notatki-mikroekonomia

advertisement
12
...Ekonomia pozytywna - zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania
gospodarki. Bada rzeczywiste działanie gospodarki. Nie ocenia. Definiuje zjawiska i procesy
gospodarcze w taki sposób, aby można było wnioskować o ich przebiegu. polega na dokonywaniu
bezstronnych uogólnień systemów, obiektywizm, brak wartościowania. Ekonomia normatywna:
dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących. Formułuje
zalecenia dotyczące tego, co powinno sie czynić w gospodarce. Opisuje zjawiska i procesy
gospodarcze dokonując jednocześnie ich oceny za pomocą norm moralnych: dobra i zła. Ocenia.
sądy wartościujące, umożliwiające budowę ideologii....
...Firma dominująca decyduje o cenie rynkowej, określa ją, dostarcza wlk. produkcji
maksymalizującą swój zysk- pozostałe firmy funkcjonujące na rynku dostarczają pozostała częśćczyli różnicę pomiędzy wlk. produkcji a dostawami firmy dominującej. Przywództwo
przedsiębiorstwa dominującego występuje na rynku danego produktu wówczas, kiedy znaczący
udział produkcji jednego przedsiębiorstwa w całej gałęzi pozwala mu kontrolować ceny. Pozostałe
przedsiębiorstwa są stosunkowo małe i dostosowują się do dużego. Przedsiębiorstwo dominujące
ustala cenę sprzedaży produktu i pozwala pozostałym przeds. sprzedawać po ustalonej cenie takie
ilości, jakie są one zdolne sprzedać. Pozostałe ilości sprzedaje przeds. dominujące. Popyt
przedsiębiorstwa dominującego = popyt rynkowy - podaż pozostałych małych przedsiębiorstw...
21. ŚCIEŻKA KONSUMPCJI DÓBR - KRZYWA DOCHÓD - KONSUMPCJA, KRZYWA
CENA - KONSUMPCJA.
22. EFEKT SUBSTYTUCYJNY I EFEKT DOCHODOWY ZMIANY CENY
w załączniku.
23. IZOKWANTA PRODUCENTA. PRZEDSTAW GRAFICZNIE TECHNIKI PRODUKCJI ZA
POMOCĄ IZOKWANTY MARGINALNA STOPA TECHNICZNEJ SUBSTYTUCJI
PRODUCENTA.
IZOKWANTA PRODUKCJI(obrazuje różne etapy, techniki produkcji)-geometryczny zbiór
punktów obrazujących różne kombinacje nakładów czynników produkcji za pomocą których można
wytworzyć daną wielkość produkcji. Rozmiary w jakich wzrost jednego czynnika produkcji
powoduje spadek drugiego można zmierzyć za pomocą nachylenia izokwanty. Nachylenie
izokwanty wyrażone relacją ∆K (kapitał) /∆L (praca) jest negatywne: wzrost/spadek kapitału
oznacza zawsze spadek/wzrost nakładu czynnika pracy. Ponieważ izokwanta produkcji jest wypukła
w stosunku do początku układu dlatego mamy do czynienia ze zjawiskiem malejącej MSTSMarginalna Stopa Technicznej Substytucji.
(MSTS)- określa, z jakiej ilości jednego czynnika produkcji musi zrezygnować producent, jeżeli
zwiększa nakłady drugiego czynnika produkcji o jedną jednostkę nie zmieniając wielkości
produkcji.
24. OPTIMUM PRODUCENTA.
KC(koszt produkcji)=QK*PK+QL*PL (gdzie Pk i Pl to ceny czynników produkcji, ale przy
izokosztach te ceny są takie same)
25.ZASADA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA PRODUCENTA
26. FUNKCJA TRANSFORMACJI PRODUKCJI. MARGINALNA STOPA TRANSFORMACJI
PRODUKCJI.
27.OPTIMUM SPRZEDAŻY PRODUCENTA. 28.KOSZTY PRYWATNE I KOSZTY
SPOŁECZNE - ZDEFINIUJ POJĘCIA I PODAJ PRZYKŁADY.
Producent wytwarzający cement ponosi koszty związane z zakupem surowca, maszyn, energii, siły
roboczej, itp. Są to prywatne (indywidualne) koszty producenta jeżeli podczas produkcji cementu
producent wpływa na zdrowie mieszkańców (muszą iść do lekarza, potrzeba więcej zieleni) - to są
to koszty społeczne.
Koszty społeczne = koszty prywatne + koszty zewnętrzne (koszty związane z danym rodzajem
działalności ponoszone przez inne podmioty działalności gosp
(…)
… rentowność decyzji dotyczącej powiększenia produkcji o kolejną dodatkową jednostkę
33.ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY KOSZTAMI PRZECIĘTNYMI I KOSZTEM MARGINALNYM W
KRÓTKIM OKRESIE CZASU.
Zależność pomiędzy kształtowaniem się kosztów przeciętnych i marginalnych w krótkim okresie
możemy przedstawić wykreślając krzywe poszczególnych rodzajów kosztów na jednym wykresie.
34.KOSZTY W DŁUGIM OKRESIE CZASU. KORZYŚCI SKALI…
… kosztów ulegają zmianom. Producent racjo lny powinien zwiększać nakład kapitału i zmieniać
aparat wytwórczy w momencie, w którym krzywa kosztów przeciętnych zaczyna wzrastać - czyli w
punkcie minimum kosztów. Rosnące korzyści skali : postęp techniczny powoduje wzrost
wydajności maszyn, materiałów, lepszy wykorzystanie technik wytwórczych.
Stałe korzyści skali - wynikają ze sploty okoliczności (wzrost…
… EKONOMICZNE, RACHUNKOWE, ALTERNATYWNE. PODAJ PRZYKŁADY KOSZTÓW
ALTERNATYWNYCH.
Koszty rachunkowe są równe kosztom prywatnym; to wszystkie widoczne wydatki pieniężne na
zakup czynników produkcji (często nazywane kosztami explicite). Natomiast koszty ekonomiczne =
koszty rachunkowe + koszty alternatywne (explicite + implicite)
Koszty alternatywne - utracone możliwości w wyniku zainwestowania pieniędzy…
… załogi 7.Poprawa warunków pracy 8.Powiększenie majątku produkcyjnego
36. CHARAKTERYSTYKA RYNKU KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.
Sytuacja rynkowa określana mianem konkurencji doskonałej charakteryzuje się tym , że żaden z
kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę. Teoretyczna konstrukcja modelu konkurencji
doskonałej lub rynku doskonale konkurencyjnego opiera się na 4 podstawowych założeniach:
1.Producent…
monopol - wykład
Charakterystyka monopolistycznejstruktury rynkowej- opracowanie
Na czym polega ekonomia skali-opracowanie
Struktury rynkowe - ekonomia
Decyzje produkcyjne w warunkach monopolu
Koszty produkcji
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download