF 16 Leasing
Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod warunkiem równoczesnego zastosowania
MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów
leasingowych o różnym charakterze, nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych
umów leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego
standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.

Zmiany w MSSF 11 Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach
Zmiany w MSSF 11 zostały opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2016 roku lub później. Celem zmian jest przedstawienie szczegółowych wytycznych wyjaśniających sposób ujęcia transakcji
nabycia udziałów we wspólnych działaniach, które stanowią przedsięwzięcie. Zmiany wymagają, aby stosować zasady identyczne do
tych, które stosowane są w przypadku połączeń jednostek.
Zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiany w MSR
i amortyzacji
16
i
MSR
38
Wyjaśnienia
w
zakresie
akceptowanych
metod
ujmowania
umorzenia
Zmiany
w
MSSF
16
Rzeczowe
aktywa
trwałe
i
MSR
38
Wartości
niematerialne
zostały
opublikowane
w dniu 12 maja 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiana
stanowi dodatkowe wyjaśnienia w stosunku do dozwolonych do stosowania metod amortyzacji. Celem zmian jest wskazanie, że metoda
naliczania umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych oparta na przychodach nie jest właściwa, jednak
w przypadku wartości niematerialnych metoda ta może być zastosowana w określonych okolicznościach.
Zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiany w MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: Rośliny Produkcyjne
Zmiany w MSSF 16 i 41 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiana ta wskazuje, że rośliny produkcyjne powinny być ujmowane w taki sam
sposób jak rzeczowe aktywa trwałe w zakresie MSR 16. W związku z powyższym rośliny produkcyjne należy rozpatrywać poprzez
pryzmat MSR 16, zamiast MSR 41. Produkty rolne wytwarzane przez rośliny produkcyjne nadal podlegają pod zakres MSR 41.
13
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiany w MSR 27: Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
Zmiany w MSR 27 zostały opublikowane w dniu 12 sierpnia 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany przywracają w MSSF opcję ujmowania w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
inwestycji w jednostki zależne, wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone za pomocą metody praw własności. W przypadku
wyboru tej metody należy ją stosować dla każdej inwestycji w ramach danej kategorii.
Zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub
wspólnym przedsięwzięciem
Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty
początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną,
która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części
udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności.
Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu.
Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia standardu.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego
standardu.

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (Annual Improvements 2012-2014)
W dniu 25 września 2014 r. w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do następujących 4 standardów:

MSSF 5 Aktywa przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana, w zakresie przeklasyfikowania aktywów lub grupy do
zbycia z „przeznaczonych do sprzedaży” do „posiadanych w celu przekazania właścicielom” i odwrotnie,

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia, m.in. w zakresie zastosowania zmian do MSSF 7 odnośnie kompensowania
aktywów i zobowiązań finansowych do śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych,

MSR 19 Świadczenia pracownicze, w zakresie waluty „obligacji korporacyjnych wysokiej jakości” wykorzystywanych do
ustalenia stopy dyskonta,

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w zakresie doprecyzowania, w jaki sposób wskazać, że ujawnienia
wymagane przez par. 16A MSR 34 zostały zamieszczone w innym miejscu raportu śródrocznego.
Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później. Grupa zastosuje
zmienione standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2016 r., chyba że przewidziano inny okres ich wejścia w życie. Grupa
ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, z wyjątkiem
poprawki do MSR 34, która może skutkować dodatkowymi ujawnieniami w śródrocznych sprawozdaniach finansowych Grupy.

Zmiany w MSR 1: Inicjatywa w sprawie ujawnień
W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach dużej inicjatywy mającej na celu poprawę prezentacji i ujawnień w raportach finansowych
opublikowano zmiany do MSR 1. Zmiany te mają służyć dalszemu zachęcaniu jednostek do stosowania profesjonalnego osądu w
określaniu jakie informacje ujawnić w ich sprawozdaniach finansowych. Przykładowo, zmiany doprecyzowują, że istotność dotyczy
całości sprawozdań finansowych oraz, że zawarcie nieistotnych informacji może zredukować użyteczność ujawnień stricte finansowych.
Ponadto, zmiany doprecyzowują, że jednostki powinny stosować profesjonalny osąd przy określaniu w jakim miejscu i w jakiej
kolejności prezentować informacje przy ujawnianiu informacji finansowych.
Opublikowanym zmianom towarzyszy też projekt zmian do MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który zwiększa wymogi
ujawnień odnośnie przepływów z działalności finansowej oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jednostki.
Zmiany mogą być zastosowane niezwłocznie, a obowiązkowo dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub
później. Grupa zastosuje zmiany od 1 stycznia 2016 roku, a ich skutkiem może być zmiana zakresu i/lub formy ujawnień
prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.

Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne: zastosowanie wyjątku z konsolidacji
Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Ich celem jest doprecyzowanie wymogów w zakresie rachunkowości jednostek
inwestycyjnych.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat.
Zmiany w MSR 12 zostały opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2017 roku lub później. Ich celem jest doprecyzowanie wymogów w zakresie ujmowania aktywów z tytułu podatku
odroczonego dotyczących dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które na
dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania przez UE:

MSSF 9 Instrumenty finansowe opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku,

MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku,

MSSF 15 Przychody z umów z klientami opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku,

MSSF 16 Leasing opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku,

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub
wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku,

Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne: zastosowanie wyjątku z konsolidacji opublikowane w dniu 18
grudnia 2014 roku,

Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat
opublikowany w dniu 19 stycznia 2016 roku.
14
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została
opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
13.Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
13.1.
Profesjonalny osąd
W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd Spółki Dominującej, kierując
się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie finansowe będzie zawierać właściwe
i wiarygodne informacje oraz będzie:
 prawidłowo, jasno i rzetelnie przestawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy pieniężne,
 odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji,
 obiektywne,
 sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny,
 kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
Subiektywna ocena dokonana na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczy rezerw na aktywa biologiczne i zapasy. Spółka Dominująca
posiada aktywa biologiczne, na które składają się stada rodzicielskie i tuczowe indyków, do których zastosowanie ma MSR 41 Rolnictwo.
W początkowym ujęciu wszystkie aktywa biologiczne wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy aktywa biologiczne wyceniane
są w koszcie wytworzenia podlegającym w tym przypadku odpisom z tytułu utraty wartości a w przypadku stad rodzicielskich równ ież
umorzeniu równemu wartości jaj wyprodukowanych przez stado. Wartością rezydualną stad rodzicielskich jest wartość rzeźna stada
rodzicielskiego. W przypadku stad tuczowych nie występuje umorzenie.
Ze względu na często występujące losowe przypadki nieproduktywności stad hodowlanych mierzonych ilością zniesionych jaj
oraz chorób i innych dolegliwości zmuszających do przymusowego uboju i utylizacji stada, Spółka Dominująca tworzy, zgodnie z zasadą
ostrożności bilansowej odpisy aktualizujące na dzień bilansowy potencjalne ryzyko oszacowane na podstawie historycznych
doświadczeń. Wartość odpisów na 31.12.2015 r. wynosi 2 800 tys. zł (1 600 tys. zł na koniec 2014 r.).
13.2.
Niepewność szacunków
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki Dominującej dokonania szacunków, jako że wiele informacji
zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd Spółki Dominującej weryfikuje
przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia
z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na 31 grudnia 2015 roku mogą zostać w przyszłości zmienione. Główne szacunki zostały
opisane w następujących notach:
Nota
Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych
Rodzaj ujawnionej informacji
Grupa ma zawartą umowę z ubezpieczycielem, zgodnie, z którą należności handlowe są
ubezpieczone średnio w 90 % wartości do wysokości przyznanego limitu. Jeżeli limit nie
może zostać przyznany lub zostanie dla klienta cofnięty, w sytuacji zagrożenia utraty
wierzytelności Grupa tworzy odpis na utratę wartości zgodnie z obowiązująca wewnętrzna
procedurą. Charakterystyka odpisów została przedstawiona w Nocie 28.
Odpisy aktualizujące wartość posiadanych udziałów
Charakterystykę odpisów posiadanych udziałów zawiera nota 16.6.
Podatek dochodowy
Założenia przyjęte w celu rozpoznania aktywów z tytułu podatku odroczonego. Grupa
tworząc aktywa od podatku dochodowego bierze pod uwagę możliwość jego wykorzystania
w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości uwzględniając zasadę ostrożności
bilansowej. Jednym z głównych składników aktywów i rezerw z tytułu podatku
dochodowego na dzień 31 grudnia br. jest koszt i przychód z tytułu leasingu.
Wartość godziwa instrumentów
instrumentów finansowych
pochodnych
oraz
innych
Charakterystyka została przedstawiona szczegółowo w Nocie 30.
Zapasy
Grupa tworzy rezerwy na zapasy (wyroby gotowe, aktywa biologiczne) w związku z duża
zmiennością warunków rynkowych. Prezentacja odpisów w Nocie 27.
Rezerwy
Rezerwy dotyczące przewidywanych kosztów handlowych, niewykorzystanych urlopów oraz
innych tytułów zostały ujawnione w Nocie 32.
Okres ekonomicznej użyteczności
wartości niematerialnych
środków trwałych oraz
Okres ekonomicznej użyteczności oraz metodę amortyzacji aktywów weryfikuje się, co
najmniej na koniec każdego roku finansowego.
14.Istotne zasady rachunkowości
14.1.
Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu
zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu forward.
Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji:




przychodów ze sprzedaży; jeżeli dotyczą należności z tytułu dostaw i usług,
koszty własnego sprzedaży; jeżeli dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych, jeżeli dotyczą należności lub zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych,
przychodów (kosztów) finansowych w przypadku pozostałych pozycji aktywów lub pasywów.
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie
historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej
są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
15
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
31.12.2015
31.12.2014
EURO
4,2615
4,2623
USD
3,9011
3,5072
GBP
Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
5,7862
5,4648
31.12.2015
31.12.2014
EURO
4,1848
4,1893
USD
3,7928
3,1784
GBP
5,7846
5,2225
14.2.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o koszty
bezpośrednie z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez oszacowany
okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej .
Średni okres amortyzacji dla środków trwałych wynosi:
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia,
Środki transportu
Pozostałe: narzędzia, przyrządy, inne
45 lat
12 lat
9 lat
8 lat
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności,
odpowiednio jak aktywa własne.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy
przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych jak również dla celów jeszcze
nieokreślonych, prezentowane są w bilansie wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszt wytworzenia zwiększany jest o opłaty oraz dla określonych aktywów o koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie
z zasadami określonymi w zasadach rachunkowości Grupy. Amortyzacja tych środków trwałych zaczyna się od momentu rozpoczęcia
ich użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi własnych aktywów trwałych.
14.3.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków trwałych. Na koszty finansowania
zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu
odsetek.
14.4.
Nieruchomości inwestycyjne
Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Wartość
bilansowa składnika aktywów obejmuje koszt zastąpienia części nieruchomości inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile spełnione
są kryteria ujmowania, i nie obejmuje kosztów bieżącego utrzymania tych nieruchomości.
Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztów transakcji.
Po początkowym ujęciu wartość nieruchomości inwestycyjnych pomniejszana jest o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.
Nieruchomości inwestycyjne są usuwane ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego
wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie
zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej ze sprawozdania z sytuacji finansowej są ujmowane w rachunku
zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.
Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania
potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela, zawarcie umowy leasingu operacyjnego
lub zakończenie budowy/ wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej.
W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez właściciela lub do zapasów, domniemany
koszt takiego składnika aktywów, który zostanie przyjęty dla celów jego ujęcia w innej kategorii jest równy wartości godziwej
nieruchomości ustalonej na dzień zmiany jej sposobu użytkowania. Jeżeli składnik aktywów wykorzystywany przez właściciela – Spółkę
staje się nieruchomością inwestycyjną, Grupa stosuje zasady opisane w części Rzeczowy majątek trwały aż do dnia zmiany sposobu
użytkowania tej nieruchomości. W przypadku przeniesienia aktywów z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, różnicę między
wartością godziwą nieruchomości ustaloną na ten dzień przeniesienia a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w zysku
lub stracie. Gdy Grupa kończy budowę lub wytworzenie nieruchomości inwestycyjnej, różnicę między ustaloną na ten dzień wartością
godziwą tej nieruchomości a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w zysku lub stracie.
14.5.
Leasing i prawo wieczystego użytkowania gruntu
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu
leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch
wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób
16
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio
w ciężar rachunku zysków i strat.
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności
lub w przypadku braku wystarczającej pewności, że leasingobiorca uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu przez krótszy
z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania
przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako
koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Prawo wieczystego użytkowania
jest wyłączone z aktywów.
14.6.
gruntu
otrzymane
przez spółki Grupy nieodpłatnie
na
podstawie
decyzji administracyjnej
Wartość firmy
Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyżki kosztu nabycia jednostki nad wartością
godziwą identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień
nabycia.
Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod kątem utraty wartości.
Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach.
Przy sprzedaży jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, odpowiednia część wartości firmy uwzględniana jest
przy wyliczaniu zysku bądź straty na sprzedaży.
Wartość firmy, powstała przed datą zmiany zasad na MSSF, ujęta została w księgach zgodnie z wartością rozpoznaną według wcześniej
stosowanych zasad rachunkowości i podlegała testowi na utratę wartości na dzień przejścia na MSSF. Powstała po dniu przejścia
na MSSF wartość firmy została skorygowana w przypadkach, gdy wartość godziwa, na postawie, której została naliczona, uległa zmianie
na skutek korekty doprowadzenia sprawozdania Spółki Dominującej do sprawozdania zgodnego z MSSF. W przypadku, gdy wycena
w wartości godziwej spowodowała powstanie ujemnej wartości firmy, wartość firmy rozpoznana wg wcześniej stosowanych zasad
została skompensowana z nowo powstałą ujemną wartością firmy.
14.7.
Wartości niematerialne
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia
wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień
połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym
o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym
zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach
okresu, w którym zostały poniesione.
Grupa ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości niematerialne
o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości
każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych
o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym
okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów
są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych.
Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat
w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane są corocznie poddawane weryfikacji
pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki
pieniężne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się, co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć
o utracie ich wartości. Okresy użytkowania są także poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem
od początku roku obrotowego.
Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych ze sprawozdania z sytuacji finansowej są wyceniane według różnicy
pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku zysków i strat
w momencie jego wyksięgowania.
14.8.
Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa dokonuje oceny aktywów pod kątem istnienia przesłanek wskazujących na utratę
ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje formalnego oszacowania wartości odzyskiwanej aktywów. W
przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne przewyższa jego wartość
odzyskiwalną, uznaje się utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwa lnej.
Wartość odzyskiwalna jest jedną z dwóch wartości w zależności od tego, która z nich jest wyższa: wartością godziwą pomniejszoną
o koszty zbycia lub wartością użytkową danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne.
14.9.
Instrumenty finansowe
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania
finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.
Aktywa finansowe Grupa klasyfikuje do następujących kategorii:




aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
pożyczki i należności,
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
17
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Zobowiązania finansowe dzielone są na:

obowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Grupa określa klasyfikację swoich
aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w koszcie nabycia, z wyjątkiem aktywów finansowych zaliczonych
do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia,
czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów finansowych wycenianych w koszcie nabycia.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
Do kategorii tej zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz
wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu
na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych,
co, do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do grupy tej zalicza
się także wszystkie instrumenty pochodne, z wyjątkiem tych uznawanych za instrumenty zabezpieczające.
Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. W zależności od ich terminu wymagalności zalicza się je do aktywów trwałych (aktywa
wymagalne powyżej w terminie powyżej 1 roku od dnia sprawozdawczego) lub obrotowych (aktywa wymagalne w terminie do 1 roku
od dnia sprawozdawczego). Pożyczki i należności są wyceniane na koniec okresu sprawozdawczego według zamortyzowanego kosztu.
Do Grupy tej Grupa zalicza głównie należności handlowe oraz depozyty bankowe i inne środki pieniężne o terminie wymagalnoś ci
przekraczającym 3 miesiące jak również pożyczki i nabyte, nienotowane instrumenty dłużne, pieniężnych do pozostałych kategorii
aktywów finansowych.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do tej kategorii zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek i należności aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają
termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych,
na przykład oprocentowania, pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się
one wymagalne. Do grupy tej można zaliczyć także nabyte dłużne instrumenty finansowe z opcją sprzedaży (put) lub opcją kupna
(call), które odpowiednio dają stronom kontraktu prawo wykupu instrumentu przed upływem terminu wymagalności, pod warunkiem,
że jednostka – pomimo posiadania opcji sprzedaży – zamierza i może utrzymać instrument do terminu wymagalności, a w przypadku
opcji kupna związanej z instrumentem kwoty otrzymane od emitenta we wcześniejszym terminie nie będą istotnie odbiegały od wartości
tego instrumentu wynikającej z ksiąg rachunkowych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to instrumenty finansowe, inne niż instrumenty pochodne, wyznaczone jako „dostępne
do sprzedaży” albo niezaliczane do żadnej z pozostałych kategorii. Do aktywów dostępnych do sprzedaży Grupa zalicza głównie
instrumenty dłużne nabyte w celu lokowania nadwyżek finansowych o ile instrumenty te nie zostały zakwalifikowane do aktywów
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z uwagi na zamiar krótkiego ich utrzymywania.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie istnieje zamiar zbycia inwestycji w ciągu 1 roku
od dnia bilansowego lub do aktywów obrotowych – w przeciwnym wypadku. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są
na koniec każdego okresu sprawozdawczego w wartości godziwej a zyski i straty (za wyjątkiem strat z tytułu utraty wartości) ujmowane
są w kapitale własnym.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach
koszty transakcji z wyjątkiem zobowiązań finansowych zaliczonych
finansowy. Koszty transakcyjne wyzbycia się składnika zobowiązań
tych zobowiązań. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w
umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika.
w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są
do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie
sprawozdaniu z sytuacji finansowej, gdy Grupa staje się stroną
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Kategoria ta obejmuje dwie grupy zobowiązań: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe
wyznaczone w momencie ich początkowego jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe
przeznaczone do obrotu są to zobowiązania, które: zostały zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie
lub są częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie, i dla których można potwierdzić
generowanie krótkoterminowych zysków lub też stanowią instrumenty pochodne.
W Grupie do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy należą przede wszystkim instrumenty
pochodne (Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń) o ujemnej wartości godziwej. Zobowiązania zaliczone do zobowiązań
finansowych wycenianych w wartości godziwej wyceniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego w wartości godziwej
a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej
dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego oraz na każdy koniec okresu sprawozdawczego w oparciu o wyceny przeprowadzone
przez banki realizujące transakcje. Wartość godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane
bieżącą rynkową stopą procentową właściwą dla podobnych instrumentów.
18
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Pozostałe zobowiązania finansowe, niezaliczane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
zalicza się do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Do kategorii tej Grupa zalicza głownie zobowiązania
z tytułu dostaw i usług oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki. Zobowiązania zaliczone do tej kategorii wycenia się w zamortyzowanym
koszcie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
14.10.
Zapasy
Zapasy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż cena sprzedaży netto. Indykpol S.A. stosuje
do wyceny wartości wyrobów gotowych i produkcji w toku koszt standardowy oparty na koszcie planowanym aktualizowany
w przypadku wystąpienia istotnych zmian poszczególnych składników kosztu. Na standardowy koszt wytworzenia składają się koszt y
materiałów bezpośrednich oraz koszty wynagrodzeń bezpośrednich oraz uzasadniona część kosztów pośrednich. Cena sprzedaży netto
odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty
doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).
Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzy się
w związku z utratą ich wartości, celem doprowadzenia wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do odzyskania. Odpisy
aktualizujące ujmowane są w rachunku zysków i strat w pozycji „koszt własny sprzedaży”. Natomiast odwrócenie odpisu
aktualizującego wartość zapasów ujmowane jest jako zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży. Wartość odpisu pomniejsza wartość
bilansową zapasów objętych odpisem aktualizującym.
Do rozchodu zapasów Grupa Kapitałowa stosuje metodę FIFO.
14.11.
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki i wyceniane są w księgach w wartości nominalnej
skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych.
Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się w ciężar kosztów sprzedaży. Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość
należności ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości uległa zmniejszeniu, a wzrost wartości aktywa finansowego może być
przypisany do zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu. Odwrócenie odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat
jako zmniejszenie kosztów sprzedaży.
14.12.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują środki pieniężne w banku i w kasie
oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
14.13.
rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa trwałe klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej poprzez transakcje
sprzedaży niż poprzez kontynuowanie użytkowania, pod warunkiem, iż są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie,
z zachowaniem warunków, które są zwyczajowo stosowane przy sprzedaży tych aktywów (lub Spółki do zbycia) oraz ich sprzedaż
jest wysoce uprawdopodobniona.
Bezpośrednio przed początkową kwalifikacją składnika aktywów jako przeznaczony do sprzedaży, dokonuje się wyceny tych aktywów,
tj. ustala się ich wartość bilansową zgodnie z przepisami właściwych standardów. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
podlegają amortyzacji do dnia reklasyfikacji, a w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty
wartości, zostaje przeprowadzony test na utratę wartości i w konsekwencji ujęty odpis, zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.
Aktywa trwałe, których wartość została ustalona w sposób jak wyżej podlegają przekwalifikowaniu na aktywa przeznaczone
do sprzedaży. Na moment przekwalifikowania aktywa te wycenia się według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Różnica z wyceny do wartości godziwej ujmowana jest w pozostałych kosztach operacyjnych.
W momencie późniejszej wyceny, ewentualne odwrócenie wartości godziwej ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.
W przypadku, gdy jednostka nie spełnia już kryteriów kwalifikacji składnika aktywów, jako przeznaczony do sprzedaży, składnik
aktywów, który ujmuje się w tej pozycji bilansowej, z której był uprzednio przekwalifikowany i wycenia się go w kwocie niższej
z dwóch:

wartości bilansowej z dnia poprzedzającego klasyfikację składnika aktywów, jako przeznaczony do sprzedaży, skorygowanej
o amortyzację lub aktualizację wyceny, która zostałaby ujęta, gdyby składnik aktywów nie został zaklasyfikowany,
jako przeznaczony do sprzedaży lub

wartości godziwej z dnia podjęcia decyzji o jego nie sprzedawaniu.
W 2015 roku Grupa nie dokonała klasyfikacji składników trwałych w celu zbycia.
14.14.
Kapitał własny
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje własne oraz należne
wpłaty na poczet kapitału akcyjnego pomniejszają wartość kapitału własnego Spółki Dominującej.
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej – kapitał ten stanowią nadwyżki osiągnięte przy emisji, pomniejszone o koszty
poniesione w związku z emisją akcji.
Pozostałe kapitały stanowi kapitał z wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży.
19
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Zyski zatrzymane stanowią: kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe tworzone z zysku za kolejne lata, niepodzielony zysk
lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych), wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.
14.15.
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według ceny nabycia
odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu
lub pożyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie
uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania.
Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania ze sprawozdania z sytuacji finansowej,
a także w wyniku naliczania odpisu.
14.16.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej.
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się na koniec
okresu sprawozdawczego według zamortyzowanego kosztu (tj. zdyskontowane przy użyciu efektywnej stopy procentowej).
W przypadku zobowiązań krótkoterminowych o terminie płatności do 365 dni wycena ta odpowiada kwocie wymagającej zapłaty.
14.17.
Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń
przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną
zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko
wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku
zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy
jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego
z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem
czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.
14.18.
Świadczenia pracownicze
Grupa oferuje program określonych świadczeń dla wszystkich uprawnionych pracowników. W ramach programu, pracownicy uprawnieni
są do świadczeń emerytalnych w wysokości 100% ostatniego wynagrodzenia otrzymanego w momencie osiągnięcia wieku
emerytalnego. Grupa nie oferuje żadnych świadczeń po okresie zatrudnienia.
Wysokość rezerwy aktualizowana jest raz w roku – na koniec danego roku obrotowego. Korekta zwiększająca lub zmniejszająca
wysokość rezerwy odnoszona jest w koszty działalności operacyjnej (Świadczenia pracownicze) na podstawie rozdzielnika płac.
Wykorzystanie tego typu rezerw powoduje zmniejszenie rezerwy (nie jest dopuszczalne bieżące obciążenie kosztów działalności
kwotami wypłaconych świadczeń z jednoczesną korektą rezerwy na koniec okresu). Rozwiązanie powyższej rezerwy koryguje
(zmniejsza) koszty świadczeń pracowniczych.
Pozostałe świadczenia pracownicze
Koszty pozostałych świadczeń pracowniczych są ujmowane w kosztach roku obrotowego, w którym zostały zatwierdzone do wypłaty,
gdyż zazwyczaj dopiero w momencie zatwierdzenia kwoty do wypłaty możliwe jest wiarygodne określenie kwoty świadczenia.
14.19.
Przychody
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną
transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek
od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy oraz rabaty (dyskonta, premie, bonusy).
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody wycenia się według wartości
zdyskontowanej, w przypadku, gdy wpływ zmian wartości pieniądza w czasie jest istotny (a za taki uważa się okres uzyskania zapłaty
dłuższy niż 365 dni). W przypadku ujmowania przychodów w wartości zdyskontowanej, wartość dyskonta jest odnoszona stosownie
do upływy czasu jako zwiększenie wartości należności, a drugostronnie jako przychody finansowe.
14.19.1.
Sprzedaż towarów i produktów
14.19.2.
Świadczenie usług
14.19.3.
Odsetki
Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały przekazane
nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej,
stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany okres użytkowania instrumentów finansowych)
w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych.
20
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
14.19.4.
Dywidendy
14.19.5.
Przychody z tytułu wynajmu
14.19.6.
Dotacje
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku
do otwartych umów.
Grupa ujmuje dotacje w momencie zaistnienia uzasadnionej pewności, że dotacja zostanie uzyskana oraz że spełnione zostaną
wszystkie związane z nią warunki. W celu ujęcia dotacji rządowej obydwa powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów,
a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres użytkowania
związanego z nią składnika aktywów.
Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów,
które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja jest formą rekompensaty za już poniesione koszty lub straty, lub została przyznana jednostce gospodarczej cele m
udzielenia jej natychmiastowego finansowego wsparcia, bez towarzyszących przyszłych kosztów, ujmuje się ją, jako przychód
w okresie, w którym stała się należna.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie dotacji ujmuje się w wartości godziwej.
14.20.
Podatek dochodowy
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku
do wszystkich różnic przejściowych występujących na koniec okresu sprawozdawczego między wartością podatkową aktywów
i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych:
z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego
ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili
jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów
we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora
i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również
niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości,
w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty:
z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku
początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych
i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów
we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną
odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego
i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do
częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek
podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa
rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego
lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale własnym,
a nie w rachunku zysków i strat.
14.21.
Zysk netto na akcję
Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji
w danym okresie sprawozdawczym.
15.Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:
a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku, z którymi może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody
i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki),
b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych
w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności
segmentu, a także
c) w przypadku, której są dostępne oddzielne informacje finansowe.
21
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Segmenty branżowe
Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Spółki Dominującej oparty jest na segmentach branżowych. Organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów
stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby.
Dla celów zarządczych działalność Grupy została podzielona na trzy segmenty branżowe: Segment A – działalność podstawową,
którą jest produkcja mięsa i przetworów z drobiu, Segment B – chów i hodowlę drobiu, Segment C – produkcja i sprzedaż pasz.
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i zobowiązań
poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za rok zakończony odpowiednio 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku.
01.01.2015 - 31.12.2015
Produkcja mięsa i
przetworów
Przychody ze sprzedaży:
Chów i hodowla
drobiu
Produkcja i
sprzedaż pasz
Pozostałe
Razem
1 158 636
74 059
271 551
40 125
1 544 371
od klientów zewnętrznych
1 158 636
74 059
116 499
37 346
1 386 540
z tytułu transakcji pomiędzy
segmentami
-
-
155 052
2 779
157 831
od klientów zewnętrznych
(powyżej 10% obrotów)
-
-
-
-
Przychody z tytułu odsetek
478
-
-
397
875
4 545
-
897
2
5 444
3 964
14 123
7 569
4 179
29 835
Aktywa segmentu
446 114
46 501
65 496
149 391
707 502
Zobowiązania segmentu
285 946
-
53 001
41 601
380 548
15 298
14 927
2 302
2 301
466
463
3 765
85
21 831
17 776
Koszty z tytułu odsetek
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Pozostałe informacje dotyczące segmentów
Amortyzacja:
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych
Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości zapasów
371
1
3
3 680
4 055
20 187
6 320
4 373
40 215
71 095
19 052
6 320
4 106
93
29 571
1 135
-
267
40 122
41 524
2 514
2 800
5 314
Uzgodnienia z danymi skonsolidowanymi
Łączne wartości segmentów
operacyjnych
Pozycje
Przychody ze sprzedaży
Wyłączenia pomiędzy
segmentami
Łączne wartości jednostki
1 544 371
323 099
1 221 272
875
393
482
5 444
393
5 051
29 835
(269)
30 106
Aktywa
707 502
221 610
485 892
Zobowiązania
380 548
96 698
283 850
Amortyzacja:
21 831
3 365
18 466
17 776
(314)
18 090
4 055
3 679
376
71 095
-
71 095
29 571
-
29 571
41 524
-
41 524
5 314
-
5 314
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych
Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
zapasów
22
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
01.01.2014 - 31.12.2014
Produkcja mięsa i
przetworów
Przychody ze sprzedaży:
Chów i hodowla
drobiu
Produkcja i
sprzedaż pasz
Pozostałe
Razem
1 060 658
63 957
264 600
48 013
1 437 228
1 060 658
63 957
123 493
45 521
1 293 629
z tytułu transakcji pomiędzy
segmentami
-
-
141 107
2 492
143 599
od klientów zewnętrznych
(powyżej 10% obrotów)
-
-
-
-
Przychody z tytułu odsetek
1 007
-
41
358
1 406
Koszty z tytułu odsetek
5 658
-
1 209
-
6 867
od klientów zewnętrznych
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
5 329
8 416
7 134
4 209
25 088
Aktywa segmentu
410 517
47 369
52 642
68 243
578 771
Zobowiązania segmentu
266 443
-
42 633
1 317
310 393
14 810
2 102
460
3 015
20 387
14 474
2 101
457
3 013
20 045
336
1
3
2
342
22 573
1 254
526
17
24 370
22 447
1 254
525
17
24 243
126
-
1
-
127
770
1 600
Pozostałe informacje dotyczące segmentów
Amortyzacja:
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych
Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości zapasów
2 370
Uzgodnienia z danymi skonsolidowanymi
Łączne wartości segmentów
operacyjnych
Pozycje
Przychody ze sprzedaży
Wyłączenia pomiędzy
segmentami
Łączne wartości jednostki
1 437 228
315 287
1 121 941
Przychody z tytułu odsetek
1 406
372
1 034
Koszty z tytułu odsetek
6 867
372
6 495
25 088
(61)
25 149
Aktywa
578 771
136 778
441 993
Zobowiązania
310 393
48 922
261 471
Amortyzacja:
20 387
2 778
17 609
20 045
(158)
20 203
342
2 936
(2 594)
24 370
-
24 370
24 243
-
24 243
127
-
127
2 370
-
2 370
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych
Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
zapasów
23
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
01.01.2014 - 31.12.2014*
Produkcja mięsa i
przetworów
Przychody ze sprzedaży:
Chów i hodowla
drobiu
Produkcja i
sprzedaż pasz
Pozostałe
Razem
1 060 259
63 957
264 600
48 013
1 436 829
od klientów zewnętrznych
1 060 259
63 957
123 493
45 521
1 293 230
z tytułu transakcji pomiędzy
segmentami
-
-
141 107
2 492
143 599
od klientów zewnętrznych
(powyżej 10% obrotów)
-
-
-
-
Przychody z tytułu odsetek
1 007
-
41
358
1 406
Koszty z tytułu odsetek
5 658
-
1 209
-
6 867
5 329
8 416
7 134
4 209
25 088
Aktywa segmentu
410 517
47 369
52 642
68 243
578 771
Zobowiązania segmentu
266 443
-
42 633
1 317
310 393
14 810
2 102
460
3 015
20 387
14 474
2 101
457
3 013
20 045
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Pozostałe informacje dotyczące segmentów
Amortyzacja:
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych
Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości zapasów
336
1
3
2
342
22 573
1 254
526
17
24 370
22 447
1 254
525
17
24 243
126
-
1
-
127
770
1 600
2 370
Uzgodnienia z danymi skonsolidowanymi
Łączne wartości segmentów
operacyjnych
Pozycje
Przychody ze sprzedaży
Wyłączenia pomiędzy
segmentami
Łączne wartości jednostki
1 436 829
315 287
1 121 542
Przychody z tytułu odsetek
1 406
372
1 034
Koszty z tytułu odsetek
6 867
372
6 495
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
25 088
(62)
25 150
Aktywa
578 771
136 778
441 993
Zobowiązania
310 393
48 922
261 471
Amortyzacja:
20 387
2 778
17 609
20 045
(158)
20 203
342
2 936
(2 594)
24 370
-
24 370
24 243
-
24 243
127
-
127
2 370
-
2 370
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych
Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
zapasów
* dane porównawcze po zmianie zasad rachunkowości
Powyższe przychody stanowią przychody od klientów zewnętrznych. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne
segmenty, z alokacją kosztów administracji centralnej i wynagrodzenia Zarządu. Informacje te przekazuje się osobom decydującym
o przydziale zasobów i oceniających wyniki finansowe segmentu. Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się tylko aktywa
bezpośrednio związane działalnością segmentu. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty sprawozdawcze przydziela się
do segmentu o wiodącej sprzedaży. Osobom decyzyjnym nie są przedstawiane informacje na temat zobowiązań poszczególnych
segmentów.
24
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Przychody od klientów zewnętrznych. Podział geograficzny odpowiada lokalizacji finalnych odbiorców.
W 2015 jak i 2014 roku Grupa Indykpol prowadziła działalność na terenie Polski. Głównym rynkiem zbytu w okresie sprawozdawczym
pozostał rynek krajowy. Odnotowano wzrost udziału exportu w ogólnej sprzedaży z 20,68% w 2014 do 23,61% w 2015. W tabeli
poniżej zaprezentowano strukturę geograficzną rynków zbytu Grupy Indykpol.
01.01.2015 - 31.12.2015
Kraj (Polska)
Zagranica, w tym
Wielka Brytania
Irlandia
Niemcy
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Włochy
Dania
Litwa
Słowacja
Rumunia
889 905
288 318
232 036
231 637
94 791
56 518
56 119
31 111
33 832
33 832
30 805
29 772
29 772
27 329
27 504
27 504
25 164
21 276
21 276
15 506
1 233
1 233
14 272
11 800
11 800
13 658
12 127
12 127
8 504
8 087
8 087
7 014
7 960
7 960
4 160
4 505
4 505
-
-
2 355
2 639
2 639
1 995
6 499
6 499
1 771
154
154
6 105
1 221 272
8 130
1 121 941
8 130
1 121 542
Austria
Hong Kong
Razem
889 905
3 778
Ukraina
Inne kraje
01.01.2014 - 31.12.2014*
01.01.2014 - 31.12.2014
932 954
* dane porównawcze po zmianie zasad rachunkowości
16.Przychody i koszty
16.1.
Przychody ze sprzedaży
01.01.2015 –
31.12.2015
Przychody ze sprzedaży produktów
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 31.12.2014*
Przychody ze sprzedaży
1 186 061
1 076 811
1 076 811
kwoty zafakturowane
1 186 061
1 076 811
1 076 811
Różnice kursowe dotyczące należności z tytułu dostaw i usług
(320)
1 207
1 207
Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik na realizacji)
2 668
Różnice kursowe od kredytów walutowych (wycena i wynik na realizacji)
Razem przychody ze sprzedaży produktów
(399)
(5)
1 188 404
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
1 078 018
01.01.2015 – 31.12.2015
1 077 619
01.01.2014 – 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży
32 868
43 923
kwoty zafakturowane
32 868
43 923
32 868
43 923
Razem przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
W analizowanym okresie Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 1 188 404 tys. zł, co stanowiło 97,31% przychodów ogółem
(w roku 2014 – 1 077 619 tys. zł – 96,08%). Na przychody ze sprzedaży produktów dla klientów zewnętrznych składały się:





przychody
przychody
przychody
przychody
przychody
ze
ze
ze
ze
ze
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
mięsa i wędlin
piskląt i jaj
żywca
usług
odpadów
–
–
–
–
–
873 665 tys. zł
70 839 tys. zł
3 010 tys. zł
7 490 tys. zł
15 044 tys. zł
(w 2014 r.
(w 2014 r.
(w 2014 r.
(w 2014 r.
(w 2014 r.
– 896 460 tys. zł),
– 63 360 tys. zł),
–
249 tys. zł),
–
8 293 tys. zł),
– 14 040 tys. zł).
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły odpowiednio – 32 868 tys. zł (2,69%), w 2014 – 43 923 tys. zł (3,92%).
25
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
16.2.
Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych
Koszty według rodzaju
01.01.2015 – 31.12.2015
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych
01.01.2014 - 31.12.2014
18 466
Koszty świadczeń pracowniczych
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
17 609
80 788
73 051
1 005 882
920 949
176 315
166 026
4 753
4 741
6 350
5 629
1 292 554
1 188 005
Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych (+/-)
(2 536)
8 501
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)
(2 702)
(2 361)
(129 244)
(132 111)
30 934
28 101
1 189 006
1 090 135
1 022 614
932 712
1 022 665
932 512
(51)
200
30 934
28 101
30 934
28 101
95 376
92 588
95 145
92 541
Razem koszty rodzajowe
Obroty wewnętrzne
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i
koszty ogólnego zarządu
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)
wartość wg kosztu wytworzenia
różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+)
wartość wg ceny nabycia
Koszty sprzedaży (+)
wartość wg ceny nabycia
230
47
Koszty ogólnego zarządu (+)
utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności
40 082
36 734
wartość wg ceny nabycia
Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i
koszty ogólnego zarządu
40 082
36 734
1 189 006
1 090 135
Koszty świadczeń pracowniczych
Koszty świadczeń pracowniczych
01.01.2015 – 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Koszty wynagrodzeń (+)
63 350
56 728
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+)
Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród
jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-)
17 438
16 323
80 788
73 051
Razem koszty świadczeń pracowniczych
16.3.
Podział amortyzacji na poszczególne kategorie kosztów (układ kalkulacyjny)
01.01.2015 – 31.12.2015
Pozycje ujęte w koszcie sprzedanych produktów, usług, towarów
i materiałów:
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
01.01.2014 - 31.12.2014
15 730
15 040
15 490
14 824
239
217
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:
1 701
1 469
Amortyzacja środków trwałych
1 589
1 398
Amortyzacja wartości niematerialnych
111
70
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży:
1 035
1 100
Amortyzacja środków trwałych
1 010
1 046
Amortyzacja wartości niematerialnych
Razem amortyzacja
25
53
18 466
17 609
26
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
16.4.
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne
01.01.2015 – 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
889
36
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych
102
461
3
1
95
975
109
35
Rozliczenie inwentaryzacji środków pienieżnych i rzeczowych aktywów trwałych
Przychody ze sprzedaży pozostałych składników majątku
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów
Przychody z tytułu rozwiązanych umów leasingu
5
139
1 762
2 048
4
3
Przychody z tytułu dzierżawy
149
161
Otrzymane kary i odszkodowania
510
695
Rozwiązanie rezerw
442
888
36
21
Inne
1 221
12
Razem pozostałe przychody operacyjne
5 327
5 475
Otrzymane dotacje
Otrzymane darowizny
Otrzymane bonusy
Umorzone zobowiązania
Zwrot kosztów sądowych przez odbiorcę i należności odzyskane w drodze egzekucji
Zwrot podatków
16.5.
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
01.01.2015 – 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
179
Odpis aktualizujący wartość materiałów
Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych
199
Rozliczenie inwentaryzacji środków pienieżnych i rzeczowych aktywów trwałych
915
52
28
Likwidacja materiałów
114
350
Koszty z tytułu rozwiązanych umów leasingu
Odpisy aktualizujące wartość należności innych niż należności z tytułu dostaw i usług
oraz należności odsetkowe
128
95
Rezerwa na przyszłe koszty z tytułu odpraw emerytalnych
281
20
10
Rezerwa na koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
Rezerwa na kary, koszty sądowe, odszkodowania
11
Udział własny w dotacji EFS
Darowizny przekazane
Kary i odszkodowania
Koszty postępowania sądowego
91
63
306
547
8
10
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług
377
Rezerwa na przyszłe zobowiązania warunkowe
453
Koszty z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych
691
Odpis aktualizujący wartość zapasów
129
333
Inne
1 543
2 073
Razem pozostałe koszty operacyjne
2 851
6 155
27
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
16.6.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe
01.01.2015 – 31.12.2015
Przychody z tytułu odsetek
01.01.2014 - 31.12.2014
481
1 034
1 034
pożyczki
4
4
-
-
-
394
875
875
4
-
-
83
114
114
41
41
-
-
lokaty bankowe
należności
środki pieniężne i ich ekwiwalenty
leasing
pozostałe
Zyski z tytułu różnic kursowych
Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i
wynik na realizacji)
-
201
201
32
19
19
513
1 254
1 254
Pozostałe
Przychody finansowe
Koszty finansowe
01.01.2014 - 31.12.2014*
01.01.2015 - 31.12.2015
Koszty z tytułu odsetek
z tytułu kredytów i pożyczek
01.01.2014 - 31.12.2014*
4 767
6 028
6 028
3 539
5 437
5 437
274
353
353
80
131
131
874
107
107
333
598
598
47
338
73
z tytułu leasingu finansowego
dotyczące zobowiązań handlowych
pozostałe
Prowizje
Straty z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i
wynik na realizacji)
Pozostałe
3
266
132
5 150
7 230
6 831
(4 637)
(5 976)
(5 577)
Koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe netto
01.01.2014 - 31.12.2014
* dane porównawcze po zmianie zasad rachunkowości
17.Podatek dochodowy
Główne składniki obciążenia podatkowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się
następująco:
01.01.2015 31.12.2015
01.01.2014 31.12.2014
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Bieżący podatek dochodowy
4 150
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
4 016
4 150
4 016
1 423
2 021
1 423
2 021
5 573
6 037
Inne całkowite dochody/Kapitał
Bieżący podatek dochodowy
Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału udziałowego/akcyjnego
Odroczony podatek dochodowy
Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty) z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Podatek od rozliczonych w ciągu roku instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne
Korzyść podatkowa / (obciążenie podatkowe) wykazane w kapitale własnym
28
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Uzgodnienie podatku dochodowego do wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej,
z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
i 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:
01.01.2015 - 31.12.2015
Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej
01.01.2014 - 31.12.2014
30 106
25 151
30 106
25 151
5 720
4 778
Różnice wynikające z nieutworzonych rezerw i aktywów w latach ubiegłych
(45)
600
Otrzymane dywidendy
478
695
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem
Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej
19%
Podatek odroczony odniesiony w kapitały
(187)
(361)
(393)
325
Podatek według efektywnej stawki podatkowej
5 573
6 037
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
5 573
6 037
19%
24%
31.12.2015
31.12.2014
(64)
186
1 052
498
Pozostałe
Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej
Efektywna stawka podatkowa
17.1.
Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji:
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Odniesione na wynik finansowy
Strata podatkowa
Zapasy (odpisy aktualizacyjne)
Należności + środki pieniężne (różnice kursowe)
184
77
Amortyzacja znaków towarowych
383
1 301
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń
309
293
430
348
1 470
1 248
1 992
1 881
3
36
5 759
6 049
298
303
6 057
6 352
31.12.2015
31.12.2014
Amortyzacja
4 271
3 325
Leasing
2 798
2 464
103
103
Odsetki od zobowiązań
Rezerwa na świadczenia pracownicze
Rezerwa na spodziewane koszty
Zobowiązania różnice kursowe
Leasing
Instrumenty walutowe
Razem aktywo na podatek odroczony
Odniesione na kapitał własny
Razem aktywo na podatek odroczony
Stan pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Odniesione na wynik finansowy
Należności + środki pieniężne (różnice kursowe)
Odsetki od należności
34
Zobowiązania różnice kursowe
17
Instrumenty walutowe
Razem odniesione na wynik finansowy
7 087
5 926
Z tytułu przejścia na MSR
4 316
4 504
Razem odniesione na kapitał własny
4 316
4 504
11 404
10 430
Odniesione na kapitał własny
Razem rezerwa na podatek odroczony
29
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
18.Majątek socjalny i zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Grupa tworzy taki fundusz i dokonuje
okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, pożyczek
udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.
Grupa skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych
aktywów Grupy.
Tabele poniżej przedstawiają analitykę aktywów, zobowiązań oraz kosztów Funduszu.
31.12.2015
31.12.2014
Pożyczki udzielone pracownikom i pozostałe rozrachunki
ZFŚŚ
838
1 010
Środki pieniężne
385
175
(1 223)
(1 184)
Zobowiązania z tytułu ZFŚS
Saldo po skompensowaniu
Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym
-
-
1 427
1 425
19.Zysk przypadający na jedną akcję
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych
akcjonariuszy Spółki Dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych
akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną
liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających
oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku
na jedną akcję.
W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne transakcje
dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych.
Zysk przypadający na jedną akcję
Zysk netto z działalności kontynuowanej
01.01.2015 31.12.2015
01.01.2014 31.12.2014
24 533
Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe
Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia
rozwodnionego zysku na jedną akcję
24 533
01.01.2015 31.12.2015
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego
zysku na jedną akcję
19 113
19 113
01.01.2014 31.12.2014
3 124 500
3 124 500
3 124 500
3 124 500
Wpływ rozwodnienia:
Opcje na akcje
Umarzalne akcje uprzywilejowane
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
rozwodnionego zysku na jedną akcję
01.01.2015 31.12.2015
01.01.2014 31.12.2014
Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na zwykłych akcjonariuszy zastosowana do
obliczenia podstawowej straty na jedną akcję
Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na zwykłych akcjonariuszy zastosowana do
obliczenia rozwodnionej straty na jedną akcję
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych użyta w celu obliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję
z działalności zaniechanej przedstawiona jest w tabeli powyżej.
Następująca tabela przedstawia natomiast wartości straty występującej w obliczeniach:
Podstawowy zysk na akcję
Zysk netto
Średnioważona liczba akcji zwykłych
01.01.2015 31.12.2015
24 533
19 113
3 124 500
3 124 500
7,85
6,12
Podstawowy zysk na akcję (zł/akcję)
Rozwodniony zysk na akcję
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na
jedną akcję
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego
zysku na jedną akcję
Rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)
01.01.2014 31.12.2014
01.01.2015 31.12.2015
01.01.2014 31.12.2014
24 533
19 113
3 124 500
3 124 500
7,85
6,12
30
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
01.01.2015 31.12.2015
Podstawowy zysk na akcję z działalności kontynuowanej
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Średnioważona liczba akcji zwykłych
01.01.2014 31.12.2014
24 533
19 113
3 124 500
3 124 500
Podstawowy zysk na akcję (zł/akcję)
7,85
01.01.2015 31.12.2015
Rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na
jedną akcję z działalności kontynuowanej
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego
zysku na jedną akcję
6,12
01.01.2014 31.12.2014
24 533
19 113
3 124 500
3 124 500
7,85
6,12
Rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)
Mianownik użyty w formułach jest taki sam jak dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję i rozwodnionego zysku na jedną akcję
dla działalności kontynuowanej i zaniechanej.
Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty.
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Zadeklarowane i wypłacone w okresie
3 125
437
Dywidendy z akcji zwykłych:
3 125
437
20.Rzeczowe aktywa trwałe
31.12.2015
TABELA RUCHU ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
wartość brutto środków trwałych
na początek okresu
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej
Grunty
11 199
Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki
transportu
Inne środki
trwałe
Środki
trwałe w
budowie
RAZEM
164 420
182 525
9 405
6 793
3 861
378 202
zwiększenia (z tytułu)
2 561
10 434
270
337
28 999
42 601
zakup, przyjęcie z inwestycji
2 561
4 551
270
337
7 719
przyjęcie z inwestycji
modernizacja
odniesienie kosztów likwidacji na
wartość początkową
nakłady inwestycyjne na środki trwałe
w budowie
28 999
28 999
inwestycje w obcym środku trwałym
przejęte na podstawie umowy
leasingu finansowego
koszty finansowania zewnętrznego
inne (zaliczki na środki trwałe w
budowie, zakończenie umowy z
leasingobiorcą)
4 412
4 412
1 471
1 471
zmniejszenia (z tytułu)
(9)
(758)
(5 633)
(602)
(173)
sprzedaż
(9)
(616)
(2 256)
(602)
(2)
(3 485)
(142)
(947)
(172)
(1 261)
likwidacja
przeniesienie na środki trwałe w
budowie
reklasyfikacja do innej grupy
rodzajowej
przekazane w leasing
(546)
zwrócone do leasingodawcy
inne (przekazane w leasing, zwrócone
do leasingodawcy, rozliczenie
inwestycji)
wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu
skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
(9 846)
(546)
(1 884)
11 190
(17 022)
(9 846)
(11 730)
23 013
403 780
166 223
187 325
9 073
6 956
(56 215)
(99 532)
(6 440)
(5 323)
(167 509)
amortyzacja za okres (z tytułu)
(3 963)
(9 194)
(487)
(128)
(13 681)
odpis amortyzacyjny
(4 662)
(11 820)
(992)
(301)
(17 776)
sprzedaż srodka trwałego
585
1 814
505
2
2 905
likwidacja środka trwałego
114
904
172
1 190
darowizna środka trwałego
zakończenie umowy leasingu
inne (zmniejszenia)/aport,
inwentaryzacja
31
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
przeniesienie do grupy aktywów
przeznaczonych do odsprzedaży zmniejszenie
inne (zwiększenia)
skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
(60 178)
(108 726)
(821)
(956)
zwiększenie(z tytułu)
(6 927)
(5 451)
(5)
(181 190)
(807)
(2 588)
(103)
(103)
(103)
(103)
zmniejszenie(z tytułu)
515
515
sprzedaż środka trwałego
102
102
413
413
utworzenie odpisów z tytułu trwałej
utraty wartości odniesionych w ciężar
wyniku finansowego
likwidacja środka trwałego
odwócenie odpisów z tytułu trwałej
utraty wartości - odniesione na wynik
finansowy
wykorzystanie odpisu
inne
odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
(821)
(544)
(5)
(807)
(2 177)
wartość netto środków trwałych
na początek okresu
11 199
107 384
82 037
2 965
1 465
3 053
208 104
wartość netto środków trwałych
na koniec okresu
11 190
105 224
78 055
2 146
1 501
22 206
220 321
31.12.2014
TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH
wartość brutto środków trwałych na
początek okresu
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej
Grunty
Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki
transportu
Inne środki
trwałe
Środki
trwałe w
budowie
RAZEM
6 794
154 141
175 730
9 921
6 630
4 862
358 078
zwiększenia (z tytułu)
4 419
11 826
12 399
313
250
24 776
53 983
zakup,przyjęcie z inwestycji
nakłady inwestycyjne na środki trwałe w
budowie
przejęte na podstawie umowy leasingu
finansowego
inne(zaliczki na środki trwałe w budowie,
zakończenie umowy z leasingobiorcą)
4 419
11 826
5 187
313
241
zmniejszenia (z tytułu)
sprzedaż
likwidacja
przeniesienie do inwestycji w
nieruchomosci
przekazane w leasing
inne:przekazane w leasing,zwrócone do
leasingodawcy,rozliczenie inwestcji
wartość brutto środków trwałych na
koniec okresu
skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
amortyzacja za okres (z tytułu)
21 986
24 205
6 479
9
733
(87)
24 205
6 487
572
1 305
(25 777)
(33 858)
(14)
(1 547)
(5 603)
(828)
(14)
(1 519)
(3 811)
(766)
(4)
(6 114)
0
(27)
(688)
(30)
(68)
(813)
(969)
(33)
(15)
(25 777)
(26 794)
3 861
378 204
(136)
(136)
11 199
164 420
182 525
9 405
6 793
(9)
(53 161)
(89 862)
(6 209)
(5 086)
(154 325)
9
(3 054)
(9 671)
(232)
(237)
(13 185)
(3 113)
(13 562)
(1 047)
(314)
(18 037)
51
3 315
753
3
4 131
8
537
30
59
634
39
33
15
87
(56 215)
(99 533)
(6 440)
(5 323)
(167 510)
(820)
(3 804)
odpis amortyzacyjny
darowizna środka trwałego
zakończenie umowy leasingu
sprzedaż srodka trwałego
9
likwidacja środka trwałego
inne (zmniejszenia)/aport, inwentaryzacja
skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na początek okresu
zwiększenie (z tytułu)
utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości odniesionych w ciężar wyniku
finansowego
zmniejszenie (z tytułu)
0
(1)
(1)
(4 623)
(5)
(807)
(5)
(807)
2 848
(813)
(813)
2 848
32
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
sprzedaż środka trwałego
180
180
likwidacja środka trwałego
odwócenie odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości - odniesione na wynik finansowy
282
282
wykorzystanie odpisu
inne
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na
początek okresu
wartość netto środków trwałych na
koniec okresu
2 386
(821)
(956)
6 785
100 160
82 064
11 199
107 384
82 037
2 386
(5)
(807)
(2 588)
3 712
1 544
4 862
199 127
2 965
1 465
3 054
208 104
Wartość bilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku na mocy umów leasingu finansowego oraz umów
dzierżawy z opcją zakupu wynosi 13 659 tys. zł (31.12.2014: 11 729 tys. zł).
Odpis z tytułu utraty wartości budynków, budowli, maszyn i urządzeń wynika z zaprzestania wykorzystywania ich w działalności
gospodarczej, przekazania w subleasing. Wartość odpisu na koniec okresu wynosi 1 369 tys. zł (31.12.2014: 2 588 tys. zł),
w tym budynki i budowle 821 tys. zł (31.12.2014: 821 tys. zł), urządzenia techniczne i maszyny 544 tys. zł (31.12.2014: 956 tys. zł)
oraz pozostałe 5 tys. (31.12.2014 – 5 tys. zł).
Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wg wartości brutto)
Tytuł
Środki trwałe własne
31.12.2015
31.12.2014
362 351
362 899
18 417
15 304
Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o
podobnym charakterze - ujęte w aktywach
Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o
podobnym charakterze - niewykazane w aktywach
7 451
7 451
388 218
385 654
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
Do środków trwałych wykazywanych pozabilansowo Grupa zalicza używane na podstawie umowy dzierżawy od Agencji Rolnej Skarbu
Państwa fermy, których wartość netto wynosiła na dzień bilansowy odpowiednio 1 832 tys. zł (1 979 tys. zł na 31.12.2014 rok).
Kwota zabezpieczenia w tys. zł
Lp.
Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie
na dzień 31-12-2015
na dzień 31-12-2014
na majątku trwałym
1
hipoteka kaucyjna
22 000
47 550
2
hipoteka umowna
192 000
173 100
3
zastaw
7 700
7 700
4
przewłaszczenie
na majątku obrotowym
1
przewłaszczenie
2
zastaw
RAZEM
14 300
25 300
236 000
253 650
21.Nieruchomości inwestycyjne
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Wartość brutto na początek okresu
532
532
Wartość brutto na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
532
532
Wartość netto na początek okresu
532
532
Wartość netto na koniec okresu
532
532
Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych posiadanych na początek okresu ustalona została na podstawie
przeprowadzonej w latach poprzednich przez niezależnego, niepowiązanego z Grupą Indykpol rzeczoznawcę majątkowego.
wyceny
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie występowały żadne ograniczenia w rozporządzaniu przez Grupę nieruchomościa mi
inwestycyjnymi, czerpaniu korzyści ekonomicznych z tytułu czynszu czy zbyciu wyżej wymienionych nieruchomości. Nieruchomości
inwestycyjne nie stanowią zabezpieczeń zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy transakcji.
33
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Nieruchomości inwestycyjne wykazane w bilansie Grupy na dzień 31.12.2015:
- Grunt w Kalinówce - mienie nieruchome zostało nabyte 29 października 2009 za kwotę 395.000,00 zł. na podstawie Aktu notarialnego
w zamian za zwolnienie z obowiązku świadczenia pieniężnego (dług). Wymieniona działka nie była i nie jest zastawiona na potrzebę
pozyskania kredytu jak też nie jest wydzierżawiana innemu podmiotowi (nie pobiera pożytków).
- Grunt Frednowy obręb Mątyki – mienie zostało nabyte w wyniku połączenia (nabycia wszystkich udziałów) OHI Frednowy w dniu
30-06-2005 roku. Wartość na dzień wprowadzenia do ewidencji wynosiła 134.800,00 zł. Grunt nie jest zastawiony pod kredyt bankowy.
W roku 2015 przychody z tytuł czynszu dzierżawnego gruntu wynosiły 2.000,00 zł, podobnie jak w roku 2014.
Obie nieruchomości są utrzymywane w celu wzrostu wartości.
22.Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa użytkowała grunty, na podstawie prawa wieczystego użytkowania gruntów, o łącznej wartości
4 797 tys. zł (na 31 grudnia 2014: 4 797 tys. zł). Prawo wieczystego użytkowania gruntów Grupa otrzymała nieodpłatnie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Prawo wieczystego użytkowania gruntów Grupa wykazuje pozabilansowo.
W związku z użytkowaniem gruntów na podstawie prawa wieczystego użytkowania Grupa ponosi opłaty roczne. Zobowiązania
pozabilansowe Grupy z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów oszacowane na podstawie rocznych stawek opłat wynikających
z ostatnich decyzji administracyjnych oraz okresu użytkowania gruntów objętych tym prawem oraz opłaty z tytułu prawa wieczystego
użytkowania gruntów wynosiły: 921 tys. zł w 2015 r., 913 tys. zł w 2014 r. Przewiduje się, że opłaty zostaną utrzymane w najbliższych
latach na podobnym poziomie.
23.Wartości niematerialne
31.12.2015
ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
Koszty prac
rozwojowych
Wartość
firmy
wartość brutto wartości
niematerialnych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
344
zakup
344
Nabyte
koncesje,
patenty,
licencje itp.,
w tym:
2 247
4 985
122
Oprogramowanie
komputerowe
819
Inne wartości
niematerialne
RAZEM
2 430
10 481
1 142
23
1 632
1 142
23
1 509
przekazania z prac rozwojowych
przyjęcie z inwestycji
reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi
koszty finansowania zewnętrznego
122
122
nakłady na wartości niematerialne w
trakcie realizacji
wycena wartości firmy na spółce
zagranicznej
wycena opcji put
zmniejszenia (z tytułu)
(98)
(222)
(320)
(222)
(222)
sprzedaż
likwidacja
inne: przekazanie aportem
wartość brutto wartości
niematerialnych na koniec okresu
(98)
344
skumulowana amortyzacja na
początek okresu
amortyzacja za okres (z tytułu)
amortyzacja (odpis roczny)
(98)
2 370
6 028
450
2 453
11 645
(1 144)
(4 410)
(741)
(1 283)
(7 579)
(17)
(183)
148
(137)
(190)
(17)
(183)
(34)
(137)
(372)
182
0
182
(450)
(1 424)
(7 261)
likwidacja
inne: przekazanie aportem
skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
(17)
(1 144)
(4 227)
odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
zwiększenie
reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi
zmniejszenie
odwócenie odpisów z tytułu trwałej
utraty wartości - odniesione na wynik
finansowy
34
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi
odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
wartość netto wartości
niematerialnych na początek
okresu
wartość netto wartości
niematerialnych na koniec okresu
327
1 103
575
1 226
1 802
78
1 147
2 903
1 030
4 384
31.12.2014
ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH (WG
GRUP RODZAJOWYCH)
wartość brutto wartości
niematerialnych na
początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zakup
zmniejszenia (z tytułu)
Inne przekazanie aportem
wartość brutto wartości
niematerialnych na koniec
okresu
skumulowana amortyzacja
na początek okresu
amortyzacja za okres (z
tytułu)
amortyzacja (odpis roczny)
skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec
okresu
odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na
początek okresu
zwiększenie
zmniejszenie
odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na koniec
okresu
wartość netto wartości
niematerialnych na
początek okresu
wartość netto wartości
niematerialnych na koniec
okresu
Koszty prac
rozwojowych
Wartość
firmy
2 247
Nabyte koncesje,
patenty, licencje
itp., w tym;
Oprogramowanie
komputerowe
4 859
126
126
816
3
3
Inne wartości
niematerialne
2 430
RAZEM
10 352
129
129
2 247
4 985
819
2 430
10 481
(1 144)
(4 308)
(741)
(1 072)
(7 265)
(102)
(102)
(1)
(1)
(211)
(211)
(315)
(315)
(1 144)
(4 410)
(742)
(1 283)
(7 579)
1 103
551
75
1 358
3 087
1 103
575
77
1 147
2 902
Wartości niematerialne amortyzowane są przez ich przewidywany okres użytkowania, który wynosi od 2 do 15 lat. Grupa nie posiada
wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie.
W związku z tym, że okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony, Grupa nie ma obowiązku przeprowadzania testu
sprawdzającego czy nastąpiła utrata wartości poszczególnych składników wartości niematrialnych.
24.Wartość firmy z konsolidacji
Wartość firmy z konsolidacji
31.12.2015
31.12.2014
Nutripol
258
258
Eldrob
845
845
Indykpol Brand Management Sp. z o.o. Green S.K.A.
123
Wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji
Razem wartość bilansowa
1 226
01.01.2015-31.12.2015
Wartość firmy z konsolidacji na początek okresu
1 103
01.01.2014-31.12.2014
1 103
Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w wyniku nabycia udziałów
1 103
123
Różnice kursowe dotyczące jednostki zagranicznej
Zmniejszenia wartości firmy z tytułu ostatecznego rozliczenia
połączenia
-
-
-
-
Zmniejszenia wartości firmy z tytułu sprzedaży
-
-
1 226
1 103
Razem wartość bilansowa na koniec okresu
Wartość firmy Eldrob S.A. z konsolidacji została zbadana w zakresie utraty wartości na koniec okresu sprawozdawczego. Zarząd Spółki
Dominującej oceniając przygotowane przez kierownictwo spółki Eldrob budżety finansowe na kolejne lata, w tym prognozy przepływów
pieniężnych, przy zastosowaniu stopy dyskontowej opartej na średniej stopie zwrotu z ostatnich 5 lat stwierdził, że wartość
odzyskiwalna jest wyższa od wartości księgowej i nie występuje konieczność dokonania odpisu trwałej utraty wartości.
Wartość firmy Nutripol sp. z o.o. (wcześniej: Wytwórnia Pasz w Olsztynku Sp. z o.o.) powstała w wyniku nabycia spółki Wytwórn i Pasz
w Olsztynku w kwietniu 2011 r. W ocenie Zarządu Spółki Dominującej popartej testem na utratę wartości, nie zachodzą przesłanki do
dokonania odpisu aktualizującego wartość firmy Nutripol sp. z o.o.
35
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Wartość firmy Indykpol Brand Management sp. z o.o. Green S.K.A. powstała w wyniku nabycia Skylark 4 sp. z o. o. Green S.K.A.
w dniu 7 maja 2015 r. W ocenie Zarządu Spółki Dominującej popartej testem na utratę wartości, nie zachodzą przesłanki do dokonania
odpisu aktualizującego wartość firmy wyżej wymienionej Spółki.
25.Udziały w pozostałych jednostkach
Udziały i akcje
31.12.2015
31.12.2014
Udziały w spółkach zależnych
Udziały w pozostałych podmiotach
Odpisy z tytułu utraty wartości
Pozostałe
26.Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe i krótkoterminowe)
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)
31.12.2015
31.12.2014
Pożyczki udzielone
110
76
Pozostałe należności z tytułu leasingu
742
635
852
711
31.12.2015
31.12.2014
7
-
7
-
Inne
Razem pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe (krótkoterminowe)
Pożyczki udzielone
Inne
Razem pozostałe aktywa finansowe
Wartość godziwa aktywów ustalona została na podstawie cen nabycia i wyrażona jest w walucie polskiej.
27.Zapasy
31.12.2015
31.12.2014
Aktywa biologiczne
26 110
28 563
Materiały
37 988
30 649
Produkcja w toku
4 017
2 221
Produkty gotowe
12 821
10 014
3 870
2 913
Towary
Pozostałe, w tym zaliczki
Razem zapasy
Aktywa biologiczne
561
297
85 367
74 657
31.12.2015
31.12.2014
26 110
28 563
Według ceny nabycia
28 910
30 163
Odpis aktualizujący do wartości netto możliwej do uzyskania
(2 800)
(1 600)
Materiały
37 988
30 649
38 187
30 756
(199)
(108)
4 017
2 221
4 017
2 221
12 821
10 014
Według ceny nabycia/kosztu wytworzenia
15 136
10 674
Odpis aktualizujący do wartości netto możliwej do uzyskania
(2 315)
(660)
Towary
3 870
2 913
Według ceny nabycia
3 870
2 913
Według ceny nabycia
Odpis aktualizujący do wartości netto możliwej do uzyskania
Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia)
Odpis aktualizujący do wartości netto możliwej do uzyskania
Według ceny nabycia/kosztu wytworzenia
Produkty gotowe
Odpis aktualizujący do wartości netto możliwej do uzyskania
36
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Pozostałe (zaliczki)
561
297
Według ceny nabycia/kosztu wytworzenia
Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia
(kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania
561
297
85 367
74 657
Aktywa biologiczne
2015
Grupa aktywów biologicznych
2015
2014
2014
dojrzałe
niedojrzałe
dojrzałe
niedojrzałe
11 910
1 083
14 240
1 520
3 386
15 296
9 731
10 814
3 979
18 219
9 099
10 619
konsumpcyjne
produkcyjne
Do grupy aktywów biologicznych konsumpcyjnych zaliczono wszystkie stada towarowe indycze oraz stada brojlera kurzego. Aktywa
konsumpcyjne niedojrzałe to stada indycze towarowe w odchowie. Aktywa konsumpcyjne dojrzałe to stada indycze stada towarowe
w tuczu oraz stada brojlera kurzego. Do grupy aktywów biologicznych produkcyjnych zaliczone zostały wszystkie stada rodzicielskie
indycze. Aktywa produkcyjne niedojrzałe to stada indycze w odchowie. Aktywa produkcyjne dojrzałe to stada indycze będące
w nieśności.
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na początek okresu
2 368
1 269
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywa biologiczne
1 200
1 200
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów biologicznych
Wykorzystanie aktualizujących wartość aktywów biologicznych
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych i produkcji
w toku
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych i
produkcji w toku
Wykorzystanie aktualizujących wartość produktów gotowych i produkcji w
toku
1 655
(207)
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość towarów i materiałów
199
108
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość towarów i materiałów
Wykorzystanie odpisów aktualizujących wartość towarów i materiałów
(108)
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość pozostałych zapasów
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość pozostałych zapasów
Wykorzystanie odpisów aktualizujących wartość pozostałych zapasów
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywa biologiczne
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów biologicznych
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych i
produkcji w toku
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec okresu
5 314
2 370
Na dzień bilansowy zapasy stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych przez Grupę Indykpol kredytów i pożyczek. Zabezpieczenie miało
charakter zastawu na zapasach i wynosiło 14 300 tys. zł w 2015 r. (25 300 tys. zł w 2014 r.).
Zapasy netto według okresów zalegania w magazynach
na dzień 31-12-2015 okres zalegania
Zapasy według rodzaju
do 6 m-cy
6 m-cy do 1 roku
1 - 2 lat
ponad 2 lata
Razem
Aktywa biologiczne
26 110
26 110
Materiały
37 988
37 988
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na poczet dostaw
Razem
4 017
4 017
12 821
12 821
3 870
3 870
561
561
85 367
85 367
37
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
na dzień 31-12-2014 okres zalegania
Zapasy według rodzaju
do 6 m-cy
6 m-cy do 1 roku
1 - 2 lat
ponad 2 lata
Razem
Aktywa biologiczne
28 563
28 563
Materiały
30 649
30 649
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
2 221
2 221
10 014
10 014
2 913
2 913
Towary
Zaliczki na poczet dostaw
Razem
297
297
74 657
74 657
28.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Długoterminowe należności handlowe i pozostałe
31.12.2015
31.12.2014
742
635
742
635
24
68
Kaucje gwarancyjne
Pozostałe należności finansowe z tytułu leasingu
Odpisy aktualizujące
Razem należności finansowe netto
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Inne należności niefinansowwe
Odpisy aktualizujące
Razem należności niefinansowe netto
24
68
766
703
31.12.2015
31.12.2014
131 955
121 058
Razem długoterminowe należności handlowe i pozostałe netto
Krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
400
8
1 653
480
134 008
121 547
28 939
21 975
Pozostałe należności finansowe z tytułu leasingu
Razem należności finansowe netto
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
Inne należności niefinansowe
772
132
29 710
22 108
163 718
143 655
834
909
koszty prenumeraty czasopism
2
5
koszty usług informatycznych
3
Razem należności niefinansowe netto
Razem krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe netto
Rozliczenia międzyokresowe czynne
koszty ubezpieczeń
288
406
540
497
roczne opłaty z tytułu licencji
1
pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne
o okresie
spłaty powyżej
12 miesięcy
dochodzone na
drodze
sądowej
Razem
odpisy
aktualizujące
wartość
należności
od
pozostałych
jednostek
508
284
2 637
3 429
Zwiększenia
2 696
(2)
767
3 461
dokonanie odpisu
2 696
z tytułu dostaw i usług
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych
o okresie
spłaty do 12
miesięcy
Stan na 01.01.2015 r.
przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)
Zmniejszenia
2 614
zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi
2 696
(2)
768
765
89
686
3 389
87
270
357
2
261
270
zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi
wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)
6
przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)
479
inne
Stan na 31.12.2015 r.
151
630
2 128
-
4
2 132
590
193
2 718
3 501
38
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
o okresie
spłaty powyżej
12 miesięcy
dochodzone na
drodze
sądowej
Razem
odpisy
aktualizujące
wartość
należności
od
pozostałych
jednostek
z tytułu dostaw i usług
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych
o okresie
spłaty do 12
miesięcy
Stan na 01.01.2014 r.
1 338
41
1 725
3 104
Zwiększenia
765
523
1 149
2 437
dokonanie odpisu
765
przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)
Zmniejszenia
1 595
zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi
96
862
523
1 053
1 576
280
237
2 113
68
220
151
zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi
wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)
przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)
13
42
1 431
238
508
284
169
224
1 669
inne
Stan na 31.12.2014 r.
2 637
3 429
Grupa w 2015 r. dokonała odpisów aktualizujących należności handlowych na kwotę 2 694 tys. zł oraz należności dochodzonych
na drodze sądowej w kwocie 767 tys. zł. Wartość odpisów na należności na 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 501 tys. zł, w tym 2 718
tys. zł dotyczy odpisów należności z tytułu dostaw i usług dochodzonych na drodze sądowej, pozostała kwota dotyczy innych należności.
Z tytułu spłaty rozwiązano rezerwy dotyczące należności handlowych na kwotę 357 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym Grupa nie była stroną w sporach sądowych mających znaczący wpływ na jej sytuację.
29.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
31.12.2015
31.12.2014
5
12
3 282
2 237
505
1 845
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne w banku
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy
Inne aktywa pieniężne
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty
4
11
3 796
4 104
Wolne środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych i inwestowane są w formie lokat terminowych oraz overnight.
Grupa uzyskuje głównie oprocentowanie zmienne od zgromadzonych środków pieniężnych.
Środki pieniężne w banku i w kasie są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy
oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego
miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp
procentowych. Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 796 tysięcy złotych
(31 grudnia 2014 roku: 4 104 tysięcy złotych).
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi przedstawionymi w nocie
34, w odniesieniu, do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.
Struktura walutowa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów została przedstawiona w nocie 40.2
30.Pochodne instrumenty finansowe
Od 1 lipca 2014 roku Spółka dominująca Grupy Kapitałowej wprowadziła politykę zarządzania ryzykiem walutowym określającą:
a.
cele zarządzania ryzykiem walutowym,
b.
kompetencje oraz zadania władz Spółki i jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem
walutowym,
c.
proces zarządzania ryzykiem walutowym w Spółce,
d.
pomiar efektywności zabezpieczenia.
Za cel strategiczny zarządzania ryzykiem walutowym, rozumianym jako wpływ zmienności czynników ryzyka rynków finansowych na
wynik finansowy przyjęto m.in. minimalizację wrażliwości przepływów finansowych Spółki Indykpol na czynniki ryzyka walutowego
(zmiany kursów walutowych).
Cel ten realizowany będzie poprzez identyfikację, pomiar, zabezpieczenie ryzyka oraz ocenę i monitorowanie wdrożonych strateg ii
zabezpieczających Spółki.
Spółka dominująca przyjęła do zabezpieczenia przyszłych transakcji walutowych:
a.
kontrakty forward (MSR 39 pkt 72; MSR 39 „Objaśnienia stosowania” OS 108, MSR 39 „Wytyczne stosowania ”sekcja F,
punkt F.5.6 Rachunkowość zabezpieczeń: zastosowanie wystawionych opcji w łącznych instrumentach zabezpieczających)
b.
symetryczne strategie opcyjne (MSR 39 pkt 75 i MSR 39 „Objaśnienia stosowania” OS94, MSR 39 „Wytyczne stosowania”
sekcja F, punkt F.1.3 Rachunkowość zabezpieczeń: zastosowanie wystawionych opcji w łącznych instrumentach
zabezpieczających oraz F.1.8 Połączenie opcji wystawionej i nabytej).
W polityce zabezpieczeń przyjęto, że wyżej wymienione transakcje zabezpieczające zawierane będą na okresy do 24 miesięcy.
39
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Prezentacja skutków rachunkowości zabezpieczeń w sprawozdaniu finansowym
Spółka stosuje metodę rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge; MSR 39 pkt 95-101), która polega na
zabezpieczeniu planowanych przychodów ze sprzedaży, z którymi wiąże się ryzyko walutowe wpływające na rachunek zysków i strat
(MSR 39 pkt 88 c) i których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysoce prawdopodobne (MSR 39 pkt 88 c).
Głównym celem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest zabezpieczenie przychodów operacyjnych przed zmianami
kursu walutowego między datą powstania ekspozycji walutowej i transakcji zabezpieczającej a datą realizacji ekspozycji i transakcji
zabezpieczającej.
Instrumenty zabezpieczające (pochodne kontrakty terminowe) są, co do zasady utrzymywane do daty zapadalności.
Jeżeli nastąpi zmiana w planie przychodów, Spółka może podjąć decyzję o:
- zawarciu dodatkowego instrumentu pochodnego, jeśli przychód wystąpi później od planowanego,
- wcześniejszym zamknięciu instrumentu pochodnego, jeśli zabezpieczony przychód wystąpi wcześniej od planowanego.
Jeśli
oczekuje się, że zabezpieczany planowany przychód nie wystąpi - wszystkie skumulowane zyski lub straty związane
z instrumentem zabezpieczającym odnoszone na kapitał własny przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne ujmuje się
w rachunku zysków i strat (MSR 39 pkt 101 c).
Gdy prawdopodobieństwo wystąpienia planowanej transakcji przestaje być wysokie, ale transakcja jest ciągle oczekiwana skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone na kapitał własny przez okres, w którym
zabezpieczenie było efektywne są nadal ujmowane w kapitale własnym do czasu wystąpienia planowanej transakcji lub do momentu,
kiedy zaprzestanie się oczekiwać jej realizacji (MSR 39 pkt 101 d).
Zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających zalicza się, się w części efektywnej do kapitałów własnych Spółki (MSR 39
pkt 95a) w pozycji kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających a w części nieefektywnej do rachunku zysków i strat
(MSR 39 pkt 95b) w pozycji pozostałe przychody/koszty operacyjne. W momencie realizacji zabezpieczanego przychodu ze sprzedaży,
zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających ujmowane są w bieżącym wyniku finansowym w pozycji przychody ze
sprzedaży ((MSR 39 pkt 100).
Na dzień rozpoczęcia zabezpieczenia oraz na dzień kończący rok obrotowy, dokonuje się oceny efektywności prospektywnej porównując
skumulowaną zmianę wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego do skumulowanej zmiany wartości przyszłych przepływów.
Na koniec każdego miesiąca dokonuje się pomiaru efektywności zabezpieczania - efektywność retrospektywna- porównując
skumulowaną zmianę wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego do skumulowanej zmiany wartości przyszłych
przepływów pieniężnych oszacowaną na podstawie danych dotyczących rynku walutowego z dnia wyceny.
Efektywność uznaje się za wysoką o ile mieści się w przedziale 80%-125%.
Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających
Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość godziwa transakcji walutowych spełniających kryterium zaliczenia ich do rachunkowości
zabezpieczeń wynosiła (1 568) tys. złotych i jako wartość efektywna w całości została ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny oraz
w pozostałych zobowiązaniach finansowych. Pozostałe instrumenty Grupy nie mające charakteru zabezpieczającego wyceniono na
(16) tys. zł.
Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń w okresach wcześniejszych (przed 01.07.2014) i wszystkie pochodne instrumenty
finansowe były wówczas klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Na koniec
okresu sprawozdawczego Grupa nie posiadała umów z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, spełniającymi wymogi wydzielenia ich
z umów zasadniczych ani nie zawierała kontraktów pochodnych w celach spekulacyjnych.
W okresie sprawozdawczym (od 01.01.2015 do 31.12.2015) Grupa zrealizowała dodatni wynik na instrumentach pochodnych
zamykając transakcje forward w kwocie 2 449 tys. zł (w 2014 – 133 tys. zł).
Pochodne instrumenty finansowe
31.12.2015
31.12.2014
Zobowiązania długoterminowe, z tego
511
425
instrumenty zabezpieczające
Zobowiązania długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
razem
511
425
511
425
Aktywa długoterminowe
Aktywa długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych razem
Aktywa krótkoterminowe, z tego
instrumenty zabezpieczające
Aktywa krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
razem
Razem aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem
1 073
1 358
1 073
1 358
Razem zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
1 584
1 783
Instrumenty zabezpieczające
Typ instrumentu pochodnego
Pierwotna
wartość
nominalna
w walucie
31.12.2015
Zobowiązania
Aktywa finansowe
finansowe
KT
DT
KT
DT
Pierwotna
wartość
nominalna
w walucie
Aktywa
finansowe
KT
31.12.2014
Zobowiązania
finansowe
DT
KT
DT
1 078
24 050
Kontrakty forward
EUR
13 000
859
USD
1 150
16
24 050
40
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Opcje walutowe
EUR
43 200
Razem
198
511
1 073
511
18 300
280
425
1 358
425
31.Kapitał podstawowy i pozostałe kapitały
31.1.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
zarejestrowany
Kapitał zakładowy z
przeszacowania do warunków
hiperinflacji na dzień przejścia
na MSSF
Razem
Stan na 1 stycznia 2014
15 623
-
15 623
Stan na 1 stycznia 2015
15 623
-
15 623
Stan na 31 grudzień 2015
15 623
-
15 623
W ciągu roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki Dominującej.
Na dzień przekazania raportu rocznego akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Indykpol S.A., były następujące podmioty:
Posiadane
akcje
Nazwa podmiotu
Rolmex S.A.
WMHM Sp. z o.o. (podmiot zależny od Rolmex
S.A.)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A.
% udział w kapitale
zakładowym
1 804 129
Pozostali
Razem
Liczba
głosów
% udział w ogólnej liczbie
głosów
57,74
4 897 629
73,12
154 416
4,94
634 416
9,47
399 824
12,80
399 824
5,97
766 131
24,52
766 131
11,44
3 124 500
100,00
6 698 000
100,00
W roku 2014 struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:
Posiadane
akcje
Nazwa podmiotu
Rolmex S.A.
WMHM Sp. z o.o. (podmiot zależny od Rolmex
S.A.)
Legg Mason Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pozostali
Razem
% udział w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
% udział w ogólnej liczbie
głosów
1 804 129
57,74
4 897 629
73,12
154 416
4,94
634 416
9,47
389 929
12,48
389 929
5,82
776 026
24,84
776 026
11,59
3 124 500
100,00
6 698 000
100,00
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria /
emisja
Rodzaj
uprzywilejowania
akcji
Rodzaj
akcji
AA
imienna
AA
BB
na okaziciela
na okaziciela
Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji
5 głosów
Liczba akcji razem
Wartość serii /
emisji wg
Liczba akcji
wartości
nominalnej
893 375
1 331 125
900 000
Sposób
pokrycia
kapitału
Data
rejestracji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
4 467 aport
01-12-1993
01-12-1993
6 656 aport
4 500 gotówka
01-12-1993
08-08-1994
01-12-1993
08-08-1995
3 124 500
Kapitał zakładowy, razem
15 623
Wartość nominalna jednej akcji = 5 zł
Wartość nominalna akcji
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 5 złotych i zostały w pełni opłacone.
41
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
31.2.
Zyski zatrzymane i ograniczenia związane z kapitałem
Na dzień 1 stycznia 2014 r.
Korekty błędów
Na dzień 1 stycznia 2014 r.
Rozwiązanie rezerwy z tytułu podatku
dochodowego
Zysk/strata netto obrotowego zgodnie z MSR
Podział zysku - przeznaczenie na kapitał
zapasowy
Korekty konsolidacyjne
Przeliczenie wartości udziałów spółek
zależnych
Wypłata dywidendy
Zysk/strata netto z tytułu zmiany wartości
godziwej aktywów finansowych
Na dzień 31 grudnia 2014 r.
Kapitał
zapasowy
tworzony
zgodnie z
wymogami
KSH
5 208
Kapitał
zapasowy
tworzony
zgodnie
ze
statutem
95 746
5 208
95 746
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Kapitał
rezerwowy z
tytułu różnic
kursowych z
przeliczenia
operacji
zagranicznych
(258)
Zysk/strata
z lat
ubiegłych
45 508
Zysk/strata
roku
bieżącego
2 171
Razem zyski
zatrzymane
148 375
(258)
45 508
2 171
148 375
19 109
362
19 109
362
(1 107)
2 841
(63)
(1 734)
(1 437)
Na dzień 1 stycznia 2015 r.
Korekty błędów
Na dzień 1 stycznia 2015 r.
Rozwiązanie rezerwy z tytułu podatku
dochodowego
Zysk/strata netto obrotowego zgodnie z MSR
Podział zysku - przeznaczenie na kapitał
zapasowy
Korekty konsolidacyjne
Przeliczenie wartości udziałów spółek
zależnych
Wypłata dywidendy
Zysk/strata netto z tytułu zmiany wartości
godziwej aktywów finansowych
Na dzień 31 grudnia 2015 r.
(63)
(437)
(1 437)
(437)
5 208
94 639
(1 291)
(1 291)
(1 695)
48 648
19 109
(1 291)
164 618
5 208
94 639
(1 291)
(1 695)
48 648
19 109
164 618
5 208
94 639
(1 291)
(1 695)
48 648
19 109
164 618
24 528
187
24 528
187
11 288
4 698
32
4
5 208
105 927
21
(1 270)
(1 691)
53 565
(15 985)
1
32
(3 125)
4
(3 125)
24 528
21
186 266
Dnia 28 sierpnia 2015 roku wypłacono posiadaczom akcji dywidendę w wysokości 1 zł na akcję (ogólny koszt dywidendy wniósł
3 125 tys. zł). Zgodnie z art. 396 & 1 Kodeksu Spółek Handlowych, któremu podlega jednostka dominująca na pokrycie straty należy
utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się, co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie,
co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego (akcyjnego). Ta część kapitału zapasowego (zysków zatrzymanych) nie jest
dostępna do dystrybucji na rzecz Akcjonariuszy i na dzień 31.12.2015 roku wynosi 5 208 tys. zł
31.3.
Udziały nie dające kontroli
Udziały nie dające kontroli
01.01.2015-31.12.2015
Na dzień 1 stycznia
Zmiany udziału mniejszości
Udział mniejszości w wyniku jednostek zależnych
Na dzień 31 grudnia
01.01.2014-31.12.2014
280
306
(122)
(22)
(5)
(4)
153
280
32.Rezerwy
32.1.
Zmiany stanu rezerw
Rezerwy 01.01.2015 - 31.12.2015
Stan na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie
Wykorzystanie
Stan na koniec okresu
Rezerwa na
koszty
handlowe
Rezerwa na
odprawy
emerytalne i
rentowe e
Rezerwa na
niewykorzystane
urlopy
Rezerwa na
koszty
przewidywane
Pozostałe, w
tym rezerwa na
premie
1 780
736
-
1 095
5 671
9 282
17 600
287
-
320
95 599
113 807
Ogółem
9
30
-
-
12 754
12 793
17 553
213
-
-
82 736
100 502
1 818
780
-
1 415
5 780
9 794
42
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Rezerwy 01.01.2014 - 31.12.2014
Rezerwa na
koszty
handlowe
Stan na początek okresu
Utworzenie
Rezerwa na
koszty
przewidywane
1 681
691
-
1 159
719
4 250
20 802
331
-
10
76 999
98 142
Rozwiązanie
Wykorzystanie
Stan na koniec okresu
Rezerwa na
odprawy
emerytalne i
rentowe e
Rezerwa na
niewykorzystane
urlopy
Pozostałe, w
tym rezerwa na
premie
Ogółem
15
37
-
12
10 858
10 922
20 688
249
-
62
61 190
82 188
1 780
736
-
1 095
5 670
9 282
Rezerwa na koszty handlowe stanowi oszacowaną wartość najlepszych szacunków Zarządu dotyczących przyszłych wypływów korzyści
ekonomicznych związanych z zawartymi umowami handlowymi obejmującymi opłaty, usługi, premie pieniężne uzależnione
od zrealizowanego obrotu. Rezerwy mają charakter krótkookresowy i wykorzystane będą w I połowie roku 2016.
Rezerwa na niewykorzystane urlopy obejmuje narosłe prawa do urlopów i roszczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń. Rezerwy
zostaną wykorzystane w 2016 r.
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe opisane są w nocie 33.2.
Pozostałe rezerwy mają charakter krótkookresowy i zostaną wykorzystane w 2016 r. Obejmują pozostałe rezerwy o charakterze
krótkookresowym zawiązane na znane lub spodziewane zobowiązania.
Obniżenie wysokości zawiązanych rezerw o 10 198 tys. zł w stosunku do poziomu zaprezentowanego w sprawozdaniu śródrocznym
sporządzonym na dzień 30 czerwca 2015 r. wynika przede wszystkim ze:
- spadku poziomu rezerw na koszty handlowe o kwotę 1 682 tys. zł oraz ze
- spadku poziomu rezerw na koszty pozostałe o kwotę 8 593 tys. zł.
Struktura czasowa rezerw
31.12.2015
31.12.2014
część długoterminowa
1 392
1 071
część krótkoterminowa
8 402
8 211
Razem rezerwy
9 794
9 282
33.Świadczenia pracownicze
33.1.
Programy akcji pracowniczych
Grupa nie prowadzi programu akcji pracowniczych.
33.2.
Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych
nagrody
jubileuszowe
odprawy emerytalno –
rentowe
Wartość bieżąca zobowiązania stan na 01.01.2015
Koszty odsetek
Koszty bieżącego zatrudnienia
pozostałe
świadczenia
pracownicze
Ogółem
1 095
1 095
42
42
146
146
Wypłacone świadczenia
Zyski/straty aktuarialne
Wartość bieżąca zobowiązania stan na 31.12.2015
132
132
1 415
1 415
1 415
1 415
1 392
1 392
24
24
Koszty przeszłego zatrudnienia nieujęte do dnia bilansowego
Wartość bilansowa zobowiązań stan na 31.12.2015
z tego:
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych
43
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
nagrody
jubileuszowe
odprawy emerytalno rentowe
Wartość bieżąca zobowiązania stan na 01.01.2014
Koszty odsetek
Koszty bieżącego zatrudnienia
pozostałe
świadczenia
pracownicze
Ogółem
1 159
1 159
58
58
152
152
(273)
(273)
1 095
1 095
1 095
1 095
1 071
1 071
24
24
Wypłacone świadczenia
Zyski/straty aktuarialne
Wartość bieżąca zobowiązania stan na 31.12.2014
Koszty przeszłego zatrudnienia nieujęte do dnia bilansowego
Wartość bilansowa zobowiązań stan na 31.12.2014
z tego:
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych
Koszty ujęte w rachunku zysków i strat, razem
31.12.2015
Koszty bieżącego zatrudnienia
31.12.2014
146
Koszty odsetek
Zyski/straty aktuarialne
152
42
58
132
(273)
320
(63)
Koszty przeszłego zatrudnienia
Stopa dyskontowa (%)
Stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia
(%)
Przewidywany wskaźnik rotacji (%)
Przewidywana stopa wzrostu
wynagrodzeń (%)
2015
2016
2017
2018 i następne
4,00
4,00
4,00
4,00
4,17
5,71
3,00
3,00
10,00
9,00
11,00
10,00
3,00
3,50
3,00
3,25
Grupa oszacowała bieżącą wartość przyszłych świadczeń emerytalnych stosownie do postanowień MSR 19. Do aktualizacji rezerwy
na koniec bieżącego okresu Grupa przyjęła parametry na podstawie dostępnych prognoz inflacji, analizy wzrostu wskaźników
najniższego wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności wysoce płynnych papierów wartościowych.
Grupa oferuje program określonych świadczeń dla wszystkich uprawnionych pracowników. W ramach programu, pracownicy uprawnieni
są do świadczeń emerytalnych w wysokości 100% ostatniego wynagrodzenia otrzymanego w momencie osiągnięcia wieku
emerytalnego. Grupa nie oferuje żadnych świadczeń po okresie zatrudnienia.
34.Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
Długoterminowe kredyty i pożyczki
31.12.2015
31.12.2014
Kredyty w rachunku bieżącym
72 197
64 092
Kredyty bankowe
38 531
39 217
110 728
103 309
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
31.12.2015
31.12.2014
Kredyty w rachunku bieżącym
20 465
12 206
Kredyty bankowe
11 160
14 728
31 625
26 934
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe
Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz otwarte linie kredytowe:
44
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
INDYKPOL S.A.
KREDYTODAWCA
RODZAJ
KREDYTU
KWOTA
KREDYTU
WG
UMOWY
MOŻLIWE
MAX
ZADŁUŻENIE
NA
31.12.2015
KWOTA
DO
SPŁATY
PEKAO
obrotowy
25 000
25 000
25 000
ZOBOW.
KRÓTKOTERM.
ZOBOW.
DŁUGOTERM.
DATA
ZACIĄGNIĘCIA
KREDYTU
DATA
SPŁATY
KREDYTU
PŁATNOŚCI
25 000
12.09.2000
30.06.2017
jednorazowo
ZABEZPIECZENIA
weksel własny in blanco
pełnomocnictwo do rachunkow bankowych
oświadczenie o poddaniu się egzekucji
poręczenie wg prawa cywilnegoNUTRIPOL Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością do wysokośći 150 % kwoty kredyrtu
poręczenie wg prawa cywilnego INDYKPOL BRAND MANAGEMENT Sp. z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. do wysokośći 150 % kwoty kredytu
cesja praw z polisy
hipoteka umowna do kwoty 20 000 000 zł: Olsztyn, Jesienna 3 (KW nr
OL1O/0034403/5) oraz hipoteka umowna do kwoty 25 000 000 zł:
Olsztyn, Jesienna 3 (KW nr OL1O/0034403/5)
PEKAO
kredyt w RB
5 000
5 000
4 379
4 379
24.01.2006
30.06.2017
jednorazowo
weksel własny in blanco
pełnomocnictwo do rachunkow bankowych
oświadczenie o poddaniu się egzekucji
poręczenie wg prawa cywilnegoNUTRIPOL Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością do wysokośći 150 % kwoty kredyrtu
poręczenie wg prawa cywilnego INDYKPOL BRAND MANAGEMENT Sp. z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. do wysokośći 150 % kwoty kredytu
cesja praw z polisy
hipoteka umowna do kwoty 20 000 000 zł: Olsztyn, Jesienna 3 (KW nr
OL1O/0034403/5) oraz hipoteka umowna do kwoty 25 000 000 zł:
Olsztyn, Jesienna 3 (KW nr OL1O/0034403/5)
PKO BP
kredyt w RB
20 000
20 000
18 182
18 182
26.11.2007
25.01.2016
jednorazowo
weksel własny in blanco
hipoteka kaucyjna do kwoty 22 000 000 zł:
Frednowy (KW EL1/00043411/4)
Franciszkowo Górne (KW EL1/00043412/1)
cesja praw z polisy
weksel własny in blanco , cesja praw z polisy
PKO BP
obrotowy
10 000
10 000
10 000
10 000
05.07.2007
04.07.2016
jednorazowo
1.Hipoteka umowna łączna do kwoty
13 500 000 zł ustanowiona na:
a)nieruchomości Frednowy, gmina Iława( KW nr EL1I/00028004/7)
b)nieruchomości Frednowy, gmina Iława( KW nr EL1I/00043410/7)
45
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
c)i nieruchomości Stanowo, gmina Iława( KW nr EL1I/00043413/8)
d)nieruchomości Wiewiórki, gmina Iława(KW nr EL1I/00043416/9)
mBank
kredyt w RB
15 000
15 000
12 498
12 498
05.09.2014
04.09.2017
jednorazowo
2.Hipoteka kaucyjna do kwoty 1 500 000 zł Rogóż gm. Kozłowo( KW nr
OL1N/00014691/3 )
weksel własny in blanco
hipoteka umowna łączna do kwoty
18 000 000 zł. na:
nieruchomości Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 40( KW LU1I/00149155/5)
nieruchomości Turka gmina Wólka (KW nr LU1I/00099690/1)
nieruchomość Biesal, gmina Gietrzwałd (KW nr OL1O/00034404/2)
nieruchomości Januszkowo, gm. Kozłowo (KW nr OL1N/00017300/7 )
cesja praw z polisy
mBank
inwestycyjny
8 224
1 594
1 594
1 062
532
10.10.2008
30.06.2017
kwart. 265
625 zł
weksel własny in blanco
hipoteka umowna do kwoty 7 500 000 zł: Stryjewo gm.Biskupiec (KW nr
OL1B/00012969/7)
cesja praw z polisy
Raiffeisen
Polbank
umowa o
limit
wierzytelności
w EUR i PLN
30 000
30 000
29 128
29 128
30.08.2014
30.08.2017
jednorazowo
w tym
kredyt w
EUR 5 000
PLN
hipoteka do kwoty PLN 45 000 000 zł:
Lublin ,ul. Zimna 2 (KW LU1l/00010915/8)
pełnomocnictwo do rachunku
BGŻ
inwestycyjny
8 000
98
98
98
11.02.2011
31.01.2016
miesięcznie
cesja praw z polisy
weksel własny in blanco
poręczenie INDYKPOL BRAND MANAGEMENT Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
poręczenie NUTRIPOL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach
cesja praw z polisy
BOŚ BANK
kredyt w RB
15 000
15 000
2 283
2 283
23.08.2013
22.08.2016
jednorazowo
weksel własny in blanco
hipoteka umowna do kwoty 22 500 000 zł: Świebodzin, Poznańska 56 (KW
ZG1S/010327/0) ustanowiona na majątku ELDROB S.A.
cesja praw z polisy
RAZEM KREDYTY
103 162
31 625
71 537
46
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
NUTRIPOL SP. Z O.O.
KREDYTODAWCA
RODZAJ
KREDYTU
KWOTA
KREDYTU
WG UMOWY
MOŻLIWE
MAX
ZADŁUŻENIE
NA
31.12.2015
KWOTA DO
SPŁATY
PEKAO
kredyt w RB
10 000
10 000
9 733
ZOBOWIĄZANIE
KRÓTKOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIE
DŁUGOTERMINOWE
DATA
ZACIĄGNIĘCIA
KREDYTU
DATA
SPŁATY
KREDYTU
PŁATNOŚCI
9 733
03.06.2011
30.06.2017
jednorazowo
ZABEZPIECZENIA
weksel własny in blanco
pełnomocnictwo do rachunkow
bankowych
oświadczenie o poddaniu się egzekucji
poręczenie INDYKPOL S.A.
hipoteka umowna do kwoty 15 000 000
zł: Olsztyn, Jesienna 3 (KW nr
OL1O/0034403/5)
BGŻ
rewolwingowy
13 000
13 000
13 000
13 000
20.05.2011
30.06.2017
jednorazowo
zastaw rejestrowy na zapasach
pełnomocnictwo do rachunkow
bankowych
poręczenie INDYKPOL S.A.
poręczenie INDYKPOL BRAND
MANAGEMENT Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
cesja praw z polisy
BGŻ
kredyt w RB
17 000
17 000
16 457
16 457
14.07.2014
30.06.2017
jednorazowo
weksel własny in blanco
hipoteka łączna do kwoty 25 500 000 zł:
Olsztynek ( KW nr OL10/00024929/5 oraz
KW OL10/00076742/9 )
pełnomocnictwo do rachunkow
bankowych
poręczenie INDYKPOL S.A.
poręczenie INDYKPOL BRAND
MANAGEMENT Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
cesja praw z polisy
RAZEM KREDYTY
40 000
39 190
39 190
W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca przypadki naruszenia postanowień umów kredytowych.
47
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca przypadki naruszenia postanowień umów kredytowych.
35.Zobowiązania handlowe (z tytułu dostaw i usług) oraz pozostałe
Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe
31.12.2015
Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
31.12.2014
511
425
14 144
15 473
7 404
6 878
22 059
22 777
22 059
22 777
31.12.2015
31.12.2014
71 549
60 053
376
1 029
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
3 349
3 368
Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
1 073
1 358
Zobowiązania z tytułu leasingu
3 140
3 024
Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych
Zobowiązania z tytułu leasingu
Inne zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
Zobowiązania niefinansowe
Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatków (innych niż CIT) i ubezpieczeń społecznych
Inne zobowiązania niefinansowe
21
16
79 508
68 847
4 760
4 820
142
Pozostałe zobowiązania budżetowe
55
Zobowiązania niefinansowe
4 957
4 820
84 465
73 667
106 524
96 444
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe
Razem zobowiązania handlowe i pozostałe
36.Dotacje
Dotacje rozliczone w okresie 01.01.2015 -31.12.2015
Cel dotacji
Olsztyn- Modernizacja szatni
wydziałowych
Stan dotacji na
01.01.2015
Zwiększenia w
okresie
01.01.15 31.12.15
Odpisanie
dotacji w
pozostałe
przychody
operacyjne w
w okresie
01.01.15 31.12.15
Zwroty
dotacji w
okresie
01.01.1531.12.15
Inne
zmniejszenia
dotacji w okresie
01.01.1531.12.15
Stan dotacji na
31.12.2015
395
21
374
Frednowy-Stacja uzdatniania wody
37
3
34
Lublin-zakup i motaż urządzeń
46
6
41
Olsztyn-Modernizacja budynku
produkcyjnego
2 358
169
2 189
Olsztyn- Skanery radiowe z punktami
dostępowymi i akcesoriami
22
5
17
Olsztyn-Doprowadzenie chlodnictwa
do Garmażerki
59
2
57
199
49
150
1
1
-
7
1
6
Olsztyn-Maszyny i urządzenia
Lublin- Wózki paletowe unoszące (4
szt)
Lublin- Transporter do pierza
48
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Lublin- 'Wagi elektroniczne (2 szt)
2
1
2
26
4
22
0
0
0
87
14
73
55
9
46
5
1
4
Olsztyn- Budowa estakady wraz z
przenośnikiem pojemników czystych
203
13
190
Olsztyn fermy- Linie pojenia,
zadawania paszy, instalacja gazowa
58
2
56
2
1
1
3 316
423
2 893
462
127
334
75
23
53
959
50
909
Lublin- Przebudowa i rozbuowa
tunelu powietrznego schładzania
drobiu
1 126
112
1 014
Olsztyn- Rozbudowa wydziału
garmażeryjnego
1 219
60
1 159
825
46
779
Lublin- Skubarka automatyczna
Lublin- Pompa do krwi
Lublin- Linia do dzielenia drobiu
Lublin- Linia do filetowania mostków
piersiowych
Lublin- Przemysłowa drukarka etykiet
Olsztyn- Samochody do transportu
Olsztyn- Środki transportu związane
ze zbytem produktów II
Olsztyn fermy- 'System wentylacjiferma Trękusek
Olsztyn fermy- System wentylacjiferma Trękusek
Olsztyn- Linia potokowa do produkcji
parówek
Olsztyn- Maszyny i urządzenia
wykorzystywane w procesie
produkcyjnym I
Olsztyn- Środki transportu związane
ze zbytem produktów I
Olsztyn- Maszyn i urządzenia
wykorzystywanych w procesie
produkcyjnym_II
Lublin- Maszyny i urządzeń
wykorzystywanych w procesie
produkcyjnym.Modernizacja układu
chłodniczego
Lublin- Podczyszczalnia ścieków
Olsztyn- Wydział przetwórstwaurządzenia
Olsztyn- Agregaty chłodnicze
41
12
29
139
15
125
2 817
14 542
578
1 750
2 239
12 792
Olsztyn- Wydział przetwórstwaurządzenia
Olsztyn- Wydział przetwórstwaurządzenia
Świebodzin- Modernizacja budynku
produkcyjnego
Razem
49
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Dotacje rozliczone w okresie 01.01.2014 -31.12.2014
Cel dotacji
Olsztyn- Modernizacja szatni
wydziałowych
Zwiększenia
w okresie
01.01.14 31.12.14
Stan dotacji na
01.01.2014
Odpisanie dotacji
w pozostałe
przychody
operacyjne w w
okresie 01.01.14 31.12.14
418
Zwroty
dotacji w
okresie
01.01.1431.12.14
Inne
zmniejszenia
dotacji w okresie
01.01.1431.12.14
Stan dotacji na
31.12.2014
23
395
Frednowy-Stacja uzdatniania wody
40
3
37
Lublin-zakup i motaż urządzeń
56
10
46
Olsztyn-Modernizacja budynku
produkcyjnego
2 591
232
2 358
27
5
22
Olsztyn- Skanery radiowe z punktami
dostępowymi i akcesoriami
Olsztyn-Doprowadzenie chlodnictwa
do Garmażerki
Olsztyn-Maszyny i urządzenia
Lublin- Wózki paletowe unoszące (4
szt)
Lublin- Transporter do pierza
Lublin- 'Wagi elektroniczne (2 szt)
Lublin- Skubarka automatyczna
Lublin- Pompa do krwi
61
2
59
252
53
199
2
1
1
8
1
7
3
1
2
30
4
26
1
0
0
102
14
87
64
9
55
7
2
5
Olsztyn- Budowa estakady wraz z
przenośnikiem pojemników czystych
222
19
203
Olsztyn fermy- Linie pojenia,
zadawania paszy, instalacja gazowa
59
2
58
4
1
2
3 731
415
3 316
530
69
462
99
24
75
1 011
52
959
Lublin- Linia do dzielenia drobiu
Lublin- Linia do filetowania mostków
piersiowych
Lublin- Przemysłowa drukarka etykiet
Olsztyn- Samochody do transportu
Olsztyn- Środki transportu związane
ze zbytem produktów II
Olsztyn fermy- 'System wentylacjiferma Trękusek
Olsztyn fermy- System wentylacjiferma Trękusek
Olsztyn- Linia potokowa do produkcji
parówek
Olsztyn- Maszyny i urządzenia
wykorzystywane w procesie
produkcyjnym I
Olsztyn- Środki transportu związane
ze zbytem produktów I
Olsztyn- Maszyn i urządzenia
wykorzystywanych w procesie
produkcyjnym_II
Lublin- Maszyny i urządzeń
wykorzystywanych w procesie
produkcyjnym.Modernizacja układu
chłodniczego
50
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Lublin- Przebudowa i rozbuowa
tunelu powietrznego schładzania
drobiu
1 238
113
1 126
Olsztyn- Rozbudowa wydziału
garmażeryjnego
1 277
58
1 219
869
45
825
Lublin- Podczyszczalnia ścieków
Olsztyn- Wydział przetwórstwaurządzenia
Olsztyn- Agregaty chłodnicze
53
12
41
154
15
139
3 559
16 469
741
1 927
2 817
14 542
Olsztyn- Wydział przetwórstwaurządzenia
Olsztyn- Wydział przetwórstwaurządzenia
Świebodzin- Modernizacja budynku
produkcyjnego
Razem
Struktura czasowa dotacji
część długoterminowa
część krótkoterminowa
Razem dotacji
31.12.2015
31.12.2014
11 491
12 859
1 301
1 683
12 792
14 542
37.Zobowiązania i należności warunkowe
37.1.
Zobowiązania z tytułu leasingu finanoswego – Grupa jako leasingobiorca
Grupa jest stroną w 85 umowach leasingu finansowego z ośmioma firmami leasingowymi. Na podstawie zawartych umów Grupa nie jest
zobowiązana do warunkowych opłat leasingowych. W każdej z umów przewidziana jest opcja wykupu na warunkach uzależnionych od
przedmiotu leasingu i warunków umowy:
- Grupa jest zobowiązana do nabycia przedmiotu leasingu za cenę wykupu określoną w umowie lub
- Grupa ma możliwość wyboru czy zwróci przedmiot leasingu, czy wykupi za wartość końcową określoną w umowie, lub też przedłuży
okres trwania umowy.
Umowy leasingu finansowego nie zawierają postanowień będących ograniczeniami co do dywidend, dodatkowego zadłużenia oraz
dodatkowych umów leasingowych. Zabezpieczeniem przy każdej umowie leaisngu finansowego jest weksel (lub weksle) in blanco wra z
z deklaracją wekslową.
Na dzień 31.12.2015, przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływalnego leasingu finansowego przedstawiają się następująco:
31.12.2015
31.12.2014
W okresie 1 roku
3 140
3 024
W okresie od 1 do 5 lat
7 404
6 878
10 544
9 902
Razem zobowiązania z tytłu leasingu
Wartość odsetek od przyszłych opłat z tytułu umów leasingu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 620 tys. zł (na dzień 31.12.2014 r.
662 tys. zł).
37.2.
Należności z tytułu leasingu finansowego – Grupa jako leasingodawca
Grupa występuje w roli leasingodawcy w 22 zawartych umowach subleasingu. Zawarte umowy subleasingu nie przewidują
występowania warunkowych opłat leasingowych. Umowy subleasingu zawarte są na okres równy okresowi umowy leasingu danego
przedmiotu lub na okres dłuższy. Wszystkie zawierają opcję wykupu na warunkach uzależnionych od przedmiotu leasingu oraz
pozostałych warunków umowy.
Na dzień 31.12.2015, przyszłe należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych wynikających z umów nieodwoływalnego leasingu
finansowego przedstawiają się następująco:
31.12.2015
31.12.2014
W okresie 1 roku
406
480
W okresie od 1 do 5 lat
742
635
1 149
1 115
Razem należności z tytłu leasingu
51
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
37.3.
Inne zobowiązania warunkowe
Inne zobowiązania warunkowe
31.12.2015
31.12.2014
153 461
134 912
Poręczenie spłaty kredytu
Poręczenie spłaty weksla
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie
wykonania umów handlowych
Poręczenie zobowiązań, które są zabezpieczeniem wykonania umów handlowych przez podmiot
zależny
Razem zobowiązania warunkowe
37.4.
1 630
1 852
155 091
136 764
Rozliczenia podatkowe
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być
przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia
do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często
występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych,
jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te
powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie
podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata
podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe mogą zostać powiększone o dodatkowe
zobowiązania podatkowe.
38.Informacje o podmiotach powiązanych
Transakcje między Spółką Dominującą a jej jednostkami zależnymi będącymi stronami powiązanymi Spółki Dominującej zostały
wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą
a pozostałymi stronami powiązanymi przedstawiono poniżej.
01.01.2015 - 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym
przychody ze sprzedaży
produktów
przychody ze sprzedaży
rzeczowych aktywów
trwałych oraz wartości
niematerialnych
przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów
Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem przychody ze sprzedaży
jednostkom powiązanym
96 411
27
96 411
27
01.01.2014 - 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym
przychody ze sprzedaży
produktów
przychody ze sprzedaży
rzeczowych aktywów
trwałych oraz wartości
niematerialnych
przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów
Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem przychody ze sprzedaży
jednostkom powiązanym
65 254
24
65 254
24
01.01.2015 - 31.12.2015
Zakup pochodzący od jednostek
powiązanych
zakupu usług
zakup towarów i materiałów
zakup rzeczowych aktywów
trwałych i wartości
niematerialnych
Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem zakupy pochodzące od jednostkek
powiązanych
1 282
346
1 282
346
01.01.2014 - 31.12.2014
Zakup pochodzący od jednostek
powiązanych
zakupu usług
zakup towarów i materiałów
zakup rzeczowych aktywów
trwałych i wartości
niematerialnych
Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem zakupy pochodzące od jednostkek
powiązanych
613
1 349
613
1 349
52
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Należności od podmiotów powiązanych
31.12.2015
31.12.2014
10 902
6 673
10 902
6 673
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014- 31.12.2014
Jednostkom zależnym
Od pozostałych podmiotów powiązanych
Razem należności od podmiotów powiązanych
Odpisy aktualizujące wartość należności od podmiotów powiązanych
Stan na początek okresu
3 746
Zwiększenia - odpis utworzony w rachunek zysków i strat
w tym udziały
Rozwiązanie - odpis odwrócony w rachunek zysków i strat
336
Wykorzystanie
3 410
Stan na koniec okresu
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
31.12.2015
31.12.2014
Pozostałym podmiotom powiązanym
774
50
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
774
50
31.12.2015
31.12.2014
155 091
136 764
Jednostkom zależnym
Udzielone gwarancje i poręczenia
Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem udzielone gwarancje i poręczenia
Pożyczki od podmiotów powiązanych
155 091
136 764
31.12.2015
31.12.2014
Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Zaprezentowane dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi dotyczą w głównej mierze transakcji zrealizowanych z Rolmex S.A.
będącą spółką dominującą wobec Indykpol S.A.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach
zawartych na wrunkach rynkowych
39.Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
W okresie obrachunkowym Spółka Dominująca Indykpol oraz spółki zależne nie przeprowadziły istotnych transakcji z członkami Zarządu
i organów nadzorczych oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu
opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są
znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami lub wspólnikami). Grupa nie udzieliła też powyższym osobom pożyczek.
Wynagrodzenie Zarządu Spółki Dominującej w 2015 roku wynosiło:
Imię i nazwisko
Umowa o pracę
Pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej
Eldrob S.A.
Nutripol Sp. z o.o.
Piotr Kulikowski
981
56
108
Razem
981
56
108
Wynagrodzenie wypłacone osobom nadzorującym Spółkę Dominującą w 2015 roku wynosiło łącznie:
Członkowie
Pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej
INDYKPOL S.A.
Eldrob S.A.
Sutarzewicz Alfred
172
56
Kulikowski Feliks
204
60
Pacuk Stanisław
172
Madejska Dorota
172
Dorosz Andrzej
172
Razem
892
128
244
53
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Wynagrodzenie Zarządu Spółki Dominującej w 2014 roku wynosiło:
Imię i nazwisko
Umowa o pracę
Pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej
Eldrob S.A.
Nutripol Sp. z o.o.
Piotr Kulikowski
480
120
108
Razem
480
120
108
Wynagrodzenie wypłacone osobom nadzorującym Spółkę Dominującą w 2014 roku wynosiło łącznie:
Członkowie
Pełnienie funkcji w Radzie
Nadzorczej
INDYKPOL S.A.
Eldrob S.A.
Sutarzewicz Alfred
156
120
Kulikowski Feliks
180
132
Pacuk Stanisław
156
Madejska Dorota
156
Dorosz Andrzej
156
Razem
804
120
372
40.Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Ogólny program zarządzania ryzykiem w Spółce skupia się przede wszystkim na nieprzewidywalności rynków finansowych
oraz na minimalizacji potencjalnych niekorzystnych wpływów na jej wyniki finansowe. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem
finansowym w Spółce Indykpol jest dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych Indykpol S.A. Działalność dotycząca zarządzania ryzykiem
finansowym polega na realizacji Polityki zarządzania ryzykiem finansowym, zatwierdzonej przez Zarząd Spółki Dominującej. Dyrektor
finansowy, w ścisłej współpracy z jednostkami operacyjnymi, dokonuje m.in. identyfikacji i oceny ryzyka a także zabezpieczenia Spółki
przed zagrożeniami finansowymi. Zarząd ustala w formie pisemnej ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą
konkretnych dziedzin, takich jak: ryzyko zmiany cen, stopy procentowej, kursów walut, stosowanie instrumentów pochodnych,
inwestowanie nadwyżek finansowych itp.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością,
ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te
zostały w skrócie omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią
instrumentów finansowych.
40.1.
Ryzyko stopy procentowej
Grupa narażona jest na ryzyko stopy procentowej w związku z częściowym finansowaniem swojej działalności kredytami bankowymi,
pożyczkami czy leasingiem. Głównym celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest zabezpieczenie ponoszonych przez Spółkę
kosztów finansowych przed ich zwiększeniem w wyniku wzrostu rynkowych stóp procentowych. Pozycją zabezpieczaną są planowane
przepływy pieniężne z tytułu płatności odsetek od wykorzystanych kredytów i pożyczek.
W celu optymalizacji ryzyka związanego ze zmianą stóp procentowych w zakresie zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, Spółka
Dominująca stosowała kontrakty typu swap.
Na dzień 31.12.2015 Grupa nie posiadała otwartych kontraktów swap.
40.2.
Ryzyko walutowe
W związku z tym, iż Grupa prowadzi sprzedaż na rynki zagraniczne narażona jest na ryzyko związane ze zmianami kursów walut,
a w szczególności waluty EUR. Ryzyko zmiany kursu walut wynika m.in. z przyszłych transakcji handlowych, ujętych należności
oraz udziałów w aktywach netto jednostek prowadzących działalność za granicą.
W celu optymalizacji ryzyka związanego ze zmianami kursów walut oraz zabezpieczenia istotnych przyszłych transakcji handlowych,
ujętych aktywów i zobowiązań jednostki, a także przepływów pieniężnych, Spółka Dominująca zawiera różnego rodzaju kontrakty
terminowe. Do najczęściej stosowanych walutowych instrumentów pochodnych należą transakcje typu forward i opcje. Reguły
obowiązujące przy wykorzystywaniu wyżej wymienionych instrumentów zawarte są, we wspomnianej wcześniej, Polityce zarządzania
ryzykiem finansowym.
Zakupione instrumenty pochodne denominowane są w walutach głównych rynków działalności Grupy.
W roku 2015, w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem strat związanych ze sprzedażą towarów w przyszłości, wynikającym
z niekorzystnych zmian kursów walut obcych, Spółka dominująca zawierała kontrakty walutowe typu forward i symetryczne strategie
opcyjne. Na dzień 31.12.2015 wartość nominalna otwartych transakcji terminowych wyniosła 99 400 tys. EUR, w tym 13 000 tys. EUR
– transakcje forward oraz 86 400 tys. EUR – symetryczne strategie opcyjnie (43 200 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji).
Skutki finansowe walutowych transakcji terminowych, powstałe w wyniku ich realizacji w roku 2015, zostały zaprezentowane
w sprawozdaniu finansowym zgodnie z przyjętymi w 2015 zasadami rachunkowości czyli w przychodach ze sprzedaży produktów.
Wyniosły one 2 479 tys. zł (w 2014 r. – 133 tys. zł).
Sposób prezentacji skutków wyceny walutowych instrumentów pochodnych wynika m.in. z ich charakteru. Zmiany wartości godziwej
otwartych transakcji, powstałe w wyniku ich wyceny na dzień bilansowy, prezentowane są w krótkoterminowych
aktywach/zobowiązaniach finansowych oraz równolegle odnoszone w przychody lub koszty finansowe w okresie, w którym zmiany te
wystąpiły. Dotyczy to transakcji zawartch przed wprowadzeniem rachunkowości zabezpieczeń. Natomiast zmiany wartości godziwej
54
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
instrumentów zabezpieczających, w części uznanej za efektywną, odnoszone są kapitał z aktualizacji wyceny. Szerzej pisano o tym
w nocie 30.
Struktura należności, zobowiązań i środków pieniężnych z podziałem na walutę
31.12.2015
(tys. waluta)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN
31.12.2014
(tys. PLN)
%
(tys. waluta)
(tys. PLN)
%
2 030
52%
1 976
47%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR
246
1 050
28%
428
1 825
44%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD
183
716
20%
86
303
7%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w GBP
0%
0%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w RUB
0%
0%
3 796
100%
4 104
31.12.2015
(tys. waluta)
Należności handlowe i pozostałe w PLN
Należności handlowe i pozostałe w EUR
8 276
100%
31.12.2014
(tys. PLN)
%
(tys. waluta)
128 798
78%
35 267
22%
Należności handlowe i pozostałe w RUB
(tys. PLN)
7 031
%
113 926
79%
29 967
21%
0%
Należności handlowe i pozostałe w USD
99
Należności handlowe i pozostałe w GBP
2
386
10
164 461
0%
0%
-25
0%
89
Zobowiązania handlowe i pozostałe w PLN
0%
484
100%
0%
144 290
31.12.2015
(tys. waluta)
-87
100%
31.12.2014
(tys. PLN)
%
(tys. waluta)
(tys. PLN)
%
90 748
86%
82 086
87%
Zobowiązania handlowe i pozostałe w EUR
2 146
9 147
9%
1 736
7 401
8%
Zobowiązania handlowe i pozostałe w USD
1 293
5 044
5%
1 475
5 173
5%
Zobowiązania handlowe i pozostałe w GBP
0
1
0%
0
1
0%
104 939
100%
94 661
31.12.2015
(tys. waluta)
Kredyty i pożyczki w PLN
Kredyty i pożyczki w EUR
5 000
(tys. PLN)
31.12.2014
%
(tys. waluta)
121 046
85%
21 307
15%
142 353
Łącznie ekspozycja w walutach obcych
100%
(tys. PLN)
5 000
100%
%
108 931
84%
21 312
16%
130 243
31.12.2015
31.12.2014
(tys. waluta)
(tys. waluta)
100%
EUR
15 668
14 195
USD
1 575
1 537
GBP
2
89
RUB
0
0
Grupa zarządza ryzykiem walutowym stosując hedging naturalny oraz pochodne instrumenty finansowe. Grupa dopuszcza stosowanie
następujących rodzajów instrumentów:
• kontrakty forward,
• symetryczne strategie opcyjnie.
40.3.
Inne ryzyko cenowe
Grupa nie jest narażona na istotne inne ryzyko cenowe związane z instrumentami finansowymi natomiast występuje ryzyko cenowe
zarówno cen produktów Grupy jak i surowców. Produkty Grupy oraz surowce nie są oferowane powszechnie na giełdach towarowych,
co uniemożliwia wdrożenie strategii zabezpieczających.
55
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
40.4.
Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe
Potencjalnie możliwe zmiany w zakresie ryzyka rynkowego Grupa oszacowała następująco:
1,0% zmiana w zakresie stopy procentowej PLN (wzrost lub spadek stopy procentowej),
0,6% zmiana w zakresie stopy procentowej w walucie obcej (wzrost lub spadek stopy procentowej),
15% zmiana kursu walutowego PLN/waluta obca (wzrost lub spadek kursu walut).
Powyżej ustalone wartości ustalone zostały w ujęciu rocznym.
Analiza wrażliwości przeprowadzona przez Grupę uwzględnia wpływ opodatkowania.
Wpływ potencjalnie możliwych zmian na wynik finansowy i kapitał Grupy przedstawia poniższa tabela:
56
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł
Ryzyko stóp procentowych (SP)
Pozycja w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2015
Wartość
bilansowa w
tys. zł
Ryzyko walutowe
(+)100 pb w PLN
(-)100 pb w PLN
(+)60 pb w EUR
(-)60 pb w EUR
(+)60 pb w USD
(-)60 pb w USD
(+)60 pb w RUB
(-)60 pb w RUB
Inne zmiany w
kapitale własnym
Zysk
Inne zmiany w
kapitale
własnym
Zysk
15%
Zysk
Inne zmiany w
kapitale własnym
-15%
Inne
zmiany w
kapitale
własnym
Zysk
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (1)
3 796
Należności handlowe i pozostałe (2)
31
(31)
164 461
(265)
265
(5 349)
5 349
(5 614)
5 614
Instrumenty pochodne (kontrakty walutowe) (3)
Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem
31
(31)
Podatek (19%)
(6)
6
1 067
(1 067)
Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu
25
(25)
(4 547)
4 547
(104 939)
2 129
(2 129)
(1 584)
238
(238)
3 196
(3 196)
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe (4)
Instrumenty pochodne (kontrakty walutowe) (5)
Kredyty i pożyczki (6)
(142 353)
(1 338)
1 338
(1 338)
1 338
5 562
(5 562)
254
(254)
(1 057)
1 057
Wpływ na zobowiązania finansowe po opodatkowaniu
(1 084)
1 084
4 505
(4 505)
Razem zwiększenie/zmniejszenie
(1 059)
1 059
(42)
42
Wpływ na zobowiązania finansowe przed opodatkowaniem
Podatek (19%)
57
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł
Ryzyko stóp procentowych (SP)
(+)100 pb w PLN
Pozycja w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2014
Wartość
bilansowa w
tys. zł
Ryzyko walutowe
(-)100 pb w PLN
(+)60 pb w EUR
(-)60 pb w EUR
(+)60 pb w USD
(-)60 pb w USD
(+)60 pb w GBP
(-)60 pb w GBP
(+)60 pb w RUB
(-)60 pb w RUB
Inne zmiany w
kapitale
własnym
Zysk
Inne zmiany
w kapitale
własnym
Zysk
15%
Inne zmiany w
kapitale własnym
Zysk
-15%
Zysk
Inne
zmiany w
kapitale
własnym
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (1)
4 104
Należności z tytyłu dostaw i usług (2)
144 290
33
(33)
(319)
319
4 104
(4 555)
4 555
144 290
4 874
Instrumenty pochodne (kontrakty walutowe)
Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem
33
(33)
(4 874)
Podatek (19%)
(6)
6
926
(926)
Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu
26
(26)
(3 948)
3 948
(94 661)
1 886
(1 886)
(1 783)
267
(267)
(1 783)
3 197
(3 197)
(130 243)
(5 351)
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe (3)
Instrumenty pochodne (kontrakty walutowe)
Kredyty i pożyczki (4)
(130 243)
(1 217)
1 217
(1 217)
1 217
5 351
231
(231)
(1 017)
1 017
Wpływ na zobowiązania finansowe po opodatkowaniu
(986)
986
4 334
(4 334)
Razem zwiększenie/zmniejszenie
(960)
960
386
(386)
Wpływ na zobowiązania finansowe przed opodatkowaniem
Podatek (19%)
(94 661)
58
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł
1) Środki pieniężne i ich ekwiwlenty wynosiły razem 3 796 tys. zł, z czego:
Wart. w tys. zł:
a) w walucie polskiej 2 030 tys. zł
2 030
b) w EUR 246 tys.EUR (1 050 tys. zł)
1 050
c) w USD 183 tys. USD (716 tys. zł)
716
Razem
3 796
2) Należności handlowe i pozostałe wynosiły razem 164 461 tys. zł, z czego:
a) w walucie polskiej 128 798 tys. zł
128 798
b) w EUR 8 276 tys.EUR (35 267 tys. zł)
35 267
c) w USD 99 tys. USD 386 tys. zł)
386
d) w GBP 2 tys. GBP (10 tys. zł)
10
Razem
164 461
3) Instrumenty pochodne (kontrakty walutowe - aktywa) wynosiły razem 0 tys. zł
4) Zobowiązania handlowe i pozostałe wynosiły razem 104 939 tys. zł, z czego:
a) w walucie polskiej 90 748 tys. zł
90 748
b) w EUR 2 146 tys. EUR (9 147 tys. zł)
9 147
c) w USD 1 293 tys. USD (5 044 tys. zł)
5 044
d) w GBP 0 tys. GBP (1 tys. zł)
1
Razem
104 939
5) Instrumenty pochodne (kontrakty walutowe - pasywa) wynosiły razem 1 783 tys. zł, z czego:
a) w walucie polskiej
b) w EUR
1 568
c) w USD
16
Razem
1 584
6) Kredyty i pożyczki wynosiły razem 142 353 tys. zł, z czego:
a) w walucie polskiej 121 046 tys. zł
121 046
b) w EUR 5 000 tys. EUR (21 307 tys. zł)
21 307
Razem
40.5.
142 353
Ryzyko kredytowe
Głównymi aktywami finansowymi posiadanymi przez Spółkę Indykpol są: gotówka na rachunkach bankowych i w kasie, należności
handlowe i pozostałe, należności z tytułu leasingu finansowego oraz inwestycje w papiery wartościowe, z którymi związane jest
maksymalne ryzyko kredytowe, na jakie narażona jest Grupa w związku z posiadanymi aktywami finansowymi.
Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi oraz z tytułu leasingu finansowego.
Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez kierownictwo Spółki
Dominującej na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej.
Ryzyko kredytowe związane z płynnymi środkami pieniężnymi oraz z instrumentami pochodnymi jest ograniczone w związku z faktem,
iż stroną transakcji są banki, posiadające wysoką ocenę jakości kredytowej przygotowaną przez międzynarodowe agencje ratingowe.
01.01.2015- 31.12.2015
Struktura wiekowa należności
finansowych
Należności z tytuł dostaw i usług
Pozostałe należności finansowe
Wartość
nominalna
należności
Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości
Należności
nieprzeterminowane,
które nie utraciły
wartości
131 955
99 693
32 506
32 506
01.01.2014 - 31.12.2014
Struktura wiekowa należności
finansowych
Należności z tytuł dostaw i usług
Pozostałe należności finansowe
Wartość
nominalna
należności
<30 dni
29 529
31-90 dni
979
91-180 dni
827
181-365
dni
>365 dni
854
71
Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości
Należności
nieprzeterminowane,
które nie utraciły
wartości
121 058
100 291
23 231
23 231
<30 dni
19 014
31-90 dni
1 235
91-180 dni
283
181-365
dni
>365 dni
235
Zdaniem Zarządu Spółki Dominującej nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego gdyż Grupa posiada wielu odbiorców.
Uwzględniając powyższe, w ocenie Zarządu Spółki Dominującej, ryzyko kredytowe zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez
utworzenie odpisów aktualizujących.
59
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł
Odpisy aktualizujące w związku ze stratami kredytowymi
Stan na początek okresu
Zwiększenia - odpis utworzony w ciężar kosztów operacyjnych
Rozwiązanie - odpis odwrócony w przychodach operacyjnych
Wykorzystanie
31.12.2015
31.12.2014
3 429
3 796
3 461
2 437
(3 254)
(2 805)
(135)
Stan na koniec okresu
3 501
3 429
W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
40.6.
Ryzyko związane z płynnością
Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych i papierów
wartościowych przeznaczonych do obrotu, dostępność finansowania dzięki wystarczającej kwocie przyznanych instrumentów
kredytowych oraz zdolność do zamykania pozycji rynkowych. Grupa dąży do utrzymywania równowagi między ciągłością
a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty
bankowe, pożyczki, leasing itp.
Struktura wiekowa zobowiązań finansowych
31.12.2015
Struktura wiekowa zobowiązań
finansowych
Zobowiązania wymagalne w okresie
Suma zobowiązań
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Razem
Zobowiązania wymagalne powyżej
365 dni
od 61 do 90
dni
od 91 do
365 dni
powyżej 365
(patrz nota
poniżej)
18 279
266
13 080
110 728
1 584
103
83
81
806
511
71 549
58 996
8 514
3 736
303
33 390
248 877
10 394
87 773
1 051
9 648
28
4 110
414
14 603
1–2 lat
Kredyty i pożyczki
od 31 do 60
dni
142 353
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
do 30 dni
2-3 lat
3-4 lat
4-5 lat
>5 lat
21 503
132 742
Ogółem
110 728
110 728
511
511
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Razem
1 679
112 918
1 693
1 693
31.12.2014
Struktura wiekowa zobowiązań
finansowych
1 752
1 752
1 489
1 489
14 891
14 891
21 503
132 742
Zobowiązania wymagalne w okresie
Suma zobowiązań
Kredyty i pożyczki
130 243
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Razem
Zobowiązania wymagalne powyżej
365 dni
Kredyty i pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
do 30 dni
od 31 do 60
dni
148
od 61 do 90
dni
148
od 91 do 365
dni
886
25 752
103 309
425
1 783
148
148
108
954
60 053
57 052
1 737
1 167
97
34 608
226 687
16 694
74 042
1 042
3 074
19
2 180
332
27 135
1–2 lat
2-3 lat
1 160
3-4 lat
powyżej 365
(patrz nota
poniżej)
4-5 lat
>5 lat
102 149
16 522
120 256
Ogółem
103 309
425
425
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Razem
1 566
3 152
1 575
103 724
1 585
1 585
1 639
1 639
10 157
10 157
16 522
120 256
41.Zarządzanie kapitałem
Grupa zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem realizacji planowanych
inwestycji tak, aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy.
Zgodnie z praktyka rynkową Grupa monitoruje kapitał między innymi na podstawie wskaźnika kapitału własnego oraz wskaźnika
kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania/EBITDA.
60
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł
Wskaźnik kapitału własnego obliczany jest jako stosunek wartości netto aktywów rzeczowych (kapitał własny pomniejszony o wartości
niematerialne) do sumy bilansowej.
Wskaźnik kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania / EBITDA jest obliczany jako stosunek kredytów, pożyczek i innych źróde ł
finansowania do EBITDA. Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania oznaczają łączną kwotę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek
i leasingu, natomiast EBITDA jest to zysk z działalności operacyjnej po dodaniu amortyzacji.
W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania zewnętrznego przy rozsądnym
poziomie kosztów Grupa zakłada utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,3 natomiast wskaźnika
kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania/EBITDA na poziomie do 4,5.
Kapitał własny
Minus: wartości niematerialne
31.12.2015
31.12.2014
201 888
180 240
(4 384)
(2 902)
Wartość kapitału własnego po pomniejszeniu o wartości niematerialne
197 504
177 338
Suma bilansowa
485 892
441 993
Wskaźnik kapitału własnego
Zysk z działalności operacyjnej
Plus: amortyzacja
EBITDA
Kredyty i pożyczki
Wskaźnik: Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania/EBITDA
41%
40%
34 743
31 126
18 466
17 609
53 208
48 735
142 353
130 243
2,68
2,67
42.Instrumenty finansowe
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów finansowych Grupy,
które wykazane zostały w sprawozdaniu finansowym według wartości innej niż wartość godziwa, w podziale na poszczególne kategorie
aktywów i pasywów.
Wartość godziwa zobowiązania z tytułu umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe szacowana jest przy
zastosowaniu odpowiadającej jej rynkowej stopy procentowej dla obligacji zamiennych.
Wartość godziwa notowanych na giełdzie umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe oraz notowanych aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży została ustalona na podstawie ich wartości rynkowych. Wartość godziwa instrumentów
pochodnych została ustalona poprzez zdyskontowanie prognozowanych przepływów pieniężnych przy użyciu aktualnie obowiązujących
stóp procentowych.
61
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
01.01.2015- 31.12.2015
wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy
wyznaczone
przy
początkowym
przeznaczone
ujęciu
do obrotu
Klasyfikacja instrumentów finansowych
wyceniane w wartości godziwej ze
zmianami w kapitale
dostępne do
sprzedaży
rachunkowość
zabezpieczeń
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
pożyczki i
należności
Wartość godziwa
Wartość księgowa
Aktywa długoterminowe
742
742
742
Należności handlowe i pozostałe
742
742
742
167 514
167 514
167 514
163 718
163 718
163 718
3 796
3 796
3 796
168 257
168 257
168 257
utrzymywane
do terminu
wymagalności
Inne
(wartość
księgowa)
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa krótkoterminowe
Należności handlowe i pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pochodne instrumenty finansowe
Razem:
01.01.2015 - 31.12.2015
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Pochodne instrumenty finansowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
wyceniane w wartości godziwej
wyceniane w wartości godziwej ze
przez wynik finansowy
zmianami w kapitale
wyznaczone
przy
wyceniane w
początkowym
przeznaczone
zamortyzowanym
ujęciu
do obrotu
koszcie
rachunkowość zabezpieczeń
Wartość godziwa
Wartość księgowa
132 787
132 787
132 276
110 728
110 728
110 728
21 548
21 548
21 548
511
511
116 090
116 090
Kredyty i pożyczki
31 625
31 625
31 625
Zobowiązania handlowe i pozostałe
83 392
83 392
83 392
1 073
1 073
17
248 877
248 877
17
Zobowiązania krótkoterminowe
Pochodne instrumenty finansowe
Razem:
Inne (wartość
księgowa)
511
511
17
115 017
1 057
1 057
247 292
1 568
62
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
01.01.2014 - 31.12.2014
wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy
wyznaczone
przy
początkowym
przeznaczone
ujęciu
do obrotu
Klasyfikacja instrumentów finansowych
wyceniane w wartości godziwej ze
zmianami w kapitale
dostępne do
sprzedaży
rachunkowość
zabezpieczeń
wyceniane w
zamortyzowanym koszcie
pożyczki i
należności
Wartość godziwa
Wartość księgowa
Aktywa długoterminowe
635
635
635
Należności handlowe i pozostałe
635
635
635
147 759
147 759
147 759
143 655
143 655
143 655
4 104
4 104
4 104
148 394
148 394
148 394
Aktywa krótkoterminowe
Należności handlowe i pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
utrzymywane
do terminu
wymagalności
Inne
(wartość
księgowa)
Pochodne instrumenty finansowe
Razem:
01.01.2014 - 31.12.2014
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
wyceniane w wartości godziwej
wyceniane w wartości godziwej ze
przez wynik finansowy
zmianami w kapitale
wyznaczone
przy
wyceniane w
początkowym
przeznaczone
zamortyzowanym
ujęciu
do obrotu
koszcie
rachunkowość zabezpieczeń
Wartość godziwa
Wartość księgowa
126 086
126 086
125 660
103 309
103 309
103 309
22 351
22 351
22 351
425
425
100 601
100 601
26 934
26 934
26 934
Zobowiązania handlowe i pozostałe
72 310
72 310
72 310
Razem:
1 358
1 358
226 687
226 687
425
425
99 244
Kredyty i pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Inne (wartość
księgowa)
1 169
1 169
224 904
1 594
63
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Zyski i straty (w tym przychody i koszty odsetkowe wg kategorii instrumentów)
Aktywa/zobowiązania
finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez
RZiS
Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody odsetkowe
Aktywa finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalności
Aktywa finansowe
dostepne do
sprzedaży
Zobowiązania
finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego
kosztu
Pożyczki i
należności
Instrumenty
finansowe
ogółem
Instrumenty
zabezpieczające
482
-
-
-
-
-
482
Koszty odsetkowe
-
-
-
-
(5 101)
-
(5 101)
Zwijanie dyskonta dotyczącego instrumentów finansowych
-
-
-
-
-
-
-
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
29
Straty z tytułu utraty wartości
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości
Korekta przychodów/kosztów z tytułu transakcji
zabezpieczających
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zyski ze zbycia instrumentów finansowych
-
-
-
-
-
-
-
Straty ze zbycia instrumentów finansowych
-
-
-
-
-
-
-
Zyski z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych
-
-
-
-
-
-
-
Straty z tytułu wyceny i realizacji intrumentów pochodnych
(47)
-
-
-
-
-
(47)
Ogółem zyski/(straty) netto
435
-
-
-
(5 072)
-
(4 637)
Aktywa/zobowiązania
finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez
RZiS
Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Przychody odsetkowe
Aktywa finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalności
Aktywa finansowe
dostepne do
sprzedaży
Zobowiązania
finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego
kosztu
Pożyczki i
należności
Instrumenty
finansowe
ogółem
Instrumenty
zabezpieczające
1 035
-
-
-
-
-
1 035
Koszty odsetkowe
-
-
-
-
(6 625)
-
(6 625)
Zwijanie dyskonta dotyczącego instrumentów finansowych
-
-
-
-
-
-
-
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(249)
-
(249)
-
-
-
-
-
-
-
Straty z tytułu utraty wartości
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości
Korekta przychodów/kosztów z tytułu transakcji
zabezpieczających
-
-
-
-
-
-
-
133
-
-
-
-
-
133
Straty ze zbycia instrumentów finansowych
-
-
-
-
-
-
-
Zyski z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych
-
-
-
-
-
-
-
Straty z tytułu wyceny i realizacji intrumentów pochodnych
(270)
-
-
-
-
-
(270)
898
-
-
-
(6 874)
-
(5 976)
Zyski ze zbycia instrumentów finansowych
Ogółem zyski/(straty) netto
64
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
Aktywa/zobowiązania
finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez
RZiS
Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014*
Przychody odsetkowe
Aktywa finansowe
utrzymywane do
terminu
wymagalności
Aktywa finansowe
dostepne do
sprzedaży
Zobowiązania
finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego
kosztu
Pożyczki i
należności
Instrumenty
finansowe
ogółem
Instrumenty
zabezpieczające
1 035
-
-
-
-
-
1 035
Koszty odsetkowe
-
-
-
-
(6 625)
-
(6 625)
Zwijanie dyskonta dotyczącego instrumentów finansowych
-
-
-
-
-
-
-
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(249)
-
(249)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Straty z tytułu utraty wartości
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości
Korekta przychodów/kosztów z tytułu transakcji
zabezpieczających
Zyski ze zbycia instrumentów finansowych
Straty ze zbycia instrumentów finansowych
-
-
-
-
-
-
-
Zyski z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych
-
-
-
-
-
-
-
Straty z tytułu wyceny i realizacji intrumentów pochodnych
Ogółem zyski/(straty) netto
(6)
-
-
-
-
-
(6)
1 029
-
-
-
(6 874)
-
(5 845)
* dane porównawcze po zmianie zasad rachunkowości
65
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
31.12.2015
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Razem
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy
Przeznaczone do obrotu inne niż instrumenty pochodne
Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
168 257
168 257
168 257
168 257
Pożyczki i należności
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
247 292
247 292
Zobowiązania handlowe i pozostałe
104 939
104 939
Kredyty i pożyczki
142 353
142 353
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy
17
17
Pochodne instrumenty finansowe
17
17
31.12.2014
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Razem
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy
Przeznaczone do obrotu inne niż instrumenty pochodne
Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Pożyczki i należności
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Zobowiązania handlowe i pozostałe
148 394
148 394
148 394
148 394
224 904
224 904
94 661
94 661
130 243
130 243
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy
189
189
Pochodne instrumenty finansowe
189
189
Kredyty i pożyczki
43.Struktura zatrudnienia
Przeciętne zatrudnienie w Spółkach Grupy w okresie 01.01.2015 — 31.12.2015 roku kształtowało się następująco:
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
Zarząd Jednostki Dominującej
1
Zarządy Jednostek z Grupy
2
4
Administracja
194
224
Dział sprzedaży
234
244
Pion produkcji
697
642
Pozostali
Razem
1
75
74
1 203
1 189
44.Wynagrodzenie Audytora
01.01.2015 - 31.12.2015
Indykpol
Z tytułu umowy o badanie sprawozdania finansowego
37
Z tytułu umowy o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Z tytułu umowy o przegląd sprawozdania finansowego
Z tytułu umowy o przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Razem
Eldrob
01.01.2014 - 31.12.2014
Nutripol
16
Indykpol
16
7
7
13
13
6
63
Eldrob
37
Nutripol
16
16
16
16
6
16
16
63
45. Otrzymane zaliczki
Otrzymane zaliczki
31.12.2015
31.12.2014
Zaliczki na realizowane kontrakty
Pozostałe zaliczki
561
297
Razem
561
297
Struktura zapadalności otrzymanych zaliczek:
31.12.2015
31.12.2014
Do rozliczenia w terminie powyżej 12 miesięcy
Do rozliczenia w terminie do 12 miesięcy
561
297
Razem
561
297
66
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK INDYKPOL ZA OKRES 01.01.2015 -31.12.2015 R. (w tys. zł)
46.Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Po okresie sprawozdawczym, 4 lutego 2016 roku, Emitent zawarł z konsorcjum banków umowę kredytu, która przewiduje udzielenie
Emitentowi kredytu do łącznej kwoty 350 mln zł z podziałem na dwie linie. Pierwsza linia obejmuje kredyt obrotowy do kwoty 160 mln
zł z terminem spłaty 3 lata. Druga linia dotyczy kredytu inwestycyjnego do kwoty 190 mln zł i ma okres spłaty 7 lat. Kredyt zostanie
przeznaczony na finansowanie programu inwestycyjnego określonego w raporcie bieżącym nr 24/2014.
Kredyt obrotowy zostanie przeznaczony między innymi na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego oraz finansowanie
przyszłego zadłużenia obrotowego Emitenta. Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na finansowanie do 80% wartości nakładów
inwestycyjnych netto w Grupie Kapitałowej.
W skład Konsorcjum udzielającego kredyt weszły następujące banki: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Kredyt został poręczony przez Spółki zależne od Emitenta: Nutripol sp. z o.o. (Nutripol), „Indykpol Brand” sp. z o.o. (Indykpol Brand)
oraz „Indykpol Brand Management” sp. z o.o. i Wspólnicy sp. j.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zdarzenia opisane zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w 2015 roku.
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol zostało podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej 18 marca 2016 roku.
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa
……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki dominującej
Olsztyn, dnia 18 marca 2016 roku
67
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONACH 10—67 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards