Zal._Nr_1b-komputery_serwery_macierze

advertisement
Numer sprawy: ZOSM.DZ.271.05.11.15
Załącznik Nr 1b
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ROZBUDOWA SERWERÓW, STACJI
ROBOCZYCH, MACIERZY WRAZ Z USŁUGAMI
Dostawa nowych systemów i urządzeń m.in. serwera i stacji graficznych, pamięci masowej do
istniejącego magazynu danych, klientów zdalnego dostępu PCoIP, monitorów wielkoformatowych oraz
rozbudowa (dostawa komponentów) i przedłużenie gwarancji dla istniejących systemów Zamawiającego.
Dostawy sprzętu i usług wg. poniższej tabeli:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Typ
Serwer graficzny
Stacja graficzna
Półka dyskowa do istniejącej macierzy
Klient zdalnego dostępu Typ 1
Klient zdalnego dostępu Typ 2
Karta graficzna - niskoprofilowa
Monitor wielkoformatowy Typ 1
Monitor wielkoformatowy Typ 2
Rozbudowa istniejących systemów
Przedłużenie gwarancji dla istniejących systemów
Ilość
1
2
1
2
9
7
4
3
1
1
WARUNKI OGÓLNE
1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów i przeznaczony dla tego projektu – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie
Wykonawcy
2. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6
miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by
urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i
wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania
Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego
rozpakowaniem).
3. W celu uniknięcia błędów kompatybilności zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamawianej
półki dyskowej pochodziły od jednego producenta i były przez niego certyfikowane.
4. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów
nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.
5. W ofercie należy umieścić szczegółowe konfiguracje oferowanych urządzeń (identyfikatory katalogowe,
opisy itp.), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację.
6. Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w dniu składania oferty. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość wystąpienie o wskazanie w publicznie dostępnej dokumentacji producenta (strona WWW
z dokumentem opisującym dane urządzenie) potwierdzenia spełnienia wymogów; nie spełnienie tego
warunku w ciągu 3 dni roboczych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
7. Ze względu na wymaganą obecność osób sprawujących nadzór nad realizacją przedsięwzięcia i mających
prawo do podpisywania protokołów, terminy dostaw i wykonania usług muszą być uzgodnione pomiędzy
str. 1
stronami z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostawca, najpóźniej 2 dni robocze przed dostawą, powinien
zawiadomić Zamawiającego (faksem lub pocztą elektroniczną) o dniu i godzinie ich prowadzenia. W
przypadku, gdy dostawca nie spełni tego warunku, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru lub
prowadzenia w tym dniu prac i wspólnie z Dostawcą wyznaczy odpowiadający obydwu stronom termin.
8. W przypadku składania przez Dostawcę oferty równoważnej w stosunku do wymagań w opisie przedmiotu
zamówienia, to na Dostawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez
złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność.
GWARANCJA I SERWIS.
1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji
nie krótszej niż 36 miesięcy.
2. W przypadku dostarczania komponentów wg pkt. 9 do istniejących systemów Zamawiającego gwarancja
na takie urządzenia przenosi się z rozbudowywanego systemu.
3. Zamawiający wymaga, by serwis był realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta (tak by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części
nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta) – wymagane dołączenie do oferty
oświadczenia Producenta/Dystrybutora potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
4. Dostawca zapewni pełną gwarancję na każdy dostarczony sprzęt licząc od dnia podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego na następujących warunkach:
1. Naprawy gwarancyjne tj. przywrócenie przedmiotowi pełnej sprawności technicznej w terminie
maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (telefon, faks, e-mail).
2. Czas reakcji na rozpoczęcie naprawy - w następnym dniu roboczym NBD, przyjmowanie zgłoszeń 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Naprawa w miejscu instalacji.
3. Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.
4. Wymianę wadliwego urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach
gwarancyjnych.
5. Wszelkie koszty związane z usuwaniem ujawnionych usterek i awarii, transportem z i do siedziby
Zamawiającego ponosi dostawca.
6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający usunie je na koszt
Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji, o ile:
a. wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania naprawy wyznaczając ostateczny termin jej
realizacji,
b. w przypadku braku usunięcia (po drugim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do wykonania
naprawy), zleci usunięcie usterki na koszt Wykonawcy.
7. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w dostarczonych stacjach graficznych, serwerze, półce
dyskowej i stwierdzeniu potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi
Wykonawcy.
8. Po wykonaniu naprawy, serwisant Dostawcy pozostanie w miejscu instalacji sprzętu oraz udzieli
wsparcia technicznego w przedmiocie serwisowanych urządzeń do momentu przywrócenia sprzętu do
stanu pełnej gotowości do pracy, tj. zgodnie ze stanem jak przed wystąpieniem awarii.
9. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt komputerowy był
wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (minimalne) DLA DOSTARCZANYCH ROZWIĄZAŃ:
1.
L.p.
Serwer graficzny – szt. 1
Nazwa
komponentu

1.
Obudowa
Wymagania minimalne
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji
minimum 8 dysków 2.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających
montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz
organizatorem kabli.
str. 2


Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera
uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych
użytkowników.
Możliwość instalacji dedykowanych przez producenta serwera kart GPU 1
slotowych oraz 2 slotowych (double side).
Serwer ma zostać wyposażony w odpowiednie akcesoria: przewody,
zasilacze, wentylatory, radiatory CPU itp. tak by w przyszłości było możliwe
zainstalowanie co najmniej 1 karty 2 slotowej lub 2 kart 1 slotowych

2.
3.
Procesory
Płyta główna
4.
Chipset
5.
RAM
Zabezpieczenia
pamięci RAM
6.
7.
8.
Kontroler RAID
Wewnętrzna
pamięć masowa
9. Napęd optyczny
10. Gniazda PCI
11. Karta graficzna
Dwa procesory dwunastordzeniowe klasy Intel x86 z technologią HyperTreading min. 2,5GHz i 30MB cache, dedykowane do pracy z zaoferowanym
serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 1030 punktów w
teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej
www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej
Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu
serwera/procesora.
 W celu zapewnienia zgodności z istniejącym i planowanym środowiskiem
aplikacji IP HD video CCTV, nie dopuszcza się producenta procesora innego
niż wskazanego przez Zamawiającego.
 Z uwagi na posiadany przez Zamawiającego serwer (R730, ST: 9KYMJ32) z
konfiguracją dwuprocesorową Intel Xeon E5-2680 v3 oraz planów budowy
wysokodostępnego dwu-węzłowego klastra w istniejącym środowisku
VMware - Zamawiający oczekuje takiej samej konfiguracji CPU w
dostarczonym serwerze,
 Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu,
cztero, sześcio, ośmio i dziecięcio, dwunasto oraz czternastordzeniowych
posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania do
minimum 768GB pamięci RAM,
 Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym.
 Płyta główna powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno
znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych.
256 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz
ECC, Memory Rank Sparing
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nie ulotnej pamięci cache ,
możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD dostępnych
w ofercie producenta serwera.
 Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS 6Gb/s 15k RPM
każdy Hot-plug
 Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposażony w nośnik typu flash o pojemności minimum
16GB.
Wbudowany napęd DVD
6 złącz PCI Express x8 oraz 1 złącze PCI Express x16, wszystkie złącza Gen. 3
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
str. 3
12.
Dodatkowe
interfejsy
Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernetw standardzie BaseT oraz dwa
interfejsy 10Gb Ethernet w standardzie SFP+, interfejsy sieciowe nie mogą
zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express. Wsparcie dla protokołów
iSCSI Boot , partycjonowania interfejsu 10Gb oraz IPv6. Możliwość instalacji
wymiennie modułów udostępniających:
 cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
 dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+
5 wbudowanych portów USB (2 na przednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1
wewnętrzny)z czego min. 2 w technologii 3.0, 1x RS-232, VGA D-Sub
Wbudowane
porty
Elementy
14. redundantne Hot- wentylatory, dyski twarde, zasilacze
Swap
Redundantne zasilacze Hot-plug o mocy min. 1100 Wat wraz z kablami
15. Zasilacze
zasilającymi o dł. min. 2m C13-C14
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca
dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
 dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń
 wbudowana diagnostyka
 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii
Karta Zarządzania  monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie
16.
rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH
 integracja z Active Directory
 wsparcie dla DHCP i DNS
 możliwość obsługi poprzez dwóch użytkowników równocześnie
 wysyłanie maila do administratora z powiadomieniem o awarii
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM
17. Bezpieczeństwo
13.

Certyfikaty i
18. standardy




19.
Gwarancja





20. Dokumentacja
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO14001.
Serwer musi posiadać deklarację CE.
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows
Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 R2
Serwer musi być zgodny z systemami Citrix XenServer, VMware vSphere.
3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z
czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.
W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty
potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - należy przedstawić przy
dostawie sprzętu.
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający wymaga by była możliwość telefonicznego i elektronicznego
sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz przez stronę
internetową producenta lub jego przedstawiciela.
str. 4

2.
W komplecie nośnik wraz z sterownikami do oferowanego serwera
Stacja graficzna – 2 szt.
1.
Nazwa
komponentu
Zastosowania
2.
Płyta główna
3.
Wydajność
obliczeniowa
4.
Pamięć
operacyjna
Parametry
Min. 2 x 500GB SATA 7,2k RPM skonfigurowane w RAID1
pamięci masowej
Wydajność grafiki 2 karty graficzne dedykowane przez producenta stacji. Karta graficzna powinna
umożliwiać pracę min. czteromonitorową i osiągać w teście PassMark
Performance Test co najmniej wynik 3300 punktów w G3D Rating, wynik
dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Wyposażona w min.:
 PCIex16 Gen.2 4GB GDDR5 pamięci własnej oraz 3 wyjścia cyfrowe DP/DVI
ze wsparciem dla Open GL 4.4. Microsoft Direct X 11
 600 rdzeni CUDA
 przepustowość pamięci 70GB/s
możliwość instalacji z systemami Windows 8.1, 8, 7, and Linux
Wyposażenie
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,
multimedialne
Wbudowany głośnik min. 2W podłączony bezpośrednio do płyty głównej
Obudowa
 Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie
 Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi,
 Obudowa musi umożliwiać montaż w szafie rack przy użyciu dedykowanych
sanek lub dedykowanej półki
 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
 Wbudowane wnęki:
 2 wnęki zewnętrzne 5,25”, dopuszcza się aby jedna wnęka była
rozmiarów slim, dedykowana tylko dla napędu optycznego
 2 wnęki wewnętrzne 3,5”
 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia
narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)
 Zasilacz max. 690W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i
efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz
efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza,
 Obudowa musi umożliwiać montaż i demontaż zasilacza bez narzędziowo
bez konieczności otwierania obudowy,
 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
Lp.
5.
6.
7.
8.
Wymagania minimalne
Stacja graficzna będzie wykorzystywana dla potrzeb ciągłego dostępu do
aplikacji IP HD Video CCTV, aplikacji biurowych, dostępu do firmowego
intranetu i poczty elektronicznej.
Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora, z pełną
obsługą pamięci ECC
Procesor sześciordzeniowy Intel x86 z technologią Hyper-Treading, min. 3,5 GHz
i 15MB cache zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych powinien
osiągać w teście wydajności PerformanceTest (wynik dostępny:
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 13300
punktów Passmark CPU Mark
Min. 16GB DDR4 2133MHz ECC, z możliwością rozbudowy do min. 64GB
str. 5
9.
Wirtualizacja
10. Bezpieczeństwo
11. Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami
12. Funkcje BIOS
postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w
obudowie do założenia kłódki)
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze,
chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia
sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania
poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego.
 Zaimplementowany w BIOS
dostępny z poziomu szybkiego menu
boot’owania system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika
umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min.
o funkcjonalność :
o test procesora [ min. cache ],
o test pamięci,
o test napędu,
o test dysku twardego,
o test podłączonych kabli
Oferowana stacja graficzna musi zapewniać poprawną współpracę z systemem
operacyjnym Windows 8.1 64bit (załączyć do oferty dokument potwierdzający
spełnienie tego warunku)







13. Certyfikaty

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji o:
 wersji BIOS,
 wielkości zainstalowanej pamięci RAM,
 taktowaniu zainstalowanej pamięci RAM
 typie procesora wraz z informacją o :
 ilości rdzeni,
 taktowaniu procesora
 pojemności zainstalowanego dysku twardego
 rodzajach napędów optycznych
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnętrznych urządzeń
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany
ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty
sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość włączenia/wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów
USB 2.0 i 3.0,
Certyfikat ISO 9001: 2000 lub ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć
str. 6
i standardy
dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (załączyć do oferty
oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta)
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku
twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 40 dB (załączyć oświadczenie
wykonawcy poparte oświadczeniem producenta

14. Ergonomia
15. Warunki
gwarancji
16. Zainstalowany
system
operacyjny
17. Wsparcie
techniczne
producenta
18.
19.
20.
21.
Klawiatura
Mysz
Napęd optyczny
Wymagania
dodatkowe

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji
serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii
dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego,
 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta stacji roboczej –
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
 Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane
dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis
będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 PL 64-bit Professional
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
+ nośnik. W celu zapewnienia zgodności z istniejącym i planowanym
środowiskiem aplikacyjnym IP HD Video CCTV, nie dopuszcza się
oprogramowania innego niż wskazanego przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga by była możliwość telefonicznego i elektronicznego
sprawdzenia konfiguracji sprzętowej stacji graficznej oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz
przez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.
 Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
stacji roboczej realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu stacji
Klawiatura USB w układzie polski programisty (czarna)
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Brak napędu
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :
 min. 1 złącza PCI Express x16 (Gen. 3)
 min. 2 złącze PCI Express x16
 min. 1 złącze PCI Express x4
 min. 1 złącze PCI Express x1 (Gen. 2)
 min. 4 złączy SATA 6.0Gb/s, zintegrowany z płytą główną czteroportowy
kontroler SATA 6.0Gb/s z obsługą funkcji RAID 0/1/5/10
 min. 8 złączy DDR4 z obsługą do 64GB pamięci RAM
 Wbudowane porty:
 1x RS232;
 min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym
min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty z przodu obudowy w tym 1 port USB
3.0 i 4 porty na tylnym panelu w tym min 1 port USB 3.0, wymagana
ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB
nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.;
 min. 1 port na płycie głównej umożliwiający rozbudowę o dodatkowe 2
str. 7
22. Montaż w szafie
RACK 19”
porty USB 2.0,
 port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną,
wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1,
umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii
zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu
zasilania komputera.
Możliwość podłączenia dwóch niezależnie pracujących kart graficznych
Dołączony nośnik/i z sterownikami oraz z systemem operacyjnym
Wykonawca razem ze stacją graficzną dostarczy wysuwaną półkę o wysokości
0U do montażu w szafie rack 19” umożliwiającą instalację stacji w poziomym
położeniu.
str. 8
3.
L.p.
Półka dyskowa - szt. 1
Nazwa
komponentu
1.
Obudowa
2.
Interfejs
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zainstalowane
dyski
Wspierane typy
dysków
Zasilanie
Wentylacja
Wymagania
dodatkowe
Certyfikaty
Wymagania minimalne
Półka dyskowa przeznaczona do instalacji w standardowej szafie rack
(maksymalnie 2U), umożliwiająca rozbudowę posiadanej przez Zamawiającego
macierzy Dell PowerEdge MD3600F o numerze 1BR375J
Min. 2x interfejs SAS 6Gb do podłączenia hostów, możliwość podłączenia do 2
serwerów, wraz z półką dyskową Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 4
kabli o długości min. 1m. (dwa moduły zarządzania obudową)
12 dysków 6TB NearLine SAS 7.2k RPM Hot-Plug
SAS lub SSD typu hot-plug, wsparcie dla dysków SAS 2.0 (6Gb/s).
Zasilacze redundantne, hot-swap, moc maksymalna 600W wraz z kablami C13C14
Wentylatory redundatne, hot-swap.
Zainstalowany moduł umożliwiający kaskadowe podłączanie kolejnych półek
dyskowych.
ISO 9001

Warunki gwarancji 


4.
Lp.
1.
Przynajmniej 3 lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w
następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu. Naprawa w miejscu instalacji.
W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat.
Oświadczenie producenta posiadanej przez Zamawiającego macierzy o
poprawnej współpracy z oferowana półką dyskową.
Klient zdalnego dostępu Typ 1 – 2 szt.
Nazwa parametru
Procesor
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
System OS
Zainstalowane
wentylatory, wiatraki
Dekodowanie protokołu
zdalnego dostępu
Zainstalowane dyski HDD
Ilość portów wyświetlaczy
Ilość portów USB
Zintegrowane urządzenia
sieciowe:
Dźwięk, audio-in
Wymagania minimalne
Traktowany przez producenta karty jako najbardziej wydajny dla celów
zdalnego dostępu do stacji graficznej. Nie gorszy niż Teradici TERA2321
PCoIP
brak zainstalowanego systemu Windows/Linux
brak, urządzenie bezszumowe
Sprzętowe
Brak zainstalowanych dysków HDD
2 x DVI
4x porty USB 2.0 (2 z przodu, 2 z tyłu)
Karta sieciowa 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet
Wejście audio: 1/8-inch mini jack
10. Dźwięk, audio-out
Wyjście audio: 1/8-inch mini jack, pełne 16-bit stereo 48KHz
11. Wsparcie dla protokołów
PCoIP
str. 9
12.
Grafika
13. Rodzaj zdalnego klienta
14.
Zasilanie
15.
Zarządzanie
16. Gwarancja
5.
Lp.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zero klient
Zasilacz uniwersalny z autodetekcją napięcia wejściowego 100-240 VAC,
50/60 Hz. średni pobór mocy do 10 W
Zdalne zarządzanie, konfiguracja terminala z wykorzystaniem
oprogramowania producenta.
3 lata gwarancji
Klient zdalnego dostępu Typ 2 – 9 szt.
Nazwa parametru
Procesor
2.
3.
Wsparcie dla DDC - automatycznego ustawiania rozdzielczości i
odświeżania ekranu
1 monitor: 2560 x [email protected]
2 monitory: 1920 x [email protected]
System OS
Zainstalowane
wentylatory, wiatraki
Dekodowanie protokołu
zdalnego dostępu
Zainstalowane dyski HDD
Ilość portów wyświetlaczy
Ilość portów USB
Zintegrowane urządzenia
sieciowe:
Dźwięk, audio-in
Wymagania minimalne
Traktowany przez producenta karty jako najbardziej wydajny dla celów
zdalnego dostępu do stacji graficznej. Nie gorszy niż Teradici TERA2140
PCoIP
brak zainstalowanego systemu Windows/Linux
brak, urządzenie bezszumowe
sprzętowe
Brak zainstalowanych dysków HDD
4 x DVI
4x porty USB 2.0 (2 z przodu, 2 z tyłu)
Karta sieciowa 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet
Wejście audio: 1/8-inch mini jack, 8-bit dla mikrofonu
10. Dźwięk, audio-out
Wyjście audio: 1/8-inch mini jack, pełne 16-bit stereo 48KHz
11. Wsparcie dla protokołów
12.
PCoIP
Wsparcie dla DDC - automatycznego ustawiania rozdzielczości i
odświeżania ekranu
1 monitor: 2560 x [email protected]
2 monitory: 2560 x [email protected]
4 monitory: 1920 x [email protected]
Zero klient
Zasilacz uniwersalny z autodetekcją napięcia wejściowego 100-240 VAC,
50/60 Hz. średni pobór mocy do 15 W
Zdalne zarządzanie, konfiguracja terminala z wykorzystaniem
oprogramowania producenta.
3 lata gwarancji
Grafika
13. Rodzaj zdalnego klienta
14.
Zasilanie
15.
Zarządzanie
16. Gwarancja
6.
Karta graficzna - niskoprofilowa – 7 szt.
Wydajność grafiki Karta graficzna powinna umożliwiać pracę min. czteromonitorową i osiągać w teście
PassMark Performance Test co najmniej wynik 2900 punktów w G3D Rating, wynik
dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Wyposażona w min.:
str. 10
 PCIex16 Gen.2 4GB GDDR5 pamięci własnej oraz 4 wyjścia cyfrowe miniDP
 wsparcie dla Open GL 4.5. Microsoft Direct X 12
 500 rdzeni CUDA
 przepustowość pamięci 70GB/s
 możliwość instalacji z systemami Windows 8.1, 8, 7
Grubość :Single-slot,
Wysokość: Low-Profile
Gwarancja: 3 lata
7.
Monitor wielkoformatowy TYP 1 – szt. 4
L.p.
1.
Parametr
Wymagania minimalne
Minimalna rozdzielczość
natywna
1920 x 1080 60 Hz
2. Rodzaj panelu
pochodna IPS/MVA/PVA,
3. Tryb pracy
Monitory wykonane w technologii umożliwiającej pracę monitora w
trybie 24/7
4.
Wielkość ramki [mm]
5.
Minimalna wielkość obszaru
46 cali
aktywnego
6. Minimalna jasność
7. Minimalny contrast
Maksymalny czas reakcji
8. przełączania między szary –
szary
17 (góra/dół); 17 (lewa/prawa)
450 cd/m2
4000:1
8 ms
9.
Minimalne kąty widzenia w
pionie i poziomie
175 stopni
10.
Wbudowane interfejsy
zewnętrzne
DisplayPort (HDCP); DVI-D (z HDCP); HDMI (HDCP); VGA, RS232; Sieć
LAN 100 Mbit; Stereo minijack (wejście/wyjście),
11. Zasilanie
Zasilacz 230 V wbudowany w monitor wraz dołączonym kablem
zasilającym
10. Sterowanie
Dołączony pilot zdalnego sterowania umożliwiający zarządzanie
wszystkimi ustawieniami konfiguracyjnymi monitora,
11. Wbudowane głośniki
dwa głośniki (stereo) o mocy min. 10W każdy
12. System montażu
Monitor powinien posiadać możliwość instalacji w standardzie VESA
13. Inne
Monitor powinien być wyposażony w możliwość zdalnej konfiguracji
i kontroli stanu urządzenia z poziomu sieci LAN. Wykonawca
dostarczy oprogramowanie producenta umożliwiające konfigurację i
kontrolę stanu urządzenia
14.
Monitor musi być przygotowany do pracy w trybie pojedynczym jak
również w układzie z kilkoma monitorami tego samego modelu
(ściana graficzna)
15. Zgodności
Znak CE
str. 11
16. Gwarancja
8.
Monitor wielkoformatowy TYP 2 – szt. 3
L.p.
1.
Parametr
Wymagania minimalne
Minimalna rozdzielczość
natywna
1920 x 1080 60 Hz
2. Rodzaj panelu
pochodna IPS/MVA/PVA
3. Tryb pracy
Monitory wykonane w technologii umożliwiającej pracę monitora w
trybie 24/7
4.
Wielkość ramki [mm]
16 (góra/dół); 16 (lewa/prawa)
5.
Minimalna wielkość obszaru
40 cali
aktywnego
6. Minimalna jasność
7. Minimalny contrast
Maksymalny czas reakcji
8. przełączania między szary –
szary
450 cd/m2
4000:1
8 ms
9.
Minimalne kąty widzenia w
pionie i poziomie
175 stopni
10.
Wbudowane interfejsy
zewnętrzne
DisplayPort (HDCP); DVI-D (z HDCP); HDMI (HDCP); VGA, RS232; Sieć
LAN 100 Mbit; Stereo minijack (wejście/wyjście),
11. Zasilanie
Zasilacz 230 V wbudowany w monitor wraz dołączonym kablem
zasilającym
10. Sterowanie
Dołączony pilot zdalnego sterowania umożliwiający zarządzanie
wszystkimi ustawieniami konfiguracyjnymi monitora
11. Wbudowane głośniki
dwa głośniki (stereo) o mocy min. 10W każdy
12. System montażu
Monitor powinien posiadać możliwość instalacji w standardzie VESA
13. Inne
Monitor powinien być wyposażony w możliwość zdalnej konfiguracji
i kontroli stanu urządzenia z poziomu sieci LAN. Wykonawca
dostarczy oprogramowanie producenta umożliwiające konfigurację i
kontrolę stanu urządzenia
14.
9.
3 lata
Monitor musi być przygotowany do pracy w trybie pojedynczym jak
również w układzie z kilkoma monitorami tego samego modelu
(ściana graficzna)
15. Zgodności
Znak CE
16. Gwarancja
3 lata
Rozbudowa istniejących systemów
Wykonawca dostarczy komponenty do rozbudowy istniejących systemów Zamawiającego:
L.p.
Nazwa systemu
Nr seryjny
Komponent
Ilość
str. 12
1.
Stacja Dell R7910
95YQJ32
4FYPJ32
5KZNJ32
5YZMJ32
401LJJ32
5FYPJ32
wewnętrzny moduł 2 x SD obsadzony
kartami SD do instalacji hypervizora
6
Server Dell R710
FFPZ65J
GFPZ65J
wewnętrzna karta 6Gb/s SAS HBA
umożliwiająca podłączenie
zewnętrznej półki pamięci masowej
Dell MD1200
2
Server Dell R730
9KYMJ32
karta graficzna Nvidia Grid K1
1
Stacja Dell R7910
Server Dell R720
95YQJ32
4FYPJ32
5KZNJ32
5YZMJ32
J8VQH5J
karta zdalnego dostępu – karta hosta:
Tera2 PCoIP Quad Display Host Card
9
2.
3.
4.
10. Przedłużenie gwarancji dla istniejących systemów Zamawiającego.
Wykonawca przedłuży zgodnie z tabelą gwarancję producenta na poniższe systemy:
Lp.
Nazwa systemu
1.
BROCADE 300
2.
BROCADE 300
3.
BROCADE 300
4.
BROCADE 300
5. POWERVAULT MD3600F
6.
POWEREDGE R720
7.
POWEREDGE R720
8.
POWEREDGE R720
9.
POWEREDGE R720
10.
PRECISION T5600
11.
PRECISION T5600
12.
PRECISION T5600
13.
PRECISION T5600
14.
PRECISION T5600
15.
PRECISION T5600
16.
PRECISION T3600
17.
PRECISION T3600
18.
PRECISION T3600
19.
PRECISION T3600
20.
PRECISION T1650
21.
PRECISION T1650
22.
PRECISION T1650
23.
PRECISION T1650
24.
PRECISION T1650
25.
PRECISION T1650
Nr seryjny
FTZX7P1
7VZX7P1
5VZX7P1
JTZX7P1
DF8KH5J
J8VQH5J
29VQH5J
19VQH5J
H8VQH5J
6DYVMW1
7CYVMW1
HDYVMW1
DCYVMW1
1DYVMW1
DDYVMW1
CN5RMW1
GD5RMW1
3N5RMW1
8D5RMW1
425RMW1
935RMW1
B15RMW1
J15RMW1
B25RMW1
135RMW1
Przedłużenie gwarancji (okres)
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
3 lata
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
UWAGA.
str. 13
W okresie obowiązywania wydłużonej gwarancji, w przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzeniu
potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy (dot. systemów z pozycji 5
– 25).
str. 14
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards