Instrukcja wynagradzania osób uczestniczących w realizacji

advertisement
Regulamin
wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów
finansowanych z programów międzynarodowych, funduszy strukturalnych
i pomocowych
§1
1.
Niniejszy regulamin określa zasady wynagradzania osób, realizujących zadania
na rzecz projektów finansowanych z programów międzynarodowych, funduszy
strukturalnych i pomocowych, zwanych projektami, w jednostkach Uniwersytetu
Jagiellońskiego - Collegium Medicum (UJ-CM).
2.
Regulamin obejmuje projekty:
a) realizowane za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą:
 projekty międzynarodowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej
lub
innych
programów
międzynarodowych,
współfinansowanych
z zagranicznych środków finansowych;
 projekty międzynarodowe realizowane w ramach programów lub inicjatyw
międzynarodowych, w tym konkursy ogłaszane we współpracy dwu lub
wielostronnej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków
finansowych;
 projekty MNiSW dofinansowujące współpracę międzynarodową: projekty
międzynarodowe współfinansowane, międzynarodowe niewspółfinansowane;
b)
realizowane za pośrednictwem Działu Badań Naukowych i Funduszy
Strukturalnych,
 projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych;
 projekty realizowane w ramach funduszy pomocowych.
§2
1. Przewiduje się następujące formy wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz
projektów:
a. dla
pracowników
Uniwersytetu
Jagiellońskiego-Collegium
Medicum
realizujących zadania zgodne z ich podstawowym zakresem obowiązków,
w formie wynagrodzenia uzupełniającego, na podstawie aneksów do umowy
o pracę lub aktu mianowania;
b. dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum –
realizujących zadania spoza podstawowego zakresu obowiązków – na podstawie
umowy zlecenia;
c. dla pozostałych osób – na podstawie umowy zlecenia.
2. Nie przewiduje się możliwości wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz
projektów międzynarodowych, strukturalnych i pomocowych w ramach umów o dzieło.
§3
1. Stawki wynagrodzenia ustalane są na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia
22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
(Dz. U. Nr 251 poz.1852, z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi
1
w art. 151 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.).
2. Do obliczania budżetu na etapie aplikowania o projekt koszty personelu oblicza się
stosując średnie stawki dla danej grupy pracowników, według Tabeli Średnich Stawek
Godzinowych (Załącznik nr 1).
3. Do obliczania wkładu własnego (dla projektów, w których zasady programu dopuszczają
wniesienie wkładu własnego w postaci pracy personelu zatrudnionego na stałe) stosuje się
Indywidualną Stawkę Godzinową danej osoby pracującej na rzecz projektu.
4. Indywidualna Stawka Godzinowa – to stawka, wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego
uczestnika projektu, której wyliczenia dokonuje Dział Spraw Osobowych (Płace) na
pisemny wniosek zainteresowanego.
§4
1. Po zatwierdzeniu projektu (otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania), kierownik
projektu dostarcza do właściwego działu komplet dokumentów projektowych wraz
z pełną informacją budżetową oraz Zbiorczy Plan Zatrudnienia dla projektu (Załącznik
nr 2) i Indywidualny Plan Zatrudnienia (Załącznik nr 3).
2. Zbiorczy Plan Zatrudnienia powinien być przygotowany na okres trwania całego
projektu, Indywidualny Plan zatrudnienia powinien być przygotowany na co najmniej
12 kolejnych miesięcy a w przypadku gdy okres trwania projektu jest krótszy, na ten
okres.
3. Kierownik projektu zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w tym danych o wynagrodzeniach, od każdego pracownika
zaangażowanego w realizację projektu.
§5
1. Dla pracowników UJ-CM realizujących zadania na rzecz projektu zgodne z ich
podstawowym zakresem obowiązków, kierownik projektu występuje z prośbą o zawarcie
Aneksu do umowy o pracę lub aktu mianowania do Prorektora UJ ds. Collegium
Medicum (dla nauczycieli akademickich) albo Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium
Medicum (dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) (wzór pisma –
Załącznik nr 4).
2. Dla pracowników UJ-CM realizujących zadania na rzecz projektu spoza ich
podstawowego zakresu obowiązków kierownik projektu przedkłada (za pośrednictwem
właściwego Działu) umowę zlecenia do podpisu Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium
Medicum,.
3. Sekcja Płac Działu Spraw Osobowych oblicza wysokość Indywidualnej Stawki
Godzinowej, stosownie do zgody, o której mowa w § 4 ust. 3.
4. Wysokość Indywidualnej stawki projektowej ustala Kierownik projektu uwzględniając
umiejętności, kompetencje oraz stopień zaangażowania w prace na rzecz projektu.
Nie może ona przekraczać 300% Indywidualnej Stawki Godzinowej. Wnioskując
o wysokość Indywidualnej Stawki Projektowej Kierownik uzasadnia jej wysokość
o ile przekracza ona 100% Indywidualnej Stawki Godzinowej.
2
5. Indywidualna Stawka Projektowa dla pracownika UJ - CM za godzinę pracy na rzecz
projektu musi być zapisana w Aneksie do jego umowy o pracę, Aneksie do aktu
mianowania lub w umowie zlecenia.
6. Wynagrodzenie uzupełniające wynikające z aneksu do umowy o pracę nie stanowi
podstawy obliczania dodatkowych składników wynagrodzenia oraz jego pochodnych.
7. Maksymalna liczba godzin, jaką pracownik może przeznaczyć na pracę w ciągu miesiąca
we wszystkich projektach, w jakich uczestniczy, musi być określona w Aneksie do jego
umowy o pracę lub aktu mianowania. Liczba ta nie może przekraczać:
a. dla pracowników naukowo-dydaktycznych – 54 godziny miesięcznie,
b. dla pracowników naukowych – 78 godzin miesięcznie,
c. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 50% czasu pracy.
§6
1. Z osobami niebędącymi pracownikami UJ-CM, wykonującymi zadania na rzecz projektu
zawierana jest umowa zlecenia.
2. Kierownik projektu przedkłada umowę zlecenia do podpisu Zastępcy Kwestora UJ
ds. Collegium Medicum, za pośrednictwem właściwego Działu.
3. Wysokość Indywidualnej Stawki Projektowej ustala kierownik projektu na podstawie
Tabeli Średnich Stawek Godzinowych, uwzględniając umiejętności, kompetencje oraz
stopień zaangażowania w prace na rzecz projektu. Nie może ona przekraczać 300%
Podstawowej Stawki Godzinowej. Kierownik uzasadnia wysokość Indywidualnej Stawki
Projektowej o ile przekracza ona 100% Podstawowej Stawki Godzinowej.
4. Indywidualna Stawka Projektowa dla pracownika za godzinę pracy na rzecz projektu musi
być zapisana w umowie zlecenia.
§7
1. Każda wypłata za wykonywanie zadań na rzecz projektu następuje wyłącznie na
podstawie odpowiednio: Karty Pracy do umowy zlecenia wraz z Rachunkiem
(Załącznik nr 5,6) albo Karty Pracy do Aneksu do umowy o pracę lub aktu
mianowania(Załącznik nr 7).
2. Osoba wykonująca zadania na rzecz projektu, wypełnia Kartę Pracy każdego dnia,
którego wykonuje prace na rzecz projektu. Ostatniego dnia każdego miesiąca wykonawca
podpisuje Kartę Pracy i przekazuje do kierownika projektu.
3. Kierownik projektu potwierdza własnoręcznym podpisem wykonanie
i zgodność wpisów w karcie, a następnie przekazuje ją do właściwego Działu.
pracy
4. Zestawienie przygotowane niezgodnie z planem zatrudnienia lub z innymi błędami
odsyłane jest do kierownika projektu do poprawy.
5. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje po dostarczeniu prawidłowo
wypełnionej Karty Pracy do 3 dnia roboczego następnego miesiąca.
3
Download