acc - EKONOMISTA Sp. z oo

advertisement
BIURO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
„EKONOMISTA” SP. Z O.O.
UL. ZWYCIĘSTWA 47
44-10 GLIWICE
NR KIBR 2038
OPIS SYSTEMU
WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
SPIS TRESCI
Strona:
1.
Deklaracja ogólnej polityki
3
2.
Odpowiedzialność kierownictwa za jakość
3
3.
Wymogi etyczne
4
4.
Zarządzanie kadrami
5
5.
Podejmowanie i kontynuacja zleceń
5
6.
Realizacja zleceń
6
7.
Monitorowanie
9
8.
Dokumentacja
10
9.
Załączniki:
-
Załącznik nr 1
Oświadczenie biegłego rewidenta o nie zależności
od badanej jednostki
Oświadczenie biegłego rewidenta o nie zależności
11
-
Załącznik nr 2
-
Załącznik nr 3
13
Załącznik nr 4
Oświadczenie biegłego rewidenta o zachowaniu
poufności
Przydział personelu do realizacji
-
Załącznik nr 5
Arkusz oceny pracownika (współpracownika)
16
-
Załącznik nr 6
Podjęcie współpracy z klientem
25
-
Załącznik nr 7
Konsultacje
29
-
Załącznik nr 8
30
-
Załącznik nr 9
Protokół z weryfikacji badania sprawozdania
finansowego
Raport z nadzoru
1
12
14
37
1.
Deklaracja ogólnej polityki
Celem BBBiUK EKONOMISTA Sp. z o.o. będącej podmiotem uprawnionym, zwanego dalej także
firmą, jest ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie i egzekwowanie systemu kontroli jakości, aby
zagwarantować uzasadnioną pewność, że firma i jej pracownicy przestrzegają zawodowych
standardów, regulacji i wymogów prawnych.
System kontroli jakości (SKJ) podmiotu składa się z zasad i procedur dotyczących każdego
z następujących elementów:
- odpowiedzialności kierownictwa za zapewnienie jakości w firmie,
- stosownych wymogów etycznych,
- podejmowania i kontynuacji współpracy z klientem oraz akceptacji konkretnych zleceń,
- zasobów ludzkich,
- przebiegu realizacji zlecenia,
- nadzoru.
Od wszystkich biegłych rewidentów, zwanych dalej także partnerami, będących pracownikami
i współpracownikami podmiotu uprawnionego wymaga się postępowania zgodnie z następującymi
wytycznymi:
- stawianie na pierwszym miejscu etycznego postępowania i jakości usługi, a czynniki rynkowe
nie mogą być uważane za ważniejsze od jakości wykonywanej pracy,
- zrozumienie odpowiedzialności za zidentyfikowanie, ujawnienie i udokumentowanie zagrożeń
niezależności,
- unikanie okoliczności, w których niezależność może być osłabiona,
- aktualizacja wiedzy o rozwoju branży rewizji finansowej, zasadach rachunkowości, kontroli
jakości, standardach obowiązujących w firmie,
- przechowywanie danych firmy i klientów o działalności gospodarczej, informacji dotyczących
klientów oraz danych osobowych w sposób bezpieczny i poufny.
2.
Odpowiedzialność kierownictwa za jakość
Kierownik podmiotu uprawnionego zobowiązany jest do opracowania, wprowadzenia zasad
i procedur promujących wewnętrzną kulturę zachowań ukierunkowanych na jakość wykonywanych
czynności rewizji finansowej oraz ponosi odpowiedzialność za system SKJ. Kierownik podmiotu
ponosi odpowiedzialność także za skuteczne działanie SKJ gwarantujące realizację celu standardu.
Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani stosować się do zasad i procedur
przyjętego SKJ.
Niezależnie od odpowiedzialności Kierownika za SKJ, pracownicy i współpracownicy powinni być
świadomi, że czynniki komercyjne nie są ważniejsze od odpowiedzialności za zachowanie jakości.
Osobą dokonującą kontroli jakości jest Weryfikator. Weryfikatorem w podmiocie jest każdy
z profesjonalistów wykonujących funkcję kontroli jakości zlecenia.
2
3.
Wymogi etyczne
Pracownicy i współpracownicy muszą przestrzegać niezależności zarówno umysłu, jak i wizerunku
oraz wykonywać powierzone zadania z należytą starannością, uczciwością, obiektywizmem,
z zachowaniem tajemnicy i zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Każdy pracownik i współpracownik uczestniczący w czynnościach rewizji finansowej składa:
a) każdorazowo w odniesieniu do każdego zlecenia oświadczenie potwierdzające spełnienie
wymogu niezależności – załącznik nr 1,
b) corocznie oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu niezależności - załącznik nr 2.
Niezależność musi być zachowana przez cały czas pracy nad zleceniem i dotyczy to wszystkich
usług atestacyjnych na rzecz klientów, rozpoczętych i zaplanowanych. Gdy zagrożenia
niezależności nie mogą zastać wyeliminowane, należy odmówić przyjęcia zlecenia, jego
kontynuacji lub współpracy ze zleceniodawcą.
Pracownicy i współpracownicy muszą przestrzegać niezależności zawierającej wymogi dotyczące
udziałów, wpływów lub stosunków, które mogą stwarzać konflikty interesów. Biegli rewidenci
muszą być wolni od wpływów lub związków ze sprawami klienta, które osłabiają zawodowy osąd
albo obiektywizm. Kierownik podmiotu uprawnionego jako osoba odpowiedzialna za etykę
podejmuje ostateczne decyzje rozstrzygające każdą sytuację konfliktu interesów na poziomie firmy.
Pracownicy i współpracownicy muszą przestrzegać postanowień Ustawy o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze
publicznym, zawierające wymogi dotyczące rotacji kluczowych biegłych rewidentów
wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.
Wszyscy pracownicy i współpracujący chronią i zachowują poufność wszystkich informacji
uzyskanych od klienta, które wymagają jej zachowania i ochrony zgodnie z przepisami
regulującymi lub umowami klienta. Informacje klienta i wszystkie dane osobowe uzyskane
w trakcie wykonywania zlecenia są używane lub ujawniane tylko dla celów, dla których zostały one
zgromadzone.
Za przestrzeganie i egzekwowanie ochrony danych osobowych będących pod kontrolą podmiotu
uprawnionego oraz za zachowanie poufności danych klienta odpowiada Kierownik jednostki.
Kierownik jednostki podejmuje ostateczne decyzje rozstrzygające kwestie dotyczące prywatności
i poufności klienta.
Wszyscy członkowie personelu w momencie zatrudnienia oraz współpracownicy w momencie
podjęcia współpracy podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności. Dokumentacja ta jest
przechowywana w aktach. Oświadczenie o zachowaniu poufności pracownicy i współpracujący
składają co roku – załącznik nr 3.
3
4.
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kadrami obejmuje: nabór personelu, przydział do realizacji zleceń, rozwój zawodowy
i system awansowania.
Podmiot uprawnionego musi spełniać wymogi świadczenia profesjonalnych usług, aby upewnić się,
że posiada możliwości i kompetencje konieczne do spełnienia potrzeb swoich klientów. Wymogi te
obejmują szczegółowe przewidywania wymagań dla konkretnego zlecenia w ciągu każdego roku
kalendarzowego, w celu identyfikacji okresów szczytu i możliwych deficytów zasobów.
Kierownik podmiotu ma najwyższe uprawnienia i ostatecznie odpowiada za sprawy planowania
wszystkich zleceń i ostatecznym arbitrem odnośnie ewentualnych konfliktów związanych
z zasobami ludzkimi.
Podmiot wyznacza partnera odpowiedzialnego za zlecenie i przydziela odpowiedzialność za każde
zlecenie partnerowi. Partner odpowiedzialny za zlecenie, po przeprowadzeniu konsultacji
z Kierownikiem podmiotu, planuje przydział pracowników. Jest on także odpowiedzialny za
zagwarantowanie, że wyznaczone osoby lub cały zespół realizujący zlecenie posiadają niezbędne
kompetencje do wykonania zlecenia zgodnie z zawodowymi standardami i SKJ w firmie. Podmiot
uprawniony odpowiada za zagwarantowanie, aby odpowiedzialny partner, przydzielony do każdego
ze zleceń miał niezbędne kompetencje i dość czasu na przyjęcie całej odpowiedzialności za jego
realizację zgodnie z zawodowymi standardami i mającymi zastosowanie regulacjami i wymogami
prawnymi. Kierownictwo klienta i organy odpowiedzialne za nadzór nad jednostką powinny być
poinformowane o tożsamości i rolach partnera odpowiedzialnego za zlecenie.
W celu zagwarantowania przestrzegania procedury wyznaczania kluczowego biegłego rewidenta
wprowadza się do stosowania zasady przydziału personelu do realizacji zlecenia – załącznik nr 4.
W celu zapewnienia skutecznego nadzoru niezbędny jest też proces egzekwowania obejmujący
konsekwencje za nieprzestrzeganie, nieposzanowanie, brak należytej staranności i uwagi, nadużycie
i obejście systemu oraz procedury naprawcze. Kierownik podmiotu ponosi główną
odpowiedzialność za proces dyscyplinarny. Czynności naprawcze ustala się i administruje nimi
w drodze konsultacji, a nie autokratycznie. Poważne, umyślne, powtarzające się wykroczenia lub
przypadki nieposzanowania obowiązujących zasad i zawodowych reguł nie mogą być tolerowane.
W takich przypadkach będą podjęte odpowiednie kroki korygujące zachowanie partnerów lub
pracowników lub zostanie zakończony stosunek pracy lub współpraca.
Przestrzeganie zasad kontroli jakości jest rozpatrywane w podmiocie w formie indywidualnej,
dokładnej i kompleksowej oceny każdego z partnerów i pracowników, prowadzonych w trybie
ciągłym jak i w ramach planowanych regularnie procedur przeglądu personelu.
Oceny przeprowadzane są okresowo, z pomocą formularzy ocen – załącznik nr 5.
Pracownicy i współpracownicy muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące stałego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Odbyte obowiązkowe i fakultatywne szkolenia są
dokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami.
Zaświadczenia o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak również coroczne oświadczenie
o niezależności i oświadczenia o zachowaniu poufności przechowywane są w aktach osobowych
podmiotu.
4
5.
Podejmowanie i kontynuacja zleceń
Podmiot uprawniony podejmuje nowe lub kontynuuje istniejące zlecenie i współpracę z klientem
dopiero wtedy, gdy partner odpowiedzialny za zlecenie zatwierdzi po analizie zlecenia jego
podjęcie lub kontynuację.
Dla każdego trwającego zlecenia wymaga się przeprowadzenia udokumentowanego przeglądu
możliwości kontynuacji współpracy z klientem i określenie czy właściwym będzie dalsze
świadczenie usług dla niego, bazując na wcześniejszym zleceniu i na planowaniu kontynuacji
zlecenia.
Podmiot uprawniony nie zatwierdza przyjęcia zlecenia od nowego klienta lub kontynuacji
współpracy z dotychczasowym klientem, jeżeli występuje wysokie ryzyko (etyczne, niezależności,
konfliktu interesów).
Jeśli po przeprowadzeniu procedur przyjęcia lub kontynuacji zlecenia uzyskano informacje, które
mogłyby skutkować odmową podjęcia się zlecenia, gdyby znane były wcześniej, to należy
rozważyć, czy kontynuować zlecenie i zasięgnąć porady prawnej dotyczącej swojego stanowiska
i możliwości zagwarantowania spełnienia wymogów zawodowych, regulacyjnych i prawnych.
Ocena przyszłego klienta poprzedza ofertę dla klienta. Dla nowego zleceniodawcy przeprowadza
się dokumentuje proces przeglądu przed akceptacją zlecenia przez firmę. Proces ten obejmuje ocenę
ryzyka związanego z klientem. Podmiot uprawniony zasięga wszelkiej informacji rozważając
wysłanie oferty. W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu nowego klienta, podmiot powinien
spełniać stosowne wymogi etyczne, np. kontakt z byłą firmą audytorską i przygotować umowę do
akceptacji przez klienta.
W sytuacji, gdy zdecydowano o konieczności wycofania się ze zlecenia, należy opisać ten proces.
Proces ten obejmuje uwzględnienie wymogów zawodowych, regulacyjnych, prawnych i wiążących
się z nimi obowiązków sprawozdawczych oraz udokumentowanie znaczących zagadnień
prowadzących do rezygnacji.
Proces podejmowania i kontynuacji współpracy znajduje odzwierciedlenie w załączniku nr 6.
6.
Realizacja zleceń
Zasady i procedury SKJ wymuszają od podmiotu, aby zlecenia były wykonywane zgodnie ze
standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i wymogami prawnymi oraz,
że sprawozdania biegłych rewidentów wydane przez podmiot uprawniony są właściwe w danych
okolicznościach.
W celu zagwarantowania spójnej i zgodnej ze standardami zawodowymi oraz regulacjami
i wymogami prawnymi realizacji zlecenia przez pracowników, podmiot zapewnia przykładowe
szablony dokumentacji roboczej w celu udokumentowania zlecenia dla klienta. Szablony te
uaktualniane zgodnie z wymogami w celu odzwierciedlenia wszystkich zmian w standardach
zawodowych. Biegli rewidenci wykorzystują je do dokumentowania kluczowych faktów, ryzyka
i ocen związanych z podjęciem lub kontynuacją każdego zlecenia. W firmie szablonym tym jest
także dokumentacja opracowana zgodnie z wdrożonym programem komputerowym badania
sprawozdań finansowych.
5
Wymagania stawiane wszystkim pracownikom i współpracownikom przeprowadzającym zlecenie:
- przestrzegać zasad planowania, nadzoru i przeglądu w podmiocie uprawnionym,
- wykorzystywać firmowe szablony do przygotowania akt, dokumentacji i korespondencji oraz
odpowiednie oprogramowanie,
- przestrzegać zasad etycznych zawodu i firmy,
- wykonywać swoją pracę z należytą starannością i uwagą, zgodnie ze standardami zawodowymi,
- dokumentować swoją pracę, analizy, konsultacje i wnioski,
- wykonywać swoją pracę zachowując obiektywizm, niezależność, terminowo i efektywnie,
dokumentując ją w sposób zorganizowany, systematyczny, kompletny i czytelny,
- upewnić się, czy wszystkie dokumenty robocze, dokumenty z akt, notatki, są parafowane,
datowane i posiadają stosowne odnośniki i czy sprawy trudne i sporne zostały odpowiednio
skonsultowane,
- upewnić się czy kwestie właściwej komunikacji z klientem, oświadczenie, przeglądy
i odpowiedzialność są jasno ustalone i udokumentowane,
- zadbać aby sprawozdanie z wykonania zlecenia odzwierciedlało wykonaną pracę i zamierzony
jej cel oraz aby wydano go zaraz po zakończeniu prac.
Partner odpowiedzialny za zlecenie odpowiada za podpisanie sprawozdanie z wykonania zlecenia.
Kluczowy biegły rewident lub kierownik zespołu realizującego zlecenie odpowiedzialny jest za:
- ogólną jakość przydzielonego mu zlecenia,
- sformułowanie wniosku o przestrzeganiu wymogów niezależności w stosunku do klienta,
- dopilnowanie, aby zastosowano odpowiednie procedury związane z podejmowaniem
i kontynuacją współpracy ze zleceniodawcą a wyciągnięte wnioski były właściwe i zostały
udokumentowane,
- bezzwłoczne przekazanie firmie wszystkich informacji, które wpłynęłyby na odmowę przyjęcia
zlecenia, gdyby były wcześniej dostępne, tak aby firma i partner odpowiedzialny za zlecenie
mogli podjąć stosowne działania,
- upewnienie się czy zespół realizujący zlecenie ma odpowiednie zdolności, kompetencje i czas
na wykonanie zlecenia zgodnie z zawodowymi standardami, regulacjami i wymogami
prawnymi,
- wykonanie i/lub nadzorowanie zlecenia zgodnie z zawodowymi standardami, regulacjami
i wymogami prawnymi oraz zagwarantowanie, że wydane sprawozdania biegłych rewidentów
są właściwe w danych okolicznościach,
- poinformowanie kierownictwa klienta oraz osób sprawujących nadzór nad jednostką
o tożsamości i roli partnera odpowiedzialnego za zlecenie,
- zagwarantowanie poprzez przegląd dokumentacji i dyskusję przeprowadzoną z zespołem
realizującym zlecenie uzyskania odpowiednich dowodów badania wspierających wyciągnięte
wnioski i wydane sprawozdanie,
- ustalenie, kiedy należy przeprowadzić kontrolę jakości zlecenia zgodnie ze standardami
zawodowymi i polityką firmy, kiedy omówić z osobą dokonującą kontroli jakości zlecenia
istotne zagadnienia wynikłe w toku jego realizacji, jak również nie datowane sprawozdanie
biegłego rewidenta przed zakończeniem tego przeglądu.
Wszystkie zlecenia, których podejmuje się podmiot uprawniony muszą być właściwie zaplanowane,
nadzorowane i musi być dokonany ich przegląd.
Planowanie wyznacza kierunek realizacji zlecenia, obejmuje opracowanie ogólnej strategii badania
jak i przygotowanie szczegółowego podejścia do badania. Planowanie powinno być rozpoczęte
przed realizacją zlecenia.
6
Nadzór występuje na różnych poziomach odpowiedzialności i jest ściśle powiązany z planowaniem
i przeglądem.
Zaleca się, aby dokonywać przeglądu wszystkich prac wykonywanych przez partnerów w ramach
zlecenia. Osoby wyznaczone do przeprowadzania przeglądów muszą być wystarczająco
kompetentne, doświadczone i być uprawnione przez partnera odpowiedzialnego za zlecenie.
Przegląd wyników pracy obejmuje w szczególności rozważenie:
- zgodności sposobu wykonania prac z wymogami krajowych standardów i przepisów prawa,
- identyfikacji wszystkich istotnych kwestii,
- podjęcia stosownych konsultacji oraz udokumentowania i realizacji powstałych w ich wyniku
wniosków,
- zasadności rodzaju, harmonogramu i zakresu prac,
- zasadności i udokumentowania wniosków z badania sprawozdania finansowego w świetle
wykonanej pracy,
- wystarczalności i adekwatności uzyskanej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego
dla celów wydania opinii,
- zrealizowania celów badania sprawozdania finansowego.
Podmiot uprawniony zachęca członków zespołu realizującego zlecenie do konsultowania się
między sobą dla znaczących zagadnień z innymi pracownikami firmy, a po uzyskaniu
upoważnienia z innymi pracownikami spoza firmy. W każdej istotnej, trudnej lub spornej kwestii
partner odpowiedzialny za zlecenie konsultuje się z innymi partnerami i pracownikami, którzy mają
odpowiednie doświadczenie, wiedzę, kompetencje i upoważnienie. Podmiot uprawniony zapewnia
dostępność wykwalifikowanego personelu i informacje, pozwalające na odbywanie stosownych
konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych.
Istotę konsultacji, jej zakres i wnioski należy udokumentować i uzgodnić z konsultantem.
Procedury konsultacji zapewniają, że wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione. Zasady
i procedury konsultacji stanowią załącznik nr 7.
Podmiot uprawniony, jego partnerzy i pracownicy podejmują wszystkie konieczne kroki, zgodne ze
standardami zawodowymi i standardami firmy, w celu wystarczającej identyfikacji, rozważenia,
udokumentowania i rozwiązania rozbieżności zdań, które mogą powstać w wielu okolicznościach.
Dla badań sprawozdań finansowych jednostek notowanych na giełdzie oraz innych jednostek
objętych badaniem sprawozdań finansowych podmiot uprawniony ustanawia zasady i procedury
przeprowadzania kontroli jakości zlecenia (weryfikację), zapewniające obiektywną ocenę
znaczących osądów dokonanych przez realizującego zlecenie i ocenę wyciągniętych wniosków,
służących do opracowania sprawozdania biegłego rewidenta.
Weryfikacja jest wymagana przed datowaniem, nie póżniej niż w dacie sprawozdania biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostki. Kryteria weryfikacji zawarto
w protokole z weryfikacji, stanowiący załącznik nr 8.
Dla jednostek zainteresowania publicznego, weryfikacja bierze także pod uwagę:
- ocenę zespołu realizującego zlecenie w aspekcie niezależności podmiotu uprawnionego
w stosunku do konkretnych zleceń,
- czy odbyły się odpowiednie konsultacje dotyczące rozbieżności zadań lub innych trudnych albo
spornych spraw oraz wnioski wynikające z tych konsultacji,
- czy dokumentacja wybrana do przeglądu odzwierciedla prace przeprowadzone w odniesieniu
do znaczących osądów kierownictwa i czy potwierdza ona wnioski wyciągnięte przez
realizujących zlecenie.
7
Weryfikacja nie ogranicza odpowiedzialności biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie.
Weryfikacja może być przeprowadzona przez członków zarządu,. Kompetentnych pracowników
podmiotu uprawnionego lub doświadczonych biegłych rewidentów z zewnątrz, działających na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem uprawnionym.
7.
Monitorowanie
Monitorowanie obejmuje okresową ocenę adekwatności przyjętych zasad i procedur systemu
kontroli jakości oraz ogólną efektywność SKJ i jego skuteczność.
Nadzór obejmuje także opracowywanie zaleceń poprawiających działanie systemu, szczególnie gdy
wykryto niedociągnięcia lub gdy zmieniły się standardy i praktyki zawodowe. Wszyscy pracownicy
i współpracownicy nieformalnie nadzorują i przestrzegają jakości, etyki oraz standardów podmiotu
uprawnionego. Nadzór ten stanowi nieodłączny aspekt profesjonalnej pracy.
System monitorowania ma celu zapewnienie podmiotowi uprawnionemu uzasadnionej pewności, że
znaczące i długotrwałe naruszenia polityki i kontroli jakości będą mało prawdopodobne lub zostaną
wykryte. Wszyscy pracownicy i współpracownicy musza współpracować z nadzorującym.
Odpowiedzialnym za nadzór w podmiocie uprawnionym jest osoba wyznaczona przez Kierownika.
Podmiot uprawniony przeprowadza nadzór wybranych zleceń, które mogą być wyselekcjonowane
bez wcześniejszego powiadomienia biegłego rewidenta/zespołu realizującego zlecenie. Minimalna
liczba zleceń objętych inspekcją w roku nie może być mniejsza niż 5 % wszystkich zleceń.
Dokumentacja z inspekcji powinna zawierać:
- ocenę przestrzegania standardów zawodowych oraz mających zastosowanie regulacji
i wymogów prawnych,
- wyniki oceny elementów systemu kontroli jakości,
- ocenę, czy podmiot uprawniony odpowiednio zastosował zasady i procedury kontroli jakości,
- ocenę przestrzegania
standardów zawodowych oraz mających zastosowanie regulacji
i wymogów prawnych,
- ocenę, czy sprawozdanie biegłego rewidenta jest odpowiednie do okoliczności,
- identyfikację wszystkich niedociągnięć, ich skutków oraz decyzję, czy konieczne są dalsze
działania, wraz z ich szczegółowym opisem,
- podsumowanie wyników i wyciągniętych wniosków (dostarczonych podmiotowi), wraz
z zaleceniami czynności naprawczych lub koniecznych zmian.
Po dokonaniu rocznej oceny SKJ, nadzorujący musi poinformować o jej wynikach kluczowego
biegłego / kierownika zespołu odpowiedzialnego za zlecenie. Raport musi zawierać szczegółowy
opis przeprowadzonych procedur nadzoru i wyciągniętych wniosków – załącznik nr 9.
W przypadku wystąpienia niedociągnięć określonych jako systemowe lub powtarzających się,
podjęte muszą być bezzwłocznie czynności naprawcze.
Ponieważ SKJ ma chronić interes publiczny, podmiot uprawniony musi w sposób przejrzysty
i rygorystyczny odnosić się do jego nieprzestrzegania, zwłaszcza do umyślnego nieprzestrzegania.
W niektórych przypadkach właściwe może być nałożenie czasowego reżimu nadzoru, którzy mają
trudności z przestrzeganiem systemu kontroli jakości, aż do czasowego lub stałego ograniczenia
prac lub ich zaangażowania w zlecenia.
8
Skargi i zarzuty szczególnie dotyczące niezachowania należytej staranności przy wykonywanej
pracy na rzecz klienta są ważnymi sprawami. Na każdą skargę otrzymaną od klienta lub osób
trzecich ma być udzielona odpowiedź tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe wraz ze
zobowiązaniem, że odpowiedź będzie dostarczona zaraz po odpowiednim zbadaniu sprawy.
Wszyscy pracownicy i współpracownicy mogą swobodnie zgłaszać sprawy bez obawy o represje.
8.
Dokumentacja
Podmiot opracowuje zasady i procedury, które określają poziom i zakres wymaganej dokumentacji
we wszystkich zleceniach i do ogólnego użytku. Ustala także zasady i procedury wymagające
odpowiedniej dokumentacji dostarczającej dowodów działania każdego z elementów SKJ.
Zasady te gwarantują, że dokumentacja jest wystarczająca i odpowiednia dla dostarczenia dowodów
na:
- przestrzeganie każdego z elementów systemy kontroli jakości,
- potwierdzenie wydania każdego sprawozdania z wykonania zlecenia, zgodnie ze standardami
zawodowymi i standardami podmiotu uprawnionego oraz regulacjami i wymogami prawnymi,
wraz z dowodem, że ukończono weryfikację na datę lub przed datą sprawozdania biegłego
rewidenta.
Dokumentacja musi być przechowywana przez okres nie krótszy niż 5 pełnych lat kalendarzowych.
Podmiot uprawniony zapewnia zachowanie poufności, bezpieczeństwo przechowywania,
dostępność oraz możliwość odtworzenia dokumentacji zlecenia. Dokumenty robocze nie będą
ujawniane stronom trzecim do momentu, gdy:
- klient upoważni na piśmie do ujawnienia ich,
- istnieje zawodowy obowiązek ujawnienia informacji,
- ujawnienie jest wymagane w trakcie procesu prawnego lub sądowego,
- ujawnienie jest wymagane przez prawo lub regulacje.
Polityka podmiotu uprawnionego nakazuje stosowanie odpowiednich okresów archiwizacji
dokumentów.
W razie skreślenia firmy z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów KIBR, podmiot uprawniony przekazuje
dokumentację systemu kontroli jakości do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. KIBR
przechowuje dokumentację przez 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło skreślenie
podmiotu uprawnionego z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
9
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards