Za**cznik nr 1

advertisement
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 125 A/W/10
Wójta Gminy Zabierzów
z dnia 27.10.2010 r.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY
ZABIERZÓW ORAZ BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW
I.
Podstawowe pojęcia i zasady
1.Księgi rachunkowe budżetu Gminy Zabierzów, Urzędu Gminy Zabierzów oraz stanowiące ich
część księgi podatkowe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów przez służby
finansowo – księgowe podległe Skarbnikowi Gminy.
2.Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :
1) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r, o
rachunkowości (Dz. U z 2009 r. nr 52 poz1223 z późn. zm.)
2) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami/
3)
jednostce – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy Zabierzów
4) rok obrotowy – rozumie się przez to rok kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych
miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia , stosowany również do celów podatkowych. Rok
obrotowy dzieli się na 12 miesięcznych okresów sprawozdawczych , którymi są miesiące
kalendarzowe.
5) okres sprawozdawczy – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie
finansowe w trybie przewidzianym :
- ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi
zmianami)
-rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
(Dz. U Nr 205, poz.103 z późn. zm.)
-rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 128 , poz. 861 z późn. zm.)
- inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, w tym deklaracji podatkowych,
rozliczenia finansowe, wymagane przepisami.
Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się
-deklaracje ZUS , deklaracje GUS, deklaracje PFRON, deklaracje VAT
-deklaracje o podatku dochodowym od osób fizycznych
-sprawozdania budżetowe miesięczne , kwartalne , półroczne i roczne
-sprawozdania finansowe bilanse, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian funduszy .
6) Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową
obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w księgach danego
miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca z datą wpływu do
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 1
referatu księgowości (otrzymane przez księgowego jednostki) do dnia 10 następnego miesiąca
kalendarzowego (włącznie
Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane na koniec miesiąca w terminach
do 10 dnia następnego miesiąca, podatkowe do – 25 dnia następnego miesiąca .
Terminarz prac nad sprawozdaniem finansowym jednostki przedstawia się następująco ;
- zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych są sporządzane za poszczególne okresy
sprawozdawcze
w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań , a za ostatni miesiąc roku obrotowego
nie
później niż do 85 dnia po dniu bilansowym
- przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów na ostatni dzień każdego roku
obrotowego
od 1 października do 15 stycznia
- rozliczenie wyników inwentaryzacji i ujęcie ich w księgach rachunkowych oraz sporządzenie
zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy nie później niż do 85 dnia po
dniu bilansowym najpóźniej do 15 marca roku następnego
- zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie
później niż 3 miesiące od dnia bilansowego do 31 marca roku następnego
- przyjęcie sprawozdania przez właściwy organ stanowiący do 30 kwietnia roku następnego
- dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu ,
którego dotyczą
- odsetki od nieterminowych wpłat i płatności nalicza i ewidencjonuje się na koniec każdego
kwartału.
7) aktywa – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnej
określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości
wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
8) aktywa trwałe – to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych. Aktywa
trwałe dzielą się na:
- wartości niematerialne i prawne
- rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe i inwestycje (środki trwałe w budowie)
- należności długoterminowe
- długoterminowe aktywa finansowe
9) wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych,
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie dłuższym
niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki
- licencje, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, koncesje
- wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych
- prawa do wynalazków
10) środki trwałe – aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
11) środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w
okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
12) inwestycje – rozumie się przez to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich pożytków, tym również z
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 2
transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości
niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu
osiągnięcia tych korzyści.
13) długoterminowe aktywa finansowe – (dawniej finansowy majątek trwały) obejmują:
- udziały lub akcje,
- inne papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
- inne długoterminowe aktywa finansowe.
14) aktywa finansowe - przez aktywa finansowe rozumie się:
- aktywa pieniężne,
- instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki,
- wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany
instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.
15) aktywa pieniężne – przez aktywa pieniężne rozumie się krajowe środki płatnicze, waluty obce i
dewizy oraz odsetki od nich.
16) aktywa obrotowe obejmują:
- rzeczowe aktywa obrotowe,
- aktywa finansowe,
- należności krótkoterminowe,
- rozliczenia międzyokresowe do 12 miesięcy.
17) obrotowe aktywa finansowe – przez obrotowe aktywa finansowe rozumie się tę część aktywów
finansowych, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne.
18) należności krótkoterminowe – przez należności krótkoterminowe rozumie się ogół należności z
tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów
finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego .Należności
krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej na dzień bilansowy w wysokości wymaganej
zapłaty, tj. łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w
wysokości netto, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących
należności wątpliwych.
Należności z tytułu dochodów budżetowych , z wyjątkiem należności zahipotekowanych, ujmowane
są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych „ . Należności długoterminowe
budżetu ujmowane są na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”, w szczególności są to:
należności z tytułu prywatyzacji.
19) zobowiązania – przez zobowiązania rozumie się wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązki
wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już
posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
20) zobowiązania krótkoterminowe – przez zobowiązania krótkoterminowe rozumie się ogół
zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
21) odpisy aktualizujące należności – przez odpisy aktualizujące rozumie się tę część należności,
która według znanego jednostce prawdopodobieństwa może nie zostać opłacona. W zakładach
budżetowych gminy można utworzyć odpis aktualizujący należności - na należności nie opłacone,
które wpływają na stan nadwyżki środków obrotowych podlegających odprowadzeniu do budżetu lub
wielkość wpłaty z zysku do budżetu.
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 3
II.
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości
1. Ewidencja księgowa dla budżetu Gminy Zabierzów prowadzona jest na kontach wymienionych
wraz z opisem ich funkcjonowania, w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia.
2. Ewidencja księgowa dla Urzędu Gminy Zabierzów prowadzona jest na kontach wymienionych wraz
z opisem ich funkcjonowania, w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Jednostka przyjmuje do stosowania za nadrzędne zasady rachunkowości z uwzględnieniem
uproszczeń niżej zapisanych :
- zasada memoriałowa - do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci
zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie i zostało udokumentowane dowodami
księgowymi do dnia 10 następnego miesiąca (data otrzymania przez księgowego jednostki).
- zasada ciągłości - bilans zamknięcia roku poprzedniego jest bilansem otwarcia roku następnego
- zasada istotności :
Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansowa jednostka przyjmuje w zasadach wyceny
aktywów
i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu
na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku
finansowego:
- opłacane z góry prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe / i inne/ nie podlegają
rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je
natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione
- faktury zawierające zakup materiałów i usług klasyfikuje się w paragraf stanowiący większy koszt
- nie dokonuje się pisemnego potwierdzenia należności jeżeli kwota należności nie przekracza 2
krotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
- nie dokonuje się naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nieprzekraczających
kwoty 6,60 zł (art.54(art.54§1pkt 5 Ordynacji podatkowej).
- nie dokonuje się naliczania i księgowania odsetek od zobowiązań w przypadku otrzymania
zawiadomienia
o ich rezygnacji oraz gdy ich wielkość nie przekracza dwukrotności kosztów
upomnienia.
-niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej dwukrotnej wartości kosztów upomnienia,
podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne .
- zakupy inwestycyjne księguje się z pominięciem konta 080 – bezpośrednio na koncie 011.
- ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4-Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie.
4. Ustala się zasady funkcjonowania kont budżetu Gminy i Urzędu Gminy o których mowa w pkt-ch 1
i 2 oraz ujmowania na nich operacji gospodarczych – zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach
nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5. Środki trwałe klasyfikuje się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dn. 30 grudnia 1999r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KST) – Dz.U.112 poz.1317.
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe przekazane innej
jednostce są ewidencjonowane i umarzane w księgach rachunkowych tej jednostki.
7. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy wg ceny nabycia lub kosztów
wytworzenia (po aktualizacji środków trwałych).
III.
Księgi rachunkowe
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 4
1.Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są techniką komputerową przy użyciu systemu
(systemów) dopuszczonego do użytkowania odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy. Dokumentację
systemu stanowią instrukcje użytkownika i instrukcje techniczne. Jednostka dopuszcza stosowanie
nowego lub zmienionego programu odpowiadającego zmianom w przepisach .
2.Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą :
a) Dziennik (dzienniki)
b) Księgę główna
c) Księgi pomocnicze.
d) Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej – wydruk pt. „Zestawienie obrotów i sald kont”.
e) Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych – wydruk pt. „Zestawienie obrotów i sald kont”.
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:
- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym , ujmowane są w nim chronologicznie
- zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze
sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, jego obroty zgodne są z obrotami zestawienia
obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:
- podwójnego zapisu
- systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty,
niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą
- powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera
ono :
- symbole i nazwy kont,
- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco
od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego
- sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco
od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
Księgi pomocnicze ( konta analityczne ) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont
księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu
powtarzanego. Ich forma dostosowana jest do przedmiotu ewidencji konta głównego.
Zestawienia sald kont pomocniczych sporządza się na koniec roku budżetowego.
Księgowość podatkowa jest księgą pomocniczą prowadzoną jako wyodrębniony system zbiorów kont
komputerowych zbiorów danych, służący uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi głównej.
Stanowi integralną część ewidencji księgowej urzędu gminy. Stany kont ksiąg pomocniczych
podlegają uzgodnieniu z saldami i zapisami na kontach księgi głównej..
Konta pozabilansowe pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie
powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów . Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis
jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.
IV.
Zasady ewidencji majątku rzeczowego
1. Ustala się metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników majątku trwałego i
obrotowego jak niżej:
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 5
1) Środki trwałe - księgi środków trwałych, grunty objęte odrębną ewidencją geodezyjną syntetycznie
i analitycznie
prowadzoną przez geodetę w Referacie Geodezyjno-Budowlanym. Zmiany
przekazywane do Referatu Księgowości w okresach kwartalnych.
2) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - księga inwentarzowa prowadzona przez pracownika
Referatu Księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu
3) Wartości niematerialne i prawne - księga środków trwałych prowadzona przez pracownika Referatu
Księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu
4) Finansowy majątek trwały - księga środków trwałych
2. Ustala się następujące zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników
majątku obrotowego oraz pozostałych środków trwałych jak niżej :
1) Odzież, umundurowanie, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) o wartości
nie przekraczającej 3.500 zł, obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową odrębnie dla każdego
składnika majątkowego ( jednorodnej grupy składników ) w jednostkach materialnych i pieniężnych.
2) Pozostałe środki trwałe o małej wartości użytkowej, których jednostkowa wartość nie przekracza
kwoty 50 zł zalicza się je w koszty w momencie przyjęcia ich do eksploatacji.
3. Materiały służące bieżącemu utrzymaniu jednostki, a w szczególności: materiały biurowe, środki
czystości, druki i formularze, wydawnictwa prasowe, przepisy prawne, drobne części zamienne itp.
– odpisuje się w koszty w momencie ich zakupu.
4.Druki i formularze będące drukami ścisłego zarachowania po odpisaniu ich w koszty - podlegają
ujęciu w ewidencji prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju druku w księdze druków ścisłego
zarachowania.
5.Rzeczowe składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 odpisuje się w koszty w momencie
ich zakupu i wydania do użytkowania - bez ujmowania na kontach 013 i 072.
6.Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego
kwartału.
7.Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wg cen
wynikających z ewidencji .
V.
Postanowienia różne
1.W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z powyższym
jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego. Wynik finansowy jednostki
ustalany jest na koniec roku obrotowego na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik
finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę saldo Ma zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym
pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 „ Fundusz jednostki”. Księgowania na
koncie w ciągu roku obrotowego oraz w końcu roku przedstawia się przy opisie konta 860 w
zakładowym planie kont. Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku
finansowego stanowi wynik finansowy netto. W bilansie wykazuje się wynik finansowy netto.
Ponieważ jednostka nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, wynik finansowy netto jest
równy wynikowi finansowemu brutto.
2. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania
zewnętrznych obcych dowodów
źródłowych, Wójt Gminy lub inna osoba, która zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości
przejęła na siebie obowiązki w zakresie rachunkowości może wyrazić zgodę na udokumentowanie
operacji gospodarczej za pomocą księgowego dowodu zastępczego sporządzanego przez osobę
dokonującą tej operacji.
3. Przed dokonaniem operacji gospodarczej, która ma być udokumentowana wewnętrznym dowodem
zastępczym, zainteresowana osoba ( komórka ) Urzędu Gminy powinna uzyskać pozytywną opinię
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 6
Skarbnika w przedmiotowej sprawie zaakceptowaną przez Wójta Gminy ( lub inną osobę przez
niego wyznaczoną do pełnienia obowiązków w zakresie rachunkowości ).
4. Dokumentowanie operacji gospodarczych nie może dotyczyć operacji gospodarczych
których
przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali
nieżelaznych od ludności.
5. W przypadku, gdy jakakolwiek operacja gospodarcza dokumentowana jest więcej niż jednym
dowodem księgowym, podstawę ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczej stanowi
oryginał dowodu księgowego otrzymanego od kontrahenta.
6. W razie braku oryginału lub różnych dowodów dokumentujących jedną operację gospodarczą
kierownik jednostki na wniosek Skarbnika Gminy wskazuje , który dowód będzie właściwy do
udokumentowania danej operacji gospodarczej.
VI.
Systemy informatyczne
Do obsługi rachunkowości w Urzędzie Gminy stosowane są systemy informatyczne dopuszczone do
stosowania odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy.
Informatyczny system rachunkowości składa się z oddzielnych komputerowych zbiorów, baz danych.
Umożliwione jest grupowanie zapisów księgowych w porządku chronologicznym, tworząc dziennik
oraz w porządku systematycznym tworząc księgę główną i księgi pomocnicze.
System umożliwia tworzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz obrotów i sald ksiąg
pomocniczych, a także wykaz aktywów i pasywów.
Wydruki ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie ponumerowanych stron oraz są sumowane
w sposób ciągły w roku obrotowym. Równoznaczne z wydrukiem jest przeniesienie treści ksiąg na
nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji prze okres wymagany do przechowywania
ksiąg rachunkowych.
Dokumentacje, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdanie
finansowe przechowuje się na odpornych na zagrożenie nośnikach danych, kopie zbiorów danych
zapisanych na nośnikach komputerowych trwale przez czas nie krótszy od wymaganego do
przechowywania ksiąg rachunkowych.
Za ochronę programów komputerowych i dane systemu informatycznego rachunkowości odpowiada
informatyk Urzędu Gminy, zgodnie z zakresem czynności.
Księgi są chronione przed nieupoważnionym dostępem i zniszczeniem.
Program finansowy FK, jak i program księgowości podatkowej posiadają klucz dostępu i objęte są
nadzorem autorskim, na który wyłączność posiadają właściwe firmy. Programy – pracują w
środowisku sieciowym .
Dane księgowe przechowywane na dyskach serwera są codziennie kopiowane na dwie wybrane stacje
robocze. Kopiowanie odbywa się przy zastosowaniu skryptów powłoki bez wiedzy użytkownika.
Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie i archiwizację danych spoczywa na informatyku
Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad rachunkowości
Strona 7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards