PREZENTACJA - Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

advertisement
Zmiany w prawie pracy 2017 r.
Umowa o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy
 Wejście w życie – 1 września 2016 r.
 Pracodawca, przed dopuszczeniem do pracy [wcześniej – w dniu rozpoczęcia pracy], ma
obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie:
 stron umowy o pracę,
 rodzaju umowy o pracę,
 warunków umowy (stanowisko, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, miejsce pracy, termin
rozpoczęcia pracy).
 Naruszenie ww. obowiązku jest wykroczeniem karanym grzywną od 1.000 do 30.000 zł.
Zmiany związane z wprowadzaniem reg. pracy, reg. wynagradzania oraz tworzeniem
ZFŚS
Przedmiot zmian – od 1 stycznia 2017 r.:
Podniesienie progów dotyczących obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz
tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z 20 do 50 pracowników.
•
•
•
art. 772 Kodeksu pracy
art. 104 Kodeksu pracy
art. 3 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Pracodawca zobowiązany jest do wprowadzania wyżej wymienionych regulacji wewnątrzzakładowych oraz tworzenia zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych w przypadku gdy:
 zatrudnia co najmniej 50 pracowników (a w przypadku ZFŚS – co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty),
 zatrudnia co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników, jeżeli z wnioskiem o to wystąpi zakładowa organizacja związkowa.
Skutek: odciążenie mniejszych pracodawców z uwagi na brak konieczności ustalania wspomnianych regulacji
wewnątrzzakładowych oraz tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Wydłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę
 Od 1 stycznia 2017 r.
 Zmianie uległy terminy dotyczące wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania
przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę.
 Nowy art. 264 Kodeksu pracy:
§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia
doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia
umowy o pracę.
§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie
 Od 1.01.2016 r. obowiązują pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 5 pracowników, a od 1.01.2018 r.
będą obowiązywać wszystkich pracodawców – bez względu na wielkość.
 Korzystanie z systemu e-zwolnień wymaga uprzedniej rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
i utworzenia tam indywidualnego konta. Na tym koncie będą udostępniane e-zwolnienia wystawiane
pracownikom.
 Lekarze mają obecnie (do końca 2017 r.) jedynie możliwość (a nie obowiązek) wystawiania e-zwolnień –
mogą zatem jeszcze ciągle wystawiać tradycyjne zwolnienia papierowe.
 Korzyści dla pracodawców z wystawiania e-zwolnień:
 szybszy dostęp do zwolnienia (najpóźniej następnego dnia po wystawieniu),
 w konsekwencji – szybsza możliwość skontrolowania zwolnienia przez pracodawcę lub ZUS.
Nowa wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę
 Od 1 stycznia 2017 r.
 Kwota 2000 zł brutto miesięcznie;
 Dotyczy wszystkich pracowników, także tych w pierwszym roku pracy (uchylony został
przepis pozwalający na zatrudnienie pracownika w pierwszym roku jego pracy za 80%
wynagrodzenia minimalnego);
 Pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego w nowej wysokości, nawet
jeśli w ślad za zmianą przepisów nie dostosował treści umowy o pracę.
Konsekwencje zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
 Nowa wysokość dodatku za pracę w porze nocnej (przykładowo – w lutym 2017 r. – stawka godzinowa –
12,50 zł, a 20% stawki godzinowej – 2,50 zł);
 Zmiana najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych – tj. wynagrodzenia za czas choroby (z art.
92 kodeksu pracy) i zasiłku chorobowego – od 1.01.2017 r. – 1728,80 zł;
 Wyższa maksymalna kwota odprawy za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników (15x wynagrodzenie minimalne = 30.000 zł) – art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach
rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
 Wyższa kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę – art. 871 kp (zgodnie ze stanowiskiem GIP,
ma ona zastosowanie do potrąceń dokonywanych od 1.01.2017 r., nawet gdyby potrącenie dotyczyło
wynagrodzenia należnego za 2016 r.);
 Wyższa o 30,91 zł składka na ubezpieczenie społeczne za pracownika wynagradzanego minimalnym
wynagrodzeniem.
Zmiany zasad wynagradzania zleceniobiorców i
samozatrudnionych od 1.01.2017 r.
Minimalne stawki godzinowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych od
2017 r.
 Podmioty objęte minimalną stawką godzinową:
– Zleceniobiorcy – osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej,
– Samozatrudnieni - osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub
niezawierające umów ze zleceniobiorcami;
które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. ), na rzecz:
• przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2015 r.)
• albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej,
w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.
Minimalne stawki godzinowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych od
2017 r.
 Wysokość minimalnej stawki godzinowej:
– wysokość minimalnej stawki godzinowej jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
– podstawą dla ustalania minimalnej stawki za godzinę pracy na zleceniu lub umowie o świadczenie
usług w 2017 r. jest kwota 12 zł brutto za godzinę, zwaloryzowana o wskaźnik wynikający z
podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 2017 r. przez wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2016 r.
– od 1 stycznia 2017 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2000 zł, minimalna
stawka godzinowa w 2017 r. dla zleceniobiorców i usługobiorców wynosi 13 zł brutto za godzinę
(2000 zł : 1850 zł x 12 zł);
– wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej;
Kwestie praktyczne
UWAGA:
 Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do każdej umowy zlecenia, niezależnie
od liczby umów łączących strony – w tym również do umów trwających w życie w dacie wejścia
nowych przepisów,
 Minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się wobec innych umów cywilnoprawnych (umowy o
dzieło, umowy agencyjnej, umowy dostawy),
 Stawka minimalna dotyczy również umów zlecenia z własnym pracodawcą,
 Jeżeli z umowy wynika wynagrodzenie niższe niż minimalne, to przy wypłacie wynagrodzenia
należy dopłacić do minimalnego za każdą godzinę wykonywania czynności,
 Minimalne wynagrodzenie obowiązuje niezależnie od sposobu wynagradzania – godzinowy,
dzienny, tygodniowy, miesięczny,
 Jeżeli kilka osób wykonuje zlecenie, każda ma prawo do minimalnej stawki,
 Stawka minimalna obowiązuje niezależnie od tego, czy współpraca stron jest jednorazowa czy
stała.
Zakaz zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia, sposób zapłaty
 Ustawodawca przewidział zakaz zrzeczenia się minimalnej stawki godzinowej – jest
nieograniczony w czasie; można się zrzec nadwyżki ponad stawkę minimalną,
 Brak możliwości przeniesienia prawa do minimalnego wynagrodzenia na inną osobę – nie
oznacza to jednak, że zleceniobiorca nie może złożyć dyspozycji przelewu wynagrodzenia na
rachunek należący do innej osoby,
 Minimalne wynagrodzenie musi być wypłacone w formie pieniężnej, nadwyżka już nie,
 Przepisy nie wskazują waluty, więc można wypłacić wynagrodzenie minimalne również w
walucie innej niż PLN,
 Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż miesiąc, to wynagrodzenie wynikające ze stawki
minimalnej musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu.
Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej
 Umowy, w których mowa w art. 734 i 750 KC, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 o miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje zleceniobiorca,
 a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia.
Case study:
Co z przedstawicielami handlowymi
- jeżeli strony nie ustaliły terenu działania
przedstawiciela?
Czy wyłączone z minimalnej stawki
godzinowej są osoby, których
wynagrodzenie składa się tylko w części
z prowizji?
Wyłączenie to nie będzie obejmowało przypadków:
1. w których wykonanie zlecenia w konkretnym miejscu lub czasie wynika z
umowy bądź istoty zlecenia lub usługi (np. ochrona obiektów,
sprzątanie, opieka nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną);
2. gdy w umowie zostanie wskazanych kilka lokalizacji, gdzie ma być
spełnione świadczenie, przy czym o kolejności i czasie realizacji usługi w
tych miejscach będzie decydował sam zleceniobiorca.
Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej cd.
 Umowy, określone w art. 8d ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, w szczególności są to umowy:
•
•
•
•
dotyczące usług opiekuńczych i bytowych realizowanych przez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej,
o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub
wycieczek - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres
dłuższy niż 1 doba,
Potwierdzanie godzin pracy zleceniobiorców – nowy warunek obowiązujący od 1
stycznia 2017 r.
Art. 8b:
 Ust. 1: W przypadku umów, o których mowa w art. 734 art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 Ust. 2: W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
 Ust. 3: Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna
jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub
świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
UWAGA:
 potwierdzanie liczby godzin wykonywania zlecenia nie musi przybierać formy ewidencji czasu pracy,
 potwierdzenie nie musi mieć formy pisemnej – może być również forma elektroniczna lub dokumentowa – ale nie ustna!
Ważne:
Powyższych przepisów nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania
zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z
2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi
ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
Przykładowe formy realizacji obowiązku poinformowania zleceniodawcy o
liczbie godzin pracy zleceniobiorcy:
 przesyłanie drogą mailową na koniec wskazanego okresu (np. miesięcznego) informacji o liczbie godzin
wykonywania zlecenia w tym okresie,
 wypełnianie karty ewidencji czasu wykonywania zlecenia w formie pisemnego dokumentu,
 przesyłanie ww. informacji w formie wiadomości SMS lub faksu,
 przesyłanie ww. informacji za pośrednictwem platformy internetowej lub programu komputerowego.
UWAGA:
• W przypadku, gdy kilka osób wykonuje czynności, to potwierdzenie godzin należy przygotować dla
każdej z nich – ew. można sporządzić potwierdzenie zbiorcze, ale każdy powinien się podpisać pod
swoją liczbą godzin,
•
Jeżeli umowa przewiduje, że zleceniobiorca może korzystać z zastępcy, to w umowie warto wskazać, że
w takim przypadku zastępca ma dostarczyć wykaz swoich godzin.
•
Jeżeli zleceniobiorca się opóźnia z przekazaniem zleceniodawcy informacji o liczbie godzin, to
zleceniodawca może się wstrzymać z wypłatą wynagrodzenia.
Obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby
godzin wykonania zlecenia
Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi,
przechowuje 2 rodzaje dokumentów (art. 8c):
a) dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług o
b) raz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług
przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.
 ustawa nie określa szczegółowo warunków technicznych przechowywania dokumentów o których mowa
powyżej, należy przyjąć, iż powinno się to odbywać w warunkach uniemożliwiających ich uszkodzenie lub
zniszczenie
Przykładowe formy realizacji obowiązku przechowywania dokumentów
Ad. a) – np. umowa zlecenia , wiadomość e-mail potwierdzająca ustalenia stron dot. potwierdzania liczby godzin,
Ad. B) – np.
• wydruk wiadomości e-mailowej zawierającej informację na temat tego ile godzin zajęła realizacja usługi,
• wydruki zestawień godzinowych przedkładanych przez zleceniobiorcę,
• karty ewidencji czasu wykonywania usługi,
• zapis na nośniku elektronicznym odpowiednich plików Excel, Word, zestawień z programu komputerowego lub platformy
internetowej pod warunkiem, iż możliwe będzie ustalenie osoby, która dany dokument przesłała
SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA
Województwo mazowieckie
00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, lok. U-7A
tel. +48 22 692 74 31
fax. +48 22 826 00 49
Województwo śląskie
Centrum Biurowe Francuska
40-028 Katowice, ul. Francuska 34
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 55 lok. 4
tel. +48 34 360 56 30
fax. +48 34 365 15 03
e-mail: [email protected]
www.sadkowskiiwspolnicy.pl
Codziennie i w całej Polsce oferujemy
doradztwo szyte na Twoją miarę.
Download