outsourcing pracowniczy

advertisement
I Forum Współpracy
Outsourcing pracowniczy w świetle orzecznictwa
Tomasz Lasocki
- członek Komitetu ds. Interpretacji, Stanowisk i Wyjaśnień ZUS;
- adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń oraz
Wicedyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
- Asystent Sędziego Sądu Najwyższego.
Warszawa, dnia 6 października 2016
Cel prezentacji:
Opisanie outsourcingu jako wyzwania dla systemu ubezpieczeń społecznych.
Plan prezentacji:
1. Zarys pojęcia outsourcingu
2. Praca tymczasowa w polskim systemie prawa
3. Leasing pracowniczy i najem pracowników
4. Outsourcing pracowniczy w polskim systemie prawa
5. Outsourcing jako wyzwanie dla ubezpieczeń społecznych
Prezentacja została opracowana na podstawie „Opinii prawnej odnośnie skutków umów
outsourcingowych w zakresie zmiany pracodawcy w trybie art. 231 kodeksu pracy”
sporządzonej na potrzeby Komitetu przez prof. dr hab. Urszulę Kalina-Prasznic z
Uniwersytetu Wrocławskiego.
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 1 z 9
Zarys pojęcia outsourcingu
Outsourcing:
„Przedsięwzięcie, polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie
ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym”
prof. U. Kalina-Prasznic za: M. Trocki, Outsourcing. Metoda
restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001, s.13.
„Podmiotom zewnętrznym zgodnie z umową outsourcingu przekazuje się określone rodzaje
działalności (powtarzające się wewnętrzne zadania) określając szczegółowo efekty, jakie
zamierza się uzyskać, ale bez instrukcji dotyczących sposobów wykonywania
poszczególnych zadań, za które odpowiedzialność ponosi spółka outsourcingowa.”
prof. U. Kalina-Prasznic
„Różnica pomiędzy outsourcingiem a zwykłym zleceniem polega głównie na tym, że
outsourcing powoduje przebudowę systemu wokół zasadniczej działalności i zbudowanie
trwałych relacji partnerskich.”
prof. U. Kalina-Prasznic za: E. Banachowicz, Czy firma wszystko musi
robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją, "Manager"
1998, nr 9.
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 2 z 9
Praca tymczasowa w polskim systemie prawa
praca tymczasowa
leasing pracowniczy najem pracowników outsourcing pracowniczy
Praca tymczasowa : uregulowana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych;
Określone pojęcia pracy TYMCZASOWEJ (art. 2 pkt 3) tzn.: wykonywanie na rzecz danego
pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w
ustawie, zadań:
a)
b)
c)
Ogólne założenie:
o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez
pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika
zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.
umożliwienie zatrudniania pracownika tymczasowego przez agencję
pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy
tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika
przy zachowaniu ochrony pracowniczej.
:
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 3 z 9
Leasing pracowniczy i najem pracowników
leasing pracowniczy najem pracowników outsourcing pracowniczy
Leasing pracowniczy:
Najem pracowników:
zgodnie z art. 7091 k. c. przedmiotem umowy leasingu jest rzecz;
zgodnie z art. 659 k. c. przedmiotem umowy najmu jest rzecz;
Wniosek:
leasing pracowniczy nie jest instytucją opisaną w art. 7091-18 k. c.,
zaś najem pracowników nie jest instytucją opisaną w art. 659 –
679 k. c., a zatem „posługiwanie się terminami „leasing
pracowniczy” czy „wynajem pracowników” należy uznać za
nieuprawnione i wprowadzające w błąd, gdyż sugeruje analogie
między czynnościami dotyczącymi rzeczy i osób”. (prof. U. K.-P.)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 4 z 9
Outsourcing pracowniczy w polskim systemie prawa
- swoboda umów, a przejście zakładu pracy lub jego części
outsourcing pracowniczy
Art. 3531 k. c.: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku,
ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
- zasada swobody umów, doznaje ograniczenia wynikającego z treści art. 231 k. p.,
zaś wszelkie odmienne ustalenia stron są z mocy prawa nieważne (I PZP 20/94):
Art. 231 § 1. k. p.: W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.
- zmiana pracodawcy, bez konieczności rozwiązania dotychczasowych umów o pracę i
zawierania nowych (I PR 251/90);
- wejście w prawa i obowiązki następuje z mocy samego prawa, niezależnie od uregulowań
umowy (I PRN 40/93, I PRN 9/95, I PKN 509/99);
- art. 231 k. p., nie obejmuje przejścia pracowników do nowego pracodawcy na podstawie
„porozumienia między pracodawcami” (I PKN 377/98);
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 5 z 9
Outsourcing pracowniczy w polskim systemie prawa
- kryteria przejścia zakładu pracy lub jego części
outsourcing pracowniczy
Przejęcie zakładu pracy na podstawie art. 231 k. p.:
Art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2001/23/WE: Przejęcie zakładu pracy lub jego części,
kiedy przejmowana jest jednostka gospodarcza, która zachowuje swoją tożsamość,
oznaczającą zorganizowane połączenie zasobów, której celem jest prowadzenie działalności
gospodarczej, bez względu na to, czy jest to działalność podstawowa czy pomocnicza.
-odmiennie oceniana sytuacja, jeżeli zakład jest oparty na określonych środkach
materialnych w postaci pomieszczeń czy urządzeń, inaczej jeżeli opiera się w zasadniczej
części na wykwalifikowanej sile roboczej (I PK 150/11, I PK 151/11, I PK 145/11, I PK
155/11, I PK 178/11, I PK 179/11, I PK 180/11, I PK 235/11).
Przykład:
-skoro o istnieniu jednostki gospodarczej, która mogła stanowić przedmiot przejścia,
decydowały składniki majątkowe (prowadzenie barów szybkiej obsługi w zakresie
żywienia), to samo "przejęcie" pracowników nie mogło spowodować skutku przejścia
zakładu pracy lub części. (I UK 28/15).
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 6 z 9
Outsourcing pracowniczy w polskim systemie prawa
- brak przejścia zakładu pracy lub jego części
outsourcing pracowniczy
Jeżeli podmiot zewnętrzny w umowie outsourcingu:
•
•
•
•
•
przejmuje tylko obsługę w zakresie dokumentacji kadrowej i płacowej, na zasadach
właściwych dla biur rachunkowych (outsourcing obsługi kadrowo-płacowej);
wypłaca wynagrodzenie w całości (i bez własnego zysku) ze środków, które wcześniej na
podstawie wystawionej faktury otrzymał od przekazującego zadanie;
miejsce, sposób świadczenia pracy oraz zakres obowiązków pracowników pozostają bez
zmian;
dotychczasowy pracodawca sprawuje nadzór nad "przekazanymi" pracownikami, określa
im zakres obowiązków, sposób realizacji zadania;
podmiot zewnętrzny nie przejmuje składników majątkowych (urządzeń, technologii, itp.),
które nadal są niezbędne do realizacji przejętego zadania i udostępnione mu nieodpłatnie;
wówczas nie staje się nowym pracodawcą i płatnikiem składek wobec pracowników
związanych z realizacją przedmiotowego zadania (funkcji) – (m. in. I PK 21/15 i I UK 28/15).
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 7 z 9
Outsourcing pracowniczy w polskim systemie prawa
- jako problem wykraczający poza art. 231 k. p.
outsourcing pracowniczy
-
Skuteczne wyłączenie stosowania art. 231 § 1 k. p. poprzez rozwiązywanie stosunków
pracy z dotychczasowym pracodawcą oraz zawieranie umów o pracę z nowym
pracodawcą również może być nieskuteczne:
- podstawową cechą odróżniającą outsourcing pracowniczy od zatrudnienia pracowników
własnych lub też świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych jest brak
bezpośredniego i stałego podporządkowania (zarówno prawnego, jak i faktycznego)
wykonawców w stosunku do podmiotu (insourcera), u którego takie usługi lub praca są
wykonywane. W przypadku skierowania pracownika przez outsourcera do pracy w
innym podmiocie, pracownik ten może podlegać jedynie pośredniemu i krótkotrwałemu
zwierzchnictwu w nowym miejscu pracy. (I PK 21/15).
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 8 z 9
Outsourcing jako wyzwanie ubezpieczeń społecznych
-
Pomimo istnienia przejrzystej i konsekwentnej linii orzeczniczej w sprawie
outsourcingu pracowniczego, wiedza na temat możliwości prawidłowego
zastosowania tej konstrukcji wśród płatników składek, jak pokazują
dotychczasowe doświadczenia, jest niedostatecznie wysoka.
-
Problem outsourcingu w sprawach dotyczących osób zatrudnionych na
umowach cywilnych może być wyzwaniem dla ZUS, ponieważ
dotychczasowe metody opierały się na orzecznictwie i konstrukcjach
istniejących w prawie pracy.
-
Istniejące - skuteczne instrumenty kontroli, obejmują dochodzenie
zobowiązań ubezpieczeniowych przede wszystkim od pierwotnego
pracodawcy.
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
slajd 9 z 9
Dziękuję za uwagę,
Tomasz Lasocki
[email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards